Hotărârea nr. 20/2020

Hotarirea Nr.20 din 16-01-2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive si de tineret, pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum si în comisiile de soluţionare a contestaţiilor

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 20 din 16 ianuarie 2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor

Având în vedere inițiativa domnului Primar, Bibarț Călin, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1482/10.01.2020,

Analizând raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad nr. 77/10.01.2020,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Legea nr. 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu cpompletările și modificările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 12 alin. (1) -(5) din Ordonanța Guvernului. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu completările și modificările ulterioare,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii prin vot secret (La art. 1 - dl Boca cu 14 voturi pentru și 5 împotrivă, dna Cismașiu cu 15 voturi pentru și 4 împotrivă, dna Naaji cu 15 voturi pentru și 4 împotrivă, dna Andreș cu 15 voturi pentru și 4 împotrivă, dna Tabuia cu 15 voturi pentru și 4 împotrivă, La art. 2 -dl Szabo cu 16 voturi pentru și 3 împotrivă, dna Dumitrean cu 15 voturi pentru și 4 împotrivă - 19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. d), e), f), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Urgență Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se desemnează Bogdan Boca, Mariana Cismașiu, Antoanela Naaji, Laura Andreș și Roxana Tabuia, consilieri locali, să facă parte din comisiile pentru evaluarea proiectelor culturale, sportive, de tineret, învățământ și recreative pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020.

Art. 2. Se desemnează dl. Mihai Szabo și dna Adina Dumitrean, consilieri locali, să facă parte din comisiile de soluționare a contestațiilor depuse în urma desfășurării sesiunilor de selecție de proiecte culturale, sportive, de tineret, învățământ și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului și Centrul Municipal de Cultură Arad și va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Centrul municipal de Cultură Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

ROMÂNIA

PROIECT

Nr. 10/10.01.2020


AVIZAT

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr

Din 2020

privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor

Având în vedere inițiativa domnului Primar, Bibarț Călin, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1482/10.01.2020,

Analizând raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad nr. 77/10.01.2020,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Legea nr. 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu cpompletările și modificările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 12 alin. (1) -(5) din Ordonanța Guvernului. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu completările și modificările ulterioare,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. d), e), f), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Urgență Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se desemnează Bogdan Boca, Mariana Cismașiu, Antoanela Naaji, Laura Andreș și Roxana Tabuia, consilieri locali, să facă parte din comisiile pentru evaluarea proiectelor culturale, sportive, de tineret, învățământ și recreative pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020.

Art. 2. Se desemnează dl. Mihai Szabo și dna Adina Dumitrean, consilieri locali, să facă parte din comisiile de soluționare a contestațiilor depuse în urma desfășurării sesiunilor de selecție de proiecte culturale, sportive, de tineret, învățământ și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului și Centrul Municipal de Cultură Arad și va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație publică locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      S E C R E T A R GENERAL

C.M.C.A.

Cod :PMA -S4-01

Red./Dact.P.A

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.1482/10.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Referitor la: desemnarea unor membri ai consiliului local să facă parte din comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și din comisiile de soluționare a contestațiilor

Având în vedere:

 • - prevederile art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:

”Autoritatea finanțatoare are obligația de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă, o comisie de evaluare”, în condițiile art. 51 alin. (1) și (2), art. 53 și 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • - prevederile art.12 alin. 1-5, din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu completările și modificările ulterioare:

”(1) Selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.

 • (2) Comisiile de selecție sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:

 • a) reprezentanți ai autorității finanțatoare;

 • b) specialiști cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare.

 • (3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității.

 • (4) Membrii comisiei de selecție sunt numiți prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorității finanțatoare.

 • (5) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție.”

- prevederile art.15 alin. 1- , din O.G. nr. 51/1998:

”(1) În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 12.

 • (2) În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisiile de selecție.”

Consider oportună adoptarea unui hotărâri prin care să se aprobe:

 • 1) desemnarea domnilor consilieri locali Bogdan Boca, Mariana Cismașiu, Antoanela Naaji, Laura Andreș și Roxana Tabuia să facă parte din comisiile pentru evaluarea proiectelor culturale, sportive, de tineret, învățământ și recreative pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020;

 • 2) desemnarea domnilor consilieri locali Mihai Szabo și Adina Dumitrean să facă parte din comisiile de soluționare a contestațiilor depuse în urma desfășurării sesiunilor de selecție de proiecte culturale, sportive, de tineret, învățământ și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020;

PRIMAR

Călin Bibarț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

Nr. 77/10.01.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: desemnarea unor membri ai consiliului local să facă parte din comisiile pentru evaluarea proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și din comisiile de soluționare a contestațiilor

Avand în vedere:

 • - inițiativa domnului Primar, Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu numărul/2020,

 • - prevederile art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:

''Autoritatea finanțatoare are obligația de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă, o comisie de evaluare” în condițiile art. 51 alin. (1) și (2), art. 53 și 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile art.12 alin. 1-5, din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu completările și modificările ulterioare:

” (1) Selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.

 • (2) Comisiile de selecție sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:

 • a) reprezentanți ai autorității finanțatoare;

 • b) specialiști cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare.

 • (3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității.

 • (4) Membrii comisiei de selecție sunt numiți prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorității finanțatoare.

 • (5) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție.”

- prevederile art.15 alin 1-2, din O.G. nr. 51/1998:

”1) In vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 12.

(2) In componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisiile de selecție.”

-în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ

P R O P U N E M:

Aprobarea desemnării unor membri ai consiliului local să facă parte din comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte culturale, sportive și de tineret în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, în baza legislației în vigoare, precum și din comisiile de soluționare a contestațiilor, care ar putea fi depuse cu privire la modul de respectare a procedurii de organizare și desfășurare a selecției.

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela Pădurean-Andreica

ȘEF SERVICIU                              CONSILIER JURIDIC

Daniel Cană

Truț Diana