Hotărârea nr. 195/2020

Hotarirea Nr.195 din 06-05-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 195 din 6 mai 2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 30348/05.05.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 30349/05.05.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României prelungită prin Decretul nr. 240/14.04.2020,

Având în vedere Ordinul nr. 4135/2020 al Ministerului Educației și Cercetării privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line,

Analizând Adresa nr. 3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 30.159/05.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad,

Ținând cont de Referatul nr. 30335/05.05.2020 din partea Serviciul Învățământ, Sănătate,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județul-Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 06.05.2020

MUNICIPIUL ARAD


Anexa la Hotărârea nr. 195/06.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

1

VENITURILE BUGETULUI

LOCAL

-477

2

Secțiunea de Funcționare

-477

3

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

-477

4

42.02.66

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

-1.100

5

42.02.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

1.100

6

CHELTUIELILE BUGETULUI

I LOCAL

-477

7

pe titluri de cheltuieli:

8

bunuri și servicii

383

9

subvenții

-360

10

alte transferuri

-500

11

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

12

Secțiunea de Funcționare

-477

13

65.02

Grădinița PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

2

14

65.02

Grădinița PP "FURNICUȚA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

1

15

65.02

Grădinița PP nr. 11 Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

4

16

65.02

Grădinița PP nr. 14 Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

1

17

65.02

Grădinița PP "CĂSUȚA PITICILOR" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

5

18

65.02

Grădinița PP "PITICOT" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

5

19

65.02

Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

16

20

65.02

Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

38

21

65.02

Școala Gimnazială "ADAM NICOLAE" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

61

22

65.02

Școala Gimnazială "ILARION FELEA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

62

23

65.02

Școala Gimnazială "NICOLAE BĂLCESCU"

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

5

24

65.02

Școala Gimnazială "REGINA MARIA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

5

25

65.02

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

5

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

26

65.02

Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

10

27

65.02

Școala Gimnazială 'AUREL VLAICU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

3

28

65.02

Școala Gimnazială "CAIUS IACOB" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

3

29

65.02

Colegiul ECONOMIC Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

2

30

65.02

Liceul Tehnologic "AUREL VLAICU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

16

31

65.02

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

1

32

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

1

33

65.02

Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

1

34

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

17

35

65.02

Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

1

36

65.02

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

18

37

65.02

Colegiul "CSIKY GERGELY" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

3

38

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

27

39

65.02

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOI" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

2

40

65.02

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

15

41

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

1

42

65.02

Liceul cu PROGRAM SPORTIV Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

47

43

65.02

Liceul Teologic Baptist "ALEXA POPOVICI" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

3

44

65.02

Seminarul Teologic ORTODOX Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

2

45

67.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.02

Alte transferuri curente în străinătate

-500

46

84.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele

-360

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL L0CAL

P R O I E C T

Nr. 175/ 05.05.2020

Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 30348/05.05.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 30349/05.05.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României prelungită prin Decretul nr. 240/14.04.2020,

Având în vedere Ordinul nr. 4135/2020 al Ministerului Educației și Cercetării privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line,

Analizând Adresa nr. 3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 30.159/05.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean

Arad,


Ținând cont de Referatul nr. 30335/05.05.2020 din partea Serviciul Învățământ, Sănătate,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (7) li. a) art.139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local

Art. 4: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului Județul-Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Direcția Economică

Serviciul Buget

Red/Dact. O.S.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 30348/05.05.2020

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • -  Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • -  Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României prelungită prin Decretul nr.240/14.04.2020;

 • -  Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line;

 • -  Adresa nr. 3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;

 • -  Adresa nr. 30159/05.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad;

 • -  Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.

P RIM A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 30349/ 05.05.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României prelungită prin Decretul nr.240/14.04.2020;

 • Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line;

 • Adresa nr. 3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;

 • Adresa nr. 30159/05.05.2020 din partea Inspectoratului Școlar Județean Arad;

 • Referatul nr. 30335/05.05.2020 din partea Serviciul învățământ, sănătate;

 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului

Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

 • 1)  Se diminuează cu suma de 477 mii lei cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit la nivelul municipiului Arad, conform adresei nr.3187/23.04.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;

 • 2)  Se diminuează cu suma de 1.100 mii lei subvențiile din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică (42.02.66) și se majorează cu aceeași sumă subvențiile de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină (42.02.80);

 • 3)  La capitolul 65.02 „Învățământ”, se majorează cu suma de 383 mii lei prevederile bugetare aprobate pentru ordonatorii din învățământul preuniversitar de stat, în vederea asigurării de echipamente și a conectării la internet pentru elevii din municipiul Arad, conform solicitării partea Inspectoratului Școlar Județului Arad nr. 30159/05.05.2020 și referatului nr. 30335/05.05.2020 din partea Serviciul învățământ, sănătate;

 • 4)  Se diminuează cu suma de 500 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 la capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”, pentru alte transferuri curente în străinătate;

 • 5)  Se diminuează cu suma de 360 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 la capitolul 84.02 “Transporturi”, pentru acoperirea subvențiilor la transportul în comun cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad;

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica