Hotărârea nr. 181/2020

Hotarirea Nr.181 din 30-04-2020 din 30 aprilie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.18A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 181 din 30 aprilie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26472/15.04.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 26.915/M1/15..04.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26472/2020, de adresa nr. 234/13.04.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 301725-C1-U19 Arad și procura autentificată cu nr. 1048/2018 la Societatea Profesională Notarială Schinteie Petru și Schinteie Mariana,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 18A, înscris în CF nr. 301725-C1-U19 Arad, cu nr.top. 396/XXXVI/a, situat în imobilul din Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II, imobil monument istoric cod LMI AR-II-m-B-00525 - „Palatul Szantay, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 80.000 euro, în suprafață construită de 169 mp, compus din 3 camere, cameră serviciu, bucătărie, cămară alimente, baie, wc, antreu, terasă, boxă și teren aferent în cotă de 210/5194 mp în proprietate personală.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr.157/16.04.2020


Avizat p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.18A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26472/15.04.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 26.915/M1/15..04.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26472/2020, de adresa nr. 234/13.04.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 301725-C1-U19 Arad și procura autentificată cu nr. 1048/2018 la Societatea Profesională Notarială Schinteie Petru și Schinteie Mariana,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 18A, înscris în CF nr. 301725-C1-U19 Arad, cu nr.top. 396/XXXVI/a, situat în imobilul din Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II, imobil monument istoric cod LMI AR-II-m-B-00525 - „Palatul Szantay, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 80.000 euro, în suprafață construită de 169 mp, compus din 3 camere, cameră seviciu, bucătărie, cămară alimente, baie, wc, antreu, terasă, boxă și teren aferent în cotă de 210/5194 mp în proprietate personală.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact M.F.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 26472/15.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea doamnei BHHHHHH, în calitate de proprietar, prin împuternicit HHHHH|, de exprimare a opțiunii Consiliului Local privind dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr. 18A, înscris în CF nr. 301725-C1-U19 Arad, cu nr.top. 396/XXXVI/a, situat în imobilul din Arad, str. Episcopiei, nr.2, etaj II, imobil monument istoric cod LMI AR-II-m-B-00525 - „Palatul Szantay, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 80.000 euro, în suprafață construită de 169 mp, compus din 3 camere, cameră seviciu, bucătărie, cămară alimente, baie, wc, antreu, terasă, boxă și teren aferent în cotă de 210/5194 mp în proprietate personală.

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea acestui imobil.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 26.915/M1/15.04.2020

RAPORT referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr.18A situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II

Prin adresa nr.26472/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, HHH BOgH^HIII, în calitate de proprietar, prin împuternicit GHHHHIBlVIU, conform procurii speciale autentificată cu nr. 1048/2018 la Societatea Profesională Notarială Schinteie Petru și Schinteie Mariana, solicită exprimarea opțiunii Consiliului Local cu privire la dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr.18A, înscris în CF nr. 301725-C1-U19 Arad, cu nr.top. 396/XXXVI/a, situat în imobilul din Arad, str. Episcopiei, nr.2, etaj II, imobil monument istoric cod LMI AR-II-m-B-00525 - „Palatul Szantay, azi locuințe și spații comerciale”, în suprafață construită de 169 mp, compus din 3 camere, cameră seviciu, bucătărie, cămară alimente, baie, wc, antreu, terasă, boxă. Terenul aferent în cotă de 210/5194 mp este proprietate personală.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8, din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 -Republicată - privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea acestuia, acest drept se transferă autorităților publice locale.

Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Arad, prin adresa nr.234/13.04.2020, a comunicat că nu își va exercita dreptul de preemțiune astfel că acest drept s-a transferat administrației publice locale pentru imobilul precizat mai sus.

Prețul comunicat este de 80.000 euro, rezultând o valoare de 473,37 euro/mp suprafață construită cu teren aferent proprietate personală.

Facem precizarea că Municipiul Arad deține în administrare un număr de 1.357 locuințe fond de stat și 127 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, imobilele sunt proprieatatea Statului Român, urmărite conform legislației în vigoare, acestea necesită lucrări de întreținere, la fațade, acoperiș, etc, lucrări care vor fi plătite din bugetul local corespunzător cotelor deținute în fiecare imobil;

În anul în curs Municipiul Arad are în derulare mai multe lucrări de investiții, lucrări care au avut prevăzut un buget limitat, iar pentru achiziții de imobile nefiind prevăzute sume, se presupune că pentru o eventuală achiziție de imobile, sumele necesare ar trebui diminuate de la alte capitole bugetare.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF SERVICIU,

Ec. Linda Ocenic

Avizat juridic,

Cj. Lăcrimioara Mihale