Hotărârea nr. 196/2020

Hotarirea Nr.196 din 28-05-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 196 din 28 mai 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1028 din 22.05.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică ordinară, în ziua de joi, 28 mai 2020, ora 11,00,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Anexa la Hotărârea nr. 196/28.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

 • 1.  Proiect de hotărâre nr. 187/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare -inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 110/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire imobil funcțiuni mixte, birouri și locuințe str. Blajului nr. 5, Municipiul Arad amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 347225 - Arad - inițiativa primarului

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 148/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 - Arad și C.F. nr. 338710 - Arad, beneficiar: Martinescul loan și Martinescul Anișoara-Florica - inițiativa primarului

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 150/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modificare parțială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 214/2017, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2018, din Zonă de servicii și comerț în Zonă industrială nepoluantă, depozitare și logistică, intravilan Municipiul Arad, Județul Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 - Arad, C.F. nr. 307445 - Arad, C.F. nr. 306535 - Arad, C.F. nr. 319455 - Arad, C.F. nr. 350570 - Arad, C.F. nr. 350556 - Arad, C.F. nr. 309127 - Arad, C.F. nr. 306362 - Arad, C.F. nr. 319226 - Arad, C.F. nr. 319228 - Arad, beneficiar: Luca Petru Adrian - inițiativa primarului

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 200/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 42/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad referitoare la aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad-inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre nr. 201/2020 privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad - inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre nr. 195/2020 privind modificarea art. 2 lit. b) și a art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019 - inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre nr. 196/2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre nr. 168/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad - inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 194/2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 20202021- inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 147/2020 privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28 - inițiativa primarului - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 149/2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 169/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de % din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter- inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 170/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de % din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I - inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 171/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 184/2020 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad - inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 182/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad - inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 183/2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49, înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 185/2020 privind rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29 - înscris în CF nr. 328599 Arad - inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre nr. 188/2020 privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile - inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre nr. 156/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre nr. 158/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa. primarului-RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 23. Proiect de hotărâre nr. 172/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public - inițiativa primarului

 • 24. Proiect de hotărâre nr. 173/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi - inițiativa primarului

 • 25. Proiect de hotărâre nr. 174/2020 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activității de depozitare/neutralizare a deșeurilor municipale nr. 6863/2002-inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre nr. 178/2020 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre nr. 202/2020 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre nr. 197/2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului "Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” - inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre nr. 192/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre nr. 193/2020 privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019 - inițiativa

primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre nr. 198/2020 privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2019 - inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre nr. 199/2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre nr. 189/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cheșa Ilie și declararea ca vacant a locului de consilier local-inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla - inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre nr. 191/2020 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020 - inițiativa primarului.

 • 36. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie - august 2020.

 • 37. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 20.03.2020.

 • 38. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 20.03.2020.

 • 39. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna mai 2020 și principalele activități programate pentru luna iunie 2020.

 • 40. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 41. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ