Hotărârea nr. 183/2020

Hotarirea Nr.183 din 30-04-2020 privind prima înscriere a unor terenuri şi actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeţei de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 183 din 30 aprilie 2020 privind prima înscriere a unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei

- înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 24.973/06.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 24.794/06.04.2020,

Luând în considerare solicitările unei persoane juridice înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 13433/21.02.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad,

Ținând cont de adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat nr. ad. 77418, 77419,77416/13.11.2019,

Având în vedere Certificatul de Urbanism emis de Primăria Municipiului Arad cu nr. 1854/11.09.2019,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor -terenuri înscrise în cartea funciară nr. 346632 Arad, nr. 346659 Arad, nr. 353962 Arad, conform art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere a imobilelor situate în Zona Calea Iuliu Maniu, înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad - fără construcții existente asupra acestora, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L, anexele 1, 2, 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea suprafeței terenului în Municipiul Arad, Cartier Micalaca -înscris în CF nr. 353962 Arad, CF vechi nr. 4072-Micalaca, nr. top.2469-2470/662/5/1-Micalaca, de la 5602 mp la 4393 mp, conform măsurătorilor respectiv a documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Cod PMA-S4-02


b.. o Cbda-bu ?i ■' di !n'iy-:?c.-.?. -"■.■-•■■ ?

Lvl cie Cc.dasti t; li -’uniiriUic Imubiiin Ano


ANCHL


TEREN intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU H’iFORMARE

Caere Toccara T- 5bScT2 A- >6

  • A. Partea L Deșerte rea irncbHu^us

'L. CT -.-acrii.40 ! 2-Micslaca

Adresa: Loc. Araci, jud. Arad

! Nr.

ț Crt

Ai CeC.-vn .i ; ?praf3t^ frnp;

Nr. ropograCiC ț 1       j        '

Observații / Referințe

! j

Tep' 2-i71. eșe

7 1'0

•........... . . , - - .........-

' '

£L Partea P, Proprietari și seve

! .. ’

i înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și a;te drepturi reate i          Referințe

:^O^71)57cÎ7t979    ...... ...... ......... .....

Decret nr. 460/1978;

'țP ”’ intabubre, drept de ^RCTRiETATE, dobândit oni Enncpricr?. cota

“'1 actuala LI

1) STATUL ROMÂN _           ....           ,

OBSERVAT-' oru.'coia oi ccoeoi ci                   ’

C Partea HI. SĂROm ,

Pag^ns 1 clm 2


’nscrieri pri-rir.d dezrnernbrămintelie dreptului de proprietate,, drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

De. -ner; care c.cnAne   *? cu ca' -Kic ror: ■■ , M >u a.e i d r- . -jei, _ ■

Date referitoare ia teren

Ur C’t

Categorie folosință

1 rcru vliau

S u prafata (mp!

0)'

s” i i

i-------j

i-’m.ei.S ! Mt.iopu i

1                                                                                  [

ObSC

valii

- Refer

nte

1

curți construcții

2.1160

71 .'7? 6 2

Lungime Segmente

î) ValorHe lungîmHor segmentelor sunt o

** Lungimile segmentelor sunt detet'miraie -n u'e-'ul de n-'olscrie Stereo /G si -v ./: 'o tânjite ie 0.

;L-: ’ Oi stan ta dintre puncte este ru: ;r mâ cim             cu muiate •; e sunt nsa; ovei :: Țl.?t vaicarea 0.

Extrasul de c vie uo.ivă genului pori sistau o o

■■' rum       ud ,-u JC v cc ■ >. iu ? ii m maiiiie din cartea

funciară active la data os -ei ăi ii Acesta este .■■;.;■! >

n '■ ■. : :C;iu -j:~ pu'u-x ue do .-1. ■ l-l. ;..egea nr ^5 5/2001,

coroborat cu ort. 3 dm d U.G. or. ai/ggip, c ci. -..

o i - iș r:.: i ei a;.; 'mc. pan tiv s c u\ ti si pi'ocese

administrative prevăzute de legislația in vigow

so111iulea p.ve ■: expusă și o Vm fizică a

documentului fără semnătură ologmfă, cu arc:;.!u care a solicitat piezentaiea acestui extras.

CC C C CVI ți i ■CC-- i .5! .3! 1 ue‘,iî/ :;'c . ,:ublicG uU cnutății

Verificarea ccvectituaimi și realității imcrmad V: t cu

'' 1'.■' ■.- ■ '< ;     .     : 1 t : I: ■_■■-• pCr ; ?■       : c: ; u 0 01653

www.ancpnro/verificare, folos iod codul de cu1 du valabil 30 de zile calendaristice do 1? 'rivy ro l o -;

u a s î ic 1.. vecii iu ou tu l. A . cu I oe erificare este mo Jj ■ j a

Data și ara generării,

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1:1000

Anexa 1.35


Număr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

2160 mp

intravilan Arad, jud. Arad

Carte funciară nr.

346632

UAT

ARADCBRTWICAT

J            %\

3  AUTOKIZAKE

:■ ș   Seria RO-AR-?

3      $t.O137

\ a   ryj'n

A' >0.         ... a țV/j *

526500


Număr proiect: 64; contract prestări servicii nr. 50B/17.05.2019

A.Date referitoare la teren

Număr parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2160

teren neîmprejmuit

TOTAL

2160

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2160 mp S uprafata dinact = 2160mp

/' CERTTFrlȘgg%ital m°PPln9jș^^/

/              SC DIGITAL MAPPING'

?    sif.ÎTO măsurători topografice + cadftsgbw®^

j Seria KCABAP        G&prghe                       /

.,A       c^JaSJrglp Și corespondența acestelareu realitate^^Mererfe-

^Sejrnătura șbțlampila       *

INSPECTOR

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafă

Data:

Ștampila BCPI

În 'ăîtuaflb^jri'cai-e^îstă nr. cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va trece nr. cadastral iar în lipsa nr. caoaStralrnOmărul topografic sau nr. administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1:1000

Anexa 1.35Număr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

2160 mp

intravilan Arad, jud. Arad

Carte funciară nr.

346632

UAT

ARAD

Număr proiect: 64; contract prestări servicii nr. 50B/17.05.2019

A. Date referitoare la teren

Număr parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2160

teren neîmprejmuit

TOTAL

2160

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totală măsurată a imobilului - 2160 mp Suprafața din act = 2160 mp

* CERTII

'«to;X

INSPECTOR

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafă

F         Data:

Ștampila BCPI

7 IC?    ^digital mapping

AUTORITAR)?0 D^lTAL mapping sgfr Seria RQ-B- t,TMifi°ri^09rafi^ + ca^§tt DIGITAL MAPttjlKfâP 849^ office@di^a^ajj Confirm ex«:utarea*masurah5hforla teren.co»em3iregtjffl ^cat/ăStrale șl cocaăpondența^âc^teiaraj reafiWe

V-%                     Semnătura și ștampila

_v s------

OH

4RA0

‘Iri'sifuățî^'jn’cate există nr. cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va trece nr. cadastral iar în lipsa nr. cadastral, numărul topografic sau nr. administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat

os


ANCR1


EXTRAS CE CARTE FUNCtARĂ

PENTRU lh! FORJAREPS


TEREî


Adresa: Loc


Nr. i'ir. cadastru

Crt Nr. topogrsf


upra


(mp) ■


tr  • B, Pa-rtes H, F’rcpnets-n șe sete

| însciieri privitoare la drețotoî de proprietate și alte drepturi reale f          Referințe

*2855 7 23/0571973             .............. _           —

Decret rv. do e* prep! < te rr 29:3 773, intabulate. drept de FsOPR'ET'-p odopit prin E/pKpnere, rn!a'            t'i n. 1

'actuala 1/î

, ij’ STATu’L R0M/V4

:        i C'BSEr V^Ti! Ca 7ve '.■'■*    :■ r. : ,n e 2 7        1           e;

  • C. P&rtea hL SARCihH .

înscrieri privind dezmenibrămintefe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

Fauina > ciin


i'ocum'Jnt conți ■ ■ date, cu r-.'' .<af f vi p-<.tu c c d' ■ <vr ': n,’; c\' ' Mc ~ ’/2< H.

■-',,rfi n t’               ■■                  ■ e(.'3l< ■'"< ;ss,ro

-• 7.1    !• ■,' r-                *

r & a i pn

Nr c. aciastra 1

Suprafața (mpu i

Top: 2472.562/1-2.2-i'mc a Iaca

^■4 8

' SupAfala este detemuncLă in plănui de proiecție vtc

Date referitoare îa teren

Date referitoare Ja construcții


*'Jr

Categorie folosință

kd

l !

Suprafața

(mp)

Taria

| Parcela

■■ir Lmpe? i        Gbserm

Om / FAG rmle       [

1

curți ro n s tr uc fi i

■ DA .

44 3

-

i

2-2 ■MTaGca :

i f

Destinație

construcție

2472 A6F

construcții ce

/1 - 2/ 2-Mica lac a

locuințe

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor surt obținute dio m de m gh u

*:r Lungimile segmenieior sunt determinate în planul de mmmți-e 5tse<, 7 c- ■■<mu ;. mepL îs u.

A '■■■ Distanța dintre puncte este formată din segmente cu muiate ce smt msi nm; decât vAoarea 0.

Extrasul de carte funciara generat prin si sternul infern iu.a Pe mmgmt șî m .'CP: m ne Vom msti.ie cim cartea funciara active la data generării. Acesta este valabil in ccrdbms prevezi le de ? ■ f 7 dm Legea ar. 455/2001, cceoboiat cu art. 3 din O.U G nr. 41/2016, e.-ciusiv in meumî ■.- G.m t mm ? m'. pom.i c m.uv-tati și moșesc administrative prevăzute de legislația în sugea re. vals PA mu- a aci; 0 m l:r să ... m femna O" d a documentului, fără semnătum elogiată. cu acceptul mms m uK-Guid . i imutuum pribtce ;y'- entitâm care a sclicitat prezentarea acestui ertias.

Vei tficarea coreei Aud; n i i și realității irTon nații Io i con turn te Ca Om mu urii, se mm i c- face ia aci: esc www.encpLro/versfkare, folosind codul de verificare crime .mm.mi..ivl ;n mim Cocml de mVoie este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul gemrm m,.- |!p. mmli.r

Data șt ora generării,

08/04/2020, 10'29

Doc>jr*iprv :are untru cute ru mact ?r pcmc-î-^ r ‘■'mat? ae ;.^-v^de!- ’ egii Nr ^77/^00]

Dac, ''na 12


epây,âncphrc

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1:500

Anexa 1.35


Număr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

448 mp

Calea luliu Maniu, nr. 108, loc. Arad, jud. Arad

Carte funciară nr.

346659

UAT

ARAD

in

526600


526600


CM


nr. top. 2473/662/2
24.80m

nr. cad. 306216Zx «„Tiflei

'3       •                k

x%. X/

■’X.y CATV-'VJ


526550


CM


526550


Număr proiect: 63; contract prestări servicii nr. 50B/17.05.2019

î td

A.Date referitoare la teren

Număr parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

448

teren neîmprejmuit

TOTAL

448

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

z-''A'exwiîie/?>^

Suprafața totală măsurată a imobilului = 448 mp Suprafața din act = 448 mp

_rxtAERC/j, .

INSPECTOR

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

c        Semnătura și parafă

Data:

Ștampila BCP1

/ CESSmCK   Digital mappîng^^00J\

pSC DIGITAL MAPPING

AUTOB.Lfnăsurățorrîopograficex^cad^MtL^^&OLVTp L

Seria RO-3-ARAD- ;^A3entpheorghe                    v A

'  . ț w *WJW $9 849;                V^'y4?-

Dsoftfifflftketffitansal^urățtJRjor la teren.corecfltudinea Întocîțjni docunjfrnt^ffii

Sc&iâstrale și corespondența afc^sJara cu realitatea din terjțrjț ^0 '

*%>                     «{^'Semnătura și ștampila

\ ---------------------------------

'Ir^itCația/îri'bare'există nr. cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va trece nr. cadastral iar în lipsa nr. câdastrăl^ numărul topografic sau nr. administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat

ANQB1


oficiul de Cadasdu $■ Pi.ioliJ/3ie o,--1 p AR-Biroul de Cadastru și dublint/Ae in-oLR.^-s Arau


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Câ'ie f--_i!;â>"ă od-j'9(5j- .Arad


A. Partea L Descrierea imobHuEui

Nr. CF vechi.4G72-Micalaca


Dcrtir.sul . ire i ■■.


ieo >rU, ■./ rea A - ? ; - vec ■; c : eat ’v 67'72 001.


Pagina 1 din 2


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Cartier Micalaca, Jud. Arad

l Nr.

] Crt

^’toțlgVafic StfPraf3U* (mP) |                     Observații / Referințe

Top; 2469- ;         . fl-;,          ;

2^79/662/5/1- i         "'              .

Micalaca_____________________:____________________________________________________________________________________________________

B„       EL Propnstsn și sete

înscrieri privitoare fa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

...             ' ...     ____1

308 / 05/01/1979...............      _          _ _ _    __       _____I

Act nr. 460/1978, din 01/01/1978 emis d? te .-/;hui de ctșt,

intabulate, drept de PROPRIETATE, donar,dit prin Expropriere, cota.               Al

o_ actuala 1/1

1) STATUL ROMAN

C. Partea Hh SARCINI £

înscrieri privind dezmernbrâmfnteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe          i

NU SUNT

i!

î

1

<!) |

7-;

U.:! j

'O

■>J 1 A

i ...... 1'1:'

■                                            !    "

' J

i  1 ’>

Mr cadastral

Suprafața (rnpi'j '                          Obse; ^ațu / ^efeump

Tod: 2469-

5.602

2470/662/5/1-

Mica Iaca

1

- Suprafața este a

eterminată in plănui de proiecție Stereo 7u.

DETALII LINiATE iUUEIL


Lunghne Segsr.ente

1) Va?orHe ^ungimiic-r segmentefor sunt obținute d'n proiecție în p'an.

"r Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo /O și sunt rotunji Le la 0.

- "* Distanța cii-vcre puncte este formată din segron-s cum<d?te ce suri mei mici decât vaFoeuea 0.

CcitCic că piestn/ui excias corespunde cu pozițiile m vție'e d;n cziree i'uiKiai-a origmală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras, de căite ftinoară este valabil la aLitentiboarea de care nor.arul pub'tc a acrelor juridice prin ca; e se sbnq ere pcu rup reale precum s; pentr u de aba tare a succ ;. j îl[ 1:cr.. m i in Mi rciecule prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legi;

S-a achitat La ritul de 20 RON, -Online nr.592 50/03-1/4-2020 m 5: [■■■■■;-. /pr pgnțrij sc»r-, șc>uI de publicitate [incmliarâ cu ccoui re 272.

Data soluțioiic m,                      Asistent ReGmrOșr                      Remrem.

C8-04-2C20                           RADU MARC

Data elibeiăi'ii.

.....'------i—™                                           s; reumu-,'                      tparuM si se'-ivnâtura)


/I                 ...f-

i VI d 11


ntoi.^ai- u'e ~vevt;-d-~'rile ec . (\r m.


Pa(?/na 2 din 2


ROMÂNIA

Avizat: p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 159/22.04.2020


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind prima înscriere a unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei

- înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 24.973/06.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Dpmeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 24.794/06.04.2020,

Luând în considerare solicitările unei persoane juridice înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 13433/21.02.2020,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 346632 Arad, CF nr.346659 Arad, CF nr.353962 Arad,

Ținând cont de adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat nr. ad. 77418, 77419,77416/13.11.2019,

Având în vedere Certificatul de Urbanism emis de Primăria Municipiului Arad cu nr. 1854/11.09.2019,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea 18/1991 Legea Fondului Funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 -republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor -terenuri înscrise în cartea funciară nr. 346632 Arad, nr. 346659 Arad, nr. 353962 Arad, conform art. 36 alin. (1) din Legea Fondului funciar nr. 18/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere a imobilelor situate în Zona Calea Iuliu Maniu, înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad - fără construcții existente asupra acestora, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L, anexa 1,2,3 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea suprafeței terenului în Municipiul Arad, Cartier Micalaca -înscris în CF nr. 353962 Arad, CF vechi nr. 4072-Micalaca, nr. top.2469-2470/662/5/1-Micalaca, de la 5602 mp la 4393 mp, conform măsurătorilor respectiv a documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.,

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 24.973/06.04.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației din cartea funciară cu cea faptic măsurată, privind imobilele situate în Municipiul Arad - Zona Calea Radnei - pasaj trecere dinspre Calea luliu Maniu spre Calea Radnei, înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr.346659 Arad, CF nr.353962 Arad, aflate în momentul de față în proprietatea Statului Român, propun adoptarea unui proiect de hotărâre pentru:

  • - atestarea la apartenența proprietatății private a Municipiului Arad a imobilelor - terenuri înscrise în cartea funciară nr. 346632 Arad, nr. 346659 Arad, nr. 353962 Arad, conform Art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1999, Republicată cu modificările și completările ulterioare,

  • - prima înscriere pentru CF nr. 346632 Arad , nr. top. 2471/662 și CF nr. 346659 Arad, nr. top. 2472/662/1-2/2 situate în Calea Iuliu Maniu, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.

  • - rectificarea suprafeței terenului înscris în CF nr. 353962 Arad, cu nr. top. 2470/662/5/1-Micalaca, situat în Calea Iuliu Maniu de la 5602 mp la 4393 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 24.974/M4/06.04.2020

RAPORT

privind prima înscriere a unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei

- înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad -

Având în vedere necesitatea clarificării din punct de vedere juridic cu cea măsurată a unor terenuri situate în Cartierul Micalaca, în primă fază, ținând cont de legislația actuală, se dorește atestarea la apartenența proprietatății private a Municipiului Arad a imobilelor - terenuri înscrise în cartea funciară nr. 346632 Arad, nr. 346659 Arad, nr. 353962 Arad, conform Art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1999, Republicată cu modificările și completările ulterioare.

Mai mult, ținând cont de solicitarea cu nr. 13433/21.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad a S.C. Digital Mapping S.R.L. prin care se dorește reglementarea situației juridice cu cea faptic măsurată, în acest sens a fost realizată documentația cadastrală de identificare și măsurare a acestor trei terenuri, constatându-se faptul că este necesară clarificarea situației prin actulizarea datelor tehnice - prima înscriere și rectificarea suprafeței de teren pentru următoarele imobile înscrise în cărțile funciare după cum urmează:

  • - CF nr. 346632 Arad, cu nr. top. 2471/662 în suprafață de 2160 mp - se va proceda la prima înscriere în evidențele de carte funciară conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.

  • - CF nr. 346659 Arad, cu nr. top. 2472.662/1-2/2-Micalaca în suprafață de 448 mp - se va proceda la prima înscriere în evidențele de carte funciară conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L.

  • - CF nr. 353962 Arad, cu nr. top. 2469-2470/662/5/1-Micalaca - se va proceda la prima înscriere în evidențele de carte funciară conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L. respectiv rectificarea suprafeței de teren a acestuia de la 5602 mp la 4393 mp.

Menționăm faptul că diferența de suprafață de teren în minus, se datorează în mare parte din cauza lucrărilor de infrastructură realizate la pasajul de trecere dinspre Calea Iuliu Maniu spre Calea Radnei, astfel s-a întabulat parțial din trama stradală - Calea Radnei, zona de pod, respectiv faptul că pe latura sudică a imobilelor se află calea ferată care în momentul de față este întabulată cu geometrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. În acest sens există suprapunerea cadastrului vechi - ortofotoplan.

Ulterior pe aceste terenuri se vor realiza lucrări de modernizare a străzii Exterior și lucrări de extindere a străzii luliu Toader conform Certificatului de Urbanism emis de Primăria Municipiului Arad, nr. 1854/11.09.2019 și a planului de situație anexă la acesta.

Lucrările mai sus menționate sunt necesare pentru asigurarea accesului la un imobil cu locuințe și prestări servicii cu regim de înălțime P+8E+2ER care va fi edificat în vecinătatea imobilelor mai sus menționate.

DIRECTOR EXECUTIV,      ȘEF SERVICIU,          ȘEF BIROU,

Ștefan Szuchanszki             Linda Ocenic             Alina Daniela Toma

Avizat juridic,