Hotărârea nr. 188/2020

Hotarirea Nr.188 din 30-04-2020 privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 188 din 30 aprilie 2020

privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21.523/19.03.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 21.526/M1/19.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de adresa Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, nr. 4.295/2019 și înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 92.928/2019,

Având în vedere Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad elaborat în baza Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007 și a dispozițiilor Statutului-Cadru al Camerelor Județene adoptat de Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a României din data de 17.04.2018 de unde rezultă că este o organizație de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 799 din 23.07.1990 privind recunoașterea înființării unor camere de comerț și industrie teritoriale județene,

Luând în considerare Hotărâriile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 110/1996, nr. 119/2000, nr. 33/2007,

Conform art. 874 alin. (3) coroborat cu art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 108, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 362 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se ia act de notificarea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, (C.C.I.A.) înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 92.928/2019, de renunțare a dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra terenurilor înscrise în:

 • •   C.F. 335498 Arad nr. cad. 335498, în suprafață de 2.028 mp;

 • •   C.F. 335495 Arad nr. cad. 335495, în suprafață de 8.804 mp;

Art. 2 . În urma revocării dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor menționate la art. 1, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad rămâne să folosească cu titlu gratuit o suprafață totală de 49.151 mp, terenuri transmise în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 110/1996 mp, fiind înscrise în:

 • •   C.F. nr. 335497 Arad nr. cad. 335497, în suprafață de 17.511 mp;

 • •   C.F. nr. 335499 Arad, nr. cad. 335499, în suprafață de 9.254 mp;

 • •   C.F. nr. 335496 Arad, nr. cad. 335496, în suprafață de 3.686 mp;

 • •   C.F. nr. 335500 Arad, nr. cad. 335500, în suprafață de 13.700 mp;

 • •   C.F. nr. 335494 Arad, nr. cad. 335494, în suprafață de 5.000 mp;

Art. 3. Se va solicita Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad radierea dreptului de folosință gratuită înscris în favoarea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, de sub B.6 respectiv B.3 din:

C.F. nr. 335498 Arad, nr. cad. 335498, în suprafață de 2.028 mp;

C.F. nr. 335495 Arad, nr. cad. 335495, în suprafață de 8.804 mp;

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Contractul de folosința gratuită în condițiile art. 1, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Cod PMA-S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 188/30.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

C O N T R A C T DE COMODAT/FOLOSINȚĂ GRATUITĂ Nr.din'

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Arad, reprezentat prin Primar, domnul Călin Bibarț , cu sediul in Arad, B-dul Revoluției nr.75, în calitate comodant, și

 • 1.2. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Cloșca nr.

5, C.U.I. RO4143208, reprezentată prin domnul Gheorghe Seculici, în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea prevederilor art. 2146 - 2157 Cod Civil, a Hotărârii nr.din a Consiliului Local al Municipiului Arad și a următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință gratuită a imobilelor (teren) situate în municipiul Arad, zona calea Aurel Vlaicu nr. 300, înscrise în:

 • •   CF nr. 335497, nr. cad. 335497, în suprafață de 17.511 mp,

 • •  CF nr. 335499 Arad, nr. cad. 335499, în suprafață de 9.254 mp,

 • •  CF nr. 335496 Arad, nr. cad. 335496, în suprafață de 3.686 mp,

 • •  CF 335500 Arad, nr. cad. 335500, în suprafață de 13.700 mp,

 • •  CF nr. 335494 Arad, nr. cad. 335494, în suprafață de 5.000 mp,

cu destinația menționată în Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 110/1996, sediu administrativ, parcare aferentă.

 • 2.2. Se interzice schimbarea destinației imobilelor, orice modificare ducând de drept la rezilierea prezentului contract.

 • 2.3. Imobilele care fac obiectul prezentului contract se află în circuitul civil, nu sunt sechestrate sau urmărite, nu fac obiectul vreunui litigiu și sunt în proprietatea privată a Municipiului Arad și în administrarea comondantului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 76 ani, (prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 110/1996, suprafețele de teren au fost transmise în folosință gratuită pe o perioadă de 99 ani) cu începere de la data de și până la data de.

 • 3.2. Contractul de comodat se poate prelungi, la expirarea termenului, numai cu acordul părților, prin act adițional, încheiat înainte cu 60 zile de expirarea termenului prevăzut în contract, în condițiile în care obligațiile contractuale au fost respectate de părți.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

 • 4.1. Să folosească bunul netulburat;

 • 4.2. Să preia, să conserve și să exploateze imobilele aflate în folosința lui ca un bun proprietar, evitând degradarea sau distrugerea lor;

 • 4.3. Să suporte toate taxele, cheltuielile de folosință ale imobilelor, cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, apă, canal, orice alte utilități și orice alte cheltuieli rezultate din utilizarea imobilelor;

 • 4.4. Să obțină acordul proprietarului pentru lucrări de întreținere, reamenajare, investiții - lucrări pe care le va executa pe cheltuială proprie și cu obținerea tuturor autorizațiilor, avizelor și acordurilor prevăzute de lege;

 • 4.5. Să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor, să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul, respectând prevederile legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările în vigoare;

 • 4.6. Să mențină destinația imobilelor pe întreaga durată de folosință a acestuia, sub sancțiunea rezilierii prezentului contract;

 • 4.7. Să comunice comodantului orice încercare de uzurpare din partea unui terț, daca are cunoștință despre aceasta;

 • 4.8. Să permită accesul comodantului în imobilele transmise, ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla imobilele dat în folosință;

 • 4.9. În situația denunțării unilaterale, să notifice comodantul cu cel puțin 30 de zile înainte de eliberarea imobilului și să îl predea în stare de funcționare, pe baza de proces-verbal. Chetuielile și procedurile privind debranșarea de la rețelele de utilități cad în sarcina comodatarului;

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

 • 5.1. Să predea imobilele liber de sarcini și să garanteze pe comodatar de tulburările provenite din propria sa faptă;

 • 5.2. Să asigure folosința imobilelor pe toată durata prezentului contract;

 • 5.3. Să controleze periodic modul cum sunt folosite (potrivit destinației) și întreținut imobilele de către comodatar, putând rezilia unilateral contractul, în condițiile în care comodatarul nu îl utilizează și nu îl întreține corespunzător.

 • VI. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

 • 6.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de comodat atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti în completare daune -interese.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. Forță majoră, comunicată și dovedită conform legii, exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

 • 7.2. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voință părților, imprevizibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile contractului.

 • VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Prezentul contract încetează:

 • a) la împlinirea termenului;

 • b) în cazul denunțării unilaterale de către beneficiar, care va notifica intenția sa cu 30 de zile înaintea eliberării spațiului;

 • c) prin acordul de voință al părților;

 • d) alte cauze prevăzute de lege și de prezentul contract.

 • 8.2. Dreptul de folosință gratuită încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești și fără nici o notificare prealabilă, în caz de neexecutare culpabilă a uneia dintre obligațiile enumerate în prezentul contract, la cap. IV.

 • IX. LITIGII

 • 9.1. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere.

 • 9.2. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 10.3. Dacă notificarea se trimite de pe fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • XI. CLAUZE FINALE

 • 11.1. Prezentul contract se întregește cu prevederile legislației în vigoare în general, ale Codului Civil, și legislației care reglementează activitatea administrației publice.

 • 11.2. Clauzele prezentului contract se pot modifica și completa, după o notificare prealabilă, cu acordul părților, prin act adițional.

 • 11.3. În cazul în care modificarea legislației în perioada valabilității contractului presupune modificarea clauzelor, părțile contractante sunt obligate să stabilească de îndată, de comun acord, clauzele contractuale conforme cu legea, prin act adițional.

 • 11.4. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părtilor și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • a) Hotărârea nr.din a Consiliului Local al Municipiului Arad;

 • b) Procesul-verbal de predare -primire a imobilului.

11. 6. Prezentul contract s-a încheiat 3 (trei) exemplare originale.

Director Executiv,

Șef Serviciu,

Întocmit,

Vizat Financiar,

Vizat Juridic,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa la Contractul de Comodat

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

P R O C E S - V E R B A L de predare - primire al imobilelor

situate în municipiul Arad, zona Calea Aurel Vlaicu nr. 300

încheiat azi..2020

Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat, a procedat la predarea imobilelor situate în Arad, zona Calea Aurel Vlaicu nr. 300, înscrise în:

 • •  C.F. nr. 335497 Arad, nr. cad. 335497, în suprafață de 17.511 mp;

 • •  C.F. nr. 335499 Arad, nr. cad. 335499, în suprafață de 9.254 mp;

 • •  C.F. nr. 335496 Arad, nr. cad. 335496, în suprafață de 3.686 mp;

 • •  C.F. nr. 335500 Arad, nr. cad. 335500, în suprafață de 13.700 mp;

 • •  C.F. nr. 335494 Arad, nr. cad. 335494, în suprafața de 5.000 mp,

în suprafață totală de 49.151 mp, către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad.

Predarea s-a făcut în baza Hotărării Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

188/30.04.2020.

Prezentul proces verbal face parte integrantă din contractul de comodat/folosință gratuită nr.

//2020 și s-a încheiat în 3 exemplare.

Am predat,

DIRECȚIA PATRIMONIU


Am primit, CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI ARAD


SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PRIVAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 139/24.03.2020


Avizat p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21.523/19.03.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.21.526/M1/19.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de adresa Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, nr. 4.295/2019 și înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 92.928/2019,

Având în vedere Statutului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad elaborat în baza Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007 și a dispozițiilor Statutului-Cadru al Camerelor Județene adoptat de Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a României din data de 17.04.2018 de unde rezultă că este o organizație de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 799 din 23.07.1990 privind recunoașterea înființării unor camere de comerț și industrie teritoriale județene,

Luând în considerare Hotărâriile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 110/1996, nr. 119/2000, nr. 33/2007,

Conform art. 874 alin. (3) coroborat cu art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 362 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se ia act de notificarea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, (C.C.I.A.) înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 92.928/2019, de renunțare a dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra terenurilor înscrise în:

 • •   C.F. 335498 Arad nr. cad. 335498, în suprafață de 2.028 mp;

 • •   C.F. 335495 Arad nr. cad. 335495, în suprafață de 8.804 mp;

Art. 2 . În urma revocării dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor menționate la art. 1, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad rămâne să folosească cu titlu gratuit o suprafață totală de 49.151 mp, terenuri transmise în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 110/1996 mp, fiind înscrise în:

 • •  C.F. nr. 335497 Arad nr. cad. 335497, în suprafață de 17.511 mp;

 • •  C.F. nr. 335499 Arad, nr. cad. 335499, în suprafață de 9.254 mp;

 • •  C.F. nr. 335496 Arad, nr. cad. 335496, în suprafață de 3.686 mp;

 • •  C.F. nr. 335500 Arad, nr. cad. 335500, în suprafață de 13.700 mp;

C.F. nr. 335494 Arad, nr. cad. 335494, în suprafață de 5.000 mp;

Art. 3. Se va solicita Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad radierea dreptului de folosință gratuită înscris în favoarea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, de sub B.6 respectiv B.3 din:

C.F. nr. 335498 Arad, nr. cad. 335498, în suprafață de 2.028 mp;

C.F. nr. 335495 Arad, nr. cad. 335495, în suprafață de 8.804 mp;

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Contractul de folosința gratuită în condițiile art. 1, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Priva Red./Dact /O.L./D.R.M.

Cod:PMA-S4-01

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. /a Consiliului Local al Municipiului Arad

C O N T R A C T DE COMODAT/FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Nr.din

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Arad, reprezentat prin Primar, domnul Călin Bibarț , cu sediul in Arad, B-dul Revoluției nr.75, în calitate comodant, și

 • 1.2. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Cloșca nr. 5, C.U.I. RO4143208, reprezentată prin domnul Gheorghe Seculici, în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea prevederilor art. 2146 - 2157 Cod Civil, a Hotărârii nr.din a Consiliului Local al Municipiului Arad și a

următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință gratuită a imobilelor (teren) situate în municipiul Arad, zona calea Aurel Vlaicu nr. 300, înscrise în:

 • •  CF nr. 335497, nr. cad. 335497, în suprafață de 17.511 mp,

 • •  CF nr. 335499 Arad, nr. cad. 335499, în suprafață de 9.254 mp,

 • •  CF nr. 335496 Arad, nr. cad. 335496, în suprafață de 3.686 mp,

 • •  CF 335500 Arad, nr. cad. 335500, în suprafață de 13.700 mp,

 • •  CF nr. 335494 Arad, nr. cad. 335494, în suprafață de 5.000 mp,

cu destinația menționată în Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 110/1996, sediu administrativ, parcare aferentă.

 • 2.2. Se interzice schimbarea destinației imobilelor, orice modificare ducând de drept la rezilierea prezentului contract.

 • 2.3. Imobilele care fac obiectul prezentului contract se află în circuitul civil, nu sunt sechestrate sau urmărite, nu face obiectul vreunui litigiu și sunt în proprietatea privată a Municipiului Arad și în administrarea comondantului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 76 ani, (prin Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Arad nr. 110/1996, suprafețele de teren au fost transmise în folosință gratuită pe o perioadă de 99 ani) cu începere de la data de și până la data de.

 • 3.2. Contractul de comodat se poate prelungi, la expirarea termenului, numai cu acordul părților, prin act adițional, încheiat înainte cu 60 zile de expirarea termenului prevăzut în contract, în condițiile în care obligațiile contractuale au fost respectate de parti.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

 • 4.1. Să folosească bunul netulburat;

 • 4.2. Să preia, să conserve și să exploateze imobilele aflate în folosința lui ca un bun proprietar, evitând degradarea sau distrugerea lor;

 • 4.3. Să suporte toate taxele, cheltuielile de folosință ale imobilelor, cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, apă, canal, orice alte utilități și orice alte cheltuieli rezultate din utilizarea imobilelor;

 • 4.4. Să obțină acordul proprietarului pentru lucrări de întreținere, reamenajare, investiții - lucrări pe care le va executa pe cheltuială proprie și cu obținerea tuturor autorizațiilor, avizelor și acorduril or prevăzute de lege;

 • 4.5. Să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor, să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul, respectând prevederile legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările în vigoare;

 • 4.6. Să mențină destinația imobilelor pe întreaga durată de folosință a acestuia, sub sancțiunea rezilierii prezentului contract;

 • 4.7. Să comunice comodantului orice încercare de uzurpare din partea unui terț, daca are cunoștință despre aceasta;

 • 4.8. Să permită accesul comodantului în imobilele transmise, ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla imobilele dat în folosință;

 • 4.9. În situația denunțării unilaterale, să notifice comodantul cu cel puțin 30 de zile înainte de eliberarea imobilului și să îl predea în stare de funcționare, pe baza de proces-verbal. Chetuielile și procedurile privind debranșarea de la rețelele de utilități cad în sarcina comodatarului;

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

 • 5.1. Să predea imobilele liber de sarcini și să garanteze pe comodatar de tulburările provenite din propria sa faptă;

 • 5.2. Să asigure folosința imobilelor pe toată durata prezentului contract;

 • 5.3. Să controleze periodic modul cum sunt folosite (potrivit destinației) și întreținut imobilele de către comodatar, putând rezilia unilateral contractul, în condițiile în care comodatarul nu îl utilizează și nu îl întreține corespunzător.

 • VI. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

 • 6.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de comodat atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti în completare daune -interese.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. Forță majoră, comunicată și dovedită conform legii, exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totala sau parțială a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.

 • 7.2. Prin forță majora se înțelege orice eveniment independent de voință parților, imprevizibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a contractului și care împiedică părțile să-și execute integral sau parțial obligațiile contractului.

 • VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Prezentul contract încetează:

 • a) la împlinirea termenului

 • b) în cazul denunțării unilaterale de către beneficiar, care va notifica intenția sa cu 30 de zile înaintea eliberării spațiului

 • c) prin acordul de voință al părților;

 • d) alte cauze prevăzute de lege și de prezentul contract;

 • 8.2. Dreptul de folosință gratuită încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești și fără nici o notificare prealabilă, în caz de neexecutare culpabilă a uneia dintre obligațiile enumerate în prezentul contract, la cap. IV.

 • IX. LITIGII

 • 9.1. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere.

 • 9.2. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

 • X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 10.3. Dacă notificarea se trimite de pe fax, ea se consideră primită in prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 10.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • XI. CLAUZE FINALE

 • 11.1. Prezentul contract se întregește cu prevederile legislației în vigoare în general, ale Codului Civil, și legislației care reglementează activitatea administrației publice.

 • 11.2. Clauzele prezentului contract se pot modifica și completa, după o notificare prealabilă, cu acordul părților, prin act adițional.

 • 11.3. În cazul în care modificarea legislației în perioada valabilității contractului presupune modificarea clauzelor, părțile contractante sunt obligate să stabilească de îndată, de comun acord, clauzele contractuale conforme cu legea, prin act adițional.

 • 11.4. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părtilor și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • a) Hotărârea nr.din a Consiliului Local al Municipiului Arad;

 • b) Procesul-verbal de predare -primire a imobilului.

11. 6. Prezentul contract s-a incheiat 3 (trei) exemplare originale.

C O M O D A N T                C O M O D A T A R

P R I M A R                     P R E Ș E D I N T E

Director Executiv,

Șef Serviciu,

Întocmit,

Vizat Financiar,

Vizat Juridic,

Anexa la Contractul de Comodat


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

P R O C E S - V E R B A L de predare - primire al imobilelor

situate în municipiul Arad, zona Calea Aurel Vlaicu nr. 300

încheiat azi..2020

Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat, a

procedat la predarea imobilelor situate în Arad, zona Calea Aurel Vlaicu nr. 300, înscrise în:

 • •  C.F. nr. 335497 Arad, nr. cad. 335497, în suprafață de 17.511 mp;

 • •  C.F. nr. 335499 Arad, nr. cad. 335499, în suprafață de 9.254 mp;

 • •  C.F. nr. 335496 Arad, nr. cad. 335496, în suprafață de 3.686 mp;

 • •  C.F. nr. 335500 Arad, nr. cad. 335500, în suprafață de 13.700 mp;

 • •  C.F. nr. 335494 Arad, nr. cad. 335494, în suprafața de 5.000 mp,

în suprafață totală de 49.151 mp, către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad.

Predarea s-a făcut în baza Hotărării Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 188/30.04.2020.

Prezentul proces verbal face parte integrantă din contractul de comodat/folosință gratuită nr.

/   /2020 și s-a încheiat în 3 exemplare.

Am predat,

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI

ADMINISTRARE DOMENIUL PRIVAT


Am primit, CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI ARAD


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 21.523/19.03.2020

REFERA T DE APROBARE

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 110/19.12.1996, privind transmiterea în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani, a suprafeței de 149,9 ha către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad (C.C.I.A Arad) în vederea realizării investiției ”Centrul Internațional de Afaceri Arad”, faptul că de-a lungul timpului C.C.I.A Arad a renunțat la dreptul de folosință asupra unor suprafețe de teren în vederea realizării unor spații de producție, prestări servicii, servicii de depozitare, facilități de infrastructură de utilitate publică, respectiv formarea Zonei Industriale Vest și faptul că C.C.I.A Arad solicită revocarea parțială a dreptului de folosință gratuită, respectiv pentru parcelele înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad.

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit C.C.I.A Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad, precum și radierea dreptului de folosință înscris în favoarea C.C.I.A Arad din extrasele de carte funciară mai sus-menționate, cu precizarea faptului că C.C.I.A Arad rămâne în folosința cu titlu gratuit cu o suprafață totală de 49.151 mp înscrisă în: CF nr. 335497, nr. cad. 335497, în suprafață de 17.511 mp, CF nr. 335499 Arad, nr. cad. 335499, în suprafață de 9.254 mp, CF nr. 335496 Arad, nr. cad. 335496, în suprafață de 3.686 mp, CF 335500 Arad, nr. cad. 335500, în suprafață de 13.700 mp, CF nr. 335494 Arad, nr. cad. 335494, în suprafață de 5.000 mp, urmând a se actualiza corespunzător contractul de transmitere în folosință gratuită, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

P R I M A R,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 21.526/M1/19.03.2020

RAPORT

privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad asupra terenurilor înscrise în CF 335498 Arad și CF 335495 Arad

Având în vedere:

 • •  adresa nr. 92.928/2019 emisă de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad (C.C.I.A. Arad) privind solicitarea de a renunța la dreptul de folosință gratuită asupra parcelelor de teren înscrise în C.F. nr. 335498 Arad, nr. cad. 335498 în suprafață de 2.028 mp și C.F. nr. 335495 Arad în suprafață de 8.804 mp, drept de folosință transmis prin

 • •   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 110/19.12.1996 prin care C.C.I.A Arad a primit în folosință gratuită pe o perioadă de 99 de ani o suprafață de teren de 149,9 ha în vederea realizării investiției "Centrul Internațional de Afaceri Arad”

 • •  Totodată de-a lungul timpului C.C.I.A Arad a renunțat succesiv la dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra unor suprafețe de teren în vederea realizării unor spații de producție, prestări servicii, respectiv formarea Zonei Industriale Vest, ajungând în prezent să dețină în folosință gratuită, o suprafață de 59.983 mp.

Menționăm:

 • procesele verbale de predare primire teren încheiate între Primăria Municipiului Arad și C.C.I.A. Arad încheiate la data de 31.03.1998, nr. 5394/27.11.1998, nr. 4917/09.11.1999, nr. 3049/14.07.1999, nr. 4035/30.09.1999, nr. 2306/14.06.2000, nr. 2597/12.07.2000;

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 119/04.05.2000 în temeiul căreia a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat la B.N.P. Savin Năstase cu nr. 957 din data de 15.06.2000;

 • •  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 33/28.02.2007, art. 14 , referitor la parcelarea suprafeței de 59.983 mp.

Propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad, precum și radierea dreptului de folosință înscris în favoarea C.C.I.A Arad, de sub B.6, respectiv B.3 din extrasele de carte funciară menționate mai sus. În urma revocării dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor sus menționate, C.C.I.A Arad rămâne în folosința cu titlu gratuit cu o suprafață totală de 49.151 mp înscrisă în: CF nr. 335497, nr. cad. 335497, în suprafață de 17.511 mp, CF nr. 335499 Arad, nr. cad. 335499, în suprafață de 9.254 mp, CF nr. 335496 Arad, nr. cad. 335496, în suprafață de 3.686 mp, CF 335500 Arad, nr. cad. 335500, în suprafață de 13.700 mp, CF nr. 335494 Arad, nr. cad. 335494, în suprafață de 5.000 mp.

DIRECTOR EXECUTIV,                     ȘEF SERVICIU,

Cj. Ștefan Szuchanszki                                Ec. Linda Ocenic

Avizat

Cj. Lăcrimioara Mihale