Hotărârea nr. 186/2020

Hotarirea Nr.186 din 30-04-2020 privind rectificarea suprafeţei de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piaţa Carpaţi, înscris în CF 347651 Arad şi atestarea la apartenenţa proprietăţii private a Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 186 din 30 aprilie 2020

privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad,

Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrată cu nr. 28.254/24.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 28.255/M4/24.04.2020,

Luând în considerare solicitările cu nr. 14/2019 si nr. 5/1997 a Parohiei Română Unită cu Roma Greco-Catolică Arad Grădiște,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 158/1994,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 347651 Arad,

Conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea 18/1991, Legea fondului funciar, republicată prevederile art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 5 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2), și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se rectifică suprafața imobilului înscris în CF nr. 347651 Arad, CF vechi 40576, nr. top. 7001/4011/2/2/1, situat în cartierul Grădiște - Piața Carpați, de la 1.479 mp conform înscrierilor în carte funciară la 703 mp conform măsurătorilor realizate de S.C. DATCAD S.R.L., anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca imobilul înscris în CF nr. 347651 Arad să treacă din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Arad conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad 1 ex. Dosar ședința CLMA 30.04.2020

Cod PMA-S4-02


Plan de amplasament si delimitare a imobilului                                 anexa 1.35

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața mas urata (mp)

Adresa imobilului

703

1 un. Amd.Piru Car pair, RN. Juri. Arad

Cartea Funciara nr.

347631

UAT

ARAD

A. Date referitoare la teren

Nr capela

Lrd'f QCP it CL‘ lolosinla

Sdlllrldld imi)1

Henlpjii

1

CC

703

Teren ou lial irnp-s'rnuil

TOTAL

7U3


Si înmtrLîAilaln a itdihI ii ii 703 mn

Sup a'.i'a oin Jpt = 1470 mă


. ,i ■ r > .-jr.;      |.. îl.- ij .n

.arsLi ■ One» i ljc i - :ii du..; iieii'jiiei cE;<? m

; ore sr o. iv a la a?, -aeia ca rea litniț-ian lorcn


Dv’ IM202U


K i.v

■;■ ifi' ■ 11 r 0(1 I Hf.-a I il jl^h I I                    a i q

a d ;l ... . ■ i'.!'- dl ; ’j-.'cS îl

Saimpih i.CPI

Semnala.a si f rata

Dala

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD

Nr. cerere

126910

Ziua

12

Luna

11

Anul

2019

Cod verificare ■■iimuitmii 100076461774


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 347651 Arad

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr, CF vechi:40576

Adresa: Loc. Arad, Piața Carpati, Nr. F.N.Jud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 7001/4011/2/2/1

1.479

teren de utilitate publica

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  1909 / 05/03/1991

  Decizie nr. 75, din 01/01/1991 emis de Primăria Arad;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


_______________Carte Funciară Nr. 347651 Comuna/Oraș/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 7001/4011/2/2/1

1.479

teren de utilitate publica

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Gawielrii pentru acest imobil rm a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.479

-

-

7001/4011/2/ 2/1

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/venficare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării 12/11/2019, 12:04


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500


CONFORM HARTA CADASTRU

SCARA 1:2880




I Nf CF '■ Ni Topi) I S.wwtCt

J  i fW)

M'JNIClPUl -I.Z'Zj

■ i /PCI ~:gp! p ) 1 :

Pi 70

3052 38/1-1

55

i             i L 3

i

■■ i

TOTA!

|                       j        I4C9

I‘i77

!       703


jr.i                                        : :

A'dd Gen Gh l.fagneru Bl 303 Spul/u Corn. it-v/v'.' tOl<' -<d io e-mpil                     ro

Tel fj1, 0E)4(i 357 435595

Beneficiar:

MUNICIPIUL ARAD

Planșa nr:

1

Acțiune

Nume

Semnătura

Sistem stereo'70

SCHIȚA DE IDENTIFICARE A IMOBILULUI SITUAT IN MUN, ARAD , PIAȚA CARPATI. FN. ÎNSCRIS IN C.F. 347651: TOP. 7001/4011/2/2/1;

Mașinal

Kimak Palrik

Desenat

Kimak Palrik

Scara: 1:500

Verificat

Zagorszki Tiberiu

DATA: 03.2020


ROMÂNIA

Avizat: p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 166/24.04.2020


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.__

din 2020

privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrată cu nr. 28.254/24.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 28.255/M4/24.04.2020,           ,

Luând în considerare solicitările cu nr. 14/2019 si nr. 5/1997 a Parohiei Română Unită cu Roma Greco-Catolică Arad Grădiște,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 158/1994,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 347651 Arad,

Conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea 18/1991, Legea fondului funciar, republicată prevederile art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2), și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se rectifică suprafața imobilului înscris în CF nr. 347651 Arad, CF vechi 40576, nr. top. 7001/4011/2/2/1, situat în cartierul Grădiște - Piața Carpați, de la 1.492 mp conform înscrierilor în carte funciară la 703 mp conform măsurătorilor realizate de S.C. DATCAD S.R.L., anexa 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca imobilul înscris în CF nr. 347651 Arad să treacă din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Arad conform art. 36 alin. (1) din Legea 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETAR GENERAL,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 28.254/24.04.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației juridice a unui teren situat în cartierul Grădiște - Piața Carpați, în urma realizării unor operațiuni cadastrale de identificare și măsurare a terenului în cauză, s-a constatat faptul că este necesară actualizarea geometriei acestuia conform situației actuale măsurate.

În acest sens propun adoptarea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea suprafeței în cartea funciară conform măsurătorilor realizate de firma autorizată în acest sens - S.C. DATCAD S.R.L., de la 1492 mp. la 703 mp, concomitent cu rectificarea suprafeței de teren acesta v-a trece din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Arad conform art.36, al.(1) din Legea 18/1991 republicată, Legea fondului funciar.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 28.255/M4/24.04.2020

RAPORT

Privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad

Având în vedere necesitatea clarificării situației juridice a terenului situat în Piața Carpați din Cartierul Gradiște, s-a comandat realizarea unei documentații cadastrale de identificare și măsurare a terenului înscris în CF nr. 347651 Arad, cu CF vechi 40576, nr. top. 7001/4011/2/2/1, în suprafață de 1479 mp, conform extrasului de carte funciară antemenționat, proprietatea Statului Român.

În urma acestor operațiuni s-a constatat faptul că suprafața măsurată între limita străzii Zsigmont Moricz și locuințele din apropiata vecinătate are o suprafață de 703 mp și nu 1479 mp așa cum era înscrisă în cartea funciară. Analizând documentelor existente și în arhiva Primăriei Municipiului Arad s-a descoperit faptul că în anul 1991 s-a realizat documentația cadastrală de dezlipire de către firma S.C. TEMPO S.R.L.,unde se poate observa faptul că imobilul cu nr. de CF vechi 40576 cu nr. top 7001/4011/2 avea o suprafață conform evidențelor de cadastru și măsurată de 1123 mp., iar ulterior s-a dezlipit suprafața de 556 mp. pentru asigurarea terenului aferent stației PECO.

Față de cele mai sus se v-a rectifica suprafața în cartea funciară conform măsurătorilor realizate de S.C. DATCAD S.R.L., de la 1492mp. la 703 mp. concomitent cu rectificarea suprafeței de teren se v-a trece din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Arad conform art.36, al.(1) din Legea 18/1991 republicată, Legea fondului funciar.

DIRECTOR EXECUTIV,       ȘEF BIROU,           ȘEF BIROU,

Ștefan Szuchanszki             Linda Ocenic            Alina Daniela Toma