Hotărârea nr. 189/2020

Hotarirea Nr.189 din 30-04-2020 privind privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 189 din 30 aprilie 2020 privind privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 28.088/23.04.2020,

Analizând raportul Serviciului Public de Interes Local, Centrul Municipal de Cultură Arad, nr. 1387/14.03.2020,

Analizând Raportul nr. 1252/13.03.2020 și Procesul-verbal nr. 1254/13.03.2020 ale Comisiei de evaluare a managementului Teatrului Clasic ”Ioan Slavici” Arad, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 69/2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului-aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 56/2019,

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi, 6 abțineri și un consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), alin. (14), art. 139, alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad. Nota obținută de manager fiind 9,40.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Centrului Municipal de Cultură Arad și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Centrul Municipal de Cultură Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 161/23.04.2020


Avizat: p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 28.088/23.04.2020,

Analizând raportul Serviciului Public de Interes Local, Centrul Municipal de Cultură Arad, nr. 1387/14.03.2020,

Analizând Raportul nr. 1252/13.03.2020 și Procesul-verbal nr. 1254/13.03.2020 ale Comisiei de evaluare a managementului Teatrului Clasic ”Ioan Slavici” Arad, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 69/2020 ;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului-aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 56/2019,

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2) lit. d), alin.(7), lit .d), alin. (14), art. 139, alin. (1) și ale art.196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de rrgență a Guvernului României nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad. Nota obținută de manager fiind 9,40.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Centrului Municipal de Cultură Arad și se aduce la cunoștință publică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Centrul Municipal de Cultură Arad

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.28088/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Referitor la : aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad.

Având în vedere:

Raportul nr. 1252/13.03.2020 al Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 69/19.02.2020;

Art.42, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad. În urma derulării procedurii de evaluare, managerul teatrului a obținut nota 9,40.

PRIMAR Bibarț Călin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

310130 Arad, Bulevardul Revoluției nr.97, ap.4

Tel:0371501072; Email: cmcarad@yahoo.ro

www.cmcarad.ro

Nr. 1387/14.03.2020

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

Referitor la: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad.

Având în vedere :

  • -   inițiativa primarului municipiului Arad, Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 28.088/23.04.2020;

  • -   Art.42, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului -cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management.

În baza actelor normative amintite mai sus, managerul Teatrului Clasic ”Ioan Slavici” Arad a depus raportul de activitate pentru anul 2019 care a fost analizat de către Comisia de evaluare, numită prin hotărâre consiliului local nr.69/19.02.2020, iar secretariatul comisiei numit prin decizia directorului executiv nr.9/04.03.2020 a întocmit referate de analiză atât din punct de vedere al Activităților Culturale, din cel Financiar-contabil, cât și al Resurselor Umane-Juridic. În data de 13.03.2020 a avut loc evaluarea managerului în proba de interviu.

În urma evaluării s-au acordat note pentru proba I (analiza raportului de activitate) și proba a II-a (susținerea raportului de activitate) și s-a constatat că au fost respectate clauzele din contractul de management încheiat cu Municipiul Arad. Comisia de evaluare a recomandat continuarea contractului de management nr.18204/12.03.2018, rezultatul final al evaluării anuale fiind 9,40.

Ținând cont de cele prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Arad adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad.

Director executiv

Șef Serviciu

Daniel Cană


Consilier Juridic

Truț Diana


Daniela Pădurean-Andreica