Hotărârea nr. 192/2020

Hotarirea Nr.192 din 30-04-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 192 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Cod PMA-S4-02R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

ȘI STENOGRAMA ședinței extraordinare din data de 6.03.2020La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 6 martie 2020, au fost prezenți 19 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie. Au absentat: dl. consilier Beniamin-Narcis Vărcuș, dna consilier Patricia Dinga, dl.

Ședința a început la ora 10,00 și s-a încheiat la ora 10,20.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILĂ. Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dna Claudia Macra, administrator public, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Investiții, dl. Lucian Sălăjan, consilier juridic, Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul


juridic, dna Ionela Domilescu, consilier în cadrul aceluiași serviciu.


Alți participanți:

- presa:   Diana Duțu - „Jurnal

Arădean/Aradon”, Alex Laza - „Gazeta Locală”, Lucian Șerban - „Arq.ro”, Dan Coita - „Arad reporter”, Raluca Medeleanu -„Special Arad”, Sârb Ciprian Vlad -„Arădeanul”, Matei Andrada Melisa -„Arădeanul”.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 2.03.2020 a Dispoziției nr. 363/2.03.2020 a Primarului Municipiului Arad,     prin     comunicarea     tuturor

reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii        locali,        primarul,Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dl. Darius Bozeșan, consilier, Cabinet Viceprimar, Mitrache Radu, consilier, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 2.03.2020, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 2.03.2020, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:

(n.n. în cadru solemn este ascultat Imnul de Stat al României).

Dl. primar: - Mulțumim. Față de prezenta ordine de zi, dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot prezenta

Ordine de zi

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 101/2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est” - inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 92/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A Sc. I - B-dul Revoluției, nr. 73 - inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 93/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1-3, sc. B, etaj III - inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 95/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, etaj I - inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 98/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter- inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 99/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I - inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 96/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 - înscris în CF nr. 305546 Arad -inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad -inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 100/2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad - domeniu public, situat în Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN -înscris în CF nr. 353728 Arad - inițiativa primarului.

 • 10. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

Cine este pentru?

Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 107 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnule președinte, vă rog!

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc, domnule primar! Bună-dimineața!

 • 1 Proiect de hotărâre nr. 101/2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea și extinderea sistemului de _______alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est” - inițiativa primarului_______ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 108 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

 • 2 Proiect de hotărâre nr. 92/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. __________1, corp A Sc. I - B-dul Revoluției, nr. 73 - inițiativa primarului__________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 109 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

 • 3 Proiect de hotărâre nr. 93/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. ________________________1-3, sc. B, etaj III - inițiativa primarului________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 110 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

 • 4 Proiect de hotărâre nr. 95/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian _______________________Goga, nr. 3, etaj I - inițiativa primarului_______________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 111 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

 • 5 Proiect de hotărâre nr. 98/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, _____________nr. 40, parter- inițiativa primarului_____________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.


S-a adoptat Hotărârea nr. 112 a Consiliului Local al ____________________Municipiului Arad.____________________ 6

Proiect de hotărâre nr. 99/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. _______________40, etaj I - inițiativa primarului_______________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Da, vă rog!

Dl. Bognar L: - O să vă rog, am niște întrebări. Deci, aprobăm exercitarea dreptului de preemțiune la mai multe apartamente, este foarte ok. Dar de ani de zile punem aceeași întrebare -acești proprietari n-au plătit impozit timp de mulți ani, dacă au cumpărat conform Legii nr. 112 cu, hai să zicem, preț modic, acum vând la un preț destul de mare, de piață, dar, în acest timp, cu cât au contribuit la repararea fațadelor acestor clădiri? Deci, au avut înlesnire în ceea ce privește taxele locale, pe când alții au plătit, dar cu ce au contribuit? Este o întrebare! Poate le putem pune o astfel de întrebare când vine, poate nu - i legal, dar noi răspundem în fața cetățenilor vis a vis de cum arată aceste fațade. Poate este una din întrebările cu care ne întâlnim destul de des. Dar au fost proprietari, au avut dreptul de scutire de taxe, impozite, mai bine zis, dar ce au făcut în această perioadă? Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: -Mulțumim, domnule Bognar!


Dl. Furău G: - Am și eu o întrebare, dacă se poate - în momentul când vinde, sigur că mulți proprietari vând pentru că nu doresc să investească - putem obliga să aducă clădirea la..? Nu? Nu avem, prin lege, posibilitatea să-i obligăm să refacă fațada? Pentru că vine noul proprietar și el îți va spune, ca la schimbarea de guverne - „știți, eu sunt doar de trei luni și am greaua moștenire!’

Dl. Bibarț C: - Nu există cadru legal, doar că noul proprietar își asumă ceea ce este în momentul de față pe noua lege, adică impozitul mărit până de...

Dl. Furău G: - Dar își asumă și trecutul acelui imobil.

Dl. primar: - Și trecutul și prezentul și, în principiu, și viitorul, adică supraimpozitarea, este singura noastră pârghie legală.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 113 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

7 Proiect de hotărâre nr. 96/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 - înscris în CF nr. 305546 Arad -_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru?

18 pentru, 1 consilier nu participă la vot (dna Tabuia) - 19 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 114 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

8

Proiect de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad - inițiativa primarului

Dl. Sfârâilă M: - Da, domnule Ciupe!

Dl. Ciupe I: - Da. Mulțumesc! Am o rugăminte - dacă se poate, să primesc și eu o copie după cărțile funciare, de pe extrasul de carte funciară aferent terenurilor la care ați făcut mențiune. Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Domnule Lupaș, vă rog!

Dl. Lupaș M: - Apropo de legalitate, vineri, 31 ianuarie 2020, ultimul punct pe ordinea de zi, este Proiectul de hotărâre nr. 41 privind constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în strada Ioan Rusu Șirianu nr. 6A către Teatrul Clasic Ioan „Slavici Arad” - o rog pe doamna secretar să mă lămurească aici legat de faptul că Autorizația nr. 54 este dată în 27 ianuarie, lucrările încep pe data de 3, nefăcându-se transferul decât prin hotărâre de consiliu, cum s-a putut emite autorizația de construcție?


Dl. Bibarț C: - Dacă-mi permiteți, haideți să respectăm măcar regulamentul, pe care împreună l-am votat. Suntem la punctul 8, referitor la niște CF-uri și dumneavoastră vorbiți despre altceva!

Dl. Lupaș M: - Este vorba de legalitate!

Dl. primar: - Nu contest nimic.

Dl. primar: - De acord cu dumneavoastră. La ședință ordinară, la „Diverse”, puteți adresa întrebările acestea.

Dl. Lupaș M: - „Diverse” nu este astăzi și exact...

Dl. primar: - Am spus acum 30 de secunde - la ședință ordinară, conform Regulamentului, punctul „Diverse” se pot pune interpelări ș.a.m.d. Acum suntem la punctul 8. Punctual, sunt întrebări la acesta? Dacă nu, vă rog să mergem mai departe.

Sau îi faceți în scris doamnei secretar, nu mă deranjează, și vă dă, că nu este nimic de ascuns! Dar haideți să nu amestecăm lucrurile! Vă mulțumesc frumos!

Dl. Furău G: - Domnule primar, îmi permiteți?

Dl. Sfârâilă M: - Da, domnule doctor!Dl. Furău G: - Punctual. Sigur, suntem la o ședință extraordinară, dar totuși, aș vrea să vă aduc aminte de terenurile pe care le tot pierdem și prin PUZ-urile, pe care le aprobăm, din extravilan, le tot transformăm, adineauri v-ați plâns că plătim sume mari pentru exproprieri, tot Primăria dă! Nu-i de vină cine cere, este de vină cine dă. Păi, acum avem o situație la Curtea de Apel, unde, pentru un imobil oarecare, ni se cer 36.000 de metri pătrați în Subcetate. Și, Dl. Furău G: - Eu vreau să amintesc în acest sens că în iunie 2019 s-au întabulat peste 30 de hectare în Subcetate, prin hotărâri judecătorești. Este inadmisibil. Unde este apărarea?

sigur, la Arad, a pierdut cel care solicită. Dar, din păcate, la Curtea de Apel Timișoara, nu avem garanția că ne va da dreptate. Și unde intrăm?

Dl. primar: - Aș vrea să respectăm Regulamentul! Un răspuns scurt - Nu Primăria dă, dacă dă instanța, dă instanța! Eu legi nu pot să schimb!


Dl. primar: - Bun. Și atunci, ce răspuns să vă dau? Eu vă supun la vot, dacă doriți și dumneavoastră să votați, anularea hotărârilor judecătorești, prin votul dumneavoastră. Doriți?

Dl. Furău G: - Nu. Eu doresc ca Primăria să se apere!

Dl. primar: - Mulțumesc. Mergem mai departe.

Dl. Furău G: - Eu doresc ca Primăria să-și apere interesele!

Dl. primar: - Oameni buni, ne respectăm între noi și discutăm despre ordinea de zi sau o luăm așa, fiecare ce dorește să...! Vă rog frumos să respectați Regulamentul! Suntem pe ordinea de zi, haideți să nu complicăm o ședință, care este cât se poate de simplă!

(n.n. din sală vorbește cineva, nu se înțelege ce spune, nu vorbește la microfon)

Dl. primar: - La punctul 8 aveți vreo problemă legată de legalitate? Mulțumesc frumos. Supunem la vot. Hai!

Dl. Furău G: - Domnule primar, doar o singură întrebare - în 23 decembrie 2019 s-a votat acea problemă de pe strada Diogene, de ce a fost atâta grabă, când majoritatea consilierilor au lipsit? Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot Proiectul de hotărâre nr. 97/2020, de la punctul 8.

Cine este pentru?

14 pentru 5 abțineri (dl. Ciupe, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Buruc, dna Stoenescu)

- 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 115 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind RESPINGEREA Proiectului de hotărâre nr. 97/2020.____________________________

9

Proiect de hotărâre nr. 100/2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad - domeniu public, situat în Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, _____________FN - înscris în CF nr. 353728 Arad - inițiativa primarului_____________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 116 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Vă mulțumesc tuturor. Dați-mi voie să constat doar că la toate punctele a fost unanimitate, cu excepția unor domni consilieri, care, atunci când am dorit să introducem în proprietatea privată a municipiului Arad, s-au abținut. Vă mulțumesc.

O săptămână bună, în continuare.

Dl. Ciupe I: - Da. Să-l introducem în legalitate!

Dl. Sfârâilă M: - Doamna secretar, vă rog!

Dna Stepanescu L: - Doresc să răspund Consiliului Local și domnului consilier, domnului doctor Furău - până în prezent, în ultimii, cel puțin, douăzeci de ani, nu s-a pierdut niciun teren din Subcetate. Au fost numeroase litigii. Terenurile care s-au întabulat în iunie 2019 sunt efectul unei tranzacții între doi proprietari privați, primul dobândind această proprietate de cel puțin douăzeci de ani. Într-adevăr, acum, avem pe rol, așa cum știți, un proces, care are ca obiect un teren din zona aceea, Casarom, am câștigat la instanța de fond și depunem diligențe să câștigăm și în apel. Deci, în concluzie, nu am pierdut niciun teren din zona aceea, de foarte mulți ani. Mulțumesc.

10

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, ___________informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale___________ (n.n. a fost prezentată informarea domnului consilier Bogdan Boca, privind vizita în Cehia, Praga, în perioada 26.02 2020- 28.02.2020) Dl. Sfârâilă M: - Vă mulțumim. Declar ședința închisă.

(Ședința s-a încheiat la ora 10,20 n.n.).

1 ex. dosar șed. CLM 6.03.2020, extraordinară

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S1-17


R O M Â N I A

Avizat p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2019

privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                S E C R E T A R