Hotărârea nr. 200/2020

Hotarirea Nr.200 din 28-05-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modificare partială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii si Comert în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare si Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 Arad, C.F. nr. 307445 Arad, C.F. nr. 306535 Arad, C.F. nr. 319455 Arad, C.F. nr. 350570 Arad, C.F. nr. 350556 Arad, C.F. nr. 309127 Arad, C.F. nr. 306362 Arad, C.F. nr. 319226 Arad, C.F. nr. 319228 Arad, beneficiar: Luca Petru Adrian

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 200 din 28 mai 2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modificare parțială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii și Comerț în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare și Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 -Arad, C.F. nr. 319228 - Arad, beneficiar: Luca Petru Adrian

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 34392 din 22.05.2020 și Referatul de aprobare nr. 25716 din 09.04.2020,

Analizând Raportul Informării și Consultării Publicului nr. 25714/A5/09.04.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 34134 din 22.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând Raportul nr. 25715/A5/09.04.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU),

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 05 din 09.04.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă și 1 consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție Modificare parțială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii și Comerț în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare și Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 -Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362

 • - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: Luca Petru Adrian

 • 2. S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 12/2020;

 • 3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 389.922 mp, identificată prin: C.F. nr. 350487 - Arad, S = 48.774 mp; C.F. nr. 307445 - Arad, S = 75.164 mp; C.F. nr. 306535 - Arad, S = 38.956 mp; C.F. nr. 319455 - Arad, S = 1.603 mp; C.F. nr. 350570 - Arad, S = 19.146 mp; C.F. nr. 350556 - Arad, S = 30.615 mp; C.F. nr. 309127 - Arad, S = 28.800 mp; C.F. nr. 306362 - Arad, S = 136.001 mp; C.F. nr. 319226 - Arad, S = 9.664 mp; C.F. nr. 319228

 • - Arad, S = 1.199 mp, categoria de folosință arabil în intravilan, proprietar: Luca Petru Adrian.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cu extrasele C.F. menționate mai sus, din zonă de servicii și comerț, în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

 • 1. Funcțiunile propuse: pentru parcelele identificate prin extrasele de carte funciară: C.F. nr.

350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr.

350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr.

319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad - zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică;

 • 2. POT max = 60%;

 • 3. CUT max = 2,00;

 • 4. Regimul de înălțime: P+2E, H max = 20 m;

 • 5. Zone verzi: min 20%;

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 6. Celelalte condiții, cuprinse în Hotărârea nr. 214/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/2018, rămân nemodificate.

 • 7. Se vor respecta condițiile cuprinse în adresa Consiliului Județean Arad nr. 5730 din 19.03.2020, referitoare la prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș

pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și prevederile P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

 • 8. Dimensiunile acceselor propuse, cât și a străzilor propuse a fi executate în incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația: Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centură ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat în curs de execuție conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială, pe cheltuiala inițiatorului.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația se de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

• activități industriale și de depozitare:

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • - activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • • construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • • construcții comerciale și servicii:

 • - un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m2;

- un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600m2;

 • - un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600-2.000 m2; - un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurata a construcției pentru complexe comerciale de peste 2.000 m2.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 9. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului. Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusiv modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplasarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respectiv a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament). Se vor respecta P.O.T.-ul și C.U.T.-ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • • distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului

Civil;

 • • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității

teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcele, față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim ^ din înălțimea clădirii celei mai înalte.

Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • - 50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • - 50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • - 20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • - 30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se vor asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone industriale nepoluante, zonei de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul Luca Petru Adrian și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

AVIZAT:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Proiect


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 150/22.05.2020

Ed. 1 rev. 1 HOTĂRÂREA Nr.

din______________________

privind aprobarea documentației de urbanism

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modificare parțială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de

Servicii și Comerț în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare și Logistică,

Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 -

Arad, C.F. nr. 319228 - Arad, beneficiar: Luca Petru Adrian

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 34392 din 22.05.2020 și Referatul de aprobare nr. 25716 din 09.04.2020,

Analizând Raportul Informării și Consultării Publicului nr. 25714/A5/09.04.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 34134 din 22.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând Raportul nr. 25715/A5/09.04.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU),

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 05 din 09.04.2020,

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție Modificare parțială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii și Comerț în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare și Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: Luca Petru Adrian

 • 2. S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 12/2020;

 • 3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 389.922 mp, identificată prin: C.F. nr. 350487 - Arad, S = 48.774 mp; C.F. nr. 307445 - Arad, S = 75.164 mp; C.F. nr. 306535 - Arad, S = 38.956 mp; C.F. nr. 319455 - Arad, S = 1.603 mp; C.F. nr. 350570 - Arad, S = 19.146 mp; C.F. nr. 350556 - Arad, S = 30.615 mp; C.F. nr. 309127 - Arad, S = 28.800 mp; C.F. nr. 306362 - Arad, S = 136.001 mp; C.F. nr. 319226 - Arad, S = 9.664 mp; C.F. nr. 319228 - Arad, S = 1.199 mp, categoria de folosință arabil în intravilan, proprietar: Luca Petru Adrian.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cu extrasele C.F. menționate mai sus, din zonă de servicii și comerț, în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

 • 1. Funcțiunile propuse: pentru parcelele identificate prin extrasele de carte funciară: C.F. nr.

350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr.

350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr.

319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad - zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică;

 • 2. POT max = 60%;

 • 3. CUT max = 2,00;

 • 4. Regimul de înălțime: P+2E, H max = 20 m;

 • 5. Zone verzi: min 20%;

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creări de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 6. Celelalte condiții, cuprinse în H.C.L.M.A. nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/2018, rămân nemodificate.

 • 7. Se vor respecta condițiile cuprinse în adresa Consiliului Județean Arad nr. 5730 din 19.03.2020, referitoare la prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș

pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și prevederile P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

 • 8. Dimensiunile acceselor propuse, cât și a străzilor propuse a fi executate în incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația: Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centură ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat în curs de execuție conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială, pe cheltuiala inițiatorului.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația se de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

 • • activități industriale și de depozitare:

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • - activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • • construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • • construcții comerciale și servicii:

 • - un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m2;

- un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600m2;

 • - un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600-2.000 m2; - un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurata a construcției pentru complexe comerciale de peste 2.000 m2.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 9. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului. Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusiv modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplasarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respectiv a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament). Se vor respecta P.O.T.-ul și C.U.T.-ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • • distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului

Civil;

• distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcele, față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim ^ din înălțimea clădirii celei mai înalte.

Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • - 50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • - 50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • - 20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • - 30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se vor asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone industriale nepoluante, zonei de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul Luca Petru Adrian și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 34392/22.05.2020

REFERAT DE APROBARE referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Modificare parțială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii și Comerț în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare și Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad

 • 1. Beneficiar: Luca Petru Adrian

 • 2. S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 12/2020;

 • 3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 389.922 mp, identificată prin: C.F. nr. 350487 - Arad, S = 48.774 mp; C.F. nr. 307445 - Arad, S = 75.164 mp; C.F. nr. 306535 - Arad, S = 38.956 mp; C.F. nr. 319455 - Arad, S = 1.603 mp; C.F. nr. 350570 - Arad, S = 19.146 mp; C.F. nr. 350556 - Arad, S = 30.615 mp; C.F. nr. 309127 - Arad, S = 28.800 mp; C.F. nr. 306362 - Arad, S = 136.001 mp; C.F. nr. 319226 - Arad, S = 9.664 mp; C.F. nr. 319228 - Arad, S = 1.199 mp, categoria de folosință arabil în intravilan, proprietar: Luca Petru Adrian

Având în vedere:

 • - solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24430/02.04.2020, de către Luca Petru Adrian;

 • - raportul nr. 25715/A5/09.04.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent;

 • - raportul informării și consultării publicului nr. 25714/A5/09.04.2020, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - referatul de aprobare nr. 25716/09.04.2020

 • - avizul tehnic nr. 5/09.04.2020 al Arhitectului -Șef;

 • - raportul de specialitate nr............../................................., întocmit de către Serviciul

Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 227 din 10 februarie 2020, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent, cu următoarele reglementări urbanistice:

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu extrasele C.F. menționate mai sus, din zonă de servicii și comerț, în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

 • 1. Funcțiunile propuse: pentru parcelele identificate prin extrasele de carte funciară: C.F. nr.

350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr.

350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr.

319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad - zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică;

 • 2. POT max = 60%;

 • 3. CUT max = 2,00;

 • 4. Regimul de înălțime: P+2E, H max = 20 m;

 • 5. Zone verzi: min 20%;

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creări de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 6. Celelalte condiții, cuprinse în H.C.L.M. Arad nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M. Arad nr. 220/2018, rămân nemodificate.

 • 7. Se vor respecta condițiile cuprinse în adresa Consiliului Județean Arad nr. 5730 din 19.03.2020, referitoare la prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș

pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și prevederile P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

 • 8. Dimensiunile acceselor propuse, cât și a străzilor propuse a fi executate în incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația: Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centură ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat în curs de execuție conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială, pe cheltuiala inițiatorului.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

• activități industriale și de depozitare:

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • - activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • • construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • • construcții comerciale și servicii:

 • - un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m2;

- un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600m2;

 • - un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600-2.000 m2; - un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurata a construcției pentru complexe comerciale de peste 2.000 m2.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 9. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului. Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusiv modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplasarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respectiv a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament). Se vor respecta P.O.T.-ul și C.U.T.-ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • • distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului

Civil;

 • • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității

teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcele, față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim ^ din înălțimea clădirii celei mai înalte.

Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • - 50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • - 50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • - 20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • - 30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a

drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se vor asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone industriale nepoluante, zonei de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

P R I M A R Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 34134/ A5 din 22.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U.

Modificare parțială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii și Comerț în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare și Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad

Beneficiar: Luca Petru Adrian;

Elaborator: S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 12/2020;

Încadrarea în localitate

Zona studiată este situată în partea de sud a teritoriului administrativ al municipiului Arad, pe partea dreaptă a drumului național D.N. 69 Timișoara - Arad. Zona este accesibilă dinspre drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad, suprafața totală a zonei studiate 107 ha.

Situația juridică a terenului

Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 389.922 mp, identificată prin: C.F. nr. 350487 - Arad, S = 48.774 mp; C.F. nr. 307445 - Arad, S = 75.164 mp; C.F. nr. 306535 - Arad, S = 38.956 mp; C.F. nr. 319455 - Arad, S = 1.603 mp; C.F. nr. 350570 - Arad, S = 19.146 mp; C.F. nr. 350556 - Arad, S = 30.615 mp; C.F. nr. 309127 - Arad, S = 28.800 mp; C.F. nr. 306362 - Arad, S = 136.001 mp; C.F. nr. 319226 - Arad, S = 9.664 mp; C.F. nr. 319228 - Arad, S = 1.199 mp, categoria de folosință arabil în intravilan, proprietar: Luca Petru Adrian.

Situația existentă

Parcelele cu extrasele C.F. menționate mai sus au categoria de folosință teren arabil în intravilan și sunt reglementate, conform H.C.L.M. Arad nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M. Arad nr. 220/2018.

Au fost aprobate următoarele condiții de construire:

 • 1.  Funcțiunea principală: spații pentru servicii și comerț;

 • 2. P.O.T. max 60%;

 • 3.  C.U.T. max 1,2;

 • 4. Regim maxim de înălțime al clădirilor: P+2E, cu H max = 12,00 m;

 • 5. Zonă verde: min 5,12% și max 10,00%.

Vecinătățile terenului sunt:

 • •   la Nord - parcelele cu nr. top. 350489, nr. top. 350571 și parcela cu nr. top. 350571; terenuri aferente viitoarei centuri ocolitoare, respectiv terenuri pentru funcțiuni de servicii și comerț, parcela nr. top. 350488, aferent Stației de distribuție carburanți;

 • •   la Sud - Autostrada A1;

 • •   la Est - linia ferată 218 Timișoara-Arad;

 • •   la Vest - drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad.

Totodată, în zonă este propusă o investiție a Consiliului Județean Arad, pentru care s-a întocmit S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și este supus procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, Republicată -P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

Descrierea soluției propuse

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cu extrasele C.F. menționate mai sus, din zonă de servicii și comerț, în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunile propuse: pentru parcelele identificate prin extrasele de carte funciară: C.F. nr.

350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr.

350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr.

319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad - zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică;

 • 2. POT max = 60%;

 • 3. CUT max = 2,00;

 • 4. Regimul de înălțime: P+2E, H max = 20 m;

 • 5. Zone verzi: min 20%;

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creări de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 6. Celelalte condiții, cuprinse în H.C.L.M. Arad nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M. Arad nr. 220/2018, rămân nemodificate.

 • 7. Se vor respecta condițiile cuprinse în adresa Consiliului Județean Arad nr. 5730 din 19.03.2020, referitoare la prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș

pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și prevederile P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

 • 8. Dimensiunile acceselor propuse, cât și a străzilor propuse a fi executate în incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația: Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centură ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat în curs de execuție conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială, pe cheltuiala inițiatorului.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

 • • activități industriale și de depozitare:

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • - activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • • construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • • construcții comerciale și servicii:

 • - un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m2;

 • - un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600m2;

 • - un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600-2.000 m2; - un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurata a construcției pentru complexe comerciale de peste 2.000 m2.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 9. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului. Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusiv modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplasarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respectiv a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament). Se vor respecta P.O.T.-ul și C.U.T.-ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • • distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil;

 • • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcele, față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim ^ din înălțimea clădirii celei mai înalte.

Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • - 50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • - 50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • - 20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • - 30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se vor asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone industriale nepoluante, zonei de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 227 din 10 februarie 2020, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000 și conține următoarele avize:

Nr. crt.

Organisme centrale/teritoriale interesate

Nr. și data aviz

Termen valabilitate avize

1.

E-distribuție

310733255/21.05.2020

10.02.2022

2.

Agenția pentru Protecția Mediului Arad

4656/14.04.2020

-

3.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.S.I.

925320/05.03.2020

-

4.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.C.

925319/05.03.2020

-

5.

Direcția de Sănătate Publică a jud. Arad

87/17.02.2020

-

6.

S.C. Compania de Apă Arad S.A.

3028/02.03.2020

-

7.

A.N. Apele Române

1272/OM/11.03.2020

-

8.

Telekom Romania Communications S.A.

53/27.02.2020

-

9.

O.C.P.I. Arad

PV recepție 356/2020

-

10.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

5274/360/09.03.2020

09.03.2021

11.

I.P.J. Arad - Serviciul Rutier

190029/20.02.2020

-

12.

RDS-RCS

335/13.02.2020

20.02.2022

13.

C.N.A.I.R. S.A.

92/22432/14.04.2020

Ind 340/166/13.03.2020

Ind 340/166a

-

14.

C.N.-C.F.R. S.A.-SUC. REG. CF TIMIȘOARA -Direcția Planificare, Dezvoltare și Modernizare Infrastructură Feroviară

6/4/888/16.04.2020

65-ALG-2020/25.03.2020

PV 46/13.03.2020

20.02.2022

20.02.2022

15.

Delgaz Grid S.A.

49/14.02.2020

14.02.2021

16.

A.N.I.F.

38/24.02.2020

24.02.2022

17.

O.U.A.I. Arad Fântânele

14/10.03.2020

-

18.

C.J. Arad

5730/19.03.2020

-

19.

Acord bancă ipotecară BANCA TRANSILVANIA S.A. (VOLKSBANK ROMANIA S.A.)

193566/20.02.2020

20.02.2021

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 07.04.2020, s-a emis Avizul tehnic nr. 05 din 09.04.2020. Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Șef, Arh. Radu Drăgan

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

21.05.2020

Elaborat

Consilier

ing. Laurențiu Florescu

21.05.2020

VIZA JURIDIC

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD STEPANESCU CONSILIUL LOCAL


Proiect                    AVIZAT:

SECRETAR GENERAL Lilioara

Nr. 150/09.04.2020

H O T Ă R Â R E A Nr. din 2020

privind demararea procedurii de transparență decizională pentru - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z.

APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD NR. 214/2017, HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD NR. 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 -Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad, beneficiar: LUCA PETRU ADRIAN

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 25.716 din .09.94.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 25.714/A5/09.04.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul nr. 25.715/A5/09.04.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU),

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 05/09.04.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A. NR. 214/2017, H.C.L.M.A. NR. 220/2018, dIn ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 -Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: Luca Petru Adrian

 • 2. S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 12/2020;

 • 3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 389.922 mp, identificată prin: C.F. nr. 350487 - Arad, S = 48.774 mp; C.F. nr. 307445 - Arad, S = 75.164 mp; C.F. nr. 306535 - Arad, S = 38.956 mp; C.F. nr. 319455 - Arad, S = 1.603 mp; C.F. nr. 350570 - Arad, S = 19.146 mp; C.F. nr. 350556 - Arad, S = 30.615 mp; C.F. nr. 309127 - Arad, S = 28.800 mp; C.F. nr. 306362 - Arad, S = 136.001 mp; C.F. nr. 319226 - Arad, S = 9.664 mp; C.F. nr. 319228 - Arad, S = 1.199 mp, categoria de folosință arabil în intravilan, proprietar: Luca Petru Adrian.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu extrasele C.F. menționate mai sus, din zonă de servicii și comerț, în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

 • 1. Funcțiunile propuse: pentru parcelele identificate prin extrasele de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad - zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică;

 • 2. POT max = 60%;

 • 3. CUT max = 2,00;

 • 4. Regimul de înălțime: P+2E, H max = 20 m;

 • 5. Zone verzi: min 20%;

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creări de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 6. Celelalte condiții, cuprinse în H.C.L.M.A. nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/2018, rămân nemodificate.

 • 7. Se vor respecta condițiile cuprinse în adresa Consiliului Județean Arad nr. 5730 din 19.03.2020, referitoare la prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș

pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și prevederile P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

 • 8. Dimensiunile acceselor propuse, cât și a străzilor propuse a fi executate în incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația:

Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centură ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat în curs de execuție conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială, pe cheltuiala inițiatorului.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația se de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

 • •   activități industriale și de depozitare:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • •  construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • •  construcții comerciale și servicii:

 • -  un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până

la 400 m2;                               ’         ’                    ’                   ’

 • -  un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-

600m2;                                   ’         ’                    ’                   ’

 • -  un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

 • -  un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 9. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului. Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusiv modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplasarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respectiv a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament). Se vor respecta P.O.T.-ul și C.U.T.-ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • •  distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil;

 • •  distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcele, față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim ^ din înălțimea clădirii celei mai înalte.

Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • -  50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • -  50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • -   20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • -  30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se vor asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone industriale nepoluante, zonei de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul Luca Petru Adrian și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 25.716/09.04.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională: MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A. nR. 214/2017, ,

H.C.L.M.A. NR. 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ IN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 -Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad,

C.F. nr. 319228 - Arad

 • 1. Beneficiar: Luca Petru Adrian;

 • 2. Elaborator: S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 12/2020;

 • 3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 389.922 mp, identificată prin: C.F. nr. 350487 - Arad, S = 48.774 mp; C.F. nr. 307445 - Arad, S = 75.164 mp; C.F. nr. 306535 - Arad, S = 38.956 mp; C.F. nr. 319455 - Arad, S = 1.603 mp; C.F. nr. 350570 - Arad, S = 19.146 mp; C.F. nr. 350556 - Arad, S = 30.615 mp; C.F. nr. 309127 - Arad, S = 28.800 mp; C.F. nr. 306362 - Arad, S = 136.001 mp; C.F. nr. 319226 - Arad, S = 9.664 mp; C.F. nr. 319228

 • - Arad, S = 1.199 mp, categoria de folosință arabil în intravilan, proprietar: Luca Petru Adrian. Având în vedere:

 • - solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24430/02.04.2020, de către Luca Petru Adrian;

 • - raportul nr. .25.715/A5/09.04.2020 întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune demararea procedurii de transparență decizională;

 • - raportul informării și consultării publicului nr. 25.714/A5/09.04.2020, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - avizul tehnic nr. 05/09.04.2020 al Arhitectului -Șef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 124 din 29 ianuarie 2019, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu extrasele C.F. menționate mai sus, din zonă de servicii și comerț, în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

 • 1. Funcțiunile propuse: pentru parcelele identificate prin extrasele de carte funciară: C.F. nr.

350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr.

350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr.

319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad - zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică;

 • 2. POT max = 60%;

 • 3. CUT max = 2,00;

 • 4. Regimul de înălțime: P+2E, H max = 20 m;

 • 5. Zone verzi: min 20%;

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creări de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 6. Celelalte condiții, cuprinse în H.C.L.M.A. nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/2018, rămân nemodificate.

 • 7. Se vor respecta condițiile cuprinse în adresa Consiliului Județean Arad nr. 5730 din 19.03.2020, referitoare la prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș

pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și prevederile P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

 • 8. Dimensiunile acceselor propuse, cât și a străzilor propuse a fi executate în incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația:

Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centură ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat în curs de execuție conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială, pe cheltuiala inițiatorului.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația se de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

 • •   activități industriale și de depozitare:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • •  construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • •  construcții comerciale și servicii:

 • -  un loc de parcare la 200 m suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m ;

 • -  un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600m2;

 • -  un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de

600-2.000 m2;                      ’        ’                 ’

 • -  un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 9. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului. Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusiv modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplasarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respectiv a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament). Se vor respecta P.O.T.-ul și C.U.T.-ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • •  distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil; ’

 • •  distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcele, față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim ^ din înălțimea clădirii celei mai înalte.

Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • -  50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • -  50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • -   20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • -  30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se vor asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone industriale nepoluante, zonei de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

 • 11. Prezentul referat se emite în vederea demarării procedurii de transparență decizională.

P R I M A R

Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif L.F./S.D.         ’

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 25.715/A5 din 09.04.2020

RAPORT privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) având următoarele date generale:

 • - denumire documentație: „MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A. NR. 214/2017, H.C.L.M.A. NR. 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ”, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 -Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad,

 • - beneficiar: Luca Petru Adrian;

 • - elaborator: S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 12/2020;

Încadrarea în localitate

Zona studiată este situată în partea de sud a teritoriului administrativ al mun. Arad, pe partea dreaptă a drumului național D.N. 69 Timișoara - Arad. Zona este accesibilă dinspre drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad, suprafața totală a zonei studiate 107 ha.

Situația juridică a terenului

Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 389.922 mp, identificată prin: C.F. nr. 350487 - Arad, S = 48.774 mp; C.F. nr. 307445 - Arad, S = 75.164 mp; C.F. nr. 306535 - Arad, S = 38.956 mp; C.F. nr. 319455 - Arad, S = 1.603 mp; C.F. nr. 350570 - Arad, S = 19.146 mp; C.F. nr. 350556 - Arad, S = 30.615 mp; C.F. nr. 309127 - Arad, S = 28.800 mp; C.F. nr. 306362 - Arad, S = 136.001 mp; C.F. nr. 319226 - Arad, S = 9.664 mp; C.F. nr. 319228

 • - Arad, S = 1.199 mp, categoria de folosință arabil în intravilan, proprietar: Luca Petru Adrian.

Situația existentă

Parcelele cu extrasele C.F. menționate mai sus au categoria de folosință teren arabil în intravilan și sunt reglementate, conform H.C.L.M.A. nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/2018.

Au fost aprobate următoarele condiții de construire:

 • 6.         Funcțiunea principală: spații pentru servicii și comerț;

 • 7.       P.O.T. max 60%;

 • 8.        C.U.T. max 1,2;

 • 9.       Regim maxim de înălțime al clădirilor: P+2E, cu H max = 12,00 m;

 • 10.      Zonă verde: min 5,12% și max 10,00%.

Vecinătățile terenului sunt:

 • •   la Nord - parcelele cu nr. top. 350489, nr. top. 350571 și parcela cu nr. top. 350571;

 • •   la Sud - Autostrada A1;

 • •   la Est - linia ferată 218 Timișoara-Arad;

 • •   la Vest - drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad.

Totodată, în zonă este propusă o investiție a Consiliului Județean Arad, pentru care s-a întocmit S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și este în curs de elaborare P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

Descrierea soluției propuse

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu extrasele C.F. menționate mai sus, din zonă de servicii și comerț, în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunile propuse: pentru parcelele identificate prin extrasele de carte funciară: C.F. nr.

350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr.

350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr.

319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad - zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică;

 • 2. POT max = 60%;

 • 3. CUT max = 2,00;

 • 4. Regimul de înălțime: P+2E, H max = 20 m;

 • 5. Zone verzi: min 20%;

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creări de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 6. Celelalte condiții, cuprinse în H.C.L.M.A. nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/2018, rămân nemodificate.

 • 7. Se vor respecta condițiile cuprinse în adresa Consiliului Județean Arad nr. 5730 din 19.03.2020, referitoare la prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș

pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și prevederile P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

 • 8. Dimensiunile acceselor propuse, cât și a străzilor propuse a fi executate în incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația:

Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centură ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat în curs de execuție conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială, pe cheltuiala inițiatorului.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația se de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

 • •   activități industriale și de depozitare:

 • -              activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • -              activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • -              activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • •   construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • •   construcții comerciale și servicii:

 • -             un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m2;

 • -             un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de

400-600m2;                                            ’        ’                  ’                 ’

 • -             un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

 • -             un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 9. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului. Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusiv modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplasarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respectiv a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament). Se vor respecta P.O.T.-ul și C.U.T.-ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • •   distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil;

 • •   distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcele, față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim ^ din înălțimea clădirii celei mai înalte.

Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • -   50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • -   50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • -   20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se vor asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone industriale nepoluante, zonei de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

În cazul afectării unor proprietăți private în timpul executării lucrărilor se va solicita acordul legalizat la notar al proprietarilor acestor terenuri.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 227 din 10 februarie 2020, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000.

Având în vedere cele de mai sus, propunem demararea procedurii de transparență decizională.

După expirarea termenului de 30 zile lucrătoare și îndeplinirea tuturor condițiilor legale, documentația se va supune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Arad.

Arhitect Șef, arh. Radu Drăgan


Șef Serviciu,

arh. Sandra Dinulescu

Consilier, ing. Laurențiu Florescu

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ARHITECT SEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE

NR. 25.714/A5/09.04.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal -Modificare parțială P.U.Z. aprobat prin HCLM Arad nr.214/2017 și HCLM Arad nr. 220/2018, din zonă de servicii și comerț în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică

Inițiatorii documentației- Luca Petru Adrian

Amplasament - intravilan municipiul Arad

Proiectant - SC L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI SRL, proiect nr.12-02/2020 Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

 • A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul

 • l.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z

 • - Prin adresa nr. 10265/11.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului aferent etapei I -pregătitoare

 • - anunțarea intenției de elaborare PUZ și RLU aferent, conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010.

 • - Printr-un anunț afișat pe site-ul www.primariaarad.ro, cetățenii au fost invitați să consulte și să transmită informații în perioada 20.02.2020-01.03.2020,referitor la documentația Studiu de Oportunitate disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, camera 49;

 • -  S-a întocmit anunțul conform anexa 1 la Ord. 2701/2010 și s-a transmis beneficiarului în vederea amplasării acestuia în loc vizibil pe parcela care a generat PUZ.

 • - Inițiatorul PUZ-ului a afișat anunțul pe un panou rezistent la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 1 la Ord. 2701/2010, pe parcela care a generat Planul Urbanistic Zonal, în data de 20.02.2020 menținându-l pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observațiilor și propunerilor.

 • - Beneficiarul a depus fotografii care demonstrează amplasarea panoului în locația stabilită.

 • - Studiul de oportunitate a fost analizat în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, organizată în data de 18.02.2020

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost formulate obiecții.

La etapa 2 - de elaborare a propunerilor PUZ

- urmare a cererii depuse de beneficiar cu nr. 17817/05.03.2020, s-a întocmit anunțul privind posibilitatea de consultare asupra propunerilor preliminare PUZ și s-a afișat pe pagina de internet și la sediul instituției în data de 16.03.2020

Publicul a fost invitat să transmită comentarii și observații privind propunerile PUZ în perioada 16.03.2020-30.03.2020.

-beneficiarul documentației a amplasat panouri pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.

- au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarul parcelei învecinate identificate: SC OMV PETROM MARKETING SRL.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale

Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.

Au fost trimise scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise

Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, conform listei cu proprietarii depusă la dosar, după cum urmează:

A fost trimisă 1 scrisoare de notificare proprietarului parcelei învecinate : SC OMV PETROM MARKETING SRL.

 • 4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană.

 • B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare :

Nu au fost înregistrate sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

ARHITECT ȘEF

Arh.Drăgan Radu

Functia

Nume prenume

Semnatura

Data

Verificat

Sef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

07.04.2020

Elaborat

Consilier

Georgeta Șimăndan

07.04.2020

ROMÂNIA

Județul Arad

Primăria Municipiului Arad

Arhitect-Șef

Ca urmare a cererii adresate Luca Petru Adrian, cu domiciliul în comuna Dumbrăvița, strada Traian Vuia, nr.3/A, jud. Timiș, înregistrată cu nr. 24430/02.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ Nr. 05 Din 09.04.2020

pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A. NR. 214/2017, H.C.L.M.A. NR. 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad,

 • C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 -Arad, generat de imobilul identificat prin extrasele de carte funciară:

-C.F. nr. 350487 - Arad, S = 48.774 mp;

-C.F. nr. 307445 - Arad, S = 75.164 mp;

-C.F. nr. 306535 - Arad, S = 38.956 mp;

-C.F. nr. 319455 - Arad, S = 1.603 mp;

-C.F. nr. 350570 - Arad, S = 19.146 mp;

-C.F. nr. 350556 - Arad, S = 30.615 mp;

-C.F. nr. 309127 - Arad, S = 28.800 mp;

-C.F. nr. 306362 - Arad, S = 136.001 mp;

-C.F. nr. 319226 - Arad, S = 9.664 mp;

-C.F. nr. 319228 - Arad, S = 1.199 mp,

în suprafață totală de 389.922 mp, categoria de folosință arabil în intravilan, proprietar: Luca Petru Adrian.

Inițiator: Luca Petru Adrian;

Proiectant: S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Seculici Gheorghe, proiect nr. 12/2020;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Zona studiată este situată în partea de sud a teritoriului administrativ al mun. Arad, pe partea dreaptă a drumului național D.N. 69 Timișoara - Arad. Zona este accesibilă dinspre drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad, suprafața totală a zonei studiate 107 ha.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

Parcelele cu extrasele C.F. menționate mai sus au categoria de folosință teren arabil în intravilan și sunt reglementate, conform H.C.L.M.A. nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/2018.

Au fost aprobate următoarele condiții de construire:

 • 11. Funcțiunea principală: spații pentru servicii și comerț;

 • 12. P.O.T. max 60%;

 • 13. C.U.T. max 1,2;

 • 14. Regim maxim de înălțime al clădirilor: P+2E, cu H max = 12,00 m;

 • 15. Zonă verde: min 5,12% și max 10,00%.

Vecinătățile terenului sunt:

 • la Nord - parcelele cu nr. top. 350489, nr. top. 350571 și parcela cu nr. top. 350571;

 • la Sud - Autostrada A1;

 • la Est - linia ferată 218 Timișoara-Arad;

 • la Vest - drumul național D.N. 69 Timișoara - Arad.

Totodată, în zonă este propusă o investiție a Consiliului Județean Arad, pentru care s-a întocmit

S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și este în curs de elaborare P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu extrasele C.F. menționate mai sus, din zonă de servicii și comerț, în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunile propuse: pentru parcelele identificate prin extrasele de carte funciară: C.F. nr.

350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr.

350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr.

319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad - zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică;

 • 2. POT max = 60%;

 • 3. CUT max = 2,00;

 • 4. Regimul de înălțime: P+2E, H max = 20 m;

 • 5. Zone verzi: min 20%;

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorativ și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 6. Celelalte condiții, cuprinse în H.C.L.M.A. nr. 214/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă de servicii și comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad, Beneficiari: Luca Petru Adrian, Luca Ana, Jude Ovidiu-Cristian, Jude Dana-Mihaela, Varga Oana Maria, modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/2018, rămân nemodificate.

 • 7. Se vor respecta condițiile cuprinse în adresa Consiliului Județean Arad nr. 5730 din 19.03.2020, referitoare la prevederile S.F. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș

pentru funcțiunea de centură Est Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 214/2018 și prevederile P.U.Z. - Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod peste Mureș pentru funcțiunea de centură Est Arad.

 • 8. Dimensiunile acceselor propuse, cât și a străzilor propuse a fi executate în incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Circulația:

Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centură ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat în curs de execuție conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială, pe cheltuiala inițiatorului.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulația autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația se de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

 • •   activități industriale și de depozitare:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • •  construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • •  construcții comerciale și servicii:

 • -  un loc de parcare la 200 m suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m ;

 • -  un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600m2;

 • -  un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de

600-2.000 m2;                      ’        ’                 ’

 • -  un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de parcare se va planta un pom.

 • 9. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului. Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusiv modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplasarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respectiv a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament). Se vor respecta P.O.T.-ul și C.U.T.-ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • •  distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil;

 • •  distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcele, față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim ^ din înălțimea clădirii celei mai înalte.

Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • -  50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • -  50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • -   20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • -  30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 10. Pe cheltuiala investitorului se vor asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone industriale nepoluante, zonei de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară: racordarea la rețeaua de apă potabilă a orașului, la canalizarea menajeră, la gaz și branșamentul electric se vor executa conform proiectelor întocmite de proiectanți de specialitate, cu respectarea condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 227 din 10 februarie 2020, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 07.04.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 227 din 10 februarie 2020 emis de Primăria Municipiului Arad.

Arhitect-Șef, Arh. Radu Drăgan

LF/SD

PMA -A5 - 14


FOAIE DE CAPĂT

BENEFICIAR: LUCA PETRU ADRIAN


12 /2020

SC L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI SRL

Arh. Gheorghe SECULICI

P.U.Z. - Etapa III

P.U.Z. “MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A 214/2017, H.C.L.M.A 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII SI COMERȚ ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ”


FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

A. ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI


Proiectant general:


SC L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI SRLB. Colectiv de elaborare:


Urbanism:


arh. Gheorghe SECULICI, R.U.R. - D E


Arhitectură:


arh. Ela FALCĂ

SC L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI SRL


Drumuri

și sistematizare:


Instalații sanitare:Instalații electrice: ing. Radu VASIL SC ELECON PLUS SRL

Lucrări topografice: ing. Lucian VASILESCU SC TOPOVAS PLAN SRL

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

 • A. PIESE SCRISE:

 • I.     FOAIE DE CAPĂT

 • II.     FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

 • III.    BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE

 • IV.    AVIZE ȘI ACORDURI

 • 1.  CERTIFICAT DE URBANISM nr. 227 / 10 FEB 2020 + ANEXE

 • 2.  EXTRASE DE CARTE FUNCIARA nr. 350487, 307445, 306535, 319455, 350556, 350570, 309127, 306362, 319226, 319228 Arad

 • 3.  CARTE DE IDENTITATE, LUCA PETRU-ADRIAN

 • 4.  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALA, LUCA PETRU-ADRIAN

 • 5.  AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 7 / 03 MAR 2020

 • 6.  RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI ETAPA a 2-a

 • 7.  AVIZ AMPLASAMENT E-DISTRIBUTIE nr............................................

 • 8.  AVIZ AMPLASAMENT DELGAZ GRID nr. 49 / 14 FEB 2020

 • 9.  AVIZ AMPLASAMENT RCS-RDS nr. 335 / 13 FEB 2018

 • 10. AVIZ AMPLASAMENT TELEKOM nr. 53 / 27 FEB 2020

 • 11. DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - APM ARAD nr.............................

 • 12. ACORD BANCA TRANSILVANIA nr. 193566 / 20 FEB 2020

 • 13. ACORD COMPANIA DE APĂ ARAD nr. 3028 / 02 MAR 2020

 • 14. PUNCT DE VEDERE APELE ROMANE nr. 1272 / OM / 11 MAR 2020

 • 15. AVIZ SECURITATE LA INCENDIU nr. 952 320 / 05 MAR 2020

 • 16. AVIZ PROTECTIE CIVILA nr. 925 319 / 05 MAR 2020

 • 17. AVIZ AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE nr. 38 / 24 FEB 2020

 • 18. AVIZ ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII nr. 14 / 10 MAR 2020

 • 19. NOTIFICARE DSP jud. ARAD nr. 87 / 17 FEB 2020

 • 20. AVIZ IPJ ARAD - SERVICIUL RUTIER nr. 190 029 / 20 FEB 2020

 • 21. Adrsa de înaintare și Punct de vedere DRDP TIMIȘOARA nr. 166a

 • 22. AVIZ - NEGATIE C.N.A.I.R. nr........................................................

 • 23. ACORD DE PRINCIPIU CNCF "CFR" SUCURSALA TIMIȘOARA nr. 65 - ALG - 2020

 • 24. ACORD DE PRINCIPIU CNCF “CFR" SA BUCUREȘTI nr..........................................

 • 25. AVIZ AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANIA nr. 5274 / 360 / 09 MAR 2020

 • 26. AVIZ CJA ARAD nr. 5730 / 19 MAR 2020

 • 27. PROCES VERBAL DE RECEPTIE O.C.P.I. 356 / 2020

 • V.    STUDIU GEOTEHNIC

 • VI. MEMORIU DE PREZENTARE P.U.Z.

 • VII. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • VIII. PLAN DE ACȚIUNE - IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN P.U.Z.

jWI PRO.ARHITECTURA

ARHITECTURA URBANISM RESTAURARE CONSULTANȚA

 • B. PIESE DESENATE:

 • 1. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 3. REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

 • 4. POSIBILITATE DE MOBILARE

 • 5. EDILITARE INSTALAȚII - SANITARE

 • 6. EDILITARE INSTALAȚII - ELECTRICE

 • 7. POSIBILITATE MOBILARE - DRUMURI

 • 8. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR ȘI CIRCULAȚIA TERENURILOR

ÎntocmitLArchitecture

ARHITECTURĂ PROIECTĂRI INSTALAȚII

Tel./Fax *40 357 430 030 | Adresă: str. Corneliu Coposu nr. 24, Arad, România

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

 • 1. Date de identificare al proiectului

  DENUMIREA PROIECTULUI

  PLAN URBANISTIC ZONAL

  MODIFICARE    PARȚIALĂ    P.U.Z.

  APROBAT PRIN H.C.L.M.A 214/2017, H.C.L.M.A 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII  SI  COMERȚ  ÎN  ZONĂ

  INDUSTRIALĂ        NEPOLUANTĂ,

  DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ

  AMPLASAMENT

  Intravilan muncipiul Arad, Jud. Arad, CF nr. 350487, nr. top. 350487, CF nr. 307445, nr. top. 307445, CF nr. 306535, nr. top. 306535, CF nr. 319455, nr. top. 319455, CF nr. 350570, nr. top. 350570, CF nr. 350556, nr. top. 350556, CF nr. 309127, nr. top. 309127, CF nr. 306362, nr. top. 306362, CF nr. 319226, nr. top. 319226, CF nr. 319228, nr. top. 319228

  LUCA PETRU ADRIAN

  FAZA

  P.U.Z.

  DATA ELABORĂRII

  Martie 2020

 • 2.. Date specifice proiectului

 • A. Oportunitatea investiției

Incinta studiată este amplasata in județul Arad, în intravilanul Municipiului Arad, reglementat prin P.U.Z. și R.L.U. aferent: “Zona de servicii și comerț, Extraviln sud Arad, județul Arad” și aprobat prin H.C.L.M.A. 214/27.06.2017, modificată prin

H.C.L.M.A. nr. 220/22.05.2018. Cele 10 parcele studiate, identificate prin C.F. nr. 350487, nr. top.350487,C.F. nr. 307445, nr. top. 307445,C.F. nr. 306535, nr. top. 306535,C.F. nr. 319455, nr. top. 319455,CF nr. 350570, nr. top. 350570, CF nr. 350556, nr. top. 350556, CF nr. 309127, nr. top. 309127, CF nr. 306362, nr. top. 306362, CF nr. 319226, nr. top. 319226, CF nr. 319228, nr. top. 319228, sunt amplasate in teritoriul intravilan al Municipiului Arad, Judetul Arad. Terenurile au o suprafata totală de 389.922,00 mp si au o forma neregulată.

Vecinătăți:

 • la Nord - parcelele cu nr. top. 350489, nr. top. 350555 si parcela cu nr. top. 350571, terenuri aferente viitoarei centuri ocolitoare, respectiv terenuri pentru funcțiuni de servicii și comerț, exemplu parcela nr. top. 350488, aferent Stației de distribuție carburanți în curs de execuție.

 • la Sud - Autostrada A1

 • la Est - linia ferată 218 Timișoara-Arad

 • la Vest - drumul național DN 69 Timișoara-Arad

Incinta studiată, descrisă în prezenta documentație, se află la distanțe mai mari de 15 m față de cele mai apropiate locuințe, în conformitate cu prevederile OMS 994 / 2018 pentru modificarea și completarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 119 / 2014.

Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centura ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat in curs de autorizare conf. C.U. nr. 39 din 10.01.2020, care se corelează cu proiectul centurii ocolitoare.

Incinta studiată are suprafața totală de 389.922,00 mp, având în plan o formă de trapez neregulat. În prezent terenurile cu nr. cad. 350487, 307445, 306535, 319455, 350556, 350570, 309127, 306362, 319226, 319228 sunt libere de construcții.

Cele 10 loturi sunt proprietate privată a d-lui LUCA PETRU ADRIAN, conform extraselor C.F. În prezent doar pe terenul cu nr. cad. 350487, există înscrieri privitoare la sarcini, și anume drept de IPOTECĂ a băncii VOLKSBANK ROMANIA SA.

Terenurile au categoria de folosință de arabil în intravilan.

Elaborarea acestui Plan Urbanistic Zonal este determinată de intenția de a reglementa din punct de vedere urbanistic o zonă cu destinația arabil în intravilan, respectiv zonă de servicii și comerț, din sudul Municipiului Arad, în zonă industrială nepoluantă, zona de producție, servicii depozitare și logistică, cu dotările și amenajările aferente funcțiunii de comerț și legăturile ce se impun cu vecinătățile.

LArchitecture

ARHITECTURĂ PROIECTĂRI INSTALAȚII                                       Tel,/Fax: *40357430030 | Adresă: str. Cornelie Coposu nr. 24, Arad, România

Obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal constă în analiza și evaluarea problemelor funcționale, tehnice și etice din zonă, ținându-se cont de recomandările Planului Urbanistic General al localității și de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

Regimul maxim de înălțime admis în toate zonele funcționale, mai puțin circulații și zone verzi este de P+2E. Înălțimea totală a construcțiilor nu va depăși 20 m.

In acest scop a fost obtinut Certificatul de Urbanism cu nr. 227 / 10.02.2020 eliberat de Primăria Municipiului Arad.

 • B. Descrierea proiectului

Obiectul PUZ constă în studierea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de amplasare a unei zone industriale nepoluantă, zonă de producție, servicii depozitare și logistică, cu amenajările aferente.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

- construirea unei zone industriale nepoluante, zonă de producție, servicii depozitare, logistică și amenajările aferente:

 • a) Construcții noi:

 • Construcții pentru zone industriale nepoluantă, zona de producție, servicii depozitare, logistică - regim de inaltime P+E2, Hmax=20m;

 • Împrejmuire perimetrală;

 • Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate;

 • Sistematizarea verticală a terenurilor;

 • Platforme carosabile cu locuri de parcare;

 • Drumuri de incintă și accesul autospecialelor de intervenție de min. 6,00m;

 • Platforme gospodărești și amenajări tehnico-edilitare;

 • b)  Constructii existente:

 • c)  Racorduri pentru acces carosabil la str.;

 • d)  Alei pietonale;

 • e)  Amenajarea spațiilor verzi și plantate; iluminat arhitectural;

 • f)   Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă.

Sc max = 233.953,20 mp

Scd max = 779.844,00 mp

Regimul de înălțime maxim propus este Parter+2E.

Zona studiată are suprafața de 107 hectare, iar intervențiile urbanistice în zonă se referă la amenajarea acceselor rutiere, intrare-ieșire, respective extinderea rețelelor

edilitare. În zona studiată, terenurile au preponderent categoria de folosință teren arabil în intravilan, căi de comunicație (străzi și drumuri).

Amplasamentul studiat este situat în județul Arad, în intravilanul Municipiului Arad, într-o zonă plană, specifică Câmpiei Aradului, fără accidente naturale sau antropice. Terenul nu prezintă particularități din punct de vedere al reliefului, rețele hidrografice, condiții geotehnice, riscuri naturale. Din punct de vedere peisagistic, terenul este relativ plan, zona studiată nefăcând parte dintr-o arie naturală protejată declarată.

Din studiul geotehnic menționăm că amplasamentul cercetat, este situat în municipiul Arad, situat pe cursul inferior al râului Mureș, fiind format din convergența glaciațiunilor subcolinare, constituie la bază din nisipuri și argile, peste care se supraun pietrișuri și nisipuri, iar la suprafață apar argile și argile prăfoase sub forma depozitelor aluvial-lenticulare.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat se găsește într-o zonă de câmpie relativ înaltă (97.98 m), Câmpia Aradului.

Suprafața amplasamentului este relativ plană. Suprafața amplasamentului mai prezintă mici denivelări de ordinul 10...20 cm, în care se acumulează apa și băltește un timp mai îndelungat în perioadele cu precipitații abundente, ca urmare a existenței unor straturi de pământuri argiloase din suprafață.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare

Din punct de vedere geologic, zona aparține Bazinului Panonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

Depozitele cuaternare, cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

 • - aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

- gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de ,,ramă" a depresiunii;

 • - cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

Din punct de vedere hidrografic, suprafața administrativă a județului Arad aparține bazinelor hidrografice a patru mari râuri din vestul țării: Mureșul, Crișul Alb, Crișul Negru și Bega. Rețeaua hidrografică este dominată de cele două artere: Mureș și Crișul Alb. Râul cel mai important care străbate județul este Mureșul cu o lungime totală de 761 km pe teritoriul țării din care 220 km pe teritoriul județului Arad, ocupând locul doi ca lungime (după Dunăre) și tot locul doi, ca suprafață hidrografică (cu 27.890 km2). Dintre

suprafețele lacustre amintim lacurile naturale de luncă (numeroase pe valea Mureșului) și lacuri antropice (cum ar fi lacul de baraj de la Tăuț). De asemenea mai există izvoare termale bicarbonate-sulfurate din zona aferentă bazinului Crișurilor (apele carbogazoase

alcaline de la Moneasa), izvoare carbogazoase feruginoase (în dealurile Lipovei), izvoare bicarbonate calcice termale, carbogazoase și sulfuroase sodice (în zona Mureșului).

Seismicitatea: conform Codului de proiectare seismică P100-1/2006, condițiile locale de teren studiat sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc = 0,7sec, a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului Ș0 = 3,00 și accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,16g.

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 70 cm ... 80 cm, conform STAS 6054 - 77.

Adâncimea de îngheț în terenul de fundare, Z, a fost calculată în funcție de tipul pământului, indicele de îngheț, condițiile hidrogeologice (DEFAVORABILE), conform STAS 1709/1 - 90, Figura 1, Figura 3 și Tabelul 1, pentru tipul de pământ P2 - pietrișuri cu nisipuri, pentru tipul de pământ P5 - argile, argile prăfoase, argile prăfoase nisipoase, pentru tipul de pământ P4 - prafuri argiloase și prafuri nisipoase argiloase, categorie din care fac parte pământurile din zonă.

Condițiile hidrologice ale amplasamentului se consideră DEFAVORABILE conform Pct. 3.4 din STAS 1709/2-90.

Adâncimea de îngheț în terenul de fundare pentru categoriile de pământuri identificate în amplasament este: - Z = 90.95 cm, pentru structuri rutiere rigide. - Z = 80.85 cm, pentru structuri rutiere nerigide (pentru clasele de trafic greu și foarte greu). -Z = 70.80 cm, pentru structuri rutiere nerigide (pentru clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor).

Concluzii și recomandări în urma stiudiului geotehnic:

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații, etc).

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcțiilor s-au prelevat 4 (patru) probe de sol recoltate din forajul F 1 la cota - 3,00 m, din forajul F 3 la cota de -2,00 m, din forajul F 5 la cota de -3,00 m și din forajul F 7 la cota - 2,00 m.

Cota minimă de fundare pentru fundațiile izolate dispuse sub stâlpii de rezistență este Df = - 2,20 m. Pentru cote de fundare cuprinse între Df = -2,20 m...-3,50 m și fundații izolate cu lățimea B=2,00 m...3,50 m, capacitatea portantă a terenului de fundare, calculată cu: y = 19,0 kN/m3,                   Ip=20,0 %, Ic=0,80, e=0,70, c = 30,0 kN/

m2; 0 = 10,0o, prezintă valori, pentru pconv, cuprinse între 269,2 - 325,1 kPa, pentru ppl, cuprinse între 286,3 - 353,7 kPa, pentru pcr, cuprinse între 362,5 - 430,2 kPa.

Pentru fundațiile continue, cota minimă de fundare indicată este de Df = -0,90 m în straturile de argile prăfoase și prafuri nisipoase argiloase pentru care capacitatea portantă a acestuia se consideră a fi : pconv = 250 kPa.

Dacă la efectuarea săpăturilor se vor constata neconformități față de stratificația terenului de fundare stabilită prin efectuarea forajelor geotehnice, acestea vor fi aduse în

timp util la cunoștință proiectantului cât și elaboratorului studiului geotehnic. Cu această ocazie se vor efectua lucrări suplimentare de cercetare a terenului de fundare prin încercări de teren cu placa dinamică pentru stabilirea caracteristicilor de deformabilitate a eventualelor neconcordanțe în ceea ce privește stratificația terenului de fundare.

Incinta cu propuneri are suprafața de 389.922,00 mp. Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la reglementarea întru construirea unei zone industriale nepoluantă, zona de producție, servicii depozitare, logistică, amenajare teren și accese carosabile, amplasare panouri publicitare și totem-uri, împrejmuire proprietate, și, nu în ultimul rând, racordarea la rețelele edilitare.

Obiectivele principale propuse pentru această investitie sunt:

o Asigurarea accesului, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate.

o Stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari specifice zonei industriale.

o Reglementarea gradului de construibilitate a terenului

o  Rezolvarea circulației și a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de

reglementari privind parcarile si spatiile verzi.

o Propunerea infrastructurii  tehnico-edilitare  în vederea realizării zonei

industriale nepoluante, depozitare și logistică.

Aria construită totală poate fi de maxim 233.953,20 mp, reprezentand 60% din suprafata de teren. Pentru aceasta se vor asigura prin proiect locuri de parcare la sol, respectând regulile din HGR525/1996, cu alei carosabile de incintă de minim 6,00m lățime unde au acces doar autovehicule, și minim 8,00m lățime pentru autocamioane / T.I.R.-uri.

Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centura ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat in curs de autorizare conf. C.U. nr. 39 din 10.01.2020, care se corelează cu proiectul centurii ocolitoare.

În incinta studiată nu au fost identificați copaci din specii protejate.

În incintă vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement în exteriorul clădiriilor sau în curți interioare - minim 20% din suprafața terenului.

În jurul construcțiilor se vor realiza alei pietonale și platforme de parcare atât pentru autovehicule mici, cât si alei carosabile si rampa pentru andocare.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin hG 525 1996

activități industriale și de depozitare:

- activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • construcții comerciale și servicii:

 • -  un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m2;

 • -  un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 m2;

 • -  un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru

complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

 • -  un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru

complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Terenul dintre aliniament și construcții este cu preponderență destinat zonelor de parcare-garare, fiind dimensionat ca atare.

Se recomandă realizarea pe cât posibil a parcajelor cu materiale absorbante.

Se recomandă asigurarea transportului de persoane alternative cu microbuz, autobuz -cursă special, car sharing (grup de personae care folosesc/împart o mașină) și bicicleta în vederea reducerii costurilor cu parcul auto și a impactului asupra mediului înconjurător.

Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Datorita faptului ca în proximitate și în zona studiată există toate dotarile cu privire la infrastructura - rețele edilitare, asigurarea alimentarii cu apă potabilă, canalizare, energie electrică, telefonie, gaze naturale, se va face prin extinderea / branșarea / racordarea la acestea.

Realizarea racordurilor la rețelele publice edilitare și la drumurile existente în zonă se va realiza din fondurile proprii ale investitorului.

Organizarea terenului:

S totală terenuri = 389.922,00 mp

înscrise în Extrasele de Carte Funciară cu nr. 350487, 307445, 306535, 319455, 350556, 350570, 309127, 306362, 319226, 319228 Arad.

BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA STUDIATĂ :

Nr. crt.

TEREN AFERENT

C.F.. nr. 350487, 307445, 306535, 319455, 350556, 350570, 309127, 306362, 319226, 319228

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

389.922,00

100,00

389.922,00

100,00

1

Construcții

0

0

233.953,20

60,00 (max. 60%)

2

Circulații carosabile, pietonale, parcaje, platforme

0

0

77.984,40

20,00

3

Cc - Zone verzi amenajate

0

0

77.984,40

20,00 (min.20%)

4

Teren arabil intravilan

389.922,00

0

0

0

TOTAL GENERAL

389.922,00

100,00

389.922,00

100,00

Nr. crt.

INDICI URBANISTICI - REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA STUDIATĂ

EXISTENT

PROPUS

1

Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T.) zonă industrie nepoluanta, depozitare si logistica

60,00%

60,00 %

2

Coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) zonă industrie nepoluantă, depozitare și logistiă

1,2

2

3

Regimul de înălțime H.max

P+2E Hmax=12,50m

P+2E Hmax=20,00m cca. 144,50 NMN

REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI STUDIAT

EXISTENT

PROPUS

1

Amplasare

Intravilanul municipiului. Arad

Intravilanul municipiului. Arad

2

Proprietate

Teren proprietate privată

Teren proprietate privată

SITUAȚIA JURIDICĂ EXISTENTĂ:

Nr. crt.

Proprietar

C.F. nr.

Suprafața (mp)

Parcelă

Categoria de folosință

1

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

350487

48.774,00

-

arabil, intravilan, LOT 5, imobil neimprejmuit,

2

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

307445

75.164,00

cad.13573

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

3

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

306535

Din acte: 39.279,00 Măsurat: 38.956,00

13602

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

4

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

319455

1.603,00

2822/3-Lot1

arabil, intravilan

5

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

350556

30.615,00

2816/2/3-lot2

arabil, intravilan, LOT 2, imobil neimprejmuit,

6

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

350570

19.146,00

2816/2/1

arabil, intravilan, LOT 4, imobil neimprejmuit,

7

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

309127

28.800,00

2816/2/2

arabil, intravilan,

8

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

306362

136.001,00

13594

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

9

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

319226

9.664,00

Lot 1

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

10

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

319228

1.199,00

-

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

Circulația autovehiculelor se organizeaza prin amenajări constructive si marcaje speciale astfel încât să se asigure: acces direct din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centura ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat in curs de autorizare conf. C.U. nr. 39 din 10.01.2020, care se corelează cu proiectul centurii ocolitoare.

Utilitati:

Alimentare cu apă

Nu este necesară realizarea unei stații de pompare și rezervoare de incendiu proprii fecărei clădiri.

Extindere rețea de distribuție apă potabilă se propune a se realiza de la intersecția dintre străzile Calea Timișorii cu strada Ogorului de la conducta de distribuție existentă PE-ID, Dn 450mm.

Conducta de apă propusă spre extindere se va realiza din polietilenă de înaltă densitate PE-ID, Dn 350mm , Dn 200mm , montată subteran, în săpătură deschisă , între două straturi de protecție din nisip de grosime 20cm, sub limita de îngheț conform studiului geotehnic.

Se va urmării amplasarea conductei pe teren aparținând domeniului public, de regulă pe zona verde, și în zona amprizei drumului național conform planului de situație anexat.

Extindere rețea de distribuție apă propusă va cuprinde :

 • - Conductă din polietilenă PE-ID, PE100, PN10, De = 355 x 21,1mm , în lungime de L= 1872ml;

 • - Conductă din polietilenă PE-ID, PE100, PN10, Dn = 200 x 11,9mm , în lungime de L= 273 ml.

Subtraversare canal deschis CN 2921 conductă apă PE-ID, PE100, PN10, De = 355 x 21,1mm, la o adâncime de 1,00 m masurată pe verticală de la cota talvegului canalului la generatoarea superiară a tubului de protecție. Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal cu tub de protecție din oțel 0 508 x 10,31 mm în lungime de L= 18,60 ml. Deoparte și de alta a subtraversarii se vor prevede doua cămine de vane, de sectorizare și golire CV6 si CV7 conform planului de situație anexat.

Subtraversare drum național DN 69 Km 46+832. Se va realiza prin foraj orizontal cu tub de protecție din oțel 0 508 x 10,31 mm în lungime de L= 15,30 ml. Deoparte și de alta a subtraversarii se vor prevede doua cămine de vane, de sectorizare și golire CV4 si CV5 conform planului de situație anexat. Subtraversarea propusă se va realiza conform STAS 9312 / 87 , tubul de protecție se va monta la o dâncime de minim 1,50m măsurată pe verticală de la cota finită a drumului național până la generatoarea superioară a tubului de protecție din oțel.

Subtraversare linie de cale ferată Arad- Sânicolau Mare care se va realiza prin foraj orizontal cu tub de protecție din oțel 0 508 x 10,31 mm în lungime de L= 21,70m . Deoparte și de alta a subtraversarii se vor prevede doua cămine de vane, de sectorizare și golire CV2 si CV3 conform planului de situație anexat. Subtraversarea propusă se va realiza conform STAS 9312 / 87 , tubul de protecție se va monta la o dâncime de minim 1,50m măsurată pe verticală de la cota fundație liniei de cale ferată până la generatoarea superioară a tubului de protecție din oțel.

Rețeaua de distribuție propusă va fi echipată cu camine de vane de sectorizare, ccare se vor realiza din beton armat turnate monolit, de formă dreprunghiulară care vor fi echipate cu vane

9 / 21

de sectorizare PN10, Dn 350mm, Dn 200mm din fontă , vane de golire Dn 100mm din fontă, vane de aerisire dezaerisiere Dn 50mm din fontă și piese de legătură din fontă. Căminele vor fi prevăzute cu capace din fontă carosabile conform STAS 2308. Număr total de cămine va fi de 10 bucăți dispuse conform planului de situație propus.

Hidranții de incendiu stradali vor fi în număr total de 21 bucăți , acesția se vor monta la o distanță de 100m unul fată de celălalt conform planului de situație propus, pe rețeaua de distribuție proiectată și vor fi de tip subterani Dn 100mm. Aceștia vor asigura debitul de stingere a incendiului Qie= 5,00 l/s și presiunea de minim 7,00 mCA conform P118/2013. Racordul hidranților la rețeau de distribuție propusă de va face prin conducte din PE-ID, PE100, PN10, De=110 mm.

Rețeaua de distribuție propusă va fi verificată la presiune conform NP 133 /2013 respectiv se va spăla și dezinfecta conform SR 4163 - 3 / 1996.

Materialele folosite la realizarea extinderii propuse ( conducte , hidranți de incendiu, vane, piese de legătură) vor avea certificate sanitare emise de Ministerul Sănătății fiind agreate pentru transportul apei potabile. Poziția în plan vertical și orizontal a rețelei propuse va respecta normele sanitare în vigoare conform HG 930/ 2005 și STAS 8591. Se vor respecta prevederile O.M.S. 119 / 2014 cap. III 3

Umpluturile se vor realiza cu balast compacta , in straturi succesive de 20-30cm compactate la un grad minim de compactare 95% P.S.

Toate elementele de pe rețeaua de distribuție propuse (cămine de vane, hidranți de incendiu) se vor marca prin placi indicatoare unde se va preciza poziția fiecarui element proiectat conform normelor tehnice in vigoare.

Extindere rețea de canalizare menajeră

Nu este necesar realizare de rezervoare de compensare si separatoare de hidrocarburi proprii fecărei clădiri.

Se propune extinderea rețelei de canalizare menajeră existentă actualmente în zona de intersecție dintre străzile C-lea Timișorii și strada Ogorului , PVC, Dn 500mm cu un colector nou propus PVC, SN8, Dn 400mm până în apropiere cu autostrada A1 Arad- Timișoara.

Conducta de canalizare menajeră propusă spre extindere se va realiza din PVC, SN8, Dn 300mm, Dn 400mm , montată subteran, în săpătură deschisă , între două straturi de protecție din nisip de grosime 20cm, sub limita de îngheț conform studiului geotehnic, la o pnată de scurgere de i= 0,40 % și adâncime medie de 2,40m.

Canalizarea nouă propusă va funcționa gravitațional cu descărcare în canalul menajer existent PVC, Dn 500mm la intersecția dintre srăzile C-lea Tmișorii cu strada Ogorului.

Se va urmării amplasarea noului canal pe teren aparținând domeniului public, de regulă pe zona verde, și în zona amprizei drumului național conform planului de situație anexat.

Extindere canal menajer propus va cuprinde :

 • - Conductă de canalizare PVC, SN8, Dn = 400mm , în lungime de L= 1790ml;

 • - Conductă de canalizare PVC, SN8, Dn = 300mm , în lungime de L= 305 ml.

Subtraversare canal deschis CN 2921 cu canal menajer menajer PVC,SN8, Dn 400mm-sub talvegul vaii la o adâncime de 0,70 m masurată pe verticală de la cota talveului canalului traversat la generatoarea superiară a tubului de protecție propus Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal cu tub de protecție din oțel 0 609,60 x 10,31 mm în lungime de L= 18,60 ml. Deoparte și de alta a subtraversarii se vor prevede doua cămine de vizitare, CMP33 si CMP34 conform planului de situație anexat.

Subtraversare drum național DN 69 Km 46+446 canal menajer PVC, SN8, Dn 300mm. Se va realiza prin foraj orizontal cu tub de protecție din oțel 0 508 x 10,31 mm în lungime de L= 14,76 ml. Deoparte și de alta a subtraversarii se vor prevede doua cămine de vizitare, CMP26 si CMP27 conform planului de situație anexat. Subtraversarea propusă se va realiza conform STAS 9312 / 87 , tubul de protecție se va monta la o dâncime de minim 1,50m măsurată pe verticală de la cota finită a drumului până la generatoarea superioară a tubului de protecție din oțel.

Subtraversare drum național DN 69 Km 46+352 canal menajer PVC,SN8, Dn 300mm. Se va realiza prin foraj orizontal cu tub de protecție din oțel 0 508 x 10,31 mm în lungime de L= 14,01 ml. Deoparte și de alta a subtraversarii se vor prevede doua cămine de vizitare, CMP29 si CMP30 conform planului de situație anexat. Subtraversarea propusă se va realiza conform STAS 9312 / 87 , tubul de protecție se va monta la o dâncime de minim 1,50m măsurată pe verticală de la cota finită a drumului până la generatoarea superioară a tubului de protecție din oțel.

Subtraversare drum național DN 69 Km 46+288 canal menajer PVC, SN8, Dn 400mm. Se va realiza prin foraj orizontal cu tub de protecție din oțel 0 609,60 x 10,31 mm în lungime de L= 12,23 ml. Deoparte și de alta a subtraversarii se vor prevede doua cămine de vizitare, CMP32 si CMP33 conform planului de situație anexat. Subtraversarea propusă se va realiza conform STAS 9312 / 87 , tubul de protecție se va monta la o dâncime de minim 1,50m măsurată pe verticală de la cota finită a drumului până la generatoarea superioară a tubului de protecție din oțel.

Apele uzate deversate in colectorul menajer nou propus vor respecta gradul de incărcare cu poluanți conform NTPA 002-2005.

În lungul colectoarelor menajere propuse se vor monta căminele de vizitare și control carosabile din elemente prefabricate de beton armat realizate conform STAS 2448-82 care se vor dispune la o distanță de cel mult 60 m unul față de celălalt. Căminele din beton propuse Dn 1000mm vor fi compuse din:

 • - fundația căminului realizată din beton armat prefabricat pentru canalizare DN 300mm,400mm.

 • - camera de lucru realizata din tuburi circulare prefabricate din beton armat ;

 • - piesa tronconica din beton armat prefabricat ;

 • - coșul de acces din beton armat prefabricat unde este cazul;

 • - placa din beton armat prefabricat pe care se va monta capacul cu rama, care va fi din fontă carosabil de tip IV conform STAS 2308 / 81.

Numărul de cămine de vizitare și control prevăzute pe rețeaua de canalizare menajeră propusă sunt în total 51 bucăți .

După pozarea conductelor și execuția căminelor de vizitare se vor face probele de etanșeitate pe porțiuni de 100 - 150 m.

Montarea colectorului menajer va respecta distanța minimă admisă față de rețelele edilitare și clădirile existente conform SR 8591-97 și HG 930 / 2005 . Se vor respecta prevederile O.M.S. 119 / 2014 cap. IV.

Umpluturile se vor realiza cu balast compacta , in straturi succesive de 20-30cm compactate la un grad minim de compactare 95% P.S.

Alimentarea cu energie electrică

Pentru realizarea soluției de reglementare , sunt necesare următoarele lucrări finanțate pe baza tarifului de reglementare plătit de beneficiar la SC ENEL Distribuție Banat SA, conform ord 59/2013 ANRE ;

Din Statia 110/20 KV Fantanele prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finantate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la E-Distributie Banat, conform Ordin nr. 59/2013:1). Realizare LES 20kV cu cablu de Al 3xl85mmp lungime de cca. 6000m, montat in tub conform DS4235 RO si DS4247 RO, intre celula statie proiectata si noul PT la sosire beneficiar;Traseul va fi ales cel mai scurt si va necesita subtraversarea liniei ferate Arad-Timisoara. 2). Echiparea compartimentului de racordare din PT 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celul modulare de linie de 24kV-pregătită pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel-, 400A, 16 kA(ls), cu separator de sarcina in SF6 si CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina - pregătită pentru integrarea in sistemul de telecontrol Enel-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu doua TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 si doua TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; 3). Realizarea grupului de masurarc a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curba de sarcina, cu interfata seriala RS232, in 11 / 21

montaj indirect (TT 20/0,1 kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S si cordon de conectare grup de masurare conform DM1031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat incat sa fie posibila citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atat de către consumator cit si de distribuitor; 4). Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la rețeaua de j.t. a clientului; 5).Montare in Statia Fantanele a unei celule de 20 KV echipata conform ATR. Compartimentul in care sint amplasate instalațiile de racordare, trebuie sa permită montarea de celule de linie, sa fie cu exploatare din interior si sa fie cu acces direct din exterior, din domeniul public. Instalatia de racordare conține echipamentele de manevra si secționare ale E-Distributie.

Traseul va fi ales astfel incat sa treaca pe domeniul public in zona verde, cu subtraversari la toate drumurile si podetele, la limita de proprietate a drumurilor de exploatare, si pe terenul proprietatea beneficiarului. Traseul de cablu pe portiunea cuprinsa intre Statia 110 kv Fantanele si intrare in Arad , respectiv intre Km 92+006,82 si km 92+742 , va fi amplasat in zona de protectie a drumului , la o distanta de 7,5 din axul DJ 682, la o adancime de 1,2 m, protejat in tub pe toata lungimea.

In suprafata studiata se va amplasa un post trafo sosire (PT)langa hala D echipat cu compartiment masura, din care se vor inseria cate un post trafo la fiecare hala (PA) prin cablu subteran Al 3x1x185 mmp .

Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România.

Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.

Amplasarea în teren a instalațiilor existente și proiectate sînt prezentate în planul de situație anexat.

Alimentarea cu gaze naturale

Pentru extindere rețelei de alimentare cu gaze naturale se dorește extinderea rețelei de distribție gaze naturale precum și alimentarea cu gaze naturale. Această modificare este posibilă prin realizarea următoarelor obiective, conform avizelor tehnice de racordare emise de DELGAZ GRID:

 • - Realizarea unei extinderi de rețea gaze naturale, presiune medie, pozată subteran, din PE100 SDR11 Dn 160mm pe o lungime de 1400m

 • - Realizarea unei stații de reglare de sector cu Q=600 me/h;

 • - Realizarea unei extinderi de rețea gaze naturale, presiune redusa, pozata subteran, din PE100 SDR11 Dn 160mm pe o lungime de 400m

 • - Realizarea a trei branșamente de gaze naturale, pozate subteran, din PE100 SDR11 Dn 63mm, in lungime totala de 6m, ce vor fi conectate la conducta din PE Dn 160mm proiectată.

Conducta noua va fi conectată la conducta de presiune medie din OL 16" existentă. Soluția tehnică a fost aleasa ținandu-se seama de situația existentă, de cerințele beneficiarului și de condțiile impuse de Delgaz Grid.

De asemenea se va ține cont la amplasarea rețelei de gaze naturale și de avizele cerute prin Certificatul de Urbanism ale celorlalte regii deținatoare de rețele subterane si supraterane din zonă.

Adâncimea minimă de pozare a conductelor va fi de 0,9 m masurată de la suprafața terenului sistematizat pană la generatoare superioară a conductelor, respectiv 0,5 m Ia capătul

conductelor de branșament. Pozarea conductelor se va face de preferință deasupra celorlalte rețele subterane la o cotă de cel putin 200 mm, pentru distanțe mai mici de 200 mm, Ia traversarea utilităților se prevad tuburi de protecție, care vor depăși, in ambele parți, canalizația traversată, cu minim 0,5 m.

CONSECINȚE ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL UNITATII TERITORALE DE REFERINȚA ȘI LA NIVELUL LOCALITĂȚII:

Realizarea investiției propuse va avea următoarele consecințe social-economice și urbanistice:

o Se dorește modificarea parțială a P.U.Z.-ului aprobat prin H.C.L.M.A 214/2017, H.C.L.M.A 220/2018, din zonă de servicii și comerț în zonă industrial nepoluantă depozitare și logistică și tot odata modificarea înălțimii maxime admise, de la 12,5m la 20m si CUT maxim admis de la 1,2 la 2.

o Perspectiva pe termen scurt și mediu de dezvoltare a incintei studiate (389.922,00  mp) este  orientată spre funcțiunea de  zone industriale

nepoluantă, zona de producție, servicii depozitare și logistică și răspunde direct nevoilor din zonă.

o Investiția propusă va diversifica serviciile oferite în zonă și nu afectează negative arealul studiat: este propusă realizarea zone industriale nepoluantă, zona de producție, servicii depozitare și logistică și răspunde direct nevoilor din zonă.

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului sunt:

3. Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului

 • 3.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

 • a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Elaborarea prezentului PUZ este determinată de intenția de a crea o zonă funcțională în acord cu cerințele socio-economice, prin activități în concordanță cu tendințele de dezvoltare locală.

Mobilarea propusă creează premise pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Funcțiunea solicitată de investior și propusă este zone industriale nepoluantă, zona de producție, servicii depozitare, logistică.

LUCA PETRU ADRIAN, în calitate de proprietar al terenurilor, conform extraselor

 • C.F., atașate la prezenta documentație, și inițiator al prezentei solicitări, dorește întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea schimbării zonei centrale al P.U.Z.-ului aprobat prin H.C.L.M.A. 214/27.06.2017, și modificată prin H.C.L.M.A. nr. 220/22.05.2018, din zonă de servicii și comerț în zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică.

Astfel, prin PUZ se propune modificarea parțială a P.U.Z.-ului aprobat prin H.C.L.M.A 214/2017, H.C.L.M.A 220/2018, din zonă de servicii și comerț în zonă industrial nepoluantă depozitare și logistică și tot odata modificarea înălțimii maxime admise, de la 12,5m la 20m si CUT maxim admis de la 1,2 la 2.

Obiectivele principale propuse pentru această investiție sunt:

 • •  Asigurarea accesului, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate.

 • •  Stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari specifice zonei industriale.

 • •  Reglementarea gradului de construibilitate a terenului

 • •  Rezolvarea circulației și a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementari privind parcarile si spatiile verzi.

 • •  Propunerea infrastructurii tehnico-edilitare în vederea realizării zonei industriale nepoluante depozitare și logistică.

Această funcțiune se integrează în zonă fără să afecteze negativ arealul studiat.

Amplasamentul în suprafață de 389.922,00mp este situat într-o zonă cu bune premise de dezvoltare de tip industrial, care necesită o completare a infrastructurii și a funcțiunilor actuale. La aceasta contribuie în special poziția sa de oraș-poartă a României dinspre Vest, în contextul aflării sale pe culuarul IV paneuropean și a dezvoltării economice pozitive a municipiului în ultimii ani, sunt motivele care au determinat beneficiarul să dorească valorificarea economică a terenului deținut, în direcția activităților economice și serviciilor din domeniul industriei nepoluante, depozitare și logistică.

Funcțiunea dominantă a zonei este servicii și comerț. Funcțiunile complementare admise ale zonei - spații comerciale și prestări servicii.

Utilizări permise:

Clădiri destinate funcțiunii de industriei nepoluante, producție, servicii, depozitare și logistică, construcții pentru circulația auto, staționări auto și circulație pietonală, amenajări de spații verzi și de agrement, pentru recreere și protecție, dotări pentru funcționarea zonei.

Utilizări admise cu condții:

Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului necesar în zonă, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

ri UArchitecture

L—ARHITECTURĂ PROIECTĂRI INSTALAȚII

Tel ./Fax *40 357 430 030 | Adresă: str. Corneliu Coposu nr, 24, Arad, România


Nu s-au prevăzut restricții în P.U.G.-uri și P.U.Z.-uri aprobate anterior privind amplasarea de construcții în zona studiată. Soluțiile propuse prin prezentul P.U.Z. vor fi adaptate cadrului natural, utilităților pe care le oferă zona, dar, în special, vor contribui la dinamica dezvoltării zonei, ținând cont de poziția centrală, într-o zonă rezidențialădensă.

Amplasamentul nu este situat într-o zonă istorică sau naturală protejată.

Estimarea alocării resurselor este redată în tabelul de mai jos:

Resurse

Denumire

Cantitate estimativă

Furnizor

Gaze naturale

-

-

Energie electrică

25 mW/lună în sezonul rece

Enel Electrica S.A.

Apă

2000 mc/zi

Compania de Apa S.A.

 • b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

Prin elaborarea PUZ nu se aduc modificari de natura a schimba sau influenta alte planuri si programe, iar ulterior prin elaborarea documentatiei pentru autorizatia de construire se conditioneaza doar elementele cadrului existent pe parcela studiata. Astfel, prezenta propunere nu influenteaza alte planuri sau programe.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat următoarele obiective principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

 • c) Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin P.U.Z. se prevede asigurarea de spații verzi amenajate, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților necesare desfășurării activităților propuse, ce va asigura funcționalizarea zonei studiate.

Implementarea planului ar rezolva atât cerințe socio-economice, cât și funcționale, armonizând cerințele cu potențialul zonei.

Aceasta investiție face parte din categoria dotarilor industriale. Amplasamentul va reduce distanta de deplasare a locuitorilor din localitate pentru a procura bunuri de uzanta zilnica (alimentare si nealimentare) si va ridica nivelul calitatii locuirii in aceasta zona.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

 Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale în vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, hG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea apelor uzate menajere se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele uzate de tip menajer vor fi preluate si evacuate catre canalizarea menajera existenta in zona, cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuți de Normativul NTPA 002/2002, iar apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de rigole stradale deschise si tuburi colectoare. Apele pluviale vor fi ulterior trecute prin decantoare separatoare de hidrocarburi după care vor fi stocate în bazine de retenție. Debitul apelor convențional curate din bazinele de retenție vor fi evacuate la canalul de desecare HCn 2819, respectiv vor fi folosite la stropirea spațiilor verzi și a drumurilor.

În zona acceselor rutiere ale amplasamentelor, dat fiind potențialul aport de produse petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un separator de hidrocarburi.

În cazul în care din activitate rezultă ape uzate încărcate cu grăsimi rezultate de la procesarea alimentelor sau igienizarea spațiilor de depozitare, clădirea va fi dotată cu separatoare de grăsimi supraterane. Separatoarele de grăsimi vor fi montate în imediata apropiere a surselor de grăsimi, sub chiuvete, pentru prevenirea solidificarii acestora în conductele de canalizare.

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apa se va face prin bransamentul la reteaua propusa, in conformitate cu reglementarile din aviz S.C. Compania de Apa S.A., pentru PUZ MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A 214/2017, H.C.L.M.A 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII SI COMERȚ ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE SI LOGISTICĂ.

Conducta de apă propusă spre extindere se va realiza din polietilenă de înaltă densitate PE-ID, Dn 400mm, Dn 200mm , montată subteran, în săpătură deschisă , între două straturi de protecție din nisip de grosime 15...20cm, sub limita de îngheț conform studiului geotehnic.

Se va urmări amplasarea conductei pe teren aparținând domeniului public, de regulă pe zona verde, și în zona amprizei drumului național.

Extindere rețea de distribuție apă propusă va cuprinde :

 • -  Conductă din polietilenă PE-ID, PE100, PN6, Dn = 400mm , în lungime de L= 1790ml;

 • -  Conductă din polietilenă PE-ID, PE100, PN6, Dn = 200mm , în lungime de L= 290 ml;

 • -  Subtraversare canale deschise = 1 buc;

 • -  Subtraversare drum național DN 69 = 1 buc;

 • -  Subtraversare linie de cale ferată Arad- Sânicolau Mare = 1 buc.

Rețeaua de distribuție propusă va fi echipată cu camine de vane de sectorizare, cămine de aerisire -dezaerisire din beton armat, hidranți de incendiu stradali Dn 100mm.

Canalizare

Construcția propusă va fi racordată la sistemul public de canalizare al apelor uzate, care sunt de tip menajer, iar apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole. Apele evacuate in rețelele de canalizare vor corespunde prevederilor normativelor NTPA 001 si NTPA OO2/2002.

Conducta de canalizare menajeră propusă spre extindere se va realiza din PVC, Dn 300mm, Dn 400mm  , montată subteran, în săpătură deschisă, între două straturi de protecție din

nisip de grosime 15...20cm, sub limita de îngheț conform studiului geotehnic.

Canalizarea nouă propusă va funcționa gravitațional cu descărcare în canalul menajer existent în zona străzii Calea Timișorii.

Se va urmării amplasarea noului canal pe teren aparținând domeniului public, de regulă pe zona verde, și în zona amprizei drumului național.

Extindere canal menajer propus va cuprinde :

 • -  Conductă de canalizare PVC, SN8, Dn = 400mm, în lungime de L= 1395ml;

 • -  Conductă de canalizare PVC, SN8, Dn = 300mm, în lungime de L= 295 ml;

 • -  Subtraversare canale deschise = 1 buc;

 • -  Subtraversare drum național DN 69 = 3 buc;

 • -  Subtraversare linie de cale ferată Arad- Sânicolau Mare = 1 buc.

Canalul menajer propus se va echipa cu cămine de vizitare și control, cămine de schimbare de direcție, cămine de rupere de pantă după caz care se vor monta la o distanță de cel mul 60m unul față de celălalt, acestea fiind din beton prefabricat Dn 1000mm.

 • •  Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de poluare ale atmosferei sunt, în principal, cele legate de încălzirea spațiilor cu ajutorul cazanelor pe care functioneaza pe gaze naturale.

Sursele de impurificare ale atmosferei specifice funcționării obiectivelor sunt:

 • > Surse staționare dirijate - nu este cazul, nu există emisii de poluanți antrenați de gazele de ardere de la centrale termice - sistemul de încălzire a spațiilor este cu ajutorul suflantelor cu funcționare pe energie electrică

 • > Surse mobile - autovehiculele. Acestea generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanți sunt intermitente și au loc de-a lungul drumurilor de acces la teren și al traseului parcurs de autovehicule în incinta amplasamentului, precum și în vecinătatea acestuia.

Din datele prezentate se evidențiează că emisiile atmosferice înregistrate pentru obiectivul studiat sunt în principal gaze de ardere de la autovehicule.

 • •  Solul

Terenul pe care va fi realizată zona de servicii și depozitare a avut o utilizare curti constructii - industrie poluantă. Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului.

Prin realizarea proiectului, activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart în două categorii:

 • - Surse specifice perioadei de execuție

 • - Surse specifice perioadei de exploatare

Deșeuri depozitate necontrolat

În perioada de execuție a investiției nu vor exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanți. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

În perioada de funcționare, sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

 • -  Depozitarea necorespunzatoare a deșeurilor de ambalaje și menajere.

În vederea eliminării impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri:

 • > Realizarea de separatoare de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier

 • > Realizarea de spații adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor din ambalaje

 • > Lucrări de întreținere a solului în zonele verzi, cu plantații de arbori și amenajări peisagistice cu gazon, tufe decorative și arbuști.

Lucrările de amenajare pentru spațiile verzi propuse se execută cu material forestier si floricol adaptat climei, provenit din pepiniere și alte plantații de arbuști decorativi care, prin proprietătile lor biologice și morfologice, au o valoare estetică și ecologică și nu afectează sănătatea populației și biosistemele existente în zonă1.

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă semnificativă de poluare.

 • •  Zgomotul și vibrațiile

Prin realizarea proiectului, activitățile care pot fi considerate ca surse de zgomot se împart în două categorii:

 • - Surse specifice perioadei de execuție

 • - Surse specifice perioadei de exploatare

Activitățile propuse în perioada de exploatare a obiectivului nu sunt generatoare de zgomot și vibrații cu valori semnificative.

O sursa de zgomot si de vibratii pot fi cele generate de aprovizionare, realizata prin transport cu autocamioane de maxim 40t (max. 40db) care vor deservi halele propuse.

Masurile adoptate pentru limitarea impactului negativ al activitatii asupra zonelor invecinate au vizat organizarea incintei si a fluxului de autovehicule.

Ca atare, proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental.

 • •   Radiațiile

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații, deci nu necesită măsuri împotriva radiațiilor.

 • e) Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

Managementul deșeurilor

În incinta amplasamentului se apreciază că vor rezulta următoarele categorii de deșeuri, ca urmare a activității desfășurate:

 • > Deșeuri menajere și asimilabile celor menajere

 • > Deșeuri de ambalaje

 • > Deșeuri de nămol din separator-decantorul de produse petroliere

Deșeurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile personalului și cele rezultate din ambalaje vor fi colectate selectiv în recipienți cu această destinație și vor fi preluate de societăți autorizate, cu mijloace de transport adecvate, care nu permit împrăștierea lor.

Deșeurile de produse petroliere (nămolul) din decantor-separatorul de produse petroliere se vor prelua de către firme abilitate pentru reciclarea sau incinerarea acestora.

Pe amplasament nu vor fi semnalate alte tipuri de deșeuri. Nu există efecte reversibile.

Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum și ale HG 621/2005.

 • •  Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Din desfășurarea activității propuse nu sunt preconizate consumuri de substanțe toxice și periculoase. Nu se vor depozita sau produce componente, materiale sau preparate periculoase.

 • •   Protecția calității apelor

Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor efectua lucrările de întreținere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerințele de calitate ale NTPA 002, date fiind măsurile constructive și tehnice arătate mai sus.

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din 28 februarie 2002, cu completările și modificările ulterioare.

Alimentarea cu apă potabila se va realiza prin bransarea la reteaua de alimentare cu apa potabila a orasului, existenta in zona, apa fiind utilizata in scop igienico-sanitar.

Evacuarea apelor uzate se face in canalizarea menajera a orasului existenta in zona. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in canalizarea menajera a orasului se vor incadra in prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA 002.

Apele pluviale de pe acoperișul clădirilor, cele de pe copertine și apele pluviale de pe drumurile se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale. Rețeaua de canalizare pluvială propusă se va realiza din rigole stradale deschise. Apele pluviale din aceste vor fi trecute prin decantoare separatore de hidrocarburi după care vor fi stocate în bazine de retenție. Debitul apelor convențional curate din bazinele de retenție vor fi evacuat e la canalul de desecare HCn 2819 aflat in administrarea OUAI și folosite la stropirea spațiilor verzi și a drumurilor. Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate in canalizarea pluviala a orasului se vor incadra in prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea si

completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, Normativul NTPA 001.

 • •   Protecția calității aerului

Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul protecției aerului se vor respecta prevederile Ordinului MAPAM 592/2002 privind aprobarea normativul privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag, a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, oxizilor de azot, pulberilor in suspensie si monoxidului de carbon in aerul inconjurator.

Utilajele de transport folosite în timpul construcției vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.

 • •   Protecția solului

La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare, precum și legislația în vigoare, si se vor asigura conditii pentru depozitarea in siguranta a materialelor de constructie, astfel incat sa nu blocheze caile de acces, sa nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale.

Din punct de vedere al deșeurilor produse de activitatea obiectivului propus, se va respecta HG 856/2002 și în general legislația în vigoare privind deșeurile, precum și a legislația aplicabilă deșeurilor rezultate din ambalaje, respectiv HG 621/2005, pentru a nu se înfiltra în sol substanțe organice poluante.

Vor fi luate măsuri pentru îndepartarea de pe teren a deșeurilor inerte și nepericuloase rezultate în urma lucrărilor și măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului și a apelor cu produse poluante existente pe șantier (carburanți, lubrifianți, etc.).

 • 3.2. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la:

 • a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

 • b) natura cumulativă a efectelor - nu este cazul.

 • c) natura transfrontalieră a efectelor - nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umană

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate.

Reglementările urbanistice propuse nu influențează negativ așezările umane, cele mai apropiate locuințe aflându-se la distanțe mai mari de 500metri de incinta studiată, ci sunt așteptate cu interes de populație.

 • e) mărimea și spațialitatea efectelor - nu este cazul.

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de:


 • > Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

În conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secțiunea III- zone protejate” și anexele sale publicate în MO 152/12.04.2000, nu există zone ecologice de interes, desemnate în vecinătatea amplasamentului. În apropierea perimetrului studiat nu se află nici o arie de protecție avifaunistică sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

 • > Depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului - nu se depășesc valorile limită.

 • >  Folosirea terenului în mod intensive - nu este cazul.

Terenul are formă neregulată, în suprafață totală de 389.922,00mp.

Terenul va fi ocupat în proporție maximă de 60,00% pentru zona alocata spatiilor construite, respectând reglementările în vigoare în ceea ce privește procentul de ocupare a terenului, respectiv se vor asigura min. 20,00% spații verzi.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

Nu e cazul.

CONCLUZII:

Se apreciază că propunerile prezentate se înscriu în strategiile de amenajare teritorială, cu respectarea prevederilor actelor normative privind protecția mediului.REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.
ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ
 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.  Rolul R.L.U.

Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu un caracter de largă generalitate, prin care se stabilește modul în care pot fi ocupate terenurile, precum și amplasarea și conformarea construcțiilor și a amenajărilor, în acord cu prevederile legale.

Acestea au fost stabilite prin planșa 03 Reglementări urbanistice - zonificare și 04 Posibilitate de mobilare urbanistică.

Regulamentul local de urbanism se sprijină pe o baza legală formată din:

 • •   Legi și acte normative privind modul de ocupare a terenurilor și de realizare a construcțiilor;

 • •  Norme și standarde tehnice care fundamentează amplasarea și conformarea construcțiilor în acord cu exigențele de realizare a stabilității, securității și siguranței în exploatare a acestora;

 • •   Reguli proprii domeniului urbanismului și a amenajării teritoriului privind ocuparea cu construcții a terenului în acord cu principiile de dezvoltare durabilă;

 • •   Configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor, etc.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal însoțește, explicitează și reglementează modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic General referitoare la amplasarea și amenajarea construcțiilor în zona studiată, în concordanță cu Regulamentul General de Urbanism.

Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administrației publice locale și cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe terenul care face obiectul prezentului proiect.

Modificarea Regulamentului Local de urbanism se poate face numai în spiritul actualului regulament. Aprobarea unor modificări se poate face numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială. Eventualele derogări se vor propune de către Consiliul Local, după care se vor putea opera modificările respective la condițiile de amplasare, conformare și echipare a construcțiilor precum și la indicii de ocupare a terenului.

 • 2.  Baza legală elaborării R.L.U.

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • •   Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • •   Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

 • •   Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • •   Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000;

 • •   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • •   Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglemenatare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate și cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obietivelor sale.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism-permisiuni și restricții - necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

 • 3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea, autorizarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, cuprinse în incinta studiată, identificată prin terenurile înscrise în Cărțile Funciare nr. 350487, 307445, 306535, 319455, 350556, 350570, 309127, 306362, 319226, 319228.

Zonificarea funcțională propusă prin PUZ asigură compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă din zonă (comerț, servicii) și este prezentată în planșa de A_03 Reglementări urbanistice - zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în cadrul zonei funcționale.

Prezentul regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pentru incinta studiată care face parte din intravilanul municipiului Arad, am plasat în zona sud a municipiului, la nord față de Autostrada A1 și la est față de DN. 69, având destinația de teren arabil în intravilan.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind următoarele categorii de intervenții:

 • •   Stabilirea categoriilor de folosință admise în incinta studiată, și anume de industrie nepoluantă, producție, servicii, depozitare și logistică.

 • •   Studierea acceselor și relațiile cu vecinătățile

Zona studiată are suprafața de 107 ha., intervențiile urbanistice în zonă se referă la reglementarile propuse pentru realizarea unei zone industriale nepoluante, zone de producție, servicii, depozitare, logistică, amenajare teren, accese carosabile, amplasare panouri publicitare și totem-uri, împrejmuire proprietate, și, nu în ultimul rând, racordarea la rețelele edilitare.

Incinta cu propuneri are suprafața de 389.922,00 mp Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la: parcelarea terenului, realizarea de industrie nepoluantă, producție, servicii, depozitare și logistică, cu regim maxim de înălțime P+2E, realizarea de alei pietonale, drumuri de incintă, platforme pentru parcare și amenajare spațiu verde.

Se vor respecta retragerile față de zonele de protecție și anume:

 • - 50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Austostrada A1

 • - 50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69

 • - 20 m, de la axul căii ferate la C.F.R., conform avizului nr. 65-ALG-2020

 • - 30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a

drumului, drum județean, la viitoarea centura de Est Arad

LArchitecture

ARHITECTURĂ PROIECTĂRI INSTALAȚII

Tel./Fax: +40 357 430 030 | Adresă: str. Corneliu Coposu nr. 24, Arad, România


II.


REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 1.  Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu deranjeze vecinătățile.

 • 2.  Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Se vor respecta toate normele de proiectare și execuție în vigoare privind noile construcții amplasate pe teren prin planul de reglementări urbanistice.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele obținute sau în curs de obținere.

Avize obținute

 • - Avizului nr. 335 / 13.02.2020, emis de RCS&RDS S.A.

 • - Avizului nr. 38 / 24.02.2020. emis de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

 • - Avizului de amplasament nr. 3028 / 02.03.2020 emis de Compania de Apă Arad

 • - Punctul de vedere nr. 1272/OM/11.03.2020, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad

 • - Avizului nr. 53 / 27.02.2020 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

 • - Avizului de principiu nr. 65-ALG-2020 emis de Ministerul Transporturilor - Compania

Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A. București, România

 • 3. Reguli de amplasament și retrageri minime obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.

 • 3.1. Orientarea față de punctele cardinale

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic).

 • 3.2. Amplasare față de drumurile publice

În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

În zonele de siguranță și de protecție a infrastructurilor de transport de interes public, precum și în zonele aferente construirii căilor majore de comunicație, stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism, se va obține și autorizația Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform prevederilor legale (lit.d, art.10, L50/1991).

Amplasarea construcțiilor față de Autostrada A1 este permisă doar cu o retragere de minim 50 m de la marginea exterioară a zonei de siguranță, față de drumul național DN 69, este permisă doar cu o retragere de minim 50 m de la marginea îmbrăcăminții asfaltice a drumurilor, iar față de viitoarea Centură Arad Est, este permisă doar cu o retragere de minim 30 m (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice a drumurilor.

 • 3.3. Amplasare față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile

Nu este cazul.

 • 3.4. Amplasare față de căi ferate din administrația S.N.C.F.R.

Construcțiile care se amplasează în zona de protecție a infrastructurii feroviare situate în zona studiată, se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și al Ministerului Transporturilor.

În sensul prezentului regulament, prin zonă de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita celei mai exterioare linii de cale ferată, situată de o parte și de alta a căii ferate. Zonă de interdicție de construire de 20 m față axul căii ferate C.F.R. conform avizului nr. 65-ALG-2020

 • 3.5. Amplasare față de aeroporturi

Nu este cazul.

 • 3.6. Amplasare față de fâșia de protecție a frontierei de stat

Nu este cazul.

 • 3.7. Amplasare față de aliniament

Construcțiile noi propuse vor respecta regimul de aliniere prevăzut în 03,

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

 • -   50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • -   50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • -   20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • -   30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic a drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • 3.8. Amplasare in interiorul parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • • distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil;

 • • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele față de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, acolo unde acestea au un lateral sau unde au o limită posterioară se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată.

Amplasarea construcțiilor pe acceași parcelă se recomandă a se face cu respectarea unei distanțe de minim 14 din înălțimii clădirii celei mai înalte.

 • 4. Regului cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accesul pe amplasament se va face din sensul giratoriu aflat la km 46+115 de pe DN69 Timișoara-Arad, prin viitoarea centura ocolitoare de est a Municipiului Arad. Provizoriu, accesul se va face printr-un acces rutier aflat in curs de executie conf. A.C. nr. 230 din 20.03.2020, la momentul realizării centurii, acestea se vor dezafecta și aduce la starea inițială.

În incinta obiectivului se vor realiza: platforme și trotuare perimetral clădirilor. Circulatia autovehiculelor se organizează prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: circulația în incintă; precum și accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la oricare din obiectele din incintă.

 • 5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

  • 5.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor este permisă chiar dacă nu există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețele. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, se va putea face cel puțin cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentului la energia electrică. Până la extinderea rețelelor de apă și canalizare menajeră, apele uzate menajere se vor putea evacua în fosa septică vidanjabilă, iar alimentarea cu apă se va putea realiza prin foraj.

Extinderile de rețele edilitare pot fi realizate de către orice investitor în urma obținerii autorizației de construire. Extinderile de rețele edilitare nu vor mai necesita studiu de fezabilitate, se vor putea realiza în baza P.U.Z.- ului aprobat, prin autorizație de construire.

Amplasamentele echipamentelor edilitare prevăzute în planșa de reglementări urbanistice a P.U.Z. -ului, vor putea fi păstrate sau schimbate prin documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor.

Utilizatorii de apă, amplasați pe teritoriul studiat, inclusiv pe platformele industriale, pot evacua apele uzate în rețelele de canalizare publică sau în cele ale platformelor industriale numai cu respectarea condițiilor stabilite de deținătorul acestor rețele și numai dacă stația de epurare finală a municipiului are profil tehnologic necesar și capacitate disponibilă. În toate cazurile este obligatorie preepurarea locală a apelor uzate provenite de la acești utilizatori (art.18, L107/1996).

 • 5.2. Realizarea de rețele edilitare

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către orice investitor în urma obținerii autorizației de construire, în întregime, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliul Local Arad.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție.

Este obligatorie realizarea bazinelor de retenție prevăzute în proiectul tehnic al echipărilor edilitare în interiorul fiecărei parcele. Apa stocată va putea fi folosită pentru udarea spațiilor verzi și la circuite casnice care nu necesită apă potabilă.

Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedestructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii.

Documentațiile     tehnice     elaborate     pentru     obiective     de     investiții     privind

realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea rețelei stradale, precum și a drumurilor de interes local și național, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare. În situația drumurilor de interes local și național, canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.

 • 5.3. Proprietarea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate a municipiului Arad, dacă legea nu dispune altfel.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului dacă legea nu dispune altfel.

 • 6.  Reguli cu privire la forma și dimensiunile ternurilor pentru construcții

  • 6.1. Parcelarea

Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții.

Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă suprafața minimă a parcelei obținute în urma dezmembrărilor ulterioare va respecta Regulamentul General și cel Local de Urbanism de la vremea respective.

Se permit reparcelări, alipiri ale mai multor parcele, lotizări altele decât cele propuse în planșa de reglementări urbanistice, inclusive modificarea tramelor stradale ca lățime și amplasament, prin certificate de urbanism în baza unei documentații topografice întocmite de persoana fizică autorizată A.N.C.P.I.. În acest caz, amplsarea construcțiilor pe lot se va face cu respectarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor, respective a regulilor de amplasare și a retragerilor minime obligatorii față de vecinătăți (limite laterale, posterioare, aliniament).

Se vor respecta P.O.T. -ul și C.U.T. -ul stabilite la nivelul de ansamblu și procentul de spațiu verde raportat la suprafața parcelei.

 • 6.2. Înălțimea construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei. Diferența de înălțime să nu depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

Regimul maxim de înălțime admis în toate zonele funcționale, mai puțin circulații și zone verzi este de P+2E. Înălțimea totală a construcțiilor nu va depăși 20,00 m de la cota ±0.00, astfel încât Hmax.=cca. 144.50NMN.

 • 6.3. Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • 6.4. Procentul de ocupare al terenului

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară.

Procentul maxim de ocupare al terenului se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasată construcția, astfel:

Zonă industrială nepoluantă, producție, servicii, depozitare și logistică:

P.O.T. maxim 60%

 • C.U.T. maxim 2,00

Amprenta la sol a construcțiilor se va încadra în limita de construibilitate și zona edificabilă marcate pe planșa de Regulament local de urbanism, limite care nu vor fi depășite la autorizarea construcțiilor atât în plan cât și ca regim de înălțime, cu respectarea P.O.T. și C.U.T. prevăzut în P.U.Z. Reglementări urbanistice.

Nr. crt.

TEREN AFERENT

C.F.. nr. 350487, 307445, 306535, 319455, 350556, 350570, 309127, 306362, 319226, 319228

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

389.922,00

100,00

389.922,00

100,00

1

Construcții

0

0

233.953,20

60.00

(max. 60%)

2

Circulații carosabile, pietonale, parcaje, platforme

0

0

77.984,40

20.00

3

Cc - Zone verzi

0

0

77.984,40

20.00

(min. 20%)

4

Teren arabil

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

389.922,00

100,00

389.922,00

100,00

Nr. crt.

INDICI URBANISTICI - REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA STUDIATĂ

EXISTENT

PROPUS

1

Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T.) zonă industrie nepoluanta, depozitare si logistica

60,00%

60,00 %

2

Coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) zonă industrie nepoluantă, depozitare și logistiă

1.2

2

3

Regimul de înălțime H.max

P+2E Hmax=12,50m

P+2E Hmax=20,00m Cca. 144,50 NMN

REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI STUDIAT

EXISTENT

PROPUS

1

Amplasare

Intravilanul municipiului. Arad

Intravilanul municipiului. Arad

2

Proprietate

Teren proprietate privată

Teren proprietate privată

SITUAȚIA JURIDICĂ EXISTENTĂ

Nr. crt.

Proprietar

C.F. nr.

Suprafața (mp)

Parcelă

Categoria de folosință

1

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

350487

48.774,00

-

arabil, intravilan,

LOT 5, imobil neimprejmuit,

2

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

307445

75.164,00

cad.13573

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

3

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

306535

Din acte: 39.279,00

Măsurat: 38.956,00

13602

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

4

LUCA PETRU ADRIAN

319455

1.603,00

2822/3-Lot1

arabil, intravilan

(necăsătorit)

5

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

350556

30.615,00

2816/2/3-lot2

arabil, intravilan,

LOT 2, imobil neimprejmuit,

6

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

350570

19.146,00

2816/2/1

arabil, intravilan,

LOT 4, imobil neimprejmuit,

7

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

309127

28.800,00

2816/2/2

arabil, intravilan,

8

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

306362

136.001,00

13594

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

9

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

319226

9.664,00

Lot 1

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

10

LUCA PETRU ADRIAN (necăsătorit)

319228

1.199,00

-

arabil, intravilan, trup izolat de intravilan

 • 7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

  • 7.1. Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită locuri de parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525 1996. La fiecare 4 locuri de pracare se va planta un pom.

 • • activități industriale și de depozitare:

 • -   activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • -   activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • -   activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de

100 m2 destinați activității productive.

 • • construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • • construcții comerciale și servicii:

 • -   un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m2;

 • -   un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 m2;

 • -   un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de

600-2.000 m2;

 • -   un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Terenul dintre aliniament și construcții este cu preponderență destinat zonelor de parcare-garare, fiind dimensionat ca atare.

Se recomandă realizarea pe cât posibil a parcajelor cu materiale absorbante.

Se recomandă asigurarea transportului de persoane alternative cu microbuz, autobuz - cursă special, car sharing (grup de personae care folosesc/împart o mașină) și bicicleta în vederea reducerii costurilor cu parcul auto și a impactului asupra mediului înconjurător.

 • 7.2. Spații verzi și plantate

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creări de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției.

Pentru construcțiile administrative vor fi prevăzute spații verzi cu rol decorative și de protecție, minim 20% din suprafața terenului.

Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.

Este obligatorie amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. La fiecare 4 locuri de pracare se va planta un pom.

 • 7.3. Împrejmuiri

În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • • Împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • • Împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și /sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

La limita de proprietate dinspre stradă împrejmuirea trebuie să fie transparentă (din grilaje metalice, lemn sau plase de sârmă), cu înălțimea maximă de 2,50 m. Este permis un soclu plin de maxim 60 cm. Elementele de sporire a gradului de securitate vor fi amplasate spre proprietate, neputând aduce atingere spațiului public.

Sunt permise elemente opace în planul împrejmuirii dinspre stradă, inclusive copertine, parapeți de zidărie, etc, cu condiția ca acestea să nu depășească ca pondere 20% din lățimea parcelei.

Plasarea pubelelor, contoarelor de apă, gaz etc și a altor elemente care necesită acces din domeniul public, nu pot aduce atingere spațiului public.

Se recomandă dublarea împrejmuirii cu gard viu.

Pe limitele laterale, începând de la aliniamentul clădirii și pînă la limita de proprietate din spate și pe limita de proprietate din spate sunt permise și împrejmuiri opace, cu înălțimea maxima de 2,50 m. Elementele de sporire a gradului de securitate vor fi amplasate spre proprietate, neputînd adduce atingere spațiului public, sau al altor proprietari.

 • III.  ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Unități și subunități funcționale conform 03 - Reglementări urbanistice - zonificare

Z1 - Zonă industrială nepoluantă, producție servicii depozitare și logistică

 • IV.  PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Z1 - Zonă industrie nepoluantă, producție, servicii, depozitare și logistică, regim de înălțime P+2E.

 • 1. Generalități

Funcțiunea dominantă a zonei este de industrie nepoluantă,producție, servicii, depozitare și logistică.

 • 2. Utilizare funcțională

  • 2.1. Utilizări permise

Clădiri destinate funcțiunii de industriei nepoluante, producție, servicii, depozitare și logistică, construcții pentru circulația auto, staționări auto și circulație pietonală, amenajări de spații verzi și de agrement, pentru recreere și protecție, dotări pentru funcționarea zonei.

Construcțiile care se pot autoriza direct vor avea următoarele destinații

A Construcții pentru producție industrială nepoluantă

 • 1) producție industrială nepoluantă;

 • 2) întreprinderi, ateliere de orice fel;

 • 3) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere;

 • 4) servicde auto;

 • 5) cercetare aferentă zonei de producție nepoluantă;

 • 6) cazare de serviciu, parte din ansamblu cu destinația de producție industrială nepoluantă.

 • B. Construcții pentru depozitare

 • 1) construcții / antrepozite destinate stocării de mărfuri sau materiale nepoluante, a produselor alimentare și nealimentare, destinate comerțului en-gros și en-detail;

 • 2) construcții destinate activităților privind asigurarea transportului de pasageri și de mărfuri, pe bază de grafic sau fără, precum și activitățile anexe, precum manipularea încărcăturii, depozitarea etc. Inclusiv cele efectuate de terminale și parcări, închirierea echipamentului de transport cu conducător sau operator;

 • 3) construcții destinate desfășurării activităților poștale și de curierat.

 • C. Construcții ce acomodează următoarele servicii

 • 1) comerț cu amănuntul al produselor alimentare și nealimentare, comerț en-gros de produse alimentare și nealimentare, inclusiv cele de tip hypermarket;

 • 2) alimentație publică - baruri, restaurante (inclusiv tip fast-food, pizzerie etc.), cofetării, vinoteci;

 • 3) servicii publice administrative și private;

 • 4) servicii și comerț specializat (activități dedicate, tehnice: zone expunere și comercializare produse, produse artizanale

 • - în domeniul activităților profesionale, tehnice: spații pentru ateliere;

 • - produse artizanale și servicii profesionale în acest domeniu (exemplu: autoturisme, instalații, utilaje, piese mecanice, electronice, sisteme, mobilier), reprezentanțe / showroom brand-uri consolidate, spații pentru ateliere - produse și servicii profesionale);

 • 5) construcții administrative pentru sedii de birouri;

 • 6) construcții financiar bancare;

 • 7) construcții de cultură: expoziții, săli de reuniune destinate evenimentelor publice și private;

 • 8) construcții de turism de sine stătătoare: hotel, motel, pensiune.

 • D. Construcții de agrement:

 • 1) zone verzi în incintă, amenajări destinate personalului;

 • 2) mobilier urban specific, amenajări peisagistice de orice fel, terenuri de sport și spații de joacă pentru copii;

 • 3) construcții provizorii: chioșcuri, pergole, gradene;

 • 4) construcții temporare de alimentație publică și comerț;

 • 5) locuri de joacă.

E. Dotări ale incintelor propuse

 • 1) spații de protecție și aliniament în incinte;

 • 2) platforme circulații auto și pietonale în incinte, parking-uri;

 • 3) construcții și instalații tehnico edilitare necesare incintei studiate ( spații tehnice anexate, stație de pompe și rezervor de incendiu, casa poartă, garduri și împrejmuiri, porți de acces, rețele edilitare interioare și rețele de utilități exterioare noi).

 • 2.2. Utilizări admise cu condiții

Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului necesar în zonă, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

 • 2.3. Interdicții temporare

Nu este cazul.

 • 2.4. Interdicții definitive

Depozite de deșeuri.

 • 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

  • 3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

Autorizarea execuției construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic). Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației nr. 119/2014.

 • 3.2. Amplasarea față de drumurile publice:

Autorizarea execuției construcțiilor este permisă cu respectarea zonelor de protecție.

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

 • •   Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare

 • •   Conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen;

 • 3.3. Amplasarea față de aliniament:

Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentul local de urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor, prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent (aliniamentul stradal, axul străzii, limita trotuarului, alinierea fațadelor existente, împrejmuiri etc.) Retragerea construcțiilor față de aliniament se face din rațiuni funcționale, estetice sau ecologice (protecția zgomotului și nocivităților).

Amplasarea construcțiilor noi pe parcelele destinate atât serviciilor și comerțului, cât și industriei și depozitării, se face cu retragerile minime față de drumurile publice și față de calea ferată:

 • -   50 m, de la marginea exterioară a zonei de siguranță, la Autostrada A1;

 • -   50 m, de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, la DN69;

 • -   20 m, de la axul căii ferate la C.F.R.;

 • -   30 m, (redus de la 50 m) de la marginea îmbrăcăminții asfaltice, ținând cont de regimul juridic al drumului, drum județean, la viitoarea centură de Est Arad.

 • 3.4. Amplasarea în interiorul parcelei:

Se vor respecta următoarele condiții de amplasare:

 • •   Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri

 • •   Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii

construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m

 • 4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile și pietonale:

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Drumurile interioare, din prezentul P.U.Z., vor avea un profil stradal de minim 12,00 m, cu două benzi de circulație, cu lățimea părții carosabile cuprinsă între 7,00 m și 12,00 m, încadrate de borduri denivelate din beton, zone verzi și trotuare pietonale cu lățimea de 1,50m.

 • 5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

  • 5.1. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existente :

Construcțiile se vor amplasa astfel încât să se asigure posibilitatea racordării tuturor obiectivelor deservite la rețelele publice de echipare edilitară: electricitate, gaz, alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, telecomunicații. Lucrările de drumuri se vor executa, de preferință, după terminarea lucrărilor tehnicoedilitare, fiind nerecomandabile desfacerile ulterioare ale carosabilului. Execuția drumurilor se va face pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații.

 • 5.2. Realizarea de rețele edilitare:

Extinderea de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către orice investitor în urma obținerii autorizației de construire, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale.

Soluțiile de echipare in sistem individual care respecta normele sanitare și de protecția mediului, se vor realiza către orice investitor în urma obținerii autorizației de construire, parțial sau în întregime după caz.

Cheltuielile pentru lucrările de racordare și branșare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.

Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte unități aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a municipiului.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Indiferent de modul de finanțare lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică.

Lucrările de racordare și bancare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor sau beneficiar și se execută în urma obținerii avizului autorității administrație publice specializate.

 • 6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor conform cap. II, pct. 6 din R.L.U.

 • 7. Înălțimea construcțiilor:

Regimul maxim de înălțime propus pentru zona edificabilă este de P+2E. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legale de asigurare a însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Înălțimea maximă a construcțiilor este de 20,00 m, cca. 144,50NMN.

 • 8. Aspectul exterior al construcțiilor:

Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală: compoziție, volumetrie, conformare, amplasare goluri, materiale de construcție, finisaje, culori etc. Fațadele posterioare și, în cazul existenței lor, cele laterale, vor fi tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor și/sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de record vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau al zonei înconjurătoare. Vor fi prevăzute spații pentru depozitarea pubelelor pentru gunoi, integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor.

 • 9. Procentul de ocupare al terenului (P.O.T).

P.O.T. maxim admis pentru această zonă este de 60%. Nu este admisă edificarea de construcții pe zona de spațiu verde și agrement.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuire

  • 10.1. Parcaje:

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la RGU aprobat prin HG 525/1996. La fiecare 4 locuri de pracare se va planta un pom.

 • • activități industriale și de depozitare:

 • -   activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2 destinați activității productive;

 • -   activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2 destinați activității productive;

 • -   activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafață de 100 m2 destinați activității productive.

 • • construcții administrative: 1 loc de parcare la 10 angajați + spor de 20% pentru invitați;

 • • construcții comerciale și servicii:

 • -   un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 m2;

 • -   un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 m2;

 • -   un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de

600-2.000 m2;

 • -   un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

itecTure

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Terenul dintre aliniament și construcții este cu preponderență destinat zonelor de parcare-garare, fiind dimensionat ca atare.

Se recomandă realizarea pe cât posibil a parcajelor cu materiale absorbante.

Se recomandă asigurarea transportului de persoane alternative cu microbuz, autobuz - cursă special, car sharing (grup de personae care folosesc/împart o mașină) și bicicleta în vederea reducerii costurilor cu parcul auto și a impactului asupra mediului înconjurător.

 • 10.2. Spații verzi și plantate :

Va fi asigurat necesarul de spații verzi și plantate, în funcție de destinație și capacitate, precum și de reconstrucție ecologică după încheierea lucrărilor de construcție.

Spațiul verde din cadrul zonei este de două tipuri: de aliniament (în cadrul profilului stradal și pe zona de protecție față de drumurile interioare parcelei studiate ) și pe parcelă (corespunzător fiecărui lot în parte).

Spațiul verde corespunzător fiecărei parcele va fi amenajat și întreținut de proprietarul acesteia.

Acesta va respecta un procent de minim 20% din suprafața parcelei.

La fiecare 4 locuri de pracare se va planta un pom.

 • 10.3. Împrejmuiri:

Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferință transparente

Împrejmuirile realizate pe limitele laterale și posterioare a clădirilor pot fi opace; înălțimea maxima de 2,50 m.

Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din materiale rezistente bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației auto și pietonale și vopsite în culori distincte.

Toate tipurile de împrejmuiri pot purta panouri de reclamă comercială, în condițiile legii.

Întocmit arh. Ela FALCĂVerificat - Specialist R.U.R. arh. Gheorghe SECULICI R.U.R. - DE

FAZA: ETAPA III

P.U.Z. “MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A 214/2017, H.C.L.M.A 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ IN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ* 01ÎNCADRARE ÎN ZONĂAcest document este proprietatea firmei S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L. si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa a proprietarului. Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampila in original, iar utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat.

Prezenta plansa este valabila doar pentru obținerea avizelor/autorizatiilor necesare la faza P.U.Z.. Pentru faza D.T.A.C prezenta plansa nu este valabila.

PROIECTANT GENERAL

kl LArcnitec jre

arhitectură proiectări instalații

Beneficiar:

LUCA PETRU ADRIAN

Pr. Nr.: 12

02/2020

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Scara: 1:50.000

Titlu Proiect:

P.U.Z. “MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A 214/2017, H.C.L.M.A 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ”

Amplasament: Jud. Arad, Mun. Arad în sudul orașului, identificat prin:C.F. nr. 350487, 350487 307445, 306535, 306535, 319455, 319455, 350570, 350570, 350556, 350556, 309127 309127, 306362, 306362,319226, 319226, 319228, 319228

Faza :

ETAPA III

COORDONATOR URBANISM

arh. Gheorghe SECULICI

PROIECTAT

arh. Ela FALCĂ

Martie 2020

Denumire plansa:

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

Plansa nr.:

01

DESENAT

arh. Ela FALCĂ        £

A4

PLAN DE ACȚIUNE
IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN PUZ

1.   DATE DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

DENUMIREA LUCRĂRII:

PLAN URBANISTIC ZONAL

„MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A. 214.2017, H.C.L.M.A. 220/2018, DIN ZONA DE SERVICII ȘI COMERȚ, ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ”

AMPLASAMENT:

Intravilan muncipiul Arad, Jud. Arad, CF nr. 350487, nr. top. 350487, CF nr. 307445, nr. top. 307445, CF nr. 306535, nr. top. 306535, CF nr. 319455, nr. top. 319455, CF nr. 350570, nr. top. 350570, CF nr. 350556, nr. top. 350556, CF nr. 309127, nr. top. 309127, CF nr. 306362, nr. top. 306362, CF nr. 319226, nr. top. 319226, CF nr. 319228, nr. top. 319228

BENEFICIAR:

LUCA PETRU ADRIAN

PROIECTANT GENERAL:

S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.

COORDONATOR URBANISM:

arh. GHEORGHE SECULICI

FAZA:

PLAN URBANISTIC ZONAL - ETAPA III

NUMĂR PROIECT:

12 /2020

DATA ELABORĂRII:

MARTIE 2020

 • 2. CATEGORII DE COSTURI CE VOR DI SUPORTATE DE INVESTITOTRI PRIVAȚI

I FA -.L LArcniTecTure

ARHITECTURĂ PROIECTĂRI INSTALAȚII

propriu-zise, amenajarea de accese carosabile la incinta, asigurarea utilităților și cheltuieli de exploatare.

 • 3. ETAPIZAREA INVESTIȚIEI PROPUSE PRIN P.U.Z.

După aprobarea, în Consiliul Local al Municipiului Arad, al prezentului P.U.Z., se vor obține Certificate de Urbanism și se vor elabora proiecte tehnice pentru categoriile de lucrări necesare investiției.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

 • - Respectarea și rezolvarea elementelor expuse în tema de proiectare;

 • - Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele solicitate prin tema de proiectare: industrie nepoluantă, producție, servicii, depozitare și logistică.

 • - Investițiile prioritare sunt rezolvările echipării edilitare, precum și stabilirea noilor căi de comunicație în raport cu amenajările la infrastructura existenta.

  Întocmit arh. Ela FALCĂ  LUCRARE

  PERIOADĂ ESTIMATĂ EXECUȚIE

  INVESTITOR/FINANȚATOR

  DRUMURI ȘI REȚELE EDILITARE

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  OBȚINERE CERTIFICATE DE URBANISM

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  OBȚINERE AUTORIZAȚII DE CONSTRUCȚIE

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  INCEPEREA LUCRĂRII CONFORM AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUCȚIE PENTRU REȚELELE DE APA CANAL, ELECTRICE, DRUM

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  RECEPȚIE LUCRĂRI DRUMURI, REȚELE EDILITARE ȘI ÎNTABULAREA IN CARTEA FUNCIARĂ

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  BRANȘAMETE LA RETELELE TEHNICO-EDILITARE DIN INCINTĂ

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI CARE SE BRANȘEAZĂ LA REȚEA

  CONSTRUCȚII NOI

  OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

  OBȚINERE AUTORIZAȚII DE CONSTRUCȚIE

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

  INCEPEREA LUCRĂRII CONFORM AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUCȚIE PENTRU REȚELELE DE APA CANAL, ELECTRICE, DRUM

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

  INCHEIEREA LUCRARI CONFORM AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE PENTRU CATEGORIILE DE LUCRARI NECESARE INVESTIȚIEI

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

  RECEPȚIE LUCRĂRI DRUMURI, REȚELE EDILITARE ȘI ÎNTABULAREA IN CARTEA FUNCIARĂ

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

Verificat - Specialist R.U.R. arh. Gheorghe SECULICI R.U.R. - DE


PLAN DE ACȚIUNE
IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN PUZ

1.   DATE DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

DENUMIREA LUCRĂRII:

PLAN URBANISTIC ZONAL

„MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L.M.A. 214.2017, H.C.L.M.A. 220/2018, DIN ZONA DE SERVICII ȘI COMERȚ, ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ”

AMPLASAMENT:

Intravilan muncipiul Arad, Jud. Arad, CF nr. 350487, nr. top. 350487, CF nr. 307445, nr. top. 307445, CF nr. 306535, nr. top. 306535, CF nr. 319455, nr. top. 319455, CF nr. 350570, nr. top. 350570, CF nr. 350556, nr. top. 350556, CF nr. 309127, nr. top. 309127, CF nr. 306362, nr. top. 306362, CF nr. 319226, nr. top. 319226, CF nr. 319228, nr. top. 319228

BENEFICIAR:

LUCA PETRU ADRIAN

PROIECTANT GENERAL:

S.C. L'ARHITECTURE D'AUJOURD'HUI S.R.L.

COORDONATOR URBANISM:

arh. GHEORGHE SECULICI

FAZA:

PLAN URBANISTIC ZONAL - ETAPA III

NUMĂR PROIECT:

12 /2020

DATA ELABORĂRII:

MARTIE 2020

 • 2. CATEGORII DE COSTURI CE VOR DI SUPORTATE DE INVESTITOTRI PRIVAȚI

I FA -.L LArcniTecTure

ARHITECTURĂ PROIECTĂRI INSTALAȚII

propriu-zise, amenajarea de accese carosabile la incinta, asigurarea utilităților și cheltuieli de exploatare.

 • 3. ETAPIZAREA INVESTIȚIEI PROPUSE PRIN P.U.Z.

După aprobarea, în Consiliul Local al Municipiului Arad, al prezentului P.U.Z., se vor obține Certificate de Urbanism și se vor elabora proiecte tehnice pentru categoriile de lucrări necesare investiției.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

 • - Respectarea și rezolvarea elementelor expuse în tema de proiectare;

 • - Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele solicitate prin tema de proiectare: industrie nepoluantă, producție, servicii, depozitare și logistică.

 • - Investițiile prioritare sunt rezolvările echipării edilitare, precum și stabilirea noilor căi de comunicație în raport cu amenajările la infrastructura existenta.

  Întocmit arh. Ela FALCĂ  LUCRARE

  PERIOADĂ ESTIMATĂ EXECUȚIE

  INVESTITOR/FINANȚATOR

  DRUMURI ȘI REȚELE EDILITARE

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  OBȚINERE CERTIFICATE DE URBANISM

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  OBȚINERE AUTORIZAȚII DE CONSTRUCȚIE

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  INCEPEREA LUCRĂRII CONFORM AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUCȚIE PENTRU REȚELELE DE APA CANAL, ELECTRICE, DRUM

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  RECEPȚIE LUCRĂRI DRUMURI, REȚELE EDILITARE ȘI ÎNTABULAREA IN CARTEA FUNCIARĂ

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI

  BRANȘAMETE LA RETELELE TEHNICO-EDILITARE DIN INCINTĂ

  2020-2022

  PROPRIETARUL PARCELEI CARE SE BRANȘEAZĂ LA REȚEA

  CONSTRUCȚII NOI

  OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

  OBȚINERE AUTORIZAȚII DE CONSTRUCȚIE

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

  INCEPEREA LUCRĂRII CONFORM AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUCȚIE PENTRU REȚELELE DE APA CANAL, ELECTRICE, DRUM

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

  INCHEIEREA LUCRARI CONFORM AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE PENTRU CATEGORIILE DE LUCRARI NECESARE INVESTIȚIEI

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

  RECEPȚIE LUCRĂRI DRUMURI, REȚELE EDILITARE ȘI ÎNTABULAREA IN CARTEA FUNCIARĂ

  2020-2027

  PROPRIETARUL PARCELEI

Verificat - Specialist R.U.R. arh. Gheorghe SECULICI R.U.R. - DE


ATELIER A

SRL

LABORATOR GEOTEHNIC DE GRADUL- II-310084 - ARAD, Strada Mihai Eminescu Nr.61, Județul Arad Telefon: 0257-280.597;FAX: 0257-280.915; e-mail: office@ateliera.ro

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, Agenția 'Avram lancu" Arad: RO 53 RNCB 0016 0054 4152 0001

C.F.: 1696726

Q.R.C: J 02/2212/1991 | TREZORERIA Arad: RO 67 TREZ 0215 069X XX00 7980

STUDIU GEOTEHNIC

Nr. 20 / 2020

Obiectiv: Modificare parțiala PUZ din „Zona de servicii si comerț” in „Zona industriala nepoluanta, depozitare si logistica” in Arad, DN69 Arad - Timișoara FN, județul Arad

NIHIL SINE GEO

ACEST STUDIU POATE FI FOLOSIT DOAR PENTRU ACEST OBIECTIV

ATELIER A

SRL

LABORATOR GEOTEHNIC DE GRADUL- II -

Arad, str. M.Eminescu, 61,Tf::0257280597fax:0257280915e-mail:office@ateliera.ro

Banca Comercială Română, Agenția "Avram lancu", Arad : RO53 RNCB 0016 0054 4152 0001

C.F.: 1696726 | O.R.C: J 02/2212/1991

Trezoreria Arad:RO67 TREZ 0215 069X XX00 7980   |


FOAIE DE CAPĂT


Proiect:

Modificare parțiala PUZ din „Zona de servicii si comerț” in „Zona industriala nepoluanta, depozitare si logistica” in Arad, DN69 Arad - Timișoara

Amplasament:

Arad, DN69 Arad-Timisoara, jud.Arad

Beneficiar:

Luca Petru Adrian

Nr. proiect:

20 /2020

Faza:

PUZ

Proiectant de specialitate:


Proiectant general:Banca Comercială Română, Agenția "Avram lancu , Arad: RO53 RNCB 0016 0054 4152 0001

C.F.: 1696726 | O.R.C: J 02/2212/1991 | Trezoreria Arad:RO67 TREZ 0215 069X XX00 7980

BORDEROU

PIESE SCRISE:

FOAIE DE CAPĂT

BORDEROU.................................................................................................2

STUDIU GEOTEHNIC

ANEXE:

 • 1.     Plan de situație - Anexa 1

 • 2.    Profilele forajelor FI-FI 9 - Anexa 2

 • 3.   Diagrame PDU1-PDU5 - Anexa 3

______Banca Comercială Română, Agenția "Avram lancu , Arad: RO53 RNCB 0016 0054 4152 0001 C.F.: 1696726 | O.R.C: J 02/2212/1991 Ț Trezoreria Arad:RO67 TREZ 0215 069XXX00 7980

STUDIU GEOTEHNIC

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit la solicitarea beneficiarului pentru stabilirea stratificației terenului din zona activă în vederea lucrărilor de construire si amenajare menționate in obiectiv.

  • 1.2 Programul de investigații a cuprins lucrări specifice pentru:

 • - identificarea succesiunii stratigrafice;

 • - precizarea poziției nivelului hidrostatic;

 • 1.3 Pe parcursul cercetărilor s-a ținut cont și de harta geologică a zonei, Normativul NP-074/2014, privind exigențele și metodele cercetărilor geotehnice ale terenurilor de fundare.

 • 2. DATE GENERALE

  • 2.1 AMPLASAMENTUL cercetat se gâseste în Arad, DN69 Arad-Timisoara, jud. Arad, cf.plan situație anexat.

  • 2.2 GEOMORFOLOGIA terenul este plan, fiind situat pe terasa superioara a râului Mureș.

  • 2.3 GEOLOGIA ZONEI.

Din punct de vedere geologic amplasamentul este așezat pe formațiunile depresiunii panonice, depresiune care a luat naștere prin scufundarea lenta a unui masiv hercinic , constituit din sisturi cristaline. Peste cristalin, situate la cca. 1000 m adâncime stau discordant si transgresiv formațiunile sedimentare ale panonianului si cuaternarului.

Cuaternarul are o grosime incepand de la suprafața, de cca. 250m si este alcătuit din formațiuni lacustre si fluviatile (pleistocen si holocen ) prezentând o stratificatie in suprafața de natura încrucișată, tipica formațiunilor din conurile de dejecție. Cuaternarul este constituit din pietrișuri si bolovanisuri in masa de nisipuri cu intercalatii de argile si prafuri argiloase.

ATELIER A

LABORATOR GEOTEHNIC DE GRADUL- II -

SRL

Arad, str. M.Eminescu, 61 ,Tf:0257280597fax:0257280915e-mail:office@ateliera.ro

Banca Comercială Română, Agenția "Avram lancu , Arad: RO53 RNCB 0016 0054 4152 0001

| C.F.: 1696726

O.R.C: J 02/2212/1991 | Trezoreria Arad:RO67 TREZ 0215 069X XX00 7980

 • 2.4 HIDROLOGIA ZONEI

Amplasamentul se situează in localitatea Arad, iar alternanta de straturi permeabile (prafuri nisipoase si nisipuri cu pietriș si bolovanis ) permite ascensiunea apei subterane in funcție de variațiile regimului precipitațiilor din zona.

 • 2.5 ZONAREA SEISMICĂ

Conform zonării seismice după Normativul P 100-1/2013 amplasamentul se încadrează în zona cu o perioadă de colț Tc-0,7 sec. și un coeficient seismic ag-0,20 g și gradul 6 de intensități seismice conform STAS 11100/93.

 • 2.6 ADÂNCIMEA de înghet-dezghet a zonei (STAS 6054-77) este de 0,80 m.

 • 3. STRATIFICATIA TERENULUI SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE

Pe amplasamentul indicat s-au efectuat nouăsprezece foraje manuale FI-FI9, conform planului de situație cu amplasamentul lucrărilor de teren, anexat prezentului studiu si cinci penetrări dinamice ușoare cu con PDU1-PDU5.

In forajele FI, F3, F5 umplutura are grosimea de l,00m, iar până la adancimea de -4,1 Om fata de C.T.N. s-a interceptat un un complex argilos nisipos cafeniu-galbui plastic consistent; pana la baza forajului (-5,00m fata de C.T.N.) s-a intalnit un complex nisipos cu pietriș si bolovanis cafeniu-galbui saturat de indesare medie. Forajele F2, F6, F4, F16 arata o umplutura cu grosimea de 0,80m; pana la adancimea de 3,00m găsim un complex argilos nisipos cafeniu gălbui plastic consistent iar pana la baza forajului (-5,00m fata de C.T.N. ) s-a intalnit un complex nisipos cu pietriș si bolovanis cafeniu-galbui saturat de indesare medie. Forajele F7, F8 F9, FIO, F12, F13, F15, F17 si F19 arata o litologie similara cu o umplutura cu grosimea de 0,80m si complexul argilos nisipos plastic consistent pana la adancimea de - 4,1 Om. Forajele FII, FI4, FI8 arata umplutura de 0,60m iar complexul argilos il întâlnim pana la adancimea de - 2,90m.

 • 4. APA SUBTERANA

Apa subterana a fost interceptata la adancimea de cca. -4,70m fata de C.T.N. doar in forajele F7, F9 si F13 (luna martie 2020)

Variația nivelului apei subterane este legata de cantitatile de precipitații căzute in zona. Se prevede un regim ascensional maxim al apei subterane pana la adancimea de -2,30m fata de C.T.N.

 • 5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

 • 5.1. Din datele prezentate mai sus, precum și din cele culese cu ocazia lucrărilor de teren, pot fi sintetizate următoarele particularități ale amplasamentului prospectat: suprafața terenului nu este afectată de fenomene fizico-mecanice .

Banca Comercială Română, Agenția "Avram lancu, Arad: RO53 RNCB 0016 0054 4152 0001 C.F.: 1696726 | O.R.C: J 02/2212/1991 | Trezoreria Arad:RO67 TREZ 0215 069X XX00 7980    |

 • 5.2. Stratificatia terenului de pe amplasament a fost aratata la capitolul 3 si este redata amanuntit la finele prezentului studiu, in fisa forajului.

 • 5.3.  în această documentație sunt prezentate interpretări și recomandări profesionale. Ele sunt bazate parțial pe evaluarea informațiilor de ordin tehnic, parțial

pe alte documentații geotehnice, pentru amplasamente limitrofe și parțial pe experiența noastră generală asupra condițiilor geotehnice din zonă.

Dacă în timpul execuției sunt întâlnite condiții stratigrafice care diferă de cele prezentate în această documentație geotehnică, trebuie să fie anuntat geotehnicianul pentru a reevalua efectele asupra comportării terenului de fundare.

Recomandările prezentate în această documentație sunt aplicabile doar acestui amplasament. Aceste date nu pot fi folosite în alte scopuri sau pentru alte construcții.

întocmit: Ing. geolog Adriana Mihae^ a Mechenici


PLAN TOPOGRAFIC SCARA 1:2000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a Imcbăulul (mp)

Adresa imobilului

1350487 307445 306535 31S45S 350550 350570 309127 300352 319226 319226

389922

Intravilan Arad,

Nr.Cartea Funciara


36°<89


A Date referitoare la teren ___               _

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

350487

A

48774

Uwn n«tmpn>|fnult

307445

A

75154

(eron

306535

A

38956

teron nolraprejnxilt

[ 319455

A ’"

1603

lonn ncinipmJrnJl

350556

A

30615

teren nolmprejmua

350570

A

19146

lowi nolmprejmun

■ 309127

A

28800

larvn na-Tuzo/r)^.!

i 306362

A

136001

toren nolmprejmurt

319226

A

9664

teren

; 319228

A

1199

•.B-en neltnpreJnuX

•___Țotai ___

389922

__________


CF 350487 nr. cad. 350487

S = 48774CF 307445 nr.cad. 307445

S = 75164 mp


//


CF 350571


■*7O7


CF 350556 nnr. cad. 350556

S = 30615 mp


CF 350570 nr.csd. 350570

S = 19146 mp


CF 309127 nr.cad. 309127

S = 28800 mp


•474


CF 306362 L nr.cad. 306362Î

S = 136001 mp
CF 319455 nr.cad. 319455

S = 1603 mp


CF 319226 nr.cad. 319226 = 9664 mp


Executant:SC TOPOVAS PLAN

CUi:34O7O374:J2/057/2O15

Arfrnw :Mun. Arad, otr. PtaralcUar. nr.41         «t,-v

^•7’” 7.    *

'Adresa:

ACȚIUNEA

NUMELE

fiSAINATURA

ÎNTOCMIT

«no- MANN SEBAST1ĂN 1

'n.AB.F.Np^

-t                   1

>2   1:1000

?/1:10000    i

DESENAT

Inp. MANN SE8AȘT1AN ».•

. .'.'Mj’-TOM

VERIFICAT

| Ing. MANN SSSASTlAW.

3mk DECEMBRIE 2019!

Denumire proiect:

Plan topografic necesar întocmirii documentarei pentru obținerea certificatului de urbanism


CF319228 nr.cad. 319228

S = 1199 mp


Proiec nr.
LEGENDA


□□-LIMITA DE PROPRIETATE ^-CONSTRUCȚIE PROPUSA IWa-PARCARI / DRUMURI INCINTA

-SPAȚIU VERDE

-CANAL

INDIC) URBANISTICI PROPUȘI

SUPRAFAȚA TEREN = 389 922 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA totala= 203 907 mp

P.O.T.= 52,29%       ---------------

f           J.jJoTțX

p ^Vs.s-.ls'î-S’flJUlIARAD

P.O.T. max.= 60,00% ; l c^fica-cldeurbani? !î

C.U.T. max.= 2        | JjL......

H. max.= 20,00 m 1 Ara^-J.

SUPRAFAȚA DRUMURI+PARCARI= 98 862fmp~

SUPRAFAȚA SPAȚIU VERDE= 87 151 mp

P.O.T. sp. verde= 22,35%                    _______

SUPRAFAȚA CONSTRUITA A= 29 088mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA B= 34 868 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA C= 33 130 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA D= 21 828 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA E= 18 365 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA F= 31 393 mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA G= 34 887 mp


Vcnlj Etpcrt | Su rso__j Sannalum Ccrin'a

PROIECTANT DE SPIX3AUTATE

Rulcrot/Expnnto Nr /Dala Booer<uM


LUCA PE tRU ADRIAN

Amplasament


ATS».;


Proiect nr:

7 2020NumeFura:

Set PrJea

i pfo*clnt

J Desenai

A01


F.6


PMA-A4-12


ROMANȚA


JUDEȚUL ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 7702 din 03.02.2020

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. din 10 FEB. 2020

în scopul:

MODIFICARE PARȚIALA PUZ, APROBAT PRIN H.C.L.M.ARAD nr.214/2017 si H.C.L.M.ARAD nr.220/2018, DIN ZONA DE SERVICII SI COMERȚ IN ZONA INDUSTRIALA NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI LOGISTICA ;

Ca urmare a cererii adresate de LUCA PETRU ADRIAN pers, fizica cu domiciliul în județul TIMIȘ, comuna DUMBRAVITA, satul , sectorul , cod poștal , Str. TRAIAN VUIA, nr. 3/A, bloc , sc. , etaj , ap. , telefon , e-mail adrian.luca@imovest.eu, înregistrată la nr. 7702 din 03.02.2020

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat in județul ARAD, municipiul ARAD, satul , sectorul , cod poștal, DN69 ARAD-TIMISOARA , nr. F.N, bloc , sc. , etaj , ap. sau identificat prin CF 306362 ARAD ; 306535 ARAD ; 307445 ARAD ; 309127 ARAD ; 3Î9226 ARAD ; 319228 ARAD ; 319455 ARAD ; 350487 ARAD ; 350556 ARAD ; 350570 ARAD ;

TOP: 306362 ; 306535 ; 307445 ; 309127 ; 319226 ; 319228 ; 319455 ; 350487 ; 350556 ; 350570 ;.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. / faza PUZ, aprobată cu hotărârea Consiliului Local ARAD nr. 214/2017.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren situat in intravilanul municipiului Arad, proprietate privata a d-lui. LUCA PETRU ADRIAN ;

Suprafața de teren, conform CF nr.306362 ARAD - S=136001 m.p ; CF nr.306535 ARAD - S=39279m.p(masurata : 38956m.p ) ; CF nr.307445 ARAD - S=75164m.p ; CF nr.309127 ARAD - S=28800m.p ; CF nr.319226 ARAD -S=9664m.p ; CF nr.319228 ARAD - S=H99m.p : CF nr.319455 ARAD - S=1603m.p ; CF nr.350487 ARAD -S=48774m.p ; CF nr.350556 ARAD - S=30615m.p ; CF nr.350570 ARAD - S=19146m.p ;

Se noteaza intabulare drept de IPOTECA in- favoarea VOLKSBANK ROMANIA SA , pentru terenul înscris in CF nr.350487 ARAD - S=48774m.p ;

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Conform H.C.L.M.A nr.214'27.06.2017 s-a aprobat P.U.Z : "Zona de servicii si comerț, Extravilan sud Arad, județul Arad "; H.C.L.M.A nr.214/27.06.2017 a fost modificata prin H.C.L.M.A nr.220/22.05.2018 ;

Funcțiunea principala : spatii pentru servicii si comerț;

Se solicita : MODIFICARE PARȚIALA PUZ, APROBAT PRIN H.C.L.M.ARAD nr.214/2017 si H.C.L.M.ARAD nr.220/2018, DIN ZONA DE SERVICII SI COMERȚ IN ZONA INDUSTRIALA NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI LOGISTICA ;

ATELIER A SRL ARAD STR. M. EMINESCU 61

LABORATOR GEOTEHNIC GRADUL II

AUT.NR.2169-19.10.2010

FISA PRIMARA A FORAJULUI

Buletin nr.


Conține.............filePrezentul buletin de încercări nu poate fi utilizat decât pentru lucrarea sus menționată și nu se poate multiplica fără aprobarea S.C. ATELIER A SRL .Menționam ca incercarile efectuate nu au fost făcute sub presiuni de nici o natura.

Data.. ZC?..-.                                                                                       /

Desenat                                                                         Sef laborator /

Ing. Gabriel Liviu Hritcu A                                                  Tng. Adriana Mechenici

<      b

ATELIER A SRL ARAD STR. M. EMINESCU 61

LABORATOR GEOTEHNIC GRADUL II

AUT.NR.2169-19.10.2010

FISA PRIMARA A FORAJULUI

Foraj nr....ț^.f..^.{,.^..Ț^


Buletin nr.


Conține.............file
ATEUER A SRL ARAD STR. M. EMINESCU 61

LABORATOR GEOTEHNIC GRADUL II

AUT.NR.2169*19.10.2010

FISA PRIMARA A FORAJULUI


Buletinul.

Conține....file
Sef laborator Ing.AdrianaATELIER A SRL ARAD STR. M. EMINESCU 61

LABORATOR GEOTEHNIC GRADUL II

AUT.NR.2169-19.10.2010 T

FISA PRIMARA A FORAJULUI

Contract

Santier..


Buletin nr..................

Conține................file

CARACTERIZAREA    C

PĂMÂNTULUI DIN STRAT ST

OLOANA

RATIGRA

ADÂNCIME STRAT

GROSIME

STRAT

NR PROBA

l^DmCSME.

Vt^ZE.

DE APA

MENȚIUNI

BORCAN

TUB MET.

&r    -=

_05

_1

_2

_2.5

_3

_33

_4

-4.5

5

k

T

P^Z /A ;

j <• U *• W-

a*.                   -

Z

c _

Prezentul buletin de încercări nu poate fi utilizat decât pentru lucrarea sus menționată și nu se poate multiplica fSră aprobarea S.C. ATELIER A SRL.Menționarn ca încercările efectuate nu au fost făcute sub presiuni de nici o natura.


Data

Desenat

Ing. Gabriel Liviu HritcuSef laborator

Ing. Adriana MecheniciS.C. ATELIERA S.R.E. - LABORATOR GEOTEHNIC DE GRADUL II

3 1GOS4 — ARAD. LnslsuU. Arad, Strada i-Sifaai RjEUJaSSS»Nr.6 1

XsdB&aiU <004>0^5 7-2SOJ9 ?; »AX; C0O-*)Q257-2S0.9t5, e-mailr              4444

BANtA COMeKCÎĂLÂ ROMANA. A&SUSdio.C-A^'R.AX.I IANCIF Ârâd

Co-d IBAN: RO 74 RNCB 1280 0000 0035 £1001

C.U.I.: 1696726 1 ORC.: J 02 72212 •' 1991 1   TREZORERIA Arad• RO 61TREZ 0215 O-BSCv XXOO 7980

Proiect: STUDIU GEOTEHNIC Nr. 20

Beneficiar: Luca Petru

Data:       10.03.2020

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 20 din 10.03.2020
REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICĂ UȘOARĂ CU CON

PDU 1

H

N10

Rd

Rp

n

e

Ic

M2-3

E

m

lov/10cm

daN/cmp

daN/cmp

%

-

-

-

daN/cmp

daN/cmp

0,0-0,7

16,4

45,35

35,37

44,26

0,79

0,84

85,24

127,87

0,5-1,0

13,0

35,95

28,04

45,37

0,83

0,76

81,01

105,31

1,0-1,5

12,4

34,29

26,74

45,59

0,84

0,75

80,15

104,19

1.5-2.0

11,6

32,07

25,02

45,89

0,85

0,73

78,93

86,82

2.0-2.5

12,6

34,84

27,17

45,51

0,84

0,75

80,44

104,57

2.5-3.0

11,4

31,52

24,59

45,97

0,85

0,72

78,61

86,47

3.0-3.5

14,8

40,92

31,92

44,76

0,81

0,80

83,37

108,38

3.5-4.0

23,6

65,25

50,90

42,44

0,74

1,00

91,88

156,20

4.0-4.5

28,0

77,42

60,39

41,54

0,71

1,09

0,60

95,00

161,50

4.5-5.0

35,4

97,88

76,35

40,26

0,67

1,26

0,69

99,28

168,77


ÎNTOCMIT: ing. Gabriel-Liviu HRIȚCU


VERIFICAT: ing. geolog Adriana-Mihaela MECHENICI

S.C. ATELCER V     - LABORATOR GEOTEHNIC DE GR.WUI II

3 1OOS4 — ARAD, îadSJlll --Arad, Strada XSifeas EsHjjaffiS&Ji T^r.6 1

XslSfeUl' <004)0357-230597; FAX: <004)0257-280 915; e-tnatl;         •jdUiStXLXi:

■“*  ...........BAÎ^gACoSSRCÎALA' R.o'ixi.A2XA.. 4g^4ajA\-RAM IAXCU~ Arad

_______            Cod IBAN: RO 74 RXCB 1280 0000 0085 OOOl__________

CUI; 1696726 Ț ORC..- J02 2212 ■■ 1991  ?TREZORERIA. Arad: RO<7TREZ 0215 OtincXKOO 79S0

—rntini—<r—.i-mr.ua»ail I .            i.i i                     —mmrnnniww—— i                               mm- —mm.rn.m-~...........................................-—„mir-- ■ | I ||||IIIIIIIH1I 1T1 p——~ ..........mm—   —„mmmm...........................

Proiect: STUDIU GEOTEHNIC Nr. 20

Beneficiar: Luca Petru

Data:       10.03.2020

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 20 din 10.03.2020
REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICĂ UȘOARĂ CU CON
PDU 2

H

N10

Rd

Rp

n

e

Ic

h

M2-3

E

m

lov/1 Ocm

daN/cmp

daN/cmp

%

-

-

daN/cmp

daN/cmp

0,0-0,7

10,4

28,76

22,43

46,39

0,87

0,70

76,94

84,63

0,5-1,0

13,6

37,60

29,33

45,16

0,82

0,77

81,83

106,38

1,0-1,5

12,0

33,18

25,88

45,74

0,84

0,74

79,55

87,50

1.5-2.0

14,4

39,82

31,06

44,89

0,81

0,79

82,87

107,73

2.0-2.5

10,0

27,65

21,57

46,57

0,87

0,69

76,22

83,85

2.5-3.0

11,6

32,07

25,02

45,89

0,85

0,73

78,93

86,82

3.0-3.5

15,2

42,03

32,78

44,63

0,81

0,81

83,86

109,02

3.5-4.0

21,4

59,17

46,15

42,94

0,75

0,95

90,10

153,16

4.0-4.5

38,0

105,07

81,95

39,86

0,66

1,32

0,72

100,57

170,97

4.5-5.0

43,8

121,11

94,46

39,04

0,64

1,45

0,78

103,16

175,37


ÎNTOCMIT: ing. Gabriel-Liviu HRIȚCU V // /

VERIFICAT: ing. geolog Adriana-Mihaela MECHENICI

S.C. ATELIER A S.R.L. - LABORATOR GEOTHHNIC DE GRADUL II 31OOS4 - A.RA.I5, JsJiă®J3U. Arad, Strada. Miteai               <51

<00^)025 7~.2;SO 59   -r-A5C: t0C,4.j0257-2.S0.9’L5; e-rsiaili ..                  - c

BANCA COMERCIALA ROMANĂ,            IANCTT Arad

Cod LB.AIS': FIO 74 RNCB LZ8C< OOOO OO-SS O-OQ1

CUI. 169*5726 : OKC J02 72212/1991  1   TREZORERL4Ariid:RO67TREZ0îlf0«?XXX00 7980

Proiect: STUDIU GEOTEHNIC Nr. 20

Beneficiar: Luca Petru

Data:       10.03.2020

BULETIN DE ANALIZA Nr. 20

din 10.03.2020


REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICA UȘOARA CU CON
PDU3

H

N10

Rd

Rp

n

e

Ic

Id

M2-3

E

m

lov/10cm

daN/cmp

daN/cmp

%

-

-

daN/cmp

daN/cmp

0,0-0,7

5.4

14,93

11,65

49,18

0,97

0,59

64,99

71,48

0,5-1,0

10,2

28,20

22,00

46,48

0,87

0,70

76,58

84,24

1,0-1,5

11,4

31,52

24,59

45,97

0,85

0,72

78,61

86,47

1.5-2.0

13,8

38,16

29,76

45,09

0,82

0,78

82,10

106,73

2.0-2.5

11,4

31,52

24,59

45,97

0,85

0,72

78,61

86,47

2.5-3.0

12,6

34,84

27,17

45,51

0,84

0,75

80,44

104,57

3.0-3.5

17,4

48,11

37,53

43,97

0,78

0,86

86,32

129,49

3.5-4.0

30,4

84,06

65,56

41,09

0,70

1,15

96,50

164,05

4.0-4.5

40,2

111,15

86,70

39,54

0,65

1,37

0,74

101,59

172,71

4.5-5.0

45,2

124,98

97,48

38,86

0,64

1,48

0,79

103,73

176,34


ÎNTOCMIT: ing. Gabriel-Liviu HRIȚCU


VERIFICAT: ing. geolog Adriana-Mihaela MECICIS.C. ATELIER A S.R.L. - LABORATOR. GEOTEHNIC DE GRADUL II Ș 1OOS4 - ARAD, LlStellU. -Arad,. Strada XSihai           Nr.61

XSia&MJ- <004)0 20 7^28059 A r AX: <004^0257-280.915; e-tna.il: AJA....... a.

c,oSrkR.<rx_-^£A RoiviAis’X,.                   iancit Araci

C od IBAN! RO 74 RJS’CR 12:80 DOQO 0085 OOOl

C.U1:

■ ORC.: JO2 .• 223.2 ,■'1&91      TREZORERIA Arad:RO 67 TREZ 0215 O6»7C XXOO 7980

Proiect: STUDIU GEOTEHNIC Nr. 20

Beneficiar: Luca Petru

Data:       10.03.2020

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 20 din 10.03.2020
REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICĂ UȘOARĂ CU CON

PDU4

H

N10

Rd

Rp

n

e

Ic

M2-3

E

m

lov/10cm

daN/cmp

daN/cmp

%

-

-

-

daN/cmp

daN/cmp

0,0-0,7

7,6

21,01

16,39

47,76

0,91

0,64

71,22

78,34

0,5-1,0

8,6

23,78

18,55

47,23

0,90

0,66

73,47

80,82

1.0-1,5

11,8

32,63

25,45

45,82

0,85

0,73

79,24

87,17

1.5-2.0

13,2

36,50

28,47

45,30

0,83

0,76

81,29

105,67

2.0-2.5

11,6

32,07

25,02

45,89

0,85

0,73

78,93

86,82

2.5-3.0

11,6

32,07

25,02

45,89

0,85

0,73

78,93

86,82

3.0-3.5

15,2

42,03

32,78

44,63

0,81

0,81

83,86

109,02

3.5-4.0

27,6

76,31

59,52

41,61

0,71

1,09

94,74

161,05

4.0-4.5

33,0

91,25

71,17

40,64

0,68

1,21

0,66

98,00

166,59

4.5-5.0

41,0

113,37

88,42

39,42

0,65

1,38

0,75

101,95

173,32


ÎNTOCMIT: ing. Gabriel-Liviu HRIȚCU V W

VERIFICAT: ing. geolog Adriana-Mihaela MECHENICI

S.C. ATELIER A S.R.L. -LABORATOR GEOTEHNIC DE GRADUL II 3 1OGS4 — .4JLAD, &l6teSJlL Arad, Strada K-£ib.ai EaujjgasM Nr.61

jv&lș£&U: ^OO-îJO25>"-28051? 7; FA.2C: (O<WiO25 7-280.91 5; e-tnail: c-fificergSatelie^-- -

=            BANCĂ COiSRCIALAROMANĂTȘgentîț.-.^'RAM IANCV Ai-nd

____                   ___ Cod IBAN: RO 74 RNCB 1280 0000 0085 OOOl '' !' '!'                                                     ir^ajiMimilliuui —  3::iniHiuusaj-r-rr::;n:™nnntwtassn::«iCTtnunrmuai——...nniHm‘................luuinu::;:::.—   ■■ J—ulT'ntnniiîrtrr—........ mr .........,   , „                                     ......... —

CLT: 1696726 i OJLC.: JO2/2212 / 19gl :   TREZORERIA Arad:R0 5T TREZ0215 0<»XXX00 7980

Proiect: STUDIU GEOTEHNIC Nr. 20

Beneficiar: Luca Petru

Data:       10.03.2020

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 20 din 10.03.2020
REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR DE TEREN PRIN PENETRARE DINAMICĂ UȘOARĂ CU CON
PDU5

H

N10

Rd

Rp

n

e

Ic

b

M2-3

E

m

lov/10cm

daN/cmp

daN/cmp

%

-

-

-

daN/cmp

daN/cmp

0,0-0,7

9,4

25,99

20,27

46,84

0,88

0,68

75,09

82,60

0,5-1,0

10,4

28,76

22,43

46,39

0,87

0,70

76,94

84,63

1,0-1,5

11,6

32,07

25,02

45,89

0,85

0,73

78,93

86,82

1.5-2.0

19,2

53,09

41,41

43,49

0,77

0,90

88,12

132,18

2.0-2.5

22,2

61,38

47,88

42,75

0,75

0,97

90,77

154,30

2.5-3.0

18,6

51,43

40,11

43,64

0,77

0,88

87,54

131,31

3.0-3.5

21,8

60,28

47,02

42,84

0,75

0,96

90,43

153,74

3.5-4.0

15,8

43,69

34,08

44,44

0,80

0,82

84,56

109,93

4.0-4.5

39,2

108,39

84,54

39,68

0,66

1,34

0,73

101,13

171,93

4.5-5.0

44,8

123,87

96,62

38,91

0,64

1,47

0,78

103,57

176,07


I M k

ÎNTOCMIT: ing. Gabriel-Liviu HRIȚCU y f/K

VERIFICAT: ing. geolog Adriana-Mihaela MECHENICI '