Hotărârea nr. 184/2020

Hotarirea Nr.184 din 30-04-2020 privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 184 din 30 aprilie 2020 privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referat de aprobare înregistrată cu nr. 28.058/23.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 28.059/M4/23.04.2020,

Luând în considerare solicitările Serviciului  Investiții înregistrate la Primăria

Municipiului Arad cu nr. 58943/29.07.2019 și nr. 4967/27.01.2020,

Ținând cont de adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat nr. 58943/23.03.2020 și adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public nr. 83199/29.10.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 335541 Arad,

Luând în considerare Certificatul de urbanism nr. 608/01.04.2020,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art 879 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad, a terenului înscris în CF nr. 335541 Arad, nr. cad. 335541, în suprafață de 39.994 mp, proprietatea Statului Român, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar.

Art. 2 Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Datcad S.R.L. cu anexele 1, 2, 3 și 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - lot 1 - în suprafața de 3.009 mp,

  • - lot 2 - în suprafața de 10.693 mp,

  • - lot 3 - în suprafața de 26.292 mp.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Cod PMA-S4-02