Hotărârea nr. 2/2020

Hotarirea Nr.2 din 10-01-2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secţiunea de funcţionare şi pentru sectiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru sectiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 100.387/31.12.2019,

Analizând raportul serviciului de specialitate nr. 100.386/31.12.2019 al Serviciului Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 5.17.3. alin. (1) lit. (b) - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3.751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 și de prevederile art. 1 Pct.14 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3.799/24.12.2019 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 3.751/13.12.2019,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare aferent anului 2019, în cuantum de 43.364.340,72 lei, din excedentul bugetului local.

Art. 2. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019, în cuantum de 64.713.502,68 lei, din excedentul bugetului local.

Art. 3. Prezenta se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 10.01.2020

R O M Â N I A

Avizat,

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 1/6.01.2020


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

Din 10.01.2020

privind acoperirea definitivă a deficitului

bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru sectiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 100.387/31.12.2019,

Analizând raportul serviciului de specialitate nr. 100.386/31.12.2019 al Serviciului Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 5.17.3. alin. (1) lit. (b) - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3.751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 și de prevederile art. 1 Pct.14 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3.799/24.12.2019 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 3.751/13.12.2019,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare aferent anului 2019, în cuantum de 43.364.540,72 lei, din excedentul bugetului local.

Art. 2. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019, în cuantum de 64.713.502,68 lei, din excedentul bugetului local.

Art. 3. Prezenta se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              SECRETAR GENERAL

Balaș Floare -Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică

Cod PMA -S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 100.387/31.12.2019

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

-Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3.751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, art. 5.17.3. (1) alineat b, care prevede aprobarea prin hotărâre de consiliu a acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare și/sau secțiunii de dezvoltare rezultat din efectuarea unor plăți nete în anul curent mai mari decât veniturile încasate în anul curent;

-Faptul că execuția bugetului local în anul 2019 s-a încheiat astfel:

pe secțiunea de funcționare cu un deficit în sumă de 43.364.540,72 lei,

pe secțiunea de dezvoltare cu un deficit în sumă de 64.713.502,68 lei ,

PROPUN:

Adoptarea unei hotarâri privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local aferent anului 2019 din excedentul bugetului local astfel:

pe secțiunea de funcționare un deficit în sumă de 43.364.540,72 lei,

pe secțiunea de dezvoltare un deficit în sumă de 64.713.502,68 lei ,

P R I M A R , Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Economică

Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică

Nr.100.386/31.12.2019

R E F E R A T privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Având în vedere:

  • - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3.751/13.12.2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, art. 5.17.3. (1) alineat b ;

  • - Faptul că execuția bugetului local în anul 2019 s-a încheiat astfel:

pe secțiunea de funcționare cu un deficit în cuantum de 43.364.540,72 lei,

pe secțiunea de dezvoltare cu un deficit în sumă de 64.713.502,68 lei , rezultând pe total buget local 2019 un deficit în cuantum de 108.078.043,40 lei;

PROPUNEM:

acoperirea definitivă a deficitului bugetului local aferent anului 2019 din excedentul bugetului local astfel:

pe secțiunea de funcționare un deficit în sumă de 43.364.540,72 lei,

pe secțiunea de dezvoltare un deficit în sumă de 64.713.502,68 lei.

Director executiv

Șef Șerviciu Balaș Floare


Claudia Grozavu

Avizat Jr. Grațian Bociort