Hotărârea nr. 182/2020

Hotarirea Nr.182 din 30-04-2020 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona străzilor Fulgerului şi Toamnei, aferente Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 182 din 30 aprilie 2020 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad,

Zona străzilor Fulgerului și Toamnei, aferente Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 24318/01.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad. 24319/M4/01.04.2020,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 77662/M1/09.10.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Referatul de admitere nr. 11709/24.02.2012 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 321813 Arad, CF nr. 321817 Arad, CF nr. 321812 Arad, CF nr. 321809 Arad, CF nr. 321807 Arad, CF nr. 321808 Arad, CF nr. 321811 Arad, CF nr. 320331 Arad, CF nr. 321816 Arad, CF nr. 321810 Arad, CF nr. 321832 Arad, CF nr. 321836 Arad, CF nr. 318508 Arad, CF nr. 321815 Arad, CF nr. 322293 Arad, CF nr. 322140 Arad, CF nr. 320218 Arad, CF nr. 320232 Arad, CF nr. 321814 Arad, și CF nr. 320254 Arad,

Luând în considerare Decretul Prezidențial nr. 238/1974,

Conform prevederilor art. 25 alin. (1) și alin. (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. h), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 879 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă documentația cadastrală de alipire a imobilelor proprietatea Statului Român, situate în Municipiul Arad, Zona Str. Toamnei și Str. Fulgerului, înscrise în cartea funciară nr. 321813 Arad, CF nr. 321817 Arad, CF nr. 321812 Arad, CF nr. 321809 Arad, CF nr. 321807 Arad, CF nr. 321808 Arad, CF nr. 321811 Arad, CF nr. 320331 Arad, CF nr. 321816 Arad, CF nr. 321810 Arad, CF nr. 321832 Arad, CF nr. 321836 Arad, CF nr. 318508 Arad, CF nr. 321815 Arad, CF nr. 322293 Arad, CF nr. 322140 Arad, CF nr. 320218 Arad, CF nr. 320232

Arad, CF nr. 321814 Arad, și CF nr. 320254 Arad, rezultând o suprafață totală de 9.711 mp, conform documentației cadastrale realizate de S.C. Datcad S.R.L., anexa 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Ulterior ducerii la îndeplinire a lucrării de alipire conform art. 1 se va proceda la dezmembrarea suprafețelor de teren proprietatea Statului Român - excedente folosinței Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad și aferente folosinței imobilelor din str. Toamnei și str. Fulgerului, în vederea acordării unor drepturi reale asupra acestor terenuri către titularii de drept.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

ROMÂNIA

Avizat: p.SECRETAR GENERAL, Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

PROIECT Nr. 145/03.04.2020


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad,

Zona străzilor Fulgerului și Toamnei, aferente Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 24318/01.04.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad. 24319/M4/01.04.2020,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 77662/M1/09.10.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Referatul de admitere nr. 11709/24.02.2012 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 321813 Arad, CF nr. 321817 Arad, CF nr. 321812 Arad,

CF nr. 321809 Arad, CF nr. 321807 Arad, CF nr. 321808 Arad, CF nr. 321811 Arad, CF nr. 320331 Arad,

CF nr. 321816 Arad, CF nr. 321810 Arad, CF nr. 321832 Arad, CF nr. 321836 Arad, CF nr. 318508 Arad,

CF nr. 321815 Arad, CF nr. 322293 Arad, CF nr. 322140 Arad, CF nr. 320218 Arad, CF nr. 320232 Arad,

CF nr. 321814 Arad, și CF nr. 320254 Arad,

Luând în considerare Decretul nr. 238/1974,

Conform prevederilor art. 25 alin. (1) și alin. (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. h), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 879 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă documentația cadastrală de alipire a imobilelor proprietatea Statului Român, situate în Municipiul Arad, Zona Str. Toamnei și Str. Fulgerului, înscrise în cartea funciară nr. 321813

Arad, CF nr. 321817 Arad, CF nr. 321812 Arad, CF nr. 321809 Arad, CF nr. 321807 Arad, CF nr. 321808

Arad, CF nr. 321811 Arad, CF nr. 320331 Arad, CF nr. 321816 Arad, CF nr. 321810 Arad, CF nr. 321832

Arad, CF nr. 321836 Arad, CF nr. 318508 Arad, CF nr. 321815 Arad, CF nr. 322293 Arad, CF nr. 322140

Arad, CF nr. 320218 Arad, CF nr. 320232 Arad, CF nr. 321814 Arad, și CF nr. 320254 Arad, rezultând o suprafață totală de 9.711 mp, conform documentației cadastrale realizate de S.C. Datcad S.R.L., anexa 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Ulterior ducerii la îndeplinire a lucrării de alipire conform art. 1 se va proceda la dezmembrarea suprafețelor de teren proprietatea Statului Român - excedente folosinței Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad și aferente folosinței imobilelor din str. Toamnei și str. Fulgerului, în vederea acordării unor drepturi reale asupra acestor terenuri către titularii de drept.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETAR GENERAL,

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./A.T.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 24318/03.04.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației juridice a Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad, situat în Municipiul Arad, Zona Str. Fulgerului și Str. Toamnei, respectiv în urma identificării imobilului de către S.C. Datcad S.R.L., propun adoptarea unui proiect de hotărâre pentru alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 321813 Arad, nr.

top. 3925/13/2, CF nr. 321817 Arad, nr. top. 3925/12/2, CF nr. 321812 Arad, nr.

top. 3925/11/2, CF nr. 321809 Arad, nr. top. 3925/10/2, CF nr. 321807 Arad, nr.

top. 3925/9/2, CF nr. 321808 Arad, nr. top. 3925/8/2, CF nr. 321811 Arad, nr. top.

3925/7/2, CF nr. 320331 Arad, nr. top. 3925/6/2, CF nr. 321816 Arad, nr. top. 3925/5/2/1, CF nr. 321810 Arad, nr. top. 3925/4/2, CF nr. 321832 Arad, nr. top. 3924/30/3, CF nr. 321836 Arad, nr. top. 3924/29, CF nr. 318508 Arad, nr. top. 3924/28/2, CF nr. 321815 Arad, nr. top.3924/27/2/1, CF nr. 322293 Arad, nr. top. 3924/25/2, CF nr. 322140 Arad, nr. top.3924/26/2/1, CF nr. 320218 Arad, nr. top. 3924/22, CF nr. 320232 Arad, nr. top. 3924/21, CF nr. 321814 Arad, nr. top. 3924/24/2 și CF nr. 320254 Arad, nr. top. 3924/23/1, în suprafața totală de 9.711 mp.

În urma alipirii va rezulta un singur imobil, având suprafața de 9.711 mp, lot compact aferent Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad, cu toate construcțiile existente iar ulterior se vor dezlipii bucățile de teren folosite și aflate în incinta imobilelor învecinate de pe Str. Toamnei și Str. Fulgerului.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 24319/M4/01.04.2020

RAPORT

Privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona străzilor Fulgerului și Toamnei Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad

Având în vedere necesitatea reglementării situației juridice a terenului folosit de Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad, acesta conform Referatului de admitere nr. 11709/24.02.2012 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară are o suprafață măsurată de 9711 mp. Dat fiind faptul că în anul 2012 alipirea terenurilor aferente acestei suprafețe nu a fost finalizată, este necesară aprobarea printr-o Hotărâre a Consiliului Local Municipal a alipirii acestora conform documentației din anul 2012 iar ulterior se vor dezlipi suprafețele de teren aferente incintei imobilelor situate în străzile Fulgerului și Toamnei.

Prin urmare a fost realizat plan de identificare a imobilelor în zona respectivă conform decretului de expropriere nr. 238/1974, de către S.C. Datcad S.R.L.

În urma a acestor operațiuni se va proceda la alipirea celor 20 de imobile rezultate:

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321813 Arad, nr. top. 3925/13/2, în suprafața de 417 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321817 Arad, nr. top. 3925/12/2, în suprafața de 437 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321812 Arad, nr. top. 3925/11/2, în suprafața de 440 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321809 Arad, nr. top. 3925/10/2, în suprafața de 433 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321807 Arad, nr. top. 3925/9/2, în suprafața de 441 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321808 Arad, nr. top. 3925/8/2, în suprafața de 444 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321811 Arad, nr. top. 3925/7/2, în suprafața de 445 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 320331 Arad, nr. top. 3925/6/2, în suprafața de 422 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321816 Arad, nr. top. 3925/5/2/1, în suprafața de 243 mp; - Imobilul înscris în CF nr. 321810 Arad, nr. top. 3925/4/2, în suprafața de 450 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321832 Arad, nr. top. 3924/30/3, în suprafața de 12 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321836 Arad, nr. top. 3924/29, în suprafața de 738 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 318508 Arad, nr. top. 3924/28/2, în suprafața de 520 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321815 Arad, nr. top.3924/27/2/1, în suprafața de 421mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 322140 Arad, nr. top.3924/26/2/1, în suprafața de 555mp; - Imobilul înscris în CF nr. 322293 Arad, nr. top. 3924/25/2, în suprafața de 518 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 320218 Arad, nr. top. 3924/22, în suprafața de 835 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 320232 Arad, nr. top. 3924/21, în suprafața de 882 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 321814 Arad, nr. top. 3924/24/2, în suprafața de 518 mp;

 • - Imobilul înscris în CF nr. 320254 Arad, nr. top. 3924/23/1, în suprafața de 540 mp;

În urma alipirii va rezulta un singur imobil, având suprafața de 9.711 mp, lot compact aferent Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad, cu toate construcțiile existente iar ulterior se vor dezlipii bucățile de teren aferente folosinței imobilelor de pe Str. Toamnei și Str. Fulgerului și acordarea unui drept real pentru suprafețele excedente.

DIRECTOR EXECUTIV,                        ȘEF BIROU,

Cj. Ștefan Szuchanszki                              Arh. Alina Daniela Toma

Avizat juridic, Sălăjan Lucian