Hotărârea nr. 199/2020

Hotarirea Nr.199 din 28-05-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 si nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 Arad si C.F. nr. 338710 Arad, beneficiar: Martinescul Ioan si Martinescul Anisoara-Florica

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 199 din 28 mai 2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad, beneficiar: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 25.481/08.04.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 25416 / A5 din 08.04.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 25417 / A5 din 08.04.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 04 din 08.04.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ G.M. 009 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu: Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica;

 • 2. Elaborator: S.C. STACONS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dorin Crainic, proiect nr. 32/2017;

 • 3. Suprafața totală aferentă prezentului P.U.D. este de 5.000 mp, identificată prin:

 • - C.F. nr. 338708 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica;

 • - C.F. nr. 338710 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 1. Funcțiunea principală: hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire pentru cele 2 parcele identificate prin extrasele C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad (2 corpuri alăturate notate A și B );

 • 2. P.O.T. = 30%;

 • 3. C.U.T. = 0,6;

 • 4. Regimul de înălțime (pentru ambele corpuri): P+1/P înalt, Hmax - 7,00 m;

 • 5. Zone verzi: 22,88%;

 • 6. Dimensiunile drumului colector nou creat, a acceselor la parcele și a drumurilor interioare propuse vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și condițiile impuse prin avizul administratorului drumului colector. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare și vor fi pe cheltuiala beneficiarilor. Se va nota în extrasul C.F. pentru drumul colector propus dreptul de servitute pentru parcelele menționate mai sus și cotă parte din suprafața drumului.

 • 7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone care cuprinde hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 9. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

-Corp A - va fi retras de la frontul stradal cu 43,68 m, la 0,00 m față de limita de proprietate nord, la 4,80 m față de limita de vest, iar la est se va fi poziționat pe limita de proprietate;

-Corp B - va fi retras de la frontul stradal cu 43,61 m, la 2,21 m față de limita de proprietate nord, la 4,27 m față de limita de est, iar la vest va fi poziționat pe limita de proprietate;

Se va respecta culoarul de protecție de 7,00 m a rețelei LEA 20kV, conform avizului obținut.

Se va respecta distanța de protecție de 50,00 m față de partea carosabilă a D.N.7, conform avizului obținut.

 • 10. Accesul în incintă se realizează din drumul colector aprobat la faza P.U.Z., amenajat din girație la km 547+427 partea dreaptă, paralel cu drumul național între km 547+390 + 547+640 partea dreaptă care va deservi proprietățile private, prin intermediul unui drum de incintă cu lățimea părții carosabile de 7,00 m racordat la drumul colector cu arce de cerc cu raza de 9,00 m.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil transversal, drumul colector s-a proiectat cu următoarele caracteristici: lățime parte carosabilă 7,00 m, profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,50%.

Vor fi amenajate în total 24 locuri de parcare (câte 12 locuri de parcare pentru fiecare corp).

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

Proiect


AVIZAT:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 148/08.04.2020 H O T Ă R Â R E A Nr. din 2020

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr.

338710 - Arad, beneficiar: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 25.481/08.04.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 25416 / A5 din 08.04.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 25417 / A5 din 08.04.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 04 din 08.04.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ G.M. 009 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu: Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica

 • 2. Elaborator: S.C. STACONS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dorin Crainic, proiect nr. 32/2017;

 • 3. Suprafața totală aferentă prezentului P.U.D. este de 5.000 mp, identificată prin:

 • - C.F. nr. 338708 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica;

 • - C.F. nr. 338710 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 1. Funcțiunea principală: hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire pentru cele 2 parcele identificate prin extrasele C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad (2 corpuri alăturate notate A și B );

 • 2. P.O.T. = 30%;

 • 3. C.U.T. = 0,6;

 • 4. Regimul de înălțime (pentru ambele corpuri): P+1/P înalt, Hmax - 7,00 m;

 • 5. Zone verzi: 22,88%;

 • 6. Dimensiunile drumului colector nou creat, a acceselor la parcele și a drumurilor interioare propuse vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și condițiile impuse prin avizul administratorului drumului colector. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare și vor fi pe cheltuiala beneficiarilor. Se va nota în extrasul C.F. pentru drumul colector propus dreptul de servitute pentru parcelele menționate mai sus și cotă parte din suprafața drumului.

 • 7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone care cuprinde hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 9. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

-Corp A - va fi retras de la frontul stradal cu 43,68 m, la 0,00 m față de limita de proprietate nord, la 4,80 m față de limita de vest, iar la est se va fi poziționat pe limita de proprietate;

-Corp B - va fi retras de la frontul stradal cu 43,61 m, la 2,21 m față de limita de proprietate nord, la 4,27 m față de limita de est, iar la vest va fi poziționat pe limita de proprietate;

Se va respecta culoarul de protecție de 7,00 m a rețelei LEA 20kV, conform avizului obținut.

Se va respecta distanța de protecție de 50,00 m față de partea carosabilă a D.N.7, conform avizului obținut.

 • 10. Accesul în incintă se realizează din drumul colector aprobat la faza P.U.Z., amenajat din girație la km 547+427 partea dreaptă, paralel cu drumul național între km 547+390 + 547+640 partea dreaptă care va deservi proprietățile private, prin intermediul unui drum de incintă cu lățimea părții carosabile de 7,00 m racordat la drumul colector cu arce de cerc cu raza de 9,00 m.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil transversal, drumul colector s-a proiectat cu următoarele caracteristici: lățime parte carosabilă 7,00 m, profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,50%

Vor fi amenajate în total 24 locuri de parcare (câte 12 locuri de parcare pentru fiecare corp).

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red. /Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr.25.481/08.04.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD):

Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto,

jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad

 • 1. Beneficiar: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica

 • 2. Elaborator: S.C. STACONS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dorin Crainic, proiect nr. 32/2017;

 • 3. Suprafața totală aferentă prezentului P.U.D. este de 5.000 mp, identificată prin:

 • - C.F. nr. 338708 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica;

 • - C.F. nr. 338710 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica.

Având în vedere:

 • - solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.  19414/11.03.2020 de către

Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica, cât și a completărilor solicitate depuse prin adresele nr. nr. 20909/17.03.2020, 21551/19.03.2020, 22157/23.03.2020;

 • - raportul de specialitate nr. 25417 / A5 / 08.04.2020, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu;

 • - raportul informării și consultării publicului nr. 25416 / A5 / 08.04.2020, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - avizul tehnic nr. 04 / 08.04.2020 al Arhitectului -Șef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 650 din 27 aprilie 2017, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele reglementări urbanistice:

 • 1. Funcțiunea principală: hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire pentru cele 2 parcele identificate prin extrasele C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad (2 corpuri alăturate notate A și B);

 • 2. P.O.T. = 30%;

 • 3. C.U.T. = 0,6;

 • 4. Regimul de înălțime (pentru ambele corpuri): P+1/P înalt, Hmax - 7,00 m;

 • 5. Zone verzi: 22,88%;

 • 6. Dimensiunile drumului colector nou creat, a acceselor la parcele și a drumurilor interioare propuse vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și condițiile impuse prin avizul administratorului drumului colector. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare și vor fi pe cheltuiala beneficiarilor. Se va nota în extrasul C.F. pentru drumul colector propus dreptul de servitute pentru parcelele menționate mai sus și cotă parte din suprafața drumului.

 • 7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone care cuprinde hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 9. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

-Corp A - va fi retras de la frontul stradal cu 43,68 m, la 0,00 m față de limita de proprietate nord, la 4,80 m față de limita de vest, iar la est se va fi poziționat pe limita de proprietate;

-Corp B - va fi retras de la frontul stradal cu 43,61 m, la 2,21 m față de limita de proprietate nord, la 4,27 m față de limita de est, iar la vest va fi poziționat pe limita de proprietate;

Se va respecta culoarul de protecție de 7,00 m a rețelei LEA 20kV, conform avizului obținut.

Se va respecta distanța de protecție de 50,00 m față de partea carosabilă a D.N.7, conform avizului obținut.

 • 10. Accesul în incintă se realizează din drumul colector aprobat la faza P.U.Z., amenajat din girație la km 547+427 partea dreaptă, paralel cu drumul național între km 547+390 + 547+640 partea dreaptă care va deservi proprietățile private, prin intermediul unui drum de incintă cu lățimea părții carosabile de 7,00 m racordat la drumul colector cu arce de cerc cu raza de 9,00 m.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil transversal, drumul colector s-a proiectat cu următoarele caracteristici: lățime parte carosabilă 7,00 m, profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,50%

Vor fi amenajate în total 24 locuri de parcare (câte 12 locuri de parcare pentru fiecare corp).

P R I M A R Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red. /Verif. L.F./S.D.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 25417 / A5 / 08.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D.

Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto,

Jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad

 • - Beneficiar: Martinescul loan și Martinescul Anișoara-Florica

 • - Elaborator: S.C. STACONS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dorin Crainic, proiect nr. 32/2017;

Încadrarea în localitate

Zona luată în studiu este situată în intravilanul Municipiului Arad, Zona Industriale Nord, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51.

Situația juridică a terenului

Suprafața totală aferentă prezentului P.U.D. este de 5.000 mp, identificată prin:

 • - C.F. nr. 338708 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica;

 • - C.F. nr. 338710 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica.

Situația existentă

Conform PUG al municipiului Arad suprafața de teren, menționată mai sus, este nereglementată din punct de vedere urbanistic.

Parcelele cu extrasele C.F. menționate mai sus, au categoria de folosință teren arabil în intravilan și au fost cuprinsă în Planul Urbanistic Zonal "Zona Industrială Nord Municipiul Arad -extindere", aprobat prin Hotărârea nr. 58/2005. Funcțiunea dominantă a zonei este cea de zonă de unități industriale, depozitare, dotări, prestări servicii.

Parcela are următoarele vecinătăți:

-La sud: Centura ocolitoare din partea de nord a municipiului Arad, D.N. 7/E68/Str. Ovidiu;

-La vest: parcela cu C.F. nr. 338707 - Arad, teren arabil în intravilan (PUZ în elaborare);

-La est: parcela cu C.F. nr. 338691 - Arad, teren arabil în intravilan;

-La nord: parcela cu C.F. nr. 346243 - Arad, teren arabil în intravilan.

Descrierea soluției propuse

Obiectul PUD constă în schimbarea destinației terenului, cu categoria de folosință arabil în intravilan, care face obiectul investiției propuse, într-o zonă cu funcțiunea principală: hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire.

Funcțiunile complementare admise sunt: platforme carosabile și drumuri, parcaje, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunea principală: hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire pentru cele 2 parcele identificate prin extrasele C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad (2 corpuri alăturate notate A și B );

 • 2. P.O.T. = 30%;

 • 3. C.U.T. = 0,6;

 • 4. Regimul de înălțime (pentru ambele corpuri): P+1/P înalt, Hmax - 7,00 m;

 • 5. Zone verzi: 22,88%;

 • 6. Dimensiunile drumului colector nou creat, a acceselor la parcele și a drumurilor interioare propuse vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și condițiile impuse prin avizul administratorului drumului colector. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare și vor fi pe cheltuiala beneficiarilor. Se va nota în extrasul C.F. pentru drumul colector propus dreptul de servitute pentru parcelele menționate mai sus și cotă parte din suprafața drumului.

 • 7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone care cuprinde hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

-Corp A - va fi retras de la frontul stradal cu 43,68 m, la 0,00 m față de limita de proprietate nord, la 4,80 m față de limita de vest, iar la est se va fi poziționat pe limita de proprietate;

-Corp B - va fi retras de la frontul stradal cu 43,61 m, la 2,21 m față de limita de proprietate nord, la 4,27 m față de limita de est, iar la vest va fi poziționat pe limita de proprietate;

Se va respecta culoarul de protecție de 7,00 m a rețelei LEA 20kV, conform avizului obținut.

Se va respecta distanța de protecție de 50,00 m față de partea carosabilă a D.N.7, conform avizului obținut.

Circulația: Accesul în incintă se realizează din drumul colector aprobat la faza P.U.Z., amenajat din girație la km 547+427 partea dreaptă, paralel cu drumul național între km 547+390 + 547+640 partea dreaptă care va deservi proprietățile private, prin intermediul unui drum de incintă cu lățimea părții carosabile de 7,00 m racordat la drumul colector cu arce de cerc cu raza de 9,00 m.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil transversal, rumul colector s-a proiectat cu următoarele caracteristici: lățime parte carosabilă 7,00 m, profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,50%

Vor fi amenajate în total 24 locuri de parcare (câte 12 locuri de parcare pentru fiecare corp).

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zona D.N. 7 - Zona Industrială Nord): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră, branșament electric și de gaz, se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația s-a întocmit în baza certificatului de urbanism nr. 650 din 27 aprilie 2017, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ GM 009-2000 și conține următoarele avize:

Nr. crt.

Organisme centrale/teritoriale interesate

Nr. și data aviz

Termen valabilitate avize

1

E-distribuție

225148481/16.07.2018

26.04.2020

2

Agenția pentru Protecția Mediului Arad

14764/10.09.2018

-

3

A.N.I.F. Arad

39/26.02.2020

26.02.2022

4

D.S.P.

810/22.08.2017

-

5

S.C. Compania de Apă Arad S.A.

15391/31.08.2017

-

6

P. M. Arad - Direcția Edilitară - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

Ad 52175/T6/15.12.2017

Ad 11577/Z1/23.03.2020

15.06.2018

-

7

O.C.P.I. Arad

PV recepție 2250/2019

-

8

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.S.I

838/17/sU-

AR/10.08.2017

-

9

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.C.

930/17/SU-

AR/10.08.2017

-

10

I.P.J. Arad - Serviciul Rutier

207389/25.09.2018

-

11

A.A.C.R.

4957/330/09.03.2020

09.03.2021

12

C.N.A.I.R.

340/164/13.03.2020

-

13

DELGAZ GRID S.A.

641/23.02.2020

23.02.2021

14

TRANSGAZ S.A.

ETA/4405/20.02.2020

20.02.2021

15

TRANSELECTRICA S.A.

2201/03.03.2020

-

16

CET Arad

765/20.02.2020

20.02.2021

17

Telekom Romania Communication S.A.

61/27.02.2020

-

18

Declarație notarială - încheiere de autentificare

857/19.03.2020

-

19

Declarație notarială - încheiere de autentificare

208/12.03.2018

-

20

Declarație notarială - încheiere de autentificare

352/16.04.2018

-

21

Declarație notarială - încheiere de autentificare

339/13.04.2018

-

22

Declarație notarială - încheiere de autentificare

353/17.04.2018

-

23

Declarație notarială - încheiere de autentificare

354/17.04.2018

-

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 12.03.2020, cât și a completărilor solicitate depuse prin adresele nr. 20909/17.03.2020, 21551/19.03.2020, 22157/23.03.2020, s-a emis Avizul tehnic nr. 04 din 08.04.2020

Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.D.

Arhitect Șef Arh. Radu Drăgan

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

ing. Laurențiu Florescu

VIZA JURIDIC

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ARHITECT SEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE

NR. 25.416/ A5 /08.04.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic de Detaliu—Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto Amplasament - jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 -Arad și C.F. nr. 338710 - Arad

Beneficiari - Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica.

Proiectant - S.C. STACONS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dorin Crainic, proiect nr. 32/2017

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului: Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

 • - urmare cererii depuse de către beneficiar cu nr. 38003/07.06.2017, s-a întocmit anunțul privind posibilitatea de consultare asupra propunerilor preliminare PUD și s-a afișat pe pagina de internet și la sediul instituției în data de 14.06.2017,

 • - întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul www.primariaarad.ro și afișare la sediu în data de 14.06.2017,

 • - anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 14.06.2017 pe panou amplasat pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru,

 • - publicul a fost invitat să consulte documentația depusă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 28.06.2017 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad,

 • - au fost notificați vecinii direct afectați de propunerilor PUD, proprietarii parcelelor învecinate, CF nr. 346242 Arad, CF nr. 346243 Arad, CF nr. 344509 Arad, CF nr. 338711 Arad, CF nr. 343101 Arad, CF nr. 338707 Arad, CF nr. 341838 Arad, 343100, CF nr. 342943 Arad.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost obiecții.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

ARHITECT ȘEF

Arh. Drăgan Radu

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

07.04.2020

Elaborat

Consilier

Georgeta Șimăndan

07.04.2020

ROMÂNIA

Județul Arad

Primăria Municipiului Arad

Arhitect-Șef

Ca urmare a cererii adresate de către Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica, mun. Arad, str. Victor Hugo, nr. 3, jud. Arad, înregistrată cu nr. 19414/11.03.2020, cât și a completărilor solicitate depuse prin adresele nr. 20909/17.03.2020, 21551/19.03.2020, 22157/23.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 04 Din 08.04.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD): "Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto", jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad, beneficiar: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica, generat de imobilele cu suprafața totală de 5.000 mp, identificate prin:

 • - C.F. nr. 338708 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica;

 • - C.F. nr. 338710 - Arad, categoria de folosință teren arabil în intravilan, proprietari: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica.

Inițiatori: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica

Proiectant: S.C. STACONS S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dorin Crainic, proiect nr. 32/2017

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Zona luată în studiu este situată în intravilanul Municipiului Arad, Zona Industrială Nord, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, suprafața totală a zonei studiate este de 9500 mp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG al municipiului Arad suprafața de teren, menționată mai sus, este nereglementată din punct de vedere urbanistic.

Parcelele cu extrasele C.F. menționate mai sus, au categoria de folosință teren arabil în intravilan și au fost cuprinse în Planul Urbanistic Zonal "Zona Industrială Nord Municipiul Arad -extindere", aprobat prin Hotărârea nr. 58/2005. Funcțiunea dominantă a zonei este cea de zonă de unități industriale, depozitare, dotări, prestări servicii.

Parcela are următoarele vecinătăți:

-La sud: Centura ocolitoare din partea de nord a municipiului Arad, D.N. 7/E68/Str. Ovidiu;

-La vest: parcela cu C.F. nr. 338707 - Arad, teren arabil în intravilan (PUZ în elaborare);

-La est: parcela cu C.F. nr. 338691 - Arad, teren arabil în intravilan;

-La nord: parcela cu C.F. nr. 346243 - Arad, teren arabil în intravilan.

Prevederi P.U.D. propuse:

Obiectul PUD constă în stabilirea și crearea condițiilor de amplasare pe terenul de pe str. Ovidiu nr. 49 și 51 a unei construcții cu regimul de înălțime P + 1E cu destinația hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire.

Funcțiunile complementare admise sunt: platforme carosabile și drumuri, parcaje, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunea principală: hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire pentru cele 2 parcele identificate prin extrasele C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad (2 corpuri alăturate notate A și B );

 • 2. P.O.T. = 30%;

 • 3. C.U.T. = 0,6;

 • 4. Regimul de înălțime (pentru ambele corpuri): P + 1 / P înalt, Hmax - 7,00 m;

 • 5. Zone verzi: 22,88%;

 • 6. Dimensiunile drumului colector nou creat, a acceselor la parcele și a drumurilor interioare propuse vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și condițiile impuse prin avizul administratorului drumului colector. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare și vor fi pe cheltuiala beneficiarilor. Se va nota în extrasul C.F. pentru drumul colector propus dreptul de servitute pentru parcelele menționate mai sus și cotă parte din suprafața drumului.

 • 7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone care cuprinde hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

-Corp A - va fi retras de la frontul stradal cu 43,68 m, la 0,00 m față de limita de proprietate nord, la 4,80 m față de limita de vest, iar la est se va fi poziționat pe limita de proprietate;

-Corp B - va fi retras de la frontul stradal cu 43,61 m, la 2,21 m față de limita de proprietate nord, la 4,27 m față de limita de est, iar la vest va fi poziționat pe limita de proprietate;

Se va respecta culoarul de protecție de 7,00 m a rețelei LEA 20kV, conform avizului obținut.

Se va respecta distanța de protecție de 50,00 m față de partea carosabilă a D.N.7, conform avizului obținut.

Circulația: Accesul în incintă se realizează din drumul colector aprobat la faza P.U.Z., amenajat din girație la km 547+427 partea dreaptă, paralel cu drumul național între km 547+390 + 547+640 partea dreaptă care va deservi proprietățile private, prin intermediul unui drum de incintă cu lățimea părții carosabile de 7,00 m racordat la drumul colector cu arce de cerc cu raza de 9,00 m.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil transversal, rumul colector s-a proiectat cu următoarele caracteristici: lățime parte carosabilă 7,00 m, profil transversal sub formă de acoperiș, pantă transversală curentă 2,50%

Vor fi amenajate în total 24 locuri de parcare (câte 12 locuri de parcare pentru fiecare corp).

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zona D.N. 7 - Zona Industrială Nord): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră, branșament electric și de gaz, se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.03.2020, cât și a completărilor solicitate depuse prin adresele nr. 20909/17.03.2020, 21551/19.03.2020, 22157/23.03.2020, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 650 din 27 aprilie 2017 emis de Primăria Municipiului Arad.

Arhitect-Șef

Arh. Radu Drăgan

LF/SD


PMA -A5 - 14

bulevardul Decebal nr. 6

Arad CP 310133 telefon: 0257 / 212.065 fax: 0372 / 895.225

FOAIE DE CAPAT

nr. proiect:

32/2017

beneficiar:

amplasament:

SC ROMIRA TRANS M.A.D. SRL

jud. ARAD, mun. ARAD, str. OVIDIU nr. 49 si 51, CF

338708

și CF 338710

proiectant:

S.C. STACONS S.R.L.

arhitect R.U.R. faza:

arh. CRAINIC Dorin

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

2020

bulevardul Decebal nr. 6

Arad CP 310133 telefon: 0257 / 212.065

fax: 0372 / 895.225


SRL

PUD          proiect nr.

:32/2017

FIȘĂ DE RESPONSABILITĂȚI

ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI

______________________’_____________________________________________________________________________2____________

director:

dipl. ing. STANCA Dorin

șef proiect:

arh. CRAINIC Dorin

ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________2_______________

arhitectură:

arh. CRAINIC Dorin arh. Golban Nicoleta

drumuri :

ing.Prahoveanu Adrian

documentație Apele Romane:

ing.Anca Nan

Întocmit,

arh. GOLBAN Nicoleta

bulevardul Decebal nr. 6 Arad CP 310133 telefon: 0257 / 212.065

fax: 0372 / 895.225


BORDEROU

Pr. Nr.32/2017

SC ROMIRA TRANS M.A.D. SRL

BORDEROUL VOLUMULUI

 • I. FOAIE DE CAPAT

 • II. FISA DE RESPONSABILITĂȚI

 • III. BORDEROU VOLUM

 • IV. DOVADA RUR

 • IV. CERTIFICAT DE URBANISM nr.650/27.04.2017 si plansa anexa

 • V. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA - CF nr. 338708 Arad nr. cad. 338708

 • VI. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA - CF nr. 338708 Arad nr. cad. 338708

 • VII. ACORD SC DIADIS IMPEX SRL

 • VIII. ACORD CERNAT IOAN SI CERNAT SILVIA-ADRIANA

 • IX. ACORD SC EDIL-SCAVI SRL

 • X. ACORD MUNTEAN LAURENTIU-TRAIAN

 • XI. ACORD WOOD LINE BUSINESS 2012 SRL

 • XII. MEMORIU JUSTIFICATIV

STUDII DE FUNDAMENTARE:

 • 1. Proces verbal de recepție OCPI Arad nr.2250/2019 din 23.10.2019

 • 2. Plan topografic analogic si digital Arad nr. Cad 338708 si 338710

 • 3. Studiul geotehnic nr. 228/2020

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoastere a documentatiei

  • 1.2. Obiectul PUD-ului

 • 2. INCADRAREA IN ZONA

  • 2.1. Situarea obiectivului in localitate

  • 2.2. Concluzii din documentatii deja elaborate

  • 2.3. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu PUD

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

  • 3.1. Circulatia

  • 3.2. Analiza fondului construit existent

  • 3.3. Ocuparea terenului

  • 3.4. Date ale studiului geotehnic

  • 3.5. Echipare edilitara

 • 4. REGLEMENTARI URBANISTICE

  • 4.1. Propuneri de ocupare si utilizare a terenurilor si conditiile de realizare a constructiilor

  • 4.2. Accesuri in incinta, platforme carosabile, parcari

  • 4.3. Bilant teritorial

  • 4.4. Sistematizare verticala

  • 4.5. Criterii compozitionale si functionale

  • 4.6. Regimul de aliniere

  • 4.7. Regimul de inaltime

  • 4.8. Modul de utilizare al terenului

  • 4.9. Zone verzi amenajate

  • 4.10. Parcaje

  • 4.11. Modernizarea circulației

  • 4.12. Dezvoltarea echiparii edilitare

  • 4.13. Regimul juridic al terenului

  • 4.14. Valorificarea cadrului natural

  • 4.15. Protectia mediului

  • 4.16. Zone protejate

  • 4.17. Obiective de utilitate publica

  • 4.18. Circulatia terenurilor

 • 5. CONCLUZII

PARTE DESENATA:

 • 1. ÎNCADRAREA IN ZONA 01A

 • 1. SITUATIA EXISTENTA 02 A

 • 2. REGLEMENTARI URBANISTICE 03 A

 • 3. CIRCULATIA TERENURILOR 04 A

 • 3. REGLEMENTARI EDILITARE 05A

 • 4. PROPUNERI DE ILUSTRARE SI MOBILARE 06 A

LISTA CU AVIZE SI ACORDURI

 • 1. Consultare CTATU si Raportul informării si consultării publicului nr.38003/A2/29.06.2017

 • 2. Aviz de principiu nr. 52175/T6/15.12.2017 al Direcției tehnice - Serviciul intretinere si reparații cai de comunicatie terestre

 • 3. Decizia etapei de incadrare nr. 14764/10.09.2018 a APM

 • 5. Aviz amplasament S.C. Compania de Apa Arad S.A. nr. 15391 din 31.08.2017

 • 6. Aviz de amplasament SC E-DISTRIBUTIE BANAT S.A nr. 225148481 din 16.07.2018

 • 7. Aviz amplasament Delgaz Grid S.A nr. 641 din 23.02.2020

 • 8. Aviz amplasament S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A nr. 765 din 18.02.2020

 • 9. Aviz amplasament SC Telekom Romania Communications S.A. nr.61 din 27.02.2020

 • 10. Aviz amplasament Transgaz nr. ETA/4405/din 20.02.2020

 • 11. Aviz amplasament Transelectrica nr. 102/11.09.2017

 • 12. Adresa valabilitate aviz amplasament Transelectrica nr.2201/03.03.2020

 • 13. Aviz MAI Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis Arad nr. 838/17/SU-AR din

10.08.2017 - privind securitatea la incendiu

 • 14. Aviz MAI Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis Arad nr. 930/17/SU-AR din 10.08.2017 - privind protetia civila

 • 15. Aviz ANIF nr. 39 din 26.02.2020

 • 16. Notificare DSP Arad nr. 810 din 22.08.2017

 • 17. Aviz de principiu al Autoritatii aeronautice civile romane

 • 18. Aviz Apele Romane nr.73 din 18.07.2018

 • 19. Aviz Politie-Serviciul Circulatie nr. 207389 din 25.09.2018

 • 20. Aviz CNADN

Intocmit,

arh. Golban Nicoleta bulevardul Decebal nr. 6

Arad CP 310133 telefon: 0257 / 212.065 fax: 0372 / 895.225

MEMORIU JUSFIFICATIV

faza P.U.D.

1. INTRODUCERE

01.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

beneficiar

SC ROMIRA TRANS M.A.D. SRL

denumirea proiectului

CONSTRUIRE HALA SERVICE AUTO, BIROURI, PARCARE, IMPREJMUIRE, ACCES AUTO

amplasament

jud. ARAD, mun. ARAD, str. OVIDIU nr. 49 si 51, CF 338708 și CF 338710

elaborator

S.C. STACONS S.R.L.

numar proiect

32/2017

faza de proiectare

P.U.D.

01. 2 OBIECTUL STUDIULUI

Prezenta documentație faza P.U.D. se întocmește la solicitarea beneficiarului SC ROMIRA TRANS M.A.D. SRL, pentru stabilirea și crearea condițiilor de amplasare pe terenul de pe str. OVIDIU, nr. 49 si 51 a unei constructii cu regimul de înălțime P + 1E și cu destinația hala service auto, birouri, parcare, împrejmuire și acces auto.

Pe terenul studiat se propune - conform CU nr. 650 din 27 aprilie 2017 - amplasarea construcțiilor menționate mai sus și a amenajărilor aferente (alei carosabile, parcaje, pietonale, spații verzi, etc.).Terenurile sunt proprietate privată înscrise în CF 338708 arabil în intravilan și CF nr. 338710, suprafata teren in total 5000 mp - arabil în extravilan.

Documentația se elaboreaza in conformitate cu Metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu,indicativ : GM 009-2000.

bulevardul Decebal nr. 6

Arad CP 310133 telefon: 0257 / 212.065

fax: 0372 / 895.225


SRL

PUD                  proiect nr.

:32/2017

2. ÎNCADRAREA in zona

02.1 Situatia obiectivului in localitate

Amplasamentul se afla in intravilanul municipilui Arad, in Nordul orasului, pe latura de Nord a Centurii ocolitoare DN 7 / E68/ str. Ovidiu.

Terenul de amplasament al obiectivelor propuse este inclus în Zona Industriala Nord, zona Z3, subsona S3A, având ca și utilități permise comerț și prestări servicii.

In PUG zona este incadrata in intravilan, destinatie de tip industrial stabilita prin PUZ “ ZONA INDUSTRIALA NORD EXTINDERE” zona Z2, aprobat prin HCLMA nr. 58/29.03.2005.

Accesul se va realiza dintr-un drum colector paralel cu DN7, E68 si care accede in sensul giratoriu aflat la 250 m fata de parcele . Terenul studiat are forma dreptunghiulara. Frontul la strada colectoare este de 74,60m^74,70m

iar adancimea maxima este de 66,58m^68,73m.

Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, modificata cu Legea 289/2006, ale Legii nr. 50.1991 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu H.G. 525/1996 republicata, privind Regulamentul General de Urbanism. De asemenea s-a avut in vedere REGLEMENTAREA TEHNICA - GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - indicativ GM-009-2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

 • 2.2 Concluzii din documentații deja elaborate

Amplasamentul si vecinatatile se regăsesc ca obiect de studiu in: - Planul Urbanistic General al municipiului Arad, aprobat - PUZ Zona Industriala Arad Nord extindere, aprobat prin HCLM Arad nr. 58/2005 Se vor autoriza constructii cu destinatie comert, prestari servicii, cladiri de inaltime medie P - P+1E cu legare la CF; POT maxim admis = 30,00% , CUT 1,50.

 • 2.3 Concluzii din documentații elaborate concomitent cu prezentul PUD.

Acesta documentatie in faza PUD stabileste conform Legii 350 din 2001 modificata cu OUG nr. 7 din 02.02.2011, reglementari numai pentru parcela pe care o studiaza (reglementeaza in detaliu) si anume: -Retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor studiate; - Accesurile auto si pietonale pe parcela; - Conformarea arhitectural - volumetrica a constructiilor amplasate in incinte; - Modul de ocupare a terenului fiecarei incinte studiate in parte. PUD nu poate modifica planurile de nivel superior ci doar detaliaza modul specific de construire in raport cu functionarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acestuia.

In urma studiilor efectuate, nu s-au gasit conditionari care sa impiedice realizarea investitiei propuse.

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

Regin Juridic:Terenul situat in intravilan categoria de folosința arabil - Zona Industriala Nord, municipiul Arad - (extindere) zona Z3, subsona S3A, având ca și utilități permise comerț și prestări servicii.

Terenul este amplasat latura de Nord a Centurii ocolitoare DN 7 / E68/ str. Ovidiu.

Se va insctie trupul izolat de intravilan in extrasul de Carte Funciara.

Regim economic:

Destinația si folosința actuala: teren arabil in intravilan.

 • 3.1 Accesibilitatea la caile de comunicații

Zona studiată este străbătută pe direcția vest-est de drumul național DN7, cu o bandă de circulație pe sens, cu îmbrăcăminte asfaltică. Drumul nu este iluminat public.

Centura ocolitoare a orasului DN7/ E68 / Str. Ovidiu care preia aproape in totalitate traficul greu si partial pe cel usor. In imediata aproprie a amplasamentului (250 m) se afla un sens giratoriu care va prelua circulatia de pe strada Campul Linistii.

Terenul are front la centura ocolitoare a orasului ( DN7 / E68/ Str. Ovidiu ).

Pentru accesul la parcelela se va folosi drumul colector prevazut in documentatiea de urbanism (P.U.Z.) aprobata prin HCLMA nr. 58/2005 din 29.03.2005 dar nematerializat pentru moment.

 • 3.2 Suprafața ocupata, limite si vecinatati

Terenul studiat, este format din două parcele, în suprafață totală de 5000mp. Terenul identificat în CF 338708 are suprafața de 2500mp și are ca și categorie de folosință „arabil în intravilan”, iar terenul identificat în CF 338710 are suprafața de 2500mp și are ca și categorie de folosință „arabil în extravilan”.

Vecinatatile parcelei sunt:

La Nord si Vest parcela nr. cad. 346243, 5.500 mp

proprietar : SC DIADIS IMPEX SRL

La Vest parcela cu nr.cad.338707, proprietar Muntean Lautentiu Traian

la Est parcela nr. cad. 338691, teren viran proprietate privata

la Sud centura ocolitoare a orasului DN7/ E68 / Str. Ovidiu

 • 3.3 Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere

In partea de vest a terenului studiat se afla parcela cu nr.cad.338707, proprietar Muntean Lautentiu Traian Suprafata de teren a beneficiarului este de 2500 mp, regim de inaltime P+E in faza PUZ pentru construire cladire prestari servicii si depozitare.

In partea de nord parcela nr. cad. 346243, 5.500 mp proprietar : SC DIADIS IMPEX SRL in faza PUZ

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIATA

Nr. Crt.

Funcțiuni existente și propuse

Existent

(ha)

%

Propus (ha)

%

1

Prestări servicii si depozitare

0.0000

0.00

0.0531

5.59

2

Hala depozitare si servicii

0.0000

0.00

0.0242

2.55

3

Hala service auto si birouri

0.0000

0.00

0.1500

15.79

4

Teren arabil în intravilan

0.4810

50.63

0.0860

9.05

5

Teren arabil în extravilan

0.2500

26.32

0.0000

0.00

6

Platforme carosabile din domeniul public și privat

0.0000

0.00

0.1834

19.31

7

Căi de comunicare carosabile din domeniul privat

0.0000

0.00

0.1200

12.63

8

Căi de comunicare carosabile din domeniul public

0.0733

7.72

0.0733

7.72

9

Zone verzi amenajate din domenniul public și privat

0.0000

0.00

0.1144

12.04

10

Zone   verzi   neamenajate   din

domenniul public și privat

0.1456

15.33

0.1456

15.33

TOTAL GENERAL

0.9500

100

0.9500

100

 • 3.4 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona studiata este caracterizata de construcții cu destinația comert prestări servicii - zona industriala.

 • 3.5 Destinatia cladirilor

Cladirile din zona studiata ( in faza PUZ si PUD) vor avea destinatia de comert si prestari servicii, depozitare.

 • 3.6 Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate

Terenurile apartin categoriei de proprietate:

 • - domeniul privat persoane fizice sau juridice

 • - domeniul public

Situatia existenta a in zona studiata 0.00 mp , 0%

Situatia construita 0.227 (ha), 23.93 %

 • 3.7 Concluziile studiului geotehnic

Studiul geotehnic intocmit in vederea elaborarii documentatiei de proiectare pentru obiectivele propuse evidentiaza urmatoarele:

Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat se află în Câmpia Mureșului ce prezintă orizonturi plane, fără zone depresionare semnificative. Terenul din amplasament se prezintă relativ plan orizontal, cu denivelări nesemnificative de ordinul a 0,20 + 0,50m, având stabilitatea generală asigurată.

Stratificatia este constituită din: sol vegetal până la 0.5-0.7m; un pachet slab coeziv alcatuit din praf argilos cafeniu plastic virtos pina la 1.3-1.5m, urmat praf nisipos argilos cafeniu plastic virtos cu trecere spre baza la nisip prafos cafeniu pina la 2.0-2/2m; nisip fin, mijlociu, cafeniu uneori cu elemente de pietris in masa si liant, pina la 3.2m; nisip grosier cafeniu cu pietris in masa, in baza nisip cu pietris cafeniu ruginiu cenusiu; /stratificația este reprezentată în profilul forajului /pl.2.

Apa subterană, se situeaza la adincimii de 4.5-5.0m fata de nivel teren actual.       NH-ul poate

prezenta variatii importante de nivel, in functie de volumul precipitatiilor din zona.

Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheț-dezghet, în zona studiată, este de 0,7-0,8m.

Luând în considerare condițiile de fundare menționate, până la completarea gradului de cunoaștere al amplasamentului, recomandăm următoarele:

 • - o fundare directă, la adâncimi mai mari de 1.0m, pe stratul de praf argilos cafeniu plastic virtos;

 • - adâncimile optime de fundare și presiunile admisibile de calcul ale terenului de fundare, vor fi stabilite pe baza studiilor ce se vor întocmi, adaptate in functie de caracteristicile constructive și funcționale ale obiectelor

propuse. In vederea stabilirii cât mai precise a condițiilor de fundare, recomandăm executarea a cel puțin cîte 1 foraj pentru fiecare obiect/max.1000mp care se va proiecta.

Pentru drumuri, platforme.se vor epuiza in mod obligatoriu toate umpluturile intilnite pe amplasament.

 • 3.8 Adâncimea apei subterane

La momentul realizării proiectului de construire se va studia nivelul apei subterane, care va determina condițiile de fundare. Se estimează un regim ascensional al apei până la -1,50m față de CTN.

 • 3.9 Accidente de teren

Nu s-au intalnit accidente de teren ( hrube,beciuri sau umpluturi)

Fundarea se va realiza obligatoriu prin depășirea stratului de umpluturi și sol vegetal, la adâncimea minimă recomandată de studiul geotehnic.

 • 3.10 Parametrii seismici caracteristici

In conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013, zona se încadrează la ag = 0,20g si Tc = 0,7s;

In conformitate cu Normativul NP 074/2013, din punct de vedere al riscului geotehnic, conform tab. A4, se incadreaza la:

 • -   condiții de teren:                         terenuri bune           2 puncte

 • -   apa subterană :                        făra epuismente        1 punct

 • -   clasificarea dpv. categ.import:           normală                 3 puncte

 • -   vecinătăți :                                  fără riscuri                 1 punct

 • -   incadrare N-P100-1/2013:ag=0,20g;Tc =0,7s 1 punct

Total                                                                      8puncte,

adica, Risc geotehnic redus in Categoria geotehnica 1.

 • 3.11 Analiza fondului construit existent

Aspectul general al zonei studiate este în mare parte determinat de terenurile arabile existente.

Fondul construit este recent dezvoltat în aria studiată, care este limitrofă orașului. Zona fiind in plin proces de dezvoltare cu PUZ-uri recent finalizare si altele in derulare aria va fi caracterizata de un tip de construcții, și anume hale destinate prestărilor de servicii, cu suprafețe restrânse și regim de înălțime parter înalt sau P+1E realizate din materiale durabile si actuale.

Din punct de vedere arhitectural-urbanistic, zona are un aspect semiindustrial, cu o volumetrie relativ monotonă, densitate mică a clădirilor și fronturi stradale neconstruite.

 • 3.12 Echiparea existenta

Zona nu dispune de retea de alimentare cu apă;

În zona studiată nu există retea de canalizare menajera;

În zona studiată nu există rețea electrica corespunzatoare, doar LEA de medie tensiune;

În zona studiată nu există rețea pentru distributie doar magistrala de gaz, adiacenta drumului DN7/strada Ovidiu pe partea opusa amplasamentului;

 • 4. REGLEMENTARI

  • 4.1 Modernizarea circulației

Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura din drumul național DN7, cu o bandă de circulație pe sens.

Centura ocolitoare a orasului DN7/ E68 / Str. Ovidiu care preia aproape in totalitate traficul greu si partial pe cel usor. In imediata aproprie a amplasamentului se afla un sens giratoriu care va prelua circulatia de pe strada Campul Linistii.

Terenul pe care se află investiția este situat paralel cu drumul național DN 7, partea dreaptă km 547+465 + km 547+390.

Accesul în incintă se realizează din drumul colector aprobat la faza PUZ, amenajat din girație la km 547+427, paralel cu drumul național între km 547+390 + 547+640 partea dreaptă care va deservi proprietățile private, prin intermediul unui drum de incintă cu lățimea părții carosabile de 7,00 m racordat la drumul colector cu arce de cerc cu raza de 9,00 m.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil transversal drumul colector s-a proiectat cu următoarele caracteristici:

 • •  Lățime parte carosabilă                         7,00 m

 • •   Profil transversal sub formă de acoperiș

 • •  Panta transversală curentă                    2,50 %

Carosabilul se va încadra denivelat cu borduri din beton de ciment cu dimensiunile 15x25x100 cm montate pe o fundație de beton C30/37.

În lungul bordurilor se va monta o placă prefabricată cu secțiunea trapezoidală cu înclinația spre bordură, din beton de ciment cu dimensiunile 10.. .12x30x30 cm cu rolul de colectare și evacuare a apei pluviale de pe partea carosabilă.

Structura rutieră se va proiecta de tip “suplu” sau ”semirigid”, pentru trafic greu.

Amenajarea acceselor rutiere se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/2001 și a

buletinului tehnic AND 600-2010 (Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice), privind

amenajarea intersecțiilor la nivel din afara localităților.

Accesul carosabil în incintă se va realiza prin racord cu raza de 9 m la strada colectoare propusă.

 • a) drumul colector paralel cu DN7 având câte o bandă de circulatie pe sens;

 • b) dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul national s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale și prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul national;

 • d) refacerea acostamentelor și a benzilor de încadrare afectate de lărgirea carosabilului existent;

 • e) în interiorul incintelor se vor amenaja platforme de parcare distincte pentru vehicule mari și autoturisme, iar carosabilele de incintă vor fi racordate prin intersectii în "T" la drumul colector aprobat, cu raze de giratie de 15,00 m.

Apele meteorice de pe partea carosabilă si parcaje se va dirija spre canalul de desecare 1606, amplasat la

54 m nord de incintă.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum și al semnalizării rutiere (indicatoare și

marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv va fi suportat de către beneficiarii din zonă care

beneficiază de aceste amenajări, iar execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri.

 • 4.1.1 Determinarea configurației geometrice a terenului necesar pentru amplasarea obiectivelor solicitate:

Terenul disponibil pentru realizarea obiectivelor A, B și A', B' are suprafața totală de 5.000mp. Acesta are dimensiunile de 74,60m^74,70m x 66,58m^68,73m

Datele referitoare la teren au fost detaliate la cap. 4.1.

 • 4.1.2 Lucrări de construcții propuse a fi executate:

Conform solicitărilor beneficiarului, a caracteristicilor specifice clădirilor service auto cu zona de birouri (showroom), a caracteristicilor dotărilor tehnico-edilitare din zonă, a prevederilor, standardelor și normativelor în vigoare, se preconizează următoarele lucrări:

 • a.  îndepărtarea stratului vegetal

 • b.  săpături pentru fundații continue sau izolate

 • c.  sprijiniri, cofrări, armari, turnare betoane în fundații

 • d.  montaj stâlpi și grinzi metalice

 • e.  montaj pereți exteriori tip sandwich sau montare de tablă autoportantă cu izolație vată bazaltică

 • f.  șarpante și învelitori

 • g.  tencuieli, zugrăveli, placaje

 • h.  montare tâmplărie interioară și exterioară

 • i.  instalații interioare - apă, canal, electrice, telefonie

 • j.  centrală termică pe gaz și distribuție

 • k.  racordarea la utilitățile stradale

 • l.  sistematizare verticală, platforme carosabile, alei pietonale

 • m. plantații, gazon, etc.

Acestea se pot completa/modifica conform autorizației de construire sau în cazul identificării pe teren a unor rețele.

 • 4.1.3 Principalii parametrii tehnici

Conform datelor furnizate de către beneficiar, construcțiile propuse au funcțiunile specifice destinațiilor , service auto cu zona de birouri, amenajări exterioare care să asigure accese carosabile, parcaje, pietonale, zone verzi amenajate și imprejmuirea proprietății.

Construcțiile prezintă următoarele caracteristici:

A si B - hale service auto, birouri - P+1/P inalt, cu Ac = 1500mp

A' si B' - platforme carosabile, cu Ac = 1385mp

 • 4.1.4 Rezistența și stabilitatea

Calitativ și structural, cladirea va fi proiectata și executata conform Legii 10/2016, privind calitatea în construcții. Tipul și caracteristicile specifice se vor stabili definitiv la faza următoare a proiectului.

Se vor folosi materiale durabile, cum sunt: betonul pentru fundații, structură de rezistență metalică, pereți exteriori tip sandwichsau tablă autoportantă cu izolație vată bazaltică, planșee de beton pe structură metalică și învelitoare panouri termoizolate tip sandwichsau tablă autoportantă cu izolație vată bazaltică, echipamente și instalații aferente. În acest fel, va fi asigurată rezistența și stabilitatea clădirii pe toată durata exploatării ei.

 • 4.1.5 Amenajări exterioare - constau în:

o Plantare vegetație

o Alei și trotuare dalate pentru acces și legături între clădiri

o Iluminat incintă și accese

o Acces auto

o Platformă carosabilă cu parcaje

 • 4.1.6 Caracteristici tehnice pentru conformarea cu sistemul calității înconstrucții

Construcțiile propuse se încadrează în :

o Categoria de importanță - normală „C”             HGR 766/97

o Clasa de importanță - III                           P 100/2013

o Zonă seizmică de calcul ag=0,20g, Tc=0,70         P 100-1/2013

 • 4.1.7 Igiena, sănătatea oamenilor, protecția mediului

Construcțiile propuse nu constituie nici un pericol pentru:

- poluarea solului, a apei, deoarece toate instalațiile sanitare vor fi racordate la utilităti; apele menajere se colectează și dirijează spre rețeaua edilitară de canalizare menajeră

- poluarea aerului, deoarece instalația de încălzire propusă este cu centrale termice omologate, cu emisii sub limitele permise de normative; în clădiri nu se desfășoară activități poluante.

Substanțele toxice sau cu pericol de explozie vor fi depozitate adecvat, iar personalul care le manevrează vor fi instruite în acest sens. În timpul exploatării construcțiilor se produc exclusiv deșeuri menajere curente; în zonă este rezolvată complet problema preluării și transportului gunoiului la rampa ecologică municipală.

4.1.8. Propuneri de organizare a terenului

 • A. Pe suprafața de teren din proprietatea beneficiarului (str. OVIDIU nr. 49 si 51) se amplasează:

Corp A - cu dimensiunile maxime de 32,75m x 22,90m - retras de la frontul stradal cu 43,68m, la 0,OOm față de limita de proprietate din nord, la 4,80m fata de limitra din vest iar la est se afla pozitionata pe limita de proprietate.

Corp B - cu dimensiunile maxime de 32,75m x 22,90m - retras de la frontul stradal cu 43.61 m, la 2.21 m față de limita de proprietate din nord, la 4,27m fata de limitra din est iar la vest se afla pozitionata pe limita de proprietate.

Platforme carosabile cu parcaje - va fi amenajată în zona cuprinsă între frontul stradal și corpul A și corpul

 • B, pentru accesul autovehiculelor și manevre de întoarcere, precum și pentru rezolvarea a 9+8 locuri de parcare.

Acces auto - va fi realizat prin extinderea drumului colector aprobat prin HCLMA nr.304/30.10.2014 si propus spre extindere in PUZ in lucru a beneficiarului Muntean Laurentiu Traian, extindere pe care si SC rOmIrA TRANS M.A.D. SRL o doreste pe proprietatea sa privata.

Accesul va fi amenajat perpendicular pe drumul colector mentionat.

 • 4.1.9 Regimul de înălțime

Construcțiile propuse vor avea regimul de înălțime P+1/ P înalt, cu următoarele înălțimi față de CTS:

Corp A - cornișă: cca +7,00m

Corp B - cornișă: cca +7,00m

Sistematizarea verticală

Nivelmentul terenului natural se desfășoară între +107.39 NMN și +107.25 NMN. Cota ± 0,00 pentru

halele este prevăzută la CTS +107.50NMN(A); si CTS la +107.35 NMN(B).

Cota ±0,00 pentru hala +107.70 NMN(A). si +107.55 NMN(B)

 • 4.1.10 Regimul de aliniere al construcțiilor

Distanțele minime ale construcțiilor față de limitele parcelelor în care sunt înscrise sunt:

Corp A S - 43,68m

N - 0,00m

 • V - 4,80m

E - 0,00m

Corp B S - 43,61m

N - 2,21m

 • V - 0,00m

E - 4,27m

4.1.11. Modul de utilizare al terenului

Modul de ocupare a terenului, funcțiunile propuse, amplasarea și configurația construcțiilor propuse, amenajările aferente sunt în concordanță cu Certificatul de Urbanism nr. 650 din 27 aprilie 2017și prevederile Regulamentului General de Urbanism referitoare la Zona Industriala Nord, zona Z3 subzona Z3A.

Zona studiata are un total de 9.500mp, iar amplasamentul are o suprafață de 5.000mp.

 • 4.1.12 Bilanț teritorial aferent suprafețelor studiate:

În cadrul parcelei de teren studiat, suprafețe având diverse destinații sunt repartizate astfel:

BILANT TERITORIAL INCINTA PROPUNERI

Nr. Crt.

Funcțiuni existente și propuse

Existent

(ha)

%

Propus (ha)

%

1

Prestări servicii si depozitare

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2

Hala depozitare si servicii

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3

Hala service auto si birouri

0.0000

0.00

0.1500

30.00

4

Teren arabil în intravilan

0.2500

50.00

0.0000

0.00

5

Teren arabil în extravilan

0.2500

50.00

0.0000

0.00

6

Platforme carosabile din domeniul public și privat

0.0000

0.00

0.1834

36.68

7

Căi de comunicare carosabile din domeniul privat

0.0000

0.00

0.0522

10.44

8

Căi de comunicare carosabile din domeniul public

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9

Zone verzi amenajate din domenniul public și privat

0.0000

0.00

0.1144

22.88

10

Zone   verzi   neamenajate   din

domenniul public și privat

0.0000

0.00

0.0000

0.00

TOTAL GENERAL

0.5000

100

0.5000

100

4.1.13 Circulația terenurilor

Terenul propus pentru realizarea investiției nu își modifica statutul juridic de domeniu privat.

Repartizarea pe folosință a suprafeței este în prezent de teren arabil în intravilan si arabil extravilan, insa functiunea atribuita prin PUZ aprobat este de zona industriala.

Prin prezentul P.U.D. se propune stabilirea și crearea condițiilor de amplasare pe terenul din jud. ARAD, mun. ARAD, str. OVIDIU nr. 49 si 51, CF 338708 și CF 338710 pentru investitia HALA SERVICE AUTO, BIROURI, PARCARE, IMPREJMUIRE si ACCES AUTO.

După finalizare, construcțiile se vor nota în Cartea Funciară.

 • 4.2 ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.2.1. Alimentare cu apă

Situația propusă

Se propune racordare la extinderea rețelei de alimentare cu apă a localitatii, de pe Calea 6 Vanatori, retea propusa in PUZ aprobat prin HCLM nr.304/30.10.2014.

Bransarea si racordarea imobilului la sistemele publice de alimentare cu apa si/sau canalizare se va face de catre agenti economici agrementati de SC Compania de Apa Arad SA, cu respectarea procedurilor specifice de proiectare - avizare - autorizare - executie - receptie - contractare - furnizare, in baza unei Cereri de bransare/ racordare inaintata de proprietar ori imputernicitul legal si pe cheltuiala acestuia si in baza unui Aviz de Solutie Tehnica.

Conditiile generale privind asigurarea utilitatilor publice de apa si canalizare la obiective se precizeaza de operator in avizul de Solutie Tehnica.

In momentul de fata rețeaua de apa propusa spre extindere in PUZ-ul aprobat mai sus menționat, nu este realizata si nici lucrarile nu au fost initiate. Pana la dezvoltarea edilitara din zona beneficiarul isi va asigura alimentarea cu apa a percelei prin put forat.

 • 4.2.2. Canalizarea menajeră si pluviala

Situația propusă

Racordare la extinderea rețelei de canalizare menajera si pluviala a localitatii, de pe Calea 6 Vanatori, retea propusa in PUZ aprobat prin HCLM nr.304/30.10.2014.

In momentul de fata reteaua de canalizare propusa spre extindere in PUZ-ul aprobat mai sus mentionat, nu este realizata si nici lucrarile nu au fost initiate. Pana la dezvoltarea edilitara din zona beneficiarul va gestiona in feul urmator apele uzate si pluviale.

Canalizarea menajera va fi realizata printr-un bazin vidanjabil iar apele pluviale de pe platforme si constructii vor fi colectate si stocare intru-un bazin de retentie. In cazul platformelor cu circulatie auto se va introduce un separator de hidrocarburi care va filtra apele pluviale inainte de deversarea in bazinul de retentie. Bazinul vidanjabil va fi golit periodic de o vidanja.

Apele colectate in separatorul de hidrocarburi si ajunse in bazinul de retentie vor fi deversate in canalul CN 1606.

 • 4.2.3 Energie electrică, telecomunicații

Situația propusă

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului propus se va prevedea un PT (post transformare) 20/0,4kV si se va asigura racordul distinct pentru parcela, in urma avizului furnizorului de energie electrica.

Nu se vor executa lucrări de telefonie.

 • 4.2.4 Gaze naturale, energie termică

În zona studiată nu există rețea pentru distributie doar magistrala de gaz, adiacenta drumului DN7/strada Ovidiu pe partea opusa ampasamentului.

Situație propusă

Pentru încălzirea cladirilor se va utiliza o centrala termica pe combustibil lichid care va si prepara apa caldă menajeră.

 • 4.3 MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI CONSTRUIT ȘI NATURAL

  • 4.3.1 Salubrizare

Specificul clădirilor propuse -hala service auto si birouri -elimină riscul producerii de deșeuri toxice sau periculoase; cele menajere sau vegetale se vor aduna în pubele de gunoi amplasate în spații special amenajate și se vor preda la serviciul de salubrizare orășenesc în vederea depozitării la rampa de gunoi ecologică.

Curățenia pe terenul studiat va fi responsabilitatea proprietarului.

 • 4.3.2 Măsuri de protecția muncii și PSI

Pe toată durata proiectării, execuției și exploatării clădirilor se va asigura în totalitate respectarea normelor generale, locale și specifice de NTSM și PSI.

Proiectarea și execuția va fi în concordanță cu:

 • - Normativ P-118/2013

 • - Legea 350/2001

 • - Ordinul nr.163/2007

Se interzice schimbarea destinației și funcțiunilor în clădirile ce fac obiectul prezentului P.U.D.

 • 4.3.3 Disfuncționalități în zonă

Necesitatea pastrarii zonei de protectie a drumului national si a liniei electrice aeriene din zona.

 • 4.3.4 Aspectul exterior al construcțiilor

Considerăm că propunerile acestui proiect - o arhitectură a construcțiilor metalice contemporane, funcțională și estetică - sunt soluția optimă pentru procesul de dezvoltare pe care îl parcurge zona, păstrându-se funcțiunile existente (prestări servicii) și îmbunătățindu-se aspectul arhitectural-urbanistic al zonei. Se propun materiale de construcție actuale.

 • 4.3.5 Amenajările exterioare

Pe domeniul public se propun lucrări de racordare utilitati. Pe terenul privat se vor amenaja 2 platforme carosabile cu 12+12 locuri de parcare autovehicule mici și spațiu manevre pentru autovehiculele cu marfă. Structura rutieră propusă atât pentru locurile de parcare cât si pentru drumul de acces este una de tip elastic (îmbrăcăminte din pavaj, cu baza din nisip, piatră spartă și balast compactat). Pe domeniul privat vor maiamenaja și zone verzi. Amenajările exterioare în incinta studiată sunt în concordanță cu cele prezentate la cap.5.1.5.

4.3.6 Profiluri transversale caracteristice

Terenul este relativ plat.

 • 5. CONCLUZII

Realizarea investitiei propuse prin acest proiect va avea un efect pozitiv la nivel urbanistic, dar și economico-social în zonă, deoarece prin realizarea investiției se va diversifica volumetria zonei, se vor extinde rețelele edilitare existente și se vor diversifica serviciile către populație oferite în zonă.

De asemenea, materializarea propunerilor prezentului proiect va contribui la dezvoltarea zonei, păstrându-i funcțiunea predominantă - aceea de prestări servicii.

Din aceste motive, considerăm propunerile proiectului ca fiind categoric în beneficiul zonei.

Data martie 2020


Sef proiect,

arh. CRAINIC Dorin

întocmit,

arh. GOLBAN Nicoleta