Hotărârea nr. 203/2020

Hotarirea Nr.203 din 28-05-2020 privind modificarea art. 2 lit. b) si a art. 4 alin. (2) lit. c) si d) din Anexa privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 203 din 28 mai 2020

privind modificarea art. 2 lit. b) și a art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 33947 din 21.05.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 33949 din 21.05.2020,

Ținând cont de:

-adresa nr. 1777/2020 a Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33857/2020 prin care se solicită stabilirea unui nou calendar de desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, deoarece în perioada de evaluare stabilită inițial prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, situație care a făcut imposibilă realizarea acestei evaluări;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (3) și (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 lit. b) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019, cu următorul conținut:

"ART. 2 Prezentul regulament-cadru reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate în perioada 12.03.2018-12.03.2021 și prevederile sale se aplică pentru: (...)

 • b) de la 23.06.2020 la 26.06.2020 - a doua evaluare;"

Art. II. Se aprobă modificarea art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019, cu următorul conținut:

"ART. 4 (2) A doua evaluare a managementului stabilită pentru perioada prevăzută la art. 2, alin.

 • (1), lit. b) se desfășoară conform următorului calendar: (...)

 • c) 23.06.2020 - analiza raportului de activitate și a referatelor-analiză de către comisia de evaluare;

 • d) 25.06.2020 - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;"

Art. III. Se aprobă desfășurarea evaluării managementului Filarmonicii Arad, conform calendarului stabilit la art. I și art. II.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Anexei privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod: PMA-S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 195/22.05.2020


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL, Sorin CONTRAȘ


HOTĂRÂREA nr.

Din 2020

privind modificarea art. 2 lit. b) și al art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 33947 din 21.05.2020;

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 33949 din 21.05.2020,

Ținând cont de:

-adresa nr. 1777/2020 a Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33857/2020 prin care se solicită stabilirea unui nou calendar de desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, deoarece în perioada de evaluare stabilită inițial prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, situație care a făcut imposibilă realizarea acestei evaluări;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (3) și (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I : Se aprobă modificarea art. 2 lit. b) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019, cu următorul conținut:

"ART. 2 Prezentul regulament-cadru reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate în perioada 12.03.2018-12.03.2021 și prevederile sale se aplică pentru: (...)

 • b) de la 23.06.2020 la 26.06.2020 - a doua evaluare;"

Art. II: Se aprobă modificarea art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019, cu următorul conținut:

"ART. 4 (2) A doua evaluare a managementului stabilită pentru perioada prevăzută la art. 2, alin. (1), lit. b) se desfășoară conform următorului calendar: (...)

 • c) 23.06.2020 - analiza raportului de activitate și a referatelor-analiză de către comisia de evaluare;

 • d) 25.06.2020 - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;"

Art. III: Se aprobă desfășurarea evaluării managementului Filarmonicii Arad, conform calendarului stabilit la art. I și art. II.

Art. IV: Celelalte prevederi ale Anexei privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


S E C R E T A R G E N E R A L


Serviciul Resurse Umane

Red. Dact. A.S

Cod :PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 33947 din 21.05.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea art. 2 lit. b) și al art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere:

 • - adresa nr. 1777/2020 a Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33857/2020 prin care se solicită stabilirea unui nou calendar de desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, deoarece în perioada de evaluare stabilită inițial prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, situație care a făcut imposibilă realizarea acestei evaluări;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe modificarea art. 2 lit. b) și al art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 33949 din 21.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la:

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub 33947 din 21.05.2020 al domnului Bibarț Călin - Primarul Municipiului Arad;

 • - Obiectul: „ modificarea art. 2 lit. b) și al art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019”,

Ținând seama de:

 • - adresa nr. 1777/2020 a Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33857/2020 prin care se solicită stabilirea unui nou calendar de desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, deoarece în perioada de evaluare stabilită inițial prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, situație care a făcut imposibilă realizarea acestei evaluări;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

PROPUNEM :

 • (1) Aprobarea modificării art. 2 lit. b) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019, cu următorul conținut: "ART. 2 Prezentul regulament-cadru reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate în perioada 12.03.2018-12.03.2021 și prevederile sale se aplică pentru: (...)

 • b) de la 23.06.2020 la 26.06.2020 - a doua evaluare;"

 • (2) Aprobarea modificării art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019, cu următorul conținut: "ART. 4 (2) A doua evaluare a managementului stabilită pentru perioada prevăzută la art. 2, alin. (1), lit. b) se desfășoară conform următorului calendar: (...)

 • c) 23.06.2020 - analiza raportului de activitate și a referatelor-analiză de către comisia de evaluare;

 • d) 25.06.2020 - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;"

 • (3) Aprobarea desfășurării evaluării managementului Filarmonicii Arad, conform calendarului stabilit la art. I și art. II.

 • (4) Celelalte prevederi ale Anexei privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI        ȘEF SERVICIU

Lilioara Stepanescu                             Adriana Sobaru