Hotărârea nr. 197/2020

Hotarirea Nr.197 din 28-05-2020 privind modificarea Hotărârii nr. 351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările si completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 197

din 28 mai 2020

privind modificarea Hotărârii nr. 351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016,

cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 33813/21.05.2020,

În temeiul prevederilor art. 486 alin. (1), teza I din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

Luând în considerare Capitolul IX- ALTE TAXE LOCALE, lit. A) TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE, pct. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea nr. 501/2019 Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020,

Ținând cont că prin instituirea stării de urgență a fost suspendată activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației,

În condițiile în care se menține actualul cuantum al taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru terase, taxă datorată de operatorii economici care și-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență se poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local,

Luând în considerare raportul Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.33814/21.05.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22)

În temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Capitolul IX- ALTE TAXE LOCALE, lit. A) TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE, pct. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Modul de folosire

Nivelul taxei pentru anul 2020

Nivelul taxei pentru anul 2020 începând cu 01.06.2020

3

Pentru terasele amplasate pe domeniul public (conform art.16-18 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului   Local   al   Municipiului   Arad

nr.192/2017 privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad):

 • A) Pentru B-dul Revoluției:

 • -  în perioada: aprilie - septembrie

 • -   în perioada: octombrie, noiembrie, martie

 • B) Pentru celelalte zone din Municipiul Arad:

 • -  în perioada: aprilie - septembrie

 • -     în perioada: octombrie, noiembrie, martie

-lei / mp / zi-

2,50

0,85

1,00

0,30

-lei / mp / zi-

0,10

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.

1 ex. Serviciul Juridic, Contestații

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2020

Cod PMA-S4-02


ROMANIA                                             VIZAT:

JUDEȚUL ARAD                                  p. SECRETAR GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                         Sorin Contraș

CONSILIUL LOCAL

Nr. 187/21.05.2020

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.din

privind modificarea Hotărârii nr. 351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016,

cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 33813/21.05.2020,

În temeiul prevederilor art. 486 alin. (1), teza I din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

Luând în considerare Capitolul IX- ALTE TAXE LOCALE, lit. A) TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE, pct. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea nr. 501/2019 Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020,

Ținând cont că prin instituirea stării de urgență a fost suspendată activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației,

În condițiile în care se menține actualul cuantum al taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru terase, taxă datorată de operatorii economici care și-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență se poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local,

Luând în considerare raportul Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.33814/21.05.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. b) alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Capitolul IX- ALTE TAXE LOCALE, lit. A) TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE, pct. 3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Modul de folosire

Nivelul taxei pentru anul 2020

Nivelul taxei pentru anul 2020 începând cu 01.06.2020

3

Pentru terasele amplasate pe domeniul public (conform art.16-18 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului   Local   al   Municipiului   Arad

nr.192/2017 privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad):

 • C) Pentru B-dul Revoluției:

 • -  în perioada: aprilie - septembrie

 • -   în perioada: octombrie, noiembrie, martie

 • D) Pentru celelalte zone din Municipiul Arad:

 • -  în perioada: aprilie - septembrie

 • -     în perioada: octombrie, noiembrie, martie

-lei / mp / zi-

2,50 0,85

1,00

0,30

-lei / mp / zi-

0,10

Art.2. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și va fi comunicată celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Președinte de ședință,

Secretar general,


Red/dact./I. Albu Direcția Venituri

Cod: PMA - S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

PRIMAR

NR. 33813/21.05.2020

REFERAT DE APROBARE

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

 • - prevederile art. 486 alin.(1), teza I din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Capitolul IX- ALTE TAXE LOCALE, lit. A) TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE, pct.3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.501/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

 • - faptul că că prin instituirea stării de urgență a fost suspendată activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației;

 • - menținerea actualului cuantum al taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru terase, taxă datorată de operatorii economici care și-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local,

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.37 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr.216/30.06.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

 • - propunerea de modificarea cuantumului taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru terase, respectiv 0,10 lei/mp, pentru anul 2020, începând cu data de 01.06.2020.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA VENITURI

SERVICIUL JURIDIC CONTESTAȚII

Nr._______________/_________________

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr./al d-lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

Obiect: Propunerea de modificare a cuantumului taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru terase pentru anul 2020, începând cu data de 01.06.2020.

Considerații de ordin general:

Potrivit art. 486 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.501/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, actualizată, taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu terase a fost stabilită între 0,30 lei/mp/zi și 2,50 leimp/zi, în funcție de zona din cadrul localității și perioada de amplasare a teraselor.

Considerații de ordin economic:

Prin instituirea stării de urgență a fost suspendată activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

De asemenea, pe perioada instituirii stării, activitatea teraselor este suspendată.

Menținerea actualului cuantum al taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru terase, taxă datorată de operatorii economici care și-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local.

Astfel, există posibilitatea ca operatorii economici să fie în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată, acest fapt putând conduce la declararea lor în stare de insolvabilitate sau în faliment, cu posibilități reduse de a recuperare aceste creanțe fiscale.

Conform prevederilor art.VI alin.(2) din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, consiliul local poate adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

În acest context, apreciem că este oportun ca începând cu data de 01.06.2020, taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu terase să fie stabilită la 0,10 lei/mp/zi.

Considerații de ordin juridic: prevederile art. 486 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM

Stabilirea pentru anul 2020, începând cu data de 01.06.2020, a cuantumului taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu terase la 0,10 lei/mp/zi.

DIRECTOR EXECUTIV,

Pavel Neamțiu

Nume, prenume

Funcția

Semnătura

Data

Vizat de legalitate

Șerban Stelica

Consilier juridic

întocmit

Albu Ioana

Șef serviciu

20.05.2020