Hotărârea nr. 180/2020

Hotarirea Nr.180 din 30-04-2020 privind instituirea unor taxe

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 180 din 30 aprilie 2020 privind instituirea unor taxe

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 16600/03.03.2020,

Luând în considerare prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere raportul comun al Direcției Edilitare și Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 16604/03.03.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 7 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Instituirea taxelor speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Taxele speciale prevăzute la art. 1 se datorează de către solicitanții acordurilor, avizelor și autorizațiilor emise conform Regulamentului din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 și se achită anticipat odată cu depunerea documentațiilor.

(2) Taxele speciale prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al municipiului Arad și se achită la casieriile Primăriei Municipiului Arad.

Art. 3. (1) Veniturile obținute din încasarea taxelor speciale prevăzute în Anexă la pct.1, 2 și 3 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea

profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre și Biroul Spații Verzi, Mediu.

  • (2) Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute în Anexă la pct. 4 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre.

  • (3) Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute în Anexă la pct. 5 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Arhitectului Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și se aduce la cunoștință publică și se comunică de către Serviciul Administrație Publică Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Direcția Edilitară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Anexa la Hotărârea nr. 180/30.04.2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad

TAXELE SPECIALE INSTITUITE

Nr.

crt.

Denumirea taxei

Cuantumul taxei pentru anul 2020

1.

Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare

100 lei

2.

Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare

100 lei

3.

Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Avizului de intervenție

100 lei

4.

Taxa specială pentru eliberarea Certificatului de agrement

100 lei

5.

Taxa specială pentru obținerea avizelor de la deținătorii de utilități

Taxa avizatorului +10 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMANIA

AVIZAT: p.SECRETAR GENERAL, Sorin CONTRAȘ


P R O I E C T

Nr. 107/09.03.2020


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E A nr.

din 2020

privind instituirea unor taxe

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 16600/03.03.2020,

Luând în considerare prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere raportul comun al Direcției Edilitare și Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 16604/03.03.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Instituirea taxelor speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Taxele speciale prevăzute la art. 1 se datorează de către solicitanții acordurilor, avizelor și autorizațiilor emise conform Regulamentului din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.            /             și se achită anticipat odată cu depunerea

documentațiilor.

(2) Taxele speciale prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al municipiului Arad și se achită la casieriile Primăriei Municipiului Arad.

Art. 3. (1) Veniturile obținute din încasarea taxelor speciale prevăzute în Anexă la pct.1, 2 și

3 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională

a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre și Biroul Spații Verzi, Mediu.

(2) Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute în Anexă la pct. 4 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre.

(3) Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute în Anexă la pct. 5 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Arhitectului Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Edilitară și se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administrație Publică Locală tuturor celor interesați.

Președinte de ședință,

Secretar General,


Red/dact./LF

Direcția Edilitară

Anexa la Hotărârea nr./

a Consiliului Local al Municipiului Arad

TAXELE SPECIALE INSTITUITE

Nr.

crt.

Denumirea taxei

Cuantumul taxei pentru anul 2020

6.

Taxa specială aferentă verificării documentației depuse in vederea obținerii Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare

100 lei

7.

Taxa specială aferentă verificării documentației depuse in vederea obținerii Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare

100 lei

8.

Taxa specială aferentă verificării documentației depuse in vederea obținerii Avizului de intervenție

100 lei

9.

Taxa specială pentru eliberarea Certificatului de agrement

100 lei

10.

Taxa specială pentru obținerea avizelor de la deținătorii de utilități

Taxa avizatorului +10 lei

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. 16600/03.03.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind instituirea taxelor speciale pentru eliberarea Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului ne. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind instituirea unor taxelor speciale.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

DIRECȚIA VENITURI

Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

Biroul Spații Verzi, Mediu

Serviciul Juridic, Contestații

Nr.16604/03.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 16600/03.03.2020 al d-lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

Obiect: propunerea de instituire a unor taxe speciale pentru verificarea documentației depuse în vederea obținerii Acordului privind racordul la rețelele tehnico - edilitare, verificarea documentației depuse în vederea obținerii Autorizației privind racordul la rețelele tehnico -edilitare, verificarea documentației depuse în vederea obținerii Avizului de intervenție, verificarea Registrului de Spații Verzi, obținerea avizelor de la deținătorii de utilități.

Considerații de ordin general:

Modificările legislative ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a extinderii domeniilor de activitate ale serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Arad precum și aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de eliberare a Acordului /Autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținînd domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și a spațiilor verzi, a apărut necesitatea instituirii unor taxe speciale.

Prin aprobarea Regulamentului mai sus menționat se solicită achitarea unor taxe pentru verificarea documentațiilor depuse, documentații care sunt ample, greu de realizat și pentru care există necesitatea consultării deținătorilor de utilități și a Registrului de Spații Verzi.

Considerații economice:

Conform art.30 alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, veniturile fiind utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor pentru care au fost instituite taxele speciale.

Considerații de ordin juridic:

-prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele de mai sus,

P R O P U N E M:

Instituirea taxelor speciale astfel:

  • 1. Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Acordului privind racordul la rețelele tehnico-edilitare, în cuantum de 100 lei pentru anul 2020;

  • 2. Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Autorizației privind racordul la rețelele tehnico -edilitare, în cuantum de 100 lei pentru anul 2020;

  • 3. Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Avizului de intervenție, în cuantum de 100 lei pentru anul 2020;

  • 4. Taxa specială pentru eliberarea Certificatului de agrement, în cuantum de 100 lei pentru anul 2020;

  • 5. Taxa specială pentru obținerea avizelor de la deținătorii de utilități, în cuantum de 10 lei + taxa avizatorului pentru anul 2020.

Taxele speciale prevăzute mai sus se datorează de către solicitanții acordurilor, avizelor și autorizațiilor emise conform Regulamentului din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.         /           , se achită anticipat odată cu depunerea documentațiilor, la

casieriile Primăriei Municipiului Arad și se fac venit la bugetul local al municipiului Arad.

Veniturile obținute din încasarea taxelor speciale prevăzute la pct.1, 2 și 3 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare -Serviciul Întreținere și Reparții Căi de Comunicații Terestre și Biroul Spații Verzi, Mediu.

Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute la pct.4 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare -Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre.

Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute la pct.5 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Arhitectului Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente.

Director executiv,                                        Director executiv,

Florea Liliana                                          Neamțiu Pavel

Șef serviciu,                                                 Șef serviciu,

Găină Ovidiu                                        Negru Gina

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume/Prenume

Semnătura

Red/dact/FL