Hotărârea nr. 194/2020

Hotarirea Nr.194 din 06-05-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 194 din 6 mai 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 855 din 06.05.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară de îndată, în ziua de miercuri, 6 mai 2020, ora 10,30,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 06.05.2020

Cod PMA-S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 194/06.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

  • 1. Proiect de hotărâre nr. 175/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

  • 2. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 06.05.2020

Cod PMA -S4-02