Hotărârea nr. 204/2020

Hotarirea Nr.204 din 28-05-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 204 din 28 mai 2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34017 din 21.05.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 34020 din 21.05.2020,

Ținând cont de referatul nr. 29928/2020 al Direcției Arhitect-Șef,

Analizând referatele îndrumătorilor nr. 25012 respectiv nr. 25013 din 06.04.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Ardeuan Talita-Daniela, raportul de stagiu nr. 25014 din 06.04.2020 al doamnei Ardeuan Talita-Daniela și raportul de evaluare nr. 25541 din 09.04.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Ardeuan Talita-Daniela, referatul îndrumătorului nr. 29783 din 30.04.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Bouchikian Arabella-Malvina, raportul de stagiu nr. 29787 din 30.04.2020 al doamnei Bouchikian Arabella-Malvina, raportul de evaluare nr. 31578 din 12.04.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Bouchikian Arabella-Malvina,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 392 alin. (1), art. 393, art. 407, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 474, art. 475 lit. a), art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel:

 • 1)   Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Asistență Juridică - Arhitect-Șef în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

 • 2)  Se transformă o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară, ocupată de doamna Ardeuan Talita-Daniela, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • 3)  Se transformă o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Agricol - Direcția Secretar General, ocupată de doamna Bouchikian Arabella-Malvina, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului ”corespunzător”.

Art. 2. Se aprobă statul de funcții conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


R O M Â N I A

PROIECT

Nr. 196/22.05.2020


Avizat p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. din 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 34017 din 21.05.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 34020 din 21.05.2020,

Ținând cont de referatul nr. 29928/2020 al Direcției Arhitect-Șef,

Analizând referatele îndrumătorilor nr. 25012 respectiv nr. 25013 din 06.04.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Ardeuan Talita-Daniela, raportul de stagiu nr. 25014 din 06.04.2020 al doamnei Ardeuan Talita-Daniela și raportul de evaluare nr. 25541 din 09.04.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Ardeuan Talita-Daniela, referatul îndrumătorului nr. 29783 din 30.04.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Bouchikian Arabella-Malvina, raportul de stagiu nr. 29787 din 30.04.2020 al doamnei Bouchikian Arabella-Malvina, raportul de evaluare nr. 31578 din 12.04.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Bouchikian Arabella-Malvina;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin.

 • (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 392 alin. (1), art. 393, art. 407, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 474, art. 475 lit. a), art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel:

 • (1)       Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Asistență Juridică - Arhitect-Șef în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

 • (2)       Se transformă o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară, ocupată de doamna Ardeuan Talita-Daniela, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • (3)       Se transformă o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Agricol - Direcția Secretar General, ocupată de doamna Bouchikian Arabella-Malvina, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului ”corespunzător”;

Art. 2. Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 34017 din 21.05.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere:

 • - referatul nr. 29928/2020 al Direcției Arhitect-Șef;

 • - referatele îndrumătorilor nr. 25012 respectiv nr. 25013 din 06.04.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Ardeuan Talita-Daniela, raportul de stagiu nr. 25014 din 06.04.2020 al doamnei Ardeuan Talita-Daniela și raportul de evaluare nr. 25541 din 09.04.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Ardeuan Talita-Daniela,

 • - referatul îndrumătorului nr. 29783 din 30.04.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Bouchikian Arabella-Malvina, raportul de stagiu nr. 29787 din 30.04.2020 al doamnei Bouchikian Arabella-Malvina, raportul de evaluare nr. 31578 din 12.04.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Bouchikian Arabella-Malvina;

 • - prevederile art. 392 alin. (1), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea 1, Cap. V, art. 474, art. 475 lit. a) Secțiunea a 2-a, art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) Secțiunea a 3-a Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 34020 din 21.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la:

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34017 din 21.05.2020 a domnului Bibarț Călin -Primarul Municipiului Arad;

 • - Obiectul: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”,

Ținând seama de:

 • - referatul nr. 29928/2020 al Direcției Arhitect-Șef;

 • - referatele îndrumătorilor nr. 25012 respectiv nr. 25013 din 06.04.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Ardeuan Talita-Daniela, raportul de stagiu nr. 25014 din 06.04.2020 al doamnei Ardeuan Talita-Daniela și raportul de evaluare nr. 25541 din 09.04.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Ardeuan Talita-Daniela,

 • - referatul îndrumătorului nr. 29783 din 30.04.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Bouchikian Arabella-Malvina, raportul de stagiu nr. 29787 din 30.04.2020 al doamnei Bouchikian Arabella-Malvina, raportul de evaluare nr. 31578 din 12.04.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Bouchikian Arabella-Malvina;

 • - prevederile art. 392 alin. (1), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea 1, Cap. V, art. 474, art. 475 lit. a) Secțiunea a 2-a, art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) Secțiunea a 3-a Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM :

 • A. Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, prin:

 • (1) Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Asistență Juridică -Arhitect-Șef în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, nivelul studiilor S;

 • (2) Transformarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară, ocupată de doamna Ardeuan Talita-Daniela, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • (3) Transformarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Agricol - Direcția Secretar General, ocupată de doamna Bouchikian Arabella-Malvina, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului "corespunzător”;

 • B. Aprobarea statului de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. Secretar General al Muncipiului Lilioara STEPANESCU

Șef Serviciu

Adriana SOBARU


Consilier juridic Anca-Diana BĂȘCĂRĂU