Hotărârea nr. 187/2020

Hotarirea Nr.187 din 30-04-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 187 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 28.260/24.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr.ad. 28.261/M4/24.04.2020,

Luând în considerare solicitarea Companiei de Transport Public Arad cu nr. 24355/02.04.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. (a) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad a terenului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.- anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500

ANEXA 1.35Suprafața masurata _______(mp)


A, Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

1193

TEREN PARȚIAL IMPREJMUIT

TOTAL

1193

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața contruita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

81

Birou-sala de așteptare.regim inaitime P, sc:8lmp scd'81mp

C2

CAS

13

Magazie,regim inaltime P, sc 13mp scd:13mp

TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului - 1193mp

ROMÂNIA                    P R O I E C T                Avizat

JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL   ARAD

CONSILIUL LOCAL


Nr. 167 din 23.04.2020    p.SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

H O T Ă R Â R E A Nr. din 2020

privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 28.260/24.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr.ad. 28.261/M4/24.04.2020,

Luând în considerare solicitarea Companiei de Transport Public Arad cu nr. 24355/02.04.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. (a) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad a terenului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.- anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 28.260/24.04.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației juridice a terenului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu, solicitată de către Compania de Transport Public Arad prin adresa cu nr. 24355/02.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, s-a identificat imobilul cu suprafața de 1193 mp, conform lucrării cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.

Scopul prezentei documentații a fost operațiunea de primă înscriere a proprietății publice a Municipiului Arad în evidențele de carte funciară a terenului unde își desfășoară activitatea Compania de Transport Public Arad.

Urmare a celor mai sus prezentate considerăm necesară aprobarea Proiectului de Hotărâre în acest sens.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 28.261/M4/24.04.2020

RAPORT

Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu

Având în vedere solicitarea transmisă către Primăria Municipiului Arad cu nr. 24355/02.04.2020 de către SC Compania de Transport Public Arad privind clarificarea situației juridice a terenului situat în str. Corneliu Coposu, aflat în apropiata vecinătate a poligonului de tir sportiv, unde își desfășoară activitatea Autogara CTP Arad s-a procedat la demararea unor lucrări cadastrale de identificare asupra acestui teren.

În acest sens a fost realizată de către firma autorizată, documentația de primă înscriere a imobilului în suptafață de 1193 mp, asupra căruia sunt edificate două construcții C1 și C2.

Pentru reglementarea situației acestui imobil este necesară aprobarea documentației cadastrale realizată de către SC DATCAD SRL, conform anexelor privind prima înscriere în evidența de cadastru și carte funciară, dar și introducerea acestei suprafețe de teren în proprietatea publică a Municipiului Arad, ținând cont de faptul că asupra acestuia se desfășoară activități de interes public.

În ceea ce privesc construcțiile existente C1 și C2, acestea sunt construcții provizorii ușoare din module de tip termopan.

Față de cele de mai sus se va aproba documentația cadastrală de prima înscriere a acestui teren în proprietatea publică a Municipiului Arad.

DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU, Mihaela Balaș


ȘEF BIROU, Alina Daniela Toma


Avizat juridic,