Hotărârea nr. 201/2020

Hotarirea Nr.201 din 28-05-2020 privind modificarea si completarea Anexei la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 201 din 28 mai 2020 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 34442/22.05.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 34440/22.05.2020, prin care se propune modificarea Cap. IX, Art. 25, alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, Anexă la Hotărârea nr. 42/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din Municipiul Arad,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 42/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad -Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din Municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii CSAT nr. 30/2020, a Decretului nr. 195/2020, Hotărârii CSAT nr. 51/2020, a Decretului nr. 240/2020, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2020, Legii nr. 55/2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Anexa Hotărârii Nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din Municipiul Arad, Cap. IX, Art. 25 după alin. (3), se introduce un nou alineat (3'), care va avea următorul cuprins: "Termenul de depunere a dosarelor de 60 de zile de la publicarea anunțului de participare menționat la alin.(3) se prelungește cu încă 90 de zile, ca urmare a situației excepționale generată de situația de urgență și de alertă. "

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr.42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad -Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din Municipiul Arad, rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


Proiect                    AVIZAT:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Nr. 200/28.05.2020 HOTĂRÂREA Nr. din______________________ privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 34442/22.05.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 34440/22.05.2020, prin care se propune modificarea Cap. IX, Art. 25, alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, Anexă la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din Municipiul Arad,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din Municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii CSAT nr. 30/2020, a Decretului nr. 195/2020, Hotărârii CSAT nr. 51/2020, a Decretului nr. 240/2020, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2020, Legii nr. 55/2020,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa la Hotărârea Nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, Regulament de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din Municipiul Arad, Cap. IX, Art.25, se introduce un nou alineat (3'), care va avea următorul cuprins: "Termenul de depunere a dosarelor de 60 de zile de la publicarea anunțului de participare menționat la alin.(3) se prelungește cu încă 90 de zile, ca urmare a situației excepționale generată de situația de urgență și de alertă. "

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr.42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, Regulament de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din Municipiul Arad, rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente red./dact. DS/DS

COD: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea

modificării și completării Anexei (Regulament de aplicare a Legii nr. 153/2011), la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad

Luând în considerare raportul de specialitate nr..................../....................2020 prin care se

propune modificarea Cap. IX, Art. 25, alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, Anexă la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii CSAT nr. 30/2020, a Decretului nr. 195/2020, Hotărârii CSAT nr. 51/2020, a Decretului nr. 240/2020, a OUG nr. 68/2020, Legii nr. 55/2020,

1. Anexa la Hotărârea Nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, Regulament de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, Cap. IX, Art.25, se introduce un nou alineat (3'), care va avea următorul cuprins: '"Termenul de depunere a dosarelor de 60 de zile de la publicarea anunțului de participare menționat la alin.(3) se prelungește cu încă 90 de zile, ca urmare a situației excepționale generată de situația de urgență și de alertă. "

Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, Regulament de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, rămân nemodificate.

Călin BIBARȚ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

DIRECȚIA VENITURI

SERVlClUL JURIDIC CONTENCIOS

Nr.______________/_________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Anexei (Regulament de aplicare a Legii nr. 153/2011), la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad -Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii CSAT nr. 30/2020, a Decretului nr. 195/2020, Hotărârii CSAT nr. 51/2020, a Decretului nr. 240/2020, a OUG nr. 68/2020, Legii nr. 55/2020,

PROPUNEM

1. Anexa la Hotărârea Nr.42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, Regulament de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, Cap. IX, Art. 25, se introduce un nou alineat (3'), care va avea următorul cuprins: '"Termenul de depunere a dosarelor de 60 de zile de la publicarea anunțului de participare menționat la alin.(3) se prelungește cu încă 90 de zile, ca urmare a situației excepționale generată de situația de urgență și de alertă. "

Celelalte prevederi ale Hotărârii Nr.42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, Regulament de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad - Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, rămân nemodificate.

Administrator Public

Claudia Macra

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Arhitect Șef

Arhitect Șef

Radu Drăgan

Direcția Venituri

Dir. executiv

Pavel Neamțiu

Serviciul Dezv. Urb. și Prot. Mon.

Șef Serviciu

Sandra Dinulescu

Serviciul Juridic, Contencios

Șef Serviciu

Sorin Contraș

Serviciul Juridic, Contestații

Consilier

Adriana Lango

VIZA JURIDIC