Hotărârea nr. 185/2020

Hotarirea Nr.185 din 30-04-2020 privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 185 din 30 aprilie 2020 privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 28.070/23.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 28.075/M4/23.04.2020,

Luând în considerare solicitarea unei persoane juridice înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26459/14.04.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 318715 Arad,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 879 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă dezlipirea imobilului situat în intravilanul Municipiului Arad aflat în proprietatea Municipiului Arad, înscris în CF nr. 318715 Arad conform documentației cadastrale întocmită de PFA Rus Cristinel, cu anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - lot 1 - în suprafața de 3000 mp;

 • - lot 2 - în suprafața de 1263 mp;

 • - lot 3 - în suprafață de 3129 mp.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020


CD 3 5^3700

210650
parcare

LOT 2 72    S=1263mpfiTabel de mișcare par a pentru dezlipire


Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr.cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

318715

7392

CC

teren intravilan

L0T1

3000

CC

teren intravilan

LOT 2

1263

CC

teren intravilan

LOT 3

3129

CC

teren intravilan

Total

7392

-----zi

^CERTIFICAT \

----—---

7392

Executant: P.F. RUS CR1STINEL - CUI 31388^1 DE

CAT.B,SERIA RO-AR-F, NR.0041/05/lf.201(AUTORIZARE


Parafa


Confirm executarea măsurătorilor la teren,! cârectrtudj]

Întocmirii documentației cadastrale si coreS^pn^ntir-acesteia cu realitatea din teren


a;


Data: 16.03.2020Semnătură si data


.îftjnp'6


Stampila BCPI


Plan de /Clasament si delimitare a imobilului scara 1:500Anexa nr.1.35

Nr. cadastral

Suprafața masurata _ ..a imobilului

Adresa imobilului

3000 mo

intravilan, loc. Arad

Cartea Funciara nr.:

Unitate administrativ teritoriala (UAT)

Arad


teren viran


«Patru cazare p+m


L0T1

S=3000mp


terasa


17-77m


zona verde523750

A 2293

A. Date referitoare la teren

Nr. pa

cela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

3000

LOT 1 - teren intravilan parțial împrejmuit cu gard metalic

Total

3000


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supr. constr. la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

132

CABANA; Scd=132 mp

C2

CAS

235

RESTAURANT; Scd=235 mp

C3

CAS

7

CASUTA; Scd=7 mp

C4

CAS

7

CASUTA; Scd=7 mp

C5

CAS

7

CASUTA; Scd=7 mp

C6

CAS

7

CASUTA; Scd=7 mp

C7

CAS

175

SPAȚIU CAZARE P+M; Scd=350 mp; an construire 2010

C8

CAS

70

BAZIN COPII; Scd=70 mp; an construire 2010

C9

CAS

146

BAZIN ADULTI; Scd=146 mp; an construire 2010

Total

786

Suprafața totala măsurată a imobiiului= 3000 mp ________Suprafața din act= 3000 mp__________523650

O

CM

spre ARAD —


Executant: P.F. RUS CRISTINEL - CUI 31388981

CAT.B,SERIA RO-AR-F, NR.0041/05.11.2Q1Q_

Confirm executarea măsurătorilor la teren, Întocmirii documentației cadastrale si cqd&pondenta acesteia cu realitatea din teren          CERTIFICAT


DE autorizare •AR-S

/(T5.11.M1O

ISTINEL,

J


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafe


Stampila BCPI


integrata


Plan de e clasament si delimitare a imobilului scara 1:500


Anexa nr. 1.35


Nr. cadastral

Suprafața masurata . ..a.imobiTului

Adresa imobilului

1263 mp

intravilan, loc. Arad

Cartea Funciara nr.:

Unitate administrativ teritoriala (UAT)

Arad
03

523750

o_1


Bazin adulti


Bazin copii


spațiu cazare P+M


L0T1


LOT 3


PĂȘUNE


523750


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

CC

1263

Total

1263


terasa


30.88m


Irurnas


54.88m


523650


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


CERTIFICAT DE
Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

3129 mp

intravilan, loc. Arad

Cartea Funciara nr.:

Unitate administrativ teritoriala (UAT)

Aradteren viran


2&57m


523750


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

CC

3129

Total

3129

LOT 3 - teren intravilan parțial împrejmuit cu gard metalic, margine sosea si râul Mureș


A. Date referitoare la teren


B. Date referitoare la construcții


Mențiuni


sPatiu cazare P+/LJ


25 "2.75/77


„ .      . r> *. v Supr. constr. la sol

Cod constr. Destinație . .

_______L__M__


Mențiuni


Suprafața totala măsurată a imobilului= 3129 mp _________Suprafața din act= 3129 mp__________
CAT.B,SERIA RO-AR-F, NR.0041/05.11.2010 Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale slcore^onaen'fay>^ acesteia cu realitatea din teren


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


CERTIEICAT DE AUTO


Semnătură si parata


Stampila BCPICÂNCEL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere ]   15232


PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 318715 Arad

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:68519

Nr. cadastral vechi:3919

TEREN Intravilan                                                                   Nr. topografic:285.2292

Adresa: Loc. Arad,,

ud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

318715

7.392

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

318715-C1

Loc. Arad, Jud. Arad

Nr. niveluriil; S. construita la sol:132 mp; CABANA;

Sconstr.desf.=132mp

Al.2

318715-C2

Loc. Arad, Jud. Arad

Nr. niveluriil; S. construita la sol:235 mp; RESTAURANT;

Sconstr.desf.=235mp

Al.3

318715-C3

Loc. Arad, Jud. Arad

Nr. niveluriil; S. construita la soli7 mp; CASUTA; Sconstr. desf.=7mp

Al.4

318715-C4

Loc. Arad, Jud. Arad

Nr. niveluriil; S. construita la sol;7 mp; CASUTA; Sconstr. desf.=7mp

A1.5

318715-C5

Loc. Arad, Jud. Arad

Nr. niveluriil; S. construita la sol:7 mp; CASUTA; Sconstr. desf.=7mp

Al.6

318715-C6

Loc. Arad, Jud. Arad

Nr. niveluriil; S. construita la sol:7 mp; CASUTA; Sconstr. desf.=7mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4069 / 02/02/2005

  Ordin nr. 82/1997 emis de PREFECTURA ARAD;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL ARAD

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 68519)

  64400 / 08/07/2016

  Act Administrativ nr. 93779, din 13/06/2016 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD (si a documentațiilor anexate);

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATEdrept de propr. conf. art.37 al.2 din L.7/1996 cu modificările si completările ulterioare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al.l, Al.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6

  1) SC CABANA LIR SRL ARAD, CIF:3779500

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

318715

7.392

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

7.392

-

cad.3919

285.2292

285.2292

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

318715-C1

construcții administrative si social culturale

132

Cu acte

S. construita la sol:132 mp; CABANA; Sconstr. desf.=132mp

Al.2

318715-C2

construcții administrative si social culturale

235

Cu acte

S. construita la sol:235 mp; RESTAURANT;

Sconstr. desf,=2 35 mp

Al.3

318715-C3

construcții administrative si social culturale

7

Cu acte

S. construita la sol:7 mp; CASUTA; Sconstr. desf.=7mp

Al.4

318715-C4

construcții administrative si social culturale

7

Cu acte

S. construita la sol;7 mp; CASUTA; Sconstr. desf.=7mp

Al.5

318715-C5

construcții administrative si social culturale

7

Cu acte

S. construita la sol:7 mp; CASUTA; Sconstr. desf.=7mp

Al.6

318715-C6

construcții administrative si social culturale

7

Cu acte

S. construita la sol:7 mp; CASUTA; Sconstr. desf. = 7mp

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (” (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

30.612

2

3

95.677

3

4

24.098

4

5

15.349

5

6

52.96

6

7

4.333

7

8

28.536

8

9

3.903

9

10

3.651

10

11

3.349

11

12

5.536

12

13

3.914

13

14

12.82

14

15

30.882

15

16

0.68

16

17

54.878

17

18

6.078

18

19

51.652

19

20

25.361

20

21

13.684

21

22

4.127

22

23

41.189

23

1

82,881

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de


ublicîtate imobiliară cu codul nr. 241.


Data soluționării, 12-02-2020

Data eliberării,

fV-FEfarîOAsi

GAB


Registrator,

MORARIU


Referent,


NEGIBGABRIEL
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


ROMÂNIA

Avizat: p.SECRETAR GENERAL, Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 165 din 23 04 2020


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 28.070/23.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 28.075/M4/23.04.2020,

Luând în considerare solicitarea unei persoane juridice înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26459/14.04.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 318715 Arad,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 879 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă dezlipirea imobilului situat în intravilanul Municipiului Arad aflat în proprietatea Municipiului Arad, înscris în CF nr. 318715 Arad conform documentației cadastrale întocmită de PFA Rus Cristinel cu anexele 1, 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - lot 1 - în suprafața de 3000 mp;

 • - lot 2 - în suprafața de 1263 mp;

 • - lot 3 - în suprafață de 3129 mp.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETAR GENERAL,

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 28.070/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea persoanei juridice SC Cabana Lir SRL Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26459/14.04.2020 privind în primă fază dezlipirea unei suprafețe de teren care în momentul de față are destinație comercială, spații de cazare și restaurant având ca proprietar al construcțiilor societatea antemenționată, iar asupra terenului situat în zona pădurii Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad, proprietar fiind Municipiul Arad, s-a realizat documentația cadastrală de identificare a suprafeței de teren ocupată de construcțiile C1, C2, C3, C4, C5,C6 care în momentul de față figurează notate în CF nr. 318715 Arad, rezultând faptul că SC Cabana Lir SRL Arad în vederea bunei desfășurări necesită o suprafață de 3000 mp.

Prin urmare în acest sens s-a realizat lucrarea de dezlipire.

Astfel propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului antemenționat după cum urmeză:

 • - lot 1 - în suprafața de 3000 mp - teren intravilan, proprietatea Municipiului Arad, asupra căruia sunt identificate construcții, proprietatea SC Cabana Lir SRL Arad;

 • - lot 2 - în suprafața de 1263 mp - teren intravilan, proprietatea Municipiului Arad, liber de construcții;

- lot 3 - în suprafață de 3129 mp - teren intravilan, proprietatea Municipiului Arad, liber de construcții.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 28.075/M4/23.04.2020

RAPORT

privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad

Având în vedere solicitarea persoanei juridice SC Cabana Lir SRL Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26459/14.04.2020 privind dezlipirea unei suprafețe de teren în vederea exploatării ca destinație comercială, spații de cazare și restaurant având ca proprietar al construcțiilor societatea antemenționată, iar asupra terenului în suprafață de 7392 mp, situat în zona pădurii Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad, proprietar fiind Municipiul Arad.

In acest scop s-a realizat documentația cadastrală de identificare și dezlipire a suprafeței de teren ocupată de construcțiile C1, C2, C3, C4, C5,C6 care în momentul de față figurează notate în CF nr. 318715 Arad, rezultând faptul că SC Cabana Lir SRL Arad în vederea bunei desfășurări necesită o suprafață de 3000 mp.

Prin urmare în acest sens s-a realizat o lucrarea cadastrală, pentru terenul situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad - proprietatea Municipiului Arad, iar acesta se va dezlipi conform documentației întocmite de PFA Rus Cristinel astfel:

 • - lot 1 - în suprafața de 3000 mp - teren intravilan, proprietatea Municipiului Arad, asupra căruia sunt identificate construcții, proprietatea SC Cabana Lir SRL Arad;

 • - lot 2 - în suprafața de 1263 mp - teren intravilan, proprietatea Municipiului Arad, liber de construcții;

- lot 3 - în suprafață de 3129 mp - teren intravilan, proprietatea Municipiului Arad, liber de construcții.

Precizăm faptul că ulterior realizării lucrării de dezlipire se va rezolva situația în ceea ce privește folosința cât și posibilitatea acordării unui drept real asupra terenului în suprafață de 3000 mp.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ștefan Szuchanszki


ȘEF SERVICIU,

Ocenic Linda


ȘEF BIROU,

Alina Daniela Toma


Avizat juridic,