Hotărârea nr. 202/2020

Hotarirea Nr.202 din 28-05-2020 privind modificarea si completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfăsurare a activitătilor comerciale si al pietelor în municipiul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 202 din 28 mai 2020 privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 34433/22.05.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 34420/22.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Direcției Edilitare, Direcției Patrimoniu, Direcției Venituri, prin care se propune modificarea art. 16 și art. 18 și completarea cu art. 18A1 Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 29/15.05.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Arad,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Ținând cont de Regulamentul de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată,

Ținând cont de prevederile Ordinului Nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național,

Având în vedere adoptarea hotărârii 15 voturi pentru și 7 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Art. 16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr.

1 la Hotărârea nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (1) Amplasarea teraselor pe domeniul public se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cafenea, etc.), cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor

fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil;

 • b) Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

 • c) Amplasarea teraselor nu va afecta în nici un fel siguranța circulației;

 • d) Terasele se vor amplasa pe domeniul public, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci, etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Terasele sunt permise în perioada 01.04 - 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11.

 • 2. Art. 18 alin. (3) din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad

(Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) În cazul comercianților care la data solicitării avizului au înregistrate obligații de plată restante de orice fel față de Municipiul Arad, avizul de ocupare a domeniului public pentru amplasarea de terase se eliberează numai în cazul în care se va face dovada existenței unui angajament de plată a datoriilor față de bugetul local, cu asigurarea unei garanții la nivelul obligației de plată.

 • 3. După art.18 alin. (3) se introduce un nou articol - Art. 18A1 care va avea următorul cuprins:

 • (1) Prin dispoziție a primarului se stabilesc amplasamentele și regulile de amplasare pe fiecare zonă în parte.

 • (2) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător contractul de concesiune pentru parcări, conform Hotărârii nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad."

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFARAILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


Proiect                    AVIZAT:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Nr. 201/22.05.2020 HOTĂRÂREA Nr.

din

privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de Aprobare nr. 34433/22.05.2020,

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 34420/22.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Direcției Edilitare, Direcției Patrimoniu, Direcției Venituri, prin care se propune modificarea art. 16 și art. 18 și completarea cu art. 18A1 Hotărârii nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Ținând cont de Regulamentul de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Republicată

Ținând cont de prevederile Ordinului Nr.43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 4. Art.16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr.

1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (1) Amplasarea teraselor pe domeniul public se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cafenea, etc.) , cu respectarea următoarelor condiții:

 • e) Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil;

f Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

 • g) Amplasarea teraselor nu va afecta în nici un fel siguranța circulației;

 • h) Terasele se vor amplasa pe domeniul public, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci, etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Terasele sunt permise în perioada 01.04 - 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11.

 • 5. Art.18 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr.

1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (3) Avizul de ocupare a domeniului public pentru amplasarea de terase se eliberează comercianților care au înregistrat, în anii anteriori, debite de orice fel față de Municipiul Arad, numai în cazul în care se va face dovada existenței unui angajament de plată a datoriilor față de Bugetul Local, cu constituirea unei garanții.

 • 6. După art.18 alin. (3) se introduce un nou articol - Art. 18A1 care va avea următorul cuprins:

 • (1) Prin dispoziție a primarului se stabilesc amplasamentele și regulile de amplasare pe fiecare zonă în parte.

 • (2) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător contractul de concesiune pentru parcări, conform H.C.L.M. Arad nr. 510/2019."

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente red./dact. DS/DS

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea

modificării și completării Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad

Luând în considerare raportul de specialitate nr..................../....................2020 al

Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Direcției Edilitare, Direcției Patrimoniu, Direcției Venituri prin care se propune modificarea art. 16 și art. 18 și completarea cu art. 18A1 Hotărârii nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Ținând cont de Regulamentul de aplicare al Ordonanței de Urgență Nr.195/2002 *** Republicată

privind circulația pe drumurile publice,

Ținând cont de prevederile Ordinului Nr.43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale,

Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Art.16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr.

1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Amplasarea teraselor pe domeniul public se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cafenea, etc.) , cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor

fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil;

 • b) Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

 • c) Amplasarea teraselor nu va afecta în nici un fel siguranța circulației;

 • d) Terasele se vor amplasa pe domeniul public, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci, etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Terasele sunt permise în perioada 01.04 - 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11.

 • 2. Art.18 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr.

1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (3) Avizul de ocupare a domeniului public pentru amplasarea de terase se eliberează comercianților care au înregistrat, în anii anteriori, debite de orice fel față de Municipiul Arad, numai în cazul în care se va face dovada existenței unui angajament de plată a datoriilor față de Bugetul Local, cu constituirea unei garanții.

 • 3. După art.18 se introduce un nou articol - Art. 18A1 care va avea următorul cuprins:

 • (1) Prin dispoziție a primarului se stabilesc amplasamentele și regulile de amplasare pe fiecare zonă în parte.

 • (2) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător contractul de concesiune pentru parcări, conform H.C.L.M. Arad nr.510/2019."

Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, rămân nemodificate.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

DIRECȚIA EDILITARĂ

DIRECȚIA PATRIMONIU

direcȚia VENITURI

Nr................/

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

modificării și completării Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Ținând cont de Regulamentul de aplicare al Ordonanței de Urgență Nr.195/2002 *** Republicată

privind circulația pe drumurile publice,

Ținând cont de prevederile Ordinului Nr.43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale,

PROPUNEM

Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Art.16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr.

1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Amplasarea teraselor pe domeniul public se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cafenea, etc.) , cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil;

 • b) Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

 • c) Amplasarea teraselor nu va afecta în nici un fel siguranța circulației;

 • d) Terasele se vor amplasa pe domeniul public, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci, etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Terasele sunt permise în perioada 01.04 - 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11.

 • 2. Art.18 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad (Anexa nr.

1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

 • (3) Avizul de ocupare a domeniului public pentru amplasarea de terase se eliberează comercianților care au înregistrat, în anii anteriori, debite de orice fel față de Municipiul Arad, numai în cazul în care se va face dovada existenței unui angajament de plată a datoriilor față de Bugetul Local, cu constituirea unei garanții.

 • 3. După art.18 se introduce un nou articol - Art. 18A1 care va avea următorul cuprins:

 • (1) Prin dispoziție a primarului se stabilesc amplasamentele și regulile de amplasare pe fiecare zonă în parte.

 • (2) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător contractul de concesiune pentru parcări, conform H.C.L.M. Arad nr.510/2019."

Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, rămân nemodificate.

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Arhitect Șef

Arhitect Șef

Radu Drăgan

Direcția Edilitară

Dir. executiv

Liliana Florea

Direcția Patrimoniu

Dir. executiv

Ștefan Szuchanszki

Direcția Venituri

Dir. executiv

Pavel Neamțiu

VIZA JURIDIC