Hotărârea nr. 179/2020

Hotarirea Nr.179 din 30-04-2020 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase şi a deşeurilor din ţesuturi vegetale”

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 179 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 20570/16.03.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 19988/12.03.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) lit. d) și dA1), art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), lit. h) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă delegarea gestiunii activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, prin licitație deschisă.

Art. 2. Se aprobă durata contractului de concesiune de 5 ani.

Art. 3. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă modelului de contract de concesiune, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul

Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Cod PMA-S4-02


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 179/30.04.2020

A ConsiliuluiLocal al Municipiului Arad

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

CAP.1. INTRODUCERE

Denumirea studiului: Studiu de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale “.

Autoritatea contractantă:

Municipiul Arad, B-dulRevoluției, nr. 75

Elaborator:  Comisia de coordonare și supervizare numită prin Dispoziția Primarului nr.

386/05.03.2020.

 • 1.1.Descriere generală a activității

În domeniul concret al gestionării deșeurilor, obiectivul este acela de a completa serviciul de salubrizare a municipiului prin organizarea prestării activităților care nu fac obiectul contractului de concesiune încheiat de ADI-SIGD în numele și pe seama membrilor Asociației.

Prin aceasta este promovată valorificarea deșeurilor, diminuarea cantităților de deșeuri care se depozitează în depozitul conform și se contribuie la atingerea țintelor asumate prin Tratatul de aderare a României la UE și a celor prevăzute în POS Mediu.

Obiectivele specifice sunt:

 • Modernizarea și extinderea sistemului integrat de colectare și transport al deșeurilor la nivelul municipiului Arad;

 • Implementarea/extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor din construcții și demolări, a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor din echipamente electrice și electronice;

 • Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate;

 • Eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legislative în domeniul gestionării deșeurilor în scopul protejării sănătății populației și a mediului.

 • 1.2. Scopul studiului de oportunitate

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâre a consiliului local, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ -teritoriale și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Ținând cont de faptul că, pentru îndeplinirea obligației administrației publice locale de a organiza serviciul de salubrizare pe raza administrativ-teritorială, respectiv a tuturor activităților componente ale acestui serviciu și de faptul că activitatea de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale “ nu face obiectul contractului de concesiune nr. 1603/2017 de salubrizare menajeră, încheiat de către ADI-SIGD, este necesară elaborarea prezentului studiu și stabilirea modalității de gestiune a serviciului prin hotărâre a consiliului local.

Prin organizarea prestării acestei activități componente a serviciului de salubrizare se contribuie la atingerea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare prevăzut de Anexa nr. 6 la Ordonanța de Urgență nr. 196/2005.

Astfel, scopul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale privind serviciul de salubrizare al municipiului Arad și stabilirea oportunitatățiidelegării gestiunii activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale “.

 • 1.3. Procesul de luare a deciziilor

Legea permite autorităților administrației publice locale să delege una sau mai multe activități componente ale serviciului de salubrizare. Articolul 14 alin. (2) din Legea 101/2006 prevede că "Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una or imai multe activități prevăzute la art. 2 alin. (3)."

Activitățile de colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sauexterioară a acestora, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, ca părți componente ale serviciului de salubrizare, sunt supuse regimului juridic al serviciilor comunitare de utilități publice și le sunt aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

 • ❖  -universalitate;

 • ❖  -continuitate din punct de vederecalitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

 • ❖  -adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

 • ❖  -accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;

 • ❖  -transparență decizională și protecția utilizatorilor;

 • ❖  -satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor;

 • ❖  -sănătatea populației și îmbunătățirea calității vieții;

 • ❖  -protecția utilizatorilor;

 • ❖  -funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • -introducerea unor metode moderne de management;

 • -introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

 • -dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • ❖  -informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale serviciului;

 • -respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, salubrizarea localităților este un serviciu comunitar de utilități publice care asigurăsatisfacerea unor nevoi esențiale de utilitate și interes public general, serviciu care are următoarele particularități:

 • are caracter economico-social;

 • ❖  răspunde unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • ❖  are caracter tehnico-edilitar;

 • are caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • aria de acoperire are dimensiune locală, municipală;

 • ❖  este înființat, organizat și coordonat de autoritatea administrației publice locale;

 • este organizat pe principii economice și de eficiență;

 • poate fi furnizat/prestat de către operatorii titulari de licență care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;

 • este furnizat/prestat pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate.

Organizarea și delegarea gestiunii activității de "Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale ", parte componentă a serviciului de salubrizare, alegerea modalității de gestiune, atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii sunt atribuții ale autorităților administrației publice locale, consiliile locale adoptând hotărâri în acest sens.

 • 1.4. Structura și conținutul Studiului

Structura studiului se axează pe analiza unor aspecte relevante în care se includ:

-Aspecte generale

-Fezabilitatea tehnică

-Fezabilitatea economică și financiară

-Aspectele de mediu

-Aspectele sociale și instituționale

- Analiza comparativă pentru alegerea tipului de atribuire.

CAP. 2. ASPECTE GENERALE ALE STUDIULUI

 • 2.1. Obiectivele și cerințele studiului

Obiectivele activității care fac obiectul delegării sunt cele precizate de art. 5 alin. (2) al Legii nr. 101/2006, republicată, cu referire la serviciul public de salubrizare și anume:

 • ❖     îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • ❖      susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • ❖     promovarea calității și eficienței serviciului;

 • ❖     dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • ❖     gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competivitate și eficiență;

 • ❖     promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • ❖      consultarea cu utilizatorii serviciului, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • ❖     adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia.

 • ❖     Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • ❖     Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean.

Prezentul studiu de oportunitate include analiza situației actuale și stabilirea procedurii viitoare de delegare aactivității, conform legislației in vigoare.

Scopul principal pentru atribuirea contractului de delegare aactivității de "Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale " îl constituie:

 • ❖  Necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente și de calitate;

 • ❖  Respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislația UE;

 • ❖  Necesitatea atingerii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipal eliminate prin depozitare;

 • ❖  Necesitatea îndeplinirii obligației autorității publice locale de a asigura Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, îndeplinind astfel atât o obligație legală cât și o cerință firească a utilizatorilor.

Legislația de mediu privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, Legea nr. 211/2011, art.17 alin. (1), lit. a) și b), cu modificările și completările ulterioare, prevede că : Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării.

Potrivit prevederilor art. 59 (1) lit. f) , autoritățile administrației publice locale au obligația asigurării spațiilor necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.

Pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a serviciului public de salubrizare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, artcantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii.9 lit. p) prevede o contribuție la Fondul pentru mediu de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare este pentru anul 2020 de 60% din care minim 50% să fie prin reciclare.

De asemenea, același act normativ la art. 9 lit.c), prevede o contribuție pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantum de 80 lei/tonă începând cu anul 2020.

În conformitate cu prevederile art.29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ -teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

 • 2.2.Prezentarea generală

 • 2.2.1.Descriere succintă a condițiilor locale economice

Arad este orașul reședință al Județului Arad, aflat în partea de vest a României.

Municipiul Arad are o suprafață de 252,85 kmp și o populație de 178.462 locuitori la data de 01.07.2016, conform informațiilor primite de la Direcția Județeană de Statistică Arad.

Conform recensământului din anul 2011, populația stabilă a municipiului Arad este de 159.074 locuitori.

Din punct de vedere geografic, Municipiul Arad se află situat în vestul României, străbătut de cursul râului Mureș. Regimul climatic este continental moderat.

Din punct de vedere economic, datorită poziției geografice propice, Aradul a avut dintotdeauna o bogată activitate economică și comercială.

 • 2.3.Descrierea activității de salubrizare în Municipiul Arad

 • a) Colectarea si transportul deșeurilor municipale

În prezent, pentru asigurarea continuității permanente a serviciului de salubrizare menajeră la nivelul Municipiului Arad serviciul public de salubrizare menajeră este prestat de către un operator licențiat, în baza contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1603/24.10.2017. Contractul a fost atribuit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județului Arad. Data de la care a început derularea acestui contract este 24.04.2018. Contractul a fost încheiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții inclusive fracțiile colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori pentru Zona 1, din care face parte și municipiul Arad.

 • b) Sortarea și valorificarea deșeurilor municipale si similare

În municipiul Arad există o stație de sortare a deșeurilor care a fost realizată de operatorul S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. pe parcursul derulării contractului de concesiune nr. 22/2004 de salubrizare menajeră, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, încheiat între acesta și Municipiul Arad. Această stație de sortare este bun de retur și a revenit liberă de sarcini în proprietatea municipiului la finalizarea contractului. Stația de sortare este situată în Arad, str. Șoseaua de Centură Nord FN.

 • c) Depozitarea deșeurilor

Eliminarea finală a deșeurilor se face la depozitul conform administrat de SC FCC Environment România SRL. Activitatea de depozitare/neutralizare a deșeurilor este concesionată societății menționate, în acest sens fiind încheiat contractul de concesiune nr. 6863/2002. Depozitul a devenit operațional în decembrie 2002.

Suprafața depozitului conform este de 134.457 mp din care suprafața de depozitare este de 96.383 mp. Aria de depozitare este formată din 15 sectoare de depozitare. Capacitatea totală a depozitului conform este de 1.723.311,80 mc după stabilizare.

Serviciul public de salubrizare în Municipiul Arad funcționează și este organizat conform Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiu Arad -aprobat prin Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015.

ADI-SIGD Județul Arad a încheiat în numele și pe seama membrilor Asociației contractul nr. 1603/2017 de Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad- Zona 1.

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice este asigurată de un operator specializat în baza unui protocol de colaborare încheiat cu Municipiul Arad.

Astfel serviciul este asigurat doar pentru colectarea deșeurilor menajere, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile din construcții, deșeurile voluminoase și cele din țesuturi vegetale fiind exceptate din obiectul contractului.

Prin urmare deșeurile din construcții și amenajări interioare, deșeurile voluminoase și deșeurile din țesuturi vegetale, altele decât cele rezultate din activitățile prestate de operatorii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, din parcuri, grădini publice și aliniamente stradale, se regăsesc pe platformele gospodărești sau în preajma acestora sau diseminate în diverse zone de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad. Aceste deșeuri constituie o sursă de poluare, afectează mediul, și conferă un aspect inestetic, iar în timp, locațiile în care se găsesc se transformă în rampe neorganizate de deșeuri.

 • 2.4.Cadrul legal

Actele normative ce stau la baza elaborării Studiului de oportunitate a deciziei de concesionare a activității Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale” de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad organizarea procedurii de concesionare prin licitație deschisă sunt :

 • ✓      Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ✓      Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu

modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • ✓     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • ✓     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • ✓     Ordonanța de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare;

 • ✓     Legea nr.211/2011 privin dregimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

 • ✓     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006,cu modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiului Arad;

 • ✓     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad - Zona I de către A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad.

Cadrul legal al U.E corelat cu legislația specifică românească este prezentat în tabelul de mai

jos:

Legislația cadru a UE

Legislația specifică din Romania

Directiva nr. 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a unor directive.

Legea  211/2011   privind  regimul  deșeurilor,

republicată, cu modificările și completările ulterioare. HG nr. 942/2017privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor.

OM nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor.

DeciziaComisiei 2000/532/CE (cu modificările ulterioare) de stabilire a unei liste de deșeuri.

HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare.

Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor.

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile din 12 februarie 2005 de acceptare și Procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,   republicată,   cu   modificările   și

completările ulterioare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. 3. FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI

 • 3.1. Informații tehnice generale

Serviciul public de salubrizare cu toate activitățile prevăzute de contractul de concesiune nr. 1603/2017 se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, scopul fiind cel de asigurare a colectării și transportului deșeurilor municipale și similare provenite de la persoanele fizice și juridice, colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor reciclabile.

Serviciul public de salubrizare la nivelul Municipiul Arad este organizat și funcționează conform Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului - aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015, iar la nivelul județului Arad Regulamentul propriu de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Arad, pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor a fost aprobat și de municipalitate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.17/2017.

Finanțarea activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad se va face din tarifele percepute de către operator de la persoanele care optează pentru prestarea serviciului pe baza solicitării adresate operatorului, respectiv din tariful perceput de la administrația publică locală pentru serviciile prestate în baza comenzilor primite de la aceasta.

 • 3.1.1. Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad

Activitatea de colectare și transport a deșeurilor din construcții, provenite din reamenajări și reabilitări interioare/exterioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale nu este o activitate care se desfășoară cu o frecvență zilnică, aceasta urmând să se desfășoare pe baza comenzilor primite de la autoritatea contractantă în urma constatărilor și verificărilor efectuate pe teren de aceasta sau împreună cu operatorul sau la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe baza contractelor de prestare încheiate cu acestea.

Deșeurile voluminoase și deșeurile textile colectate sunt transportate la punctul principal de lucru de către operator.

Deșeurile voluminoase vor fi dezmembrate de către operator, sortate și valorificate, iar fracția care nu poate fi valorificată va fi transportată și depozitată la depozitul conform.

Deșeurile din țesuturi vegetale vor fi transportate și predate de către operator la stația de compostare. Plata către operatorul stației de compostare se va face la tarifele practicate de către acesta, astfel:

 • - Pentru deșeurile colectate pe baza comenzilor autorității contractante, operatorul va întocmi situația de lucrări și va anexa bonurile de cântar emise de operatorul stației.

 • - Pentru deșeurile colectate de la utilizatori, plata către operatorul stației se efectuează de către operatorul de colectare, tariful de colectare incluzând și costul compostării.

Operatorul asigură și activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeurile voluminoase are și următoarele obligații specifice:

 • ❖  Să dețină/utilizeze spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • ❖  Să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • ❖  Să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • ❖  Să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • Să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • Să fie prevăzute cu cântar pentru cântărirea autovehiculelor,

 • Să înregistreze datele la dispecer

 • Să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • Să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • Să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure luminanța necesară desfășurării activității pe întreaga perioadă a zilei de lucru;

 • Să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul.

 • 3.2. Indicatori de performanță ai activității

Evaluarea și monitorizarea activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad se va realiza în baza indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa 2. Indicatorii de performanță vor fi precizați și în caietul de sarcini.

Autoritatea administrației publice locale monitorizează realizarea de către operatori a indicatorilor de performanță, a clauzelor contractuale și respectarea legislației în vigoare.

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea activității:

 • continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciu;

 • respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor;

 • soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la activitatea sa.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure gestiunea activității conform prevederilor contractuale, înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

CAP. 4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A CONCESIUNII

 • 4.1. Situația principalilor indicatori economico-financiari ai activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad, parte a serviciului de salubrizare

Prin serviciul prestat se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune.

Structura și nivelul tarifelor de colectare, transport, sortare, tratare practicate de operatori sunt stabilite prin metode competitive și vor respecta costul efectiv al prestației.

Tarifele trebuie să acopere toate activitățile, de la colectare la depunerea deșeurilor la depozitul conform, predarea la stația de compostare/stația de concasare/operatori economici reciclatori.

Tarifele care se vor practica între operatorul de colectare și cel de la stația de compostare respectiv de la depozitul conform vor fi cele ofertate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunilor pentru fiecare serviciu în parte. În conformitate cu prevederile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018, în tarifele practicate de proprietarii sau administratorii depozitelor/stației de compostare se va include contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, care, pentru anul 2020 este de 80 lei/tonă.

Utilizatorii serviciului, persoane fizice sau juridice, care solicită prestarea serviciului și încheie contracte cu operatorul, plătesc tariful care acoperă prestațiile întregului sistem de colectare, transport, sortare, până la eliminarea finală inclusiv.

Operatorul, în baza tarifelor ofertate și a comenzilor/contractelor încheiate cu utilizatorii colectează deșeurile care fac obiectul studiului, sortează și valorifică deșeurile reciclabile iar deșeurile reziduale le depozitează la depozitul conform.

Această activitate generează venituri la bugetul local din redevențele încasate de la operator.

CAP.5 FEZABILITATEA FINANCIARĂ

Activitatea de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad este parte componentă a serviciului de salubrizare și face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice. Aceasta se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunității locale ale unităților administrativ-teritoriale și se desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea autorității administrației publice locale. Sursa de finanțare a activității o reprezintă tariful plătit de către autoritatea contractantă pentru serviciile efectuate în baza comenzilor emise precum și de cel plătit de fiecare utilizator care apelează la serviciile operatorului.

Autoritatea contractantă va încasa o redevență anuală al cărei cuantum este de 3% din veniturile încasate, inclusiv din valoarea deșeurilor reciclate și valorificate.

Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

CAP. 6. ASPECTE LEGATE DE PROTECȚIA MEDIULUI

Protecția mediului constituie o obligație a autorităților administrației publice locale precum și a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos.

Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative care reglementează domeniul protecției mediului și va respecta programele de conformare la cerințele de mediu.

Operatorul își asumă prin semnarea contractului obligația de respectare a legislației privind protecția mediului precum și a celei referitoare la sănătatea publică precum și răspunderile care derivă din acestea în cazul încălcării prevederilor legale.

Gestionarea deșeurilor periculoase și monitorizarea siguranței și protecției mediului revin în sarcina operatorului.

Utilizarea corespunzătoare a infrastructurii aferente serviciului și asigurarea unei dotări conduce la scăderea nivelului de poluare.

Prin contractul de delegare a gestiunii operatorul se va angaja să respecte indicatorii de performanță stabiliți pentru desfășurarea activității.

CAP. 7 ASPECTE SOCIALE ȘI INSTITUȚIONALE

Din punct de vedere social și instituțional prestarea de calitate a serviciului de salubrizare menajeră se reflectă în:

 • ❖      Creșterea gradului de confort și a calității vieții cetățenilor;

 • ❖     Menținerea sau creșterea numărului de locuri de muncă pentru comunitatea locală, operatorul fiind încurajat să angajeze personal calificat și necalificat pe plan local, ceea ce va duce la diminuarea șomajului.

 • ❖     Operatorul va contribui la dezvoltarea economică locală, având furnizori locali de lucrări, produse și servicii. De asemenea, operatorul va contribui la bugetul local prin plata taxelor și impozitelor legale.

 • ❖      Creșterea calității serviciului conduce la îmbunătățirea calității mediului și implicit a sănătății populației.

Grupurile țintă în cazul concesionării activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad sunt persoanele fizice și juridice din municipiu care aleg varianta predării prin aport voluntar sau care solicită operatorului prestarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a celor din țesuturi vegetale.

CAP.8. DELEGAREA GESTIUNII

Deoarece în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, legislația privind concesiunile de lucrări și de servicii nu se aplică în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Cadrul legislativ în domeniul serviciilor publice de salubrizare este reprezentat de:

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, republicată, gestionarea serviciilor de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată prin următoarele modalități:

 • a) gestiunea directă;

 • b) gestiunea delegată.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local al municipiului.

Gestiunea directă presupune ca autoritățile administrației publice, prin intermediul unor compartimente proprii sau prin intermediul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective, să acționeze ca operator și să preia sarcinile și responsabilitățile referitoare la realizarea serviciilor de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice, conform legii.

Gestiunea delegată este o formă de management în cadrul căreia autoritățile administrației publice transferă, în baza unui contract denumit contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori, toate sarcinile și responsabilitățile referitoare la prestarea serviciului de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice.

Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările si completările ulterioare, "Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. ”

Potrivit aceluiași art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.Același articol al Legii nr. 51/2006 prevede că autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune și de aprobare a documentației de atribuire, care include obligatoriu și proiectul contractului de delegare care care urmează a fi atribuit.

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Date fiind motivele de ordin economic, financiar, social și cele legate de protecția mediului, se recomandă alegerea formei de gestiune delegată.

Cap. 9. Alegerea tipului de contract

Alegerea atribuirii contractului prin procedură competitivă înseamnă scoaterea la licitație a activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor provenite din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad.

Aceasta este determinată și de faptul că art. 59 (1) lit. f) din Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, republicată, stabilește obligația autorităților administrațiilor publice locale de asigurarea spațiilor necesarepentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltarea în mod corespunzător a centrelor înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.

Terenul aferent acestor amenajări este proprietatea publică a Municipiului Arad, fiind pus la dispoziția ofertantului câștigător, având calitatea de bun de retur.

Concesionarea activității este soluția legală posibilă, deoarece prin procedură competitivă există posibilitatea de a ridica nivelul calitativ al serviciului prin impunerea unor standarde la prestarea acestuia. Mai mult decât atât, conform legislației europene forma de delegare a gestiunii serviciului prin procedură competitivă este considerată cea mai potrivită din punct de vedere tehnico-economic pentru orice tip de concesiune.

Din matricea de alocare a riscurilor, prezentată în anexa 1 a Studiului, reiese de asemenea că în cazul concesiunii riscurile sunt alocate în principal asupra concesionarului.

CAP.10. CONDIȚII CONTRACTUALE

Potrivit prevederilor legale pentru organizarea și derularea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, contractul de delegare a gestiunii, indiferent că este vorba despre gestiune direct sau delegată, va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

-denumirea părților contractante;

-obiectul contractului;

-durata contractului;

-drepturile și obligațiile părților contractante;

-nivelul redevenței sau a altor obligații, după caz;

-răspunderea contractuală;

-forța majoră;

-condiții de redefinire a clauzelor contractuale;

-condiții de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;

-menținerea echilibrului contractual;

-condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

-condițiile de exploatare a sistemului;

-interdicția subdelegării înțelegând prin aceasta încheierea unor contracte cu terții având drept obiect furnizarea/prestarea serviciului/activității concesionare;

-interdicția cesionării contractului de delegare.

-programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări atât fizic cât și valoric;

-sarcinile și obligațiile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;

-indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții;

-tarifele practicate și modalitățile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, conform legislației;

-modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

Pe lângă clauzele minime și obligatorii prevăzute mai sus, părțile pot include și alte clauze convenite de ele, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu și de următoarele anexe:

-caietul de sarcini al activității/serviciului;

-regulamentul serviciului de salubrizare;

-inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului, dacă este cazul;

-procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor.

 • 10.1. Părțile contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune sunt:

Municipiul Arad- membru al ADI-SIGD, în calitate de Autoritate contractantă

Operatorul, S.C.., în calitate de Operator.

 • 10.2. Obiectul contractului

Obiectul Contractului îl constituie concesionarea activității deColectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale.

Operatorul va desfășura activitatea în conformitate cu obligațiile de serviciu public și va avea următoarele drepturi:

-încasarea tarifului de la persoanele juridice și fizice cu care încheie contracte;

-valorificarea deșeurilor reciclabile sortate și încasarea veniturilor provenite din vânzarea deșeurilor reciclate;

-prestarea activității pe teritoriul administrativ al municipiului Arad.

10.3 Durata contractului

Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • 10.4. Încetarea contractului

Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situații:

-la finalizarea duratei contractului;

-în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către autoritatea contractantă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina autorității contractante;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea contractantă, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorității contractante;

-la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

-în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat delegarea, la propunerea autorității contractante; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percepdaune;

-în cazul în care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase sau licența nu este prelungită după expirarea termenului;

-în cazul imposibilității de a continua contractul datorită forței majore;

-în cazul sistemului judiciar de lichidare, reorganizare judiciară, cu sau fără o autorizație de continuare a activităților, faliment, cu privire la sau în legătură cu operatorul.

 • 10.5. Obligațiile părților

Operatorul va asigura:

-respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, siguranța în exploatarea construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

-respectarea legislației privind țintele de reciclare și valorificare a deșeurilor reciclabile;

-exploatarea, întreținerea și reparația mijloacelor de transport și a utilajelor, cu personal autorizat, în funcție de complexitatea utilajului și specificul postului/locului de muncă;

-respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii;

-furnizarea către Concedent și/sau ANRSC, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora se prestează activitatea componentă a serviciului de salubrizare, în condițiile legii;

-respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii;

-aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

- elaborarea Planurilor anuale de revizii și reparații pentru instalațiile concesionate și cele proprii ale operatorului executate cu forțe proprii și cu terți;

-realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

-evidența orelor de funcționare a utilajelor;

-ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor reciclabile, a celor valorificate și a deșeurilor reziduale transportate la depozitul ecologic și raportarea periodică a situației autorităților competente (autorități publice locale, autorități de protecție a mediului), conform reglementărilor în vigoare;

-personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

-dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile ce se vor stabili prin contract (autovehicule cu suprastructură hidraulică, bene detașabile, instalații de cântărire, instalații de spălare/dezinfectare a camioanelor de colectare/transport etc.);

 • - colectarea întregii cantități de deșeuri din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase, inclusiv a deșeurilor textile și a deșeurilor din țesuturi vegetale și efectuarea curățeniei în centrele amenajate și în punctele specificate în comenzile emise de către Delegatar;

 • 10.6. Regimul bunurilor

Terenurile care se pun la dispoziție de către autoritatea contractantă pentru amenajarea punctelor de colectare a deșeurilor și a punctului principal de lucru sunt bunuri de retur.

La încetarea contractului de delegare bunurile de retur vor fi restituite autorității contractante în mod gratuit și libere de orice sarcină.

 • 10.7. Investiții

Investițiile care vor fi realizate de către operator pentru realizarea infrastructurii aferente activității ce vor cuprinde cel puțin:

 • - amenajarea unui punct de lucru principal (construirea unei platforme betonate și construirea unei hale de lucru în care se va desfășura activitatea de sortare a deșeurilor), asigurarea unui spațiu închis, acoperit în care vor fi depozitate temporar deșeurile voluminoase, respectiv deșeurile reciclabile;

 • - construirea împrejmuirilor și a platformelor betonate pe terenurile puse la dispoziție de către autoritatea contractantă pentru amenajarea punctelor de preluare a deșeurilor voluminoase de la persoane fizice și juridice;

 • - construirea la fiecare centru de preluare a deșeurilor a unei cabine pentru pază, respectiv pentru personalul care gestionează punctul de lucru;

-achiziționarea containerelor/benelor pe fiecare punct de colectare;

-utilaje constând în încărcător frontal, autovehicule de transport marfă, autovehicule pentru verificarea pe teren a existenței deșeurilor, recipiente/bene detașabile, etc.

Operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile utilizate pentru îndeplinirea activității.

Investițiile operatorului se vor efectua în perioada de mobilizare care este de 90 de zile de la semnarea contractului.

 • 11. CONCLUZII

În urma analizării situației existente și a matricei riscurilor, considerăm că cea mai bună soluție este concesionarea activității prin organizarea unei proceduri competitive, prin licitație publică deschisă.

Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de delegare.

Perioada de mobilizare este de 90 de zile de la semnarea contractului.

Comisia de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea concesionării activității de colectare, transport, depozitare, valorificare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

Data

1.

Mihailovici Horia Dumitru

Președinte comisie

2.

Moldovan Gabriel

Membru

3.

Florea Liliana

Membru

4.

Tomoș Cristian

Membru

5.

Radu Carmen

Membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa 1 la Studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/ neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Riscuri cheie

Finanțarea

Se preia de catre Delegat, care este responsabil de realizarea investitiilor necesare pentru asigurarea cerintelor contractului și caietului de sarcini, și de cele prevăzute în autorizația de mediu

Riscul unor cantitati mici de deșeuri care trebuiesc colectate și prelucrate/sortate

Riscul este preluat de catre operator.

Riscul de refuz al cantitatilor pregătite pentru reciclare

Riscul este comun, concedentul nu poate diminua cantitățile de deșeuri eliminat final iar operatorul nu încasează contravaloarea deșeurilor sortate

Riscul de mediu

Riscul este al Concesionarului, care are responsabilitatea functionarii in conformitate cu Autorizatia de functionare

Riscuri sociale

Se preiau de delegat.

Riscul tehnologic

Se preia de catre Delegat.

Riscul privind operarea

Se preia de catre Delegat

Riscul intreruperii activitatii in cazul incetarii contractului inainte de termen

Riscul este preluat de Delegat. Costurile cauzate de neindeplinirea obligatiilor din Contract vor fi recuperate prin hotarari ale instantelor de judecata.

Aprecierea riscului de operare semnificativ (de natura economica, conform Legii 100/2016) transferat operatorului se face in conformitate cu prevedere art. 6, alin (2) al Legii 100/2016, respectiv: “Se considera ca o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabila”.

Risc

Descriere

Repartizarea riscurilor

Autoritate contractantă

Comun

Operator

1. Schimbarea        cerintelor

concedentului in afara limitelor agreate prin contract

Delegatarul poate ti nevoit sa schimbe programul de lucru, pentru a satisface cerintele legii 211/2011 si pentru a include prevederile     planurilor     și

strategiilor locale , județene, naționale sau prevederi legislative noi

X

2. Cantitati de deseuri preluate și implicit cantități reciclate

Riscul   de   a  se   diminua

cantitățile       de       deșeuri

voluminoase și din construcții și amenajări interioare

Capacitatea de prelucrare a deșeurilor în vederea sortării celor reciclabile să nu poată fi acoperită    datorita    scaderii

cantitatilor de deseuri colectate

X

3. Managementul general al activitatii

Concesionarul    nu    atinge

performantele   si   obligatiile

contractuale

X

4.Riscul depasirii costurilor

Riscul ca veniturile să nu acopere valoarea investițiilor

X

5. Riscul de incendiu

Risc datorat reconsideram, tata de     momentul     atribuirii

X

contractului a unor norme de protecție/apărare          contra

incendiilor noi si necesitatea adaptării la acestea

6.Riscuri                     de

intretinere/mentenanta

Costuri de mentenanta   mari

raportate la cantități de deseuri în scădere.

Estimare inadcevată a costurilor

X

7.Riscul in caz de Forta majora

Este riscul pentru aparitia unor situatii neprevazute, care nu se afla sub controlul niciunei parti si   care   intarzie   sau   fac

imposibila            atingerea

performantelor.

X

8.Riscul politic

Riscul de modificari legislative care afecteaza capacitatea de performanta ca si pretul cu care conformarea poate fi realizata.

X

9. Riscul inflatiei

Riscul de crestere a tarifelor si costurilor

X

10.Rezilierea inainte de termen

Riscul de încetare a relatiilor contractuale inainte de termen si consecintele financiare ale unei astfel de incetari

X

11. Riscul de finantare

Riscul ca Operatorul sa nu poata asigura finantarea investitiilor prevazute in contract

X

12.Riscul impactului activității operatorului    asupra stării de

salubrizare a municipiului

Riscul   de   neîndeplinire   a

obligatiei legale a autorității publice locale de colectare a deșeurilor

X

13. Risc de refuz a deșeurilor sortate de către operatorii economici autorizați (reciclatori)

Risc     comun,     autoritatea

contractantă   nu   diminuează

cantitățile de deșeuri eliminate final iar operatorul nu încasează contravaloarea deșeurilor sortate

X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa 2 la Studiul de oportunitate Pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare,   valorificare   și   eliminare/

neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări    interioare,    a    deșeurilor

voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Indicatori de performanță

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Unitate de măsură

Valoare

1

Condițiile care trebuiesc respectate de către operatori pentru asigurarea activitățile de colectare transport, depozitare, valorificare și eliminare/ neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale din punct de vedere cantitativ și calitativ

1.a.1

Colectarea integrală a cantităților de deșeuri care fac obiectul gestiunii delegate și pentru care s-au emis comenzi sau s-au primit de către operator solicitări din partea beneficiarilor

%

100

1.a.2.

Cantitatea de deșeuri selectate din deșeurile voluminoase

%

Min. 5

1.b

Prestarea activității pentru toți utilizatorii din aria de responsabilitate

%

100

1.c.

Adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor

1.c.1.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 1,5-3,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.c.2.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 3,1 - 5,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.c.3.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 5,1 - 10,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.d.

Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare

1.d.1.

Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

1.e.

Respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației:

1.e.1.

Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

100

1.e.2.

Numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

100

2.

Asigurarea evaluării continue a operatorului cu privire la următoarele activități:

2.a.

Contractarea prestării activității

2.a.1.

Numărul de contracte încheiate raportat la numărul total de solicitări

%

100

2.b.

Măsurarea, facturarea nși încasarea contravalorii serviciilor efectuate:

2.b.1.

Numărul de reclamații rezolvate privind cantitatea de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații, privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități

%

100

2.b.2.

Valoarea totală a facturilor încasate raportat la valoarea totală a facturilor emise

%

100

2.c.

Îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

%

100

2.d.

Menținerea unor relații echitabile între operator și utiliyatori prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea

drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți

2.d.1.

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licențe și autorizații

Nr.

0

2.d.2.

Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

Nr.

0

2.e.

Soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare

2.e.1

Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

2.e.2.

Numărul de reclamații scrise justificate, raportat la numărul total de utilizatori care au încheiat contracte

%

0

2.f.

Numărul de campanii de colectare-constientizare minim (4 campanii)

%

100

3.

Pentru respectarea indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure

3.a.

Gestionarea serviciului conform prevederilor contractuale

%

100

3.b.

Evidența clară și corectă a utilizatorilor

%

100

3.c.

Înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate

3.c.1.

Înregsitrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, raportată la comenzile primite și contractele încheiate cu utilizatorii

%

100

3.d.

Înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora:

3.d.1.

Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori:

 • - Colectare de la persoane fizice

 • - Colectare de la persoane juridice

%

%

1 1

3.d.2.

Procentul din totalul de sesizări scrise și înregistrate la care s-a răspuns în termen mai mic de 30 de zile

%

100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 179/30.04.2020

CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea activității de salubrizare privind activitățile de

“Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale”

CAP. I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentarea situației existente

În Municipiul Arad serviciul de salubrizare menajeră este concesionat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în numele și pe seama membrilor Asociației, către un operator specializat.

Activitățile de colectare a deșeurilor abandonate, a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a celor din țesuturi vegetale nu fac obiectul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei I, nr. 1603/24.10.2017.

De asemenea aceste activități nu fac obiectul contractului de salubrizare stradală și deszăpezire.

În această situație, pentru a soluționa problema colectării acestor tipuri de deșeuri care se regăsesc pe platformele de colectare (platforme gospodărești) din municipiul Arad, în apropierea acestora sau diseminate în diverse puncte pe domeniul public și pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 59

 • (1) lit. f) din Legea nr. 211/2011, este necesară delegarea gestiunii activităților de colectare, transport, eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, activități componente ale serviciului de salubrizare.

De asemenea, prin concesionarea acestei activități se vine și în întâmpinarea unor necesități ale populației cât și a unor agenți economici.

Art. 1.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a țesuturilor vegetale, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință pentru stabilirea condițiilor specifice de desfășurare a activităților de colectare, transport, depozitare, reciclare/valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a țesuturilor vegetale.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară pentru atribuirea contractului de concesiune a activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a țesuturilor vegetale.

Art. 4.

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de salubrizare.

 • (3) Operatorii economici au obligatia de a respecta normele legale în vigoare privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și a legislației privind protecția mediului pe întreaga durată a contractului.

Art. 5. DURATA CONCESIUNII: 5 ani de la data semnării contractului.

Cap.II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art. 6.

 • (1) Activitatea de colectare, transport, reciclare/valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, constă în:

 • - colectarea deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare depozitate pe platforme gospodărești, lângă acestea, din centrele special amenajate în acest scop sau de pe domeniul public, din diverse zone ale municipiului unde au fost abandonate;

 • - colectarea și transportul deșeurilor din construcții și amenajări interioare de pe platformele gospodărești, din jurul acestora sau a celor diseminate în diverse zone de pe domeniul public va fi efectuată numai în baza comenzilor emise de către autoritatea contractantă;

 • - colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, abandonate în diverse puncte de pe domeniul public în baza comenzilor și constatărilor consemnate în procese-verbale de constatare întocmite de către autoritatea contractantă sau de către operator și contrasemnate de reprezentanții autorității contractante după verificările de rigoare;

 • - colectarea deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare de la persoane fizice și juridice din municipiul Arad, la solicitarea acestora și pe baza contractelor încheiate cu respectivii utilizatori;

 • -   separarea deșeurilor reciclabile din deșeurile rezultate din construcții și amenajări interioare și valorificarea lor;

 • -   transportul și depozitarea deșeurilor nereciclabile la deponeul ecologic din municipiul Arad;

 • -    predarea betonului la o societate specializată care îl procesează în vederea reutilizării; operatorul va avea în vedere faptul că societățile care procesează beton acceptă beton fragmentat la anumite dimensiuni;

 • -   operatorul are obligația de a prezenta autorității contractante documente doveditoare privind cantitățile de deșeuri valorificate/reciclate;

 • -   operatorul are obligația sortării deșeurilor reciclabile din deșeurile din construcții și amenajări interioare, pe categorii, și valorificării acestora prin societăți specializate;

 • -   operatorul are obligația colectării deșeurilor periculoase și predării acestora, contra-cost, către societăți specializate; în acest scop va încheia contracte cu societățile respective; operatorul va factura contravaloarea predării deșeurilor periculoase pe baza contractului încheiat cu societatea care preia deșeurile periculoase, conform tarifelor practicate de aceasta;

 • -   în cazul deșeurilor periculoase pentru a căror colectare, transport, depozitare temporară operatorul nu deține autorizații/avize/licențe, acesta are obligația încheierii de contracte cu societăți specializate care colectează, transportă, depozitează temporar/transportă deșeurile periculoase la societăți care depozitează/ neutralizează/elimină final aceste deșeuri; operatorul are obligația menționării, distinct, în facturi a cantităților de deșeuri periculoase și a prezentării bonurilor de cântărire;

 • -   deșeurile nereciclabile din construcții și amenajări interioare se transportă și depozitează la deponeul ecologic din municipiul Arad;

 • -   tariful de depozitare la deponeul ecologic este conform contractului de concesiune încheiat de către Municipiul Arad cu SC FCC Environment România SRL, tarif care poate suferi modificări conform prevederilor contractului precizat; la tariful respectiv se adaugă taxa pentru economia circulară, conform prevederilor legislației în vigoare; tariful de depozitare a deșeurilor din construcții la deponeul ecologic este de 9,5 euro/tonă + TVA la care se adaugă contribuția pentru economia circulară conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   operatorul va menționa distinct, în facturi, cantitățile de deșeuri predate la deponeul ecologic și va anexa bonurile de cântărire emise de acesta;

 • -   operatorul va încheia, la solicitarea utilizatorilor, contracte pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții și amenajări interioare; tarifele practicate vor fi cele ofertate; măsurarea cantității de deșeuri se va face prin cântărire, autovehiculele utilizate trebuind să fie dotate cu instalație de cântărire a încărcăturii;

 • -   operatorul poate închiria utilizatorilor serviciului, la tarifele ofertate, recipiente/bene detașabile pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și amenajări interioare.

 • (2) Activitatea de colectare, transport, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, constă în:

 • - colectarea, pe baza comenzilor autorității contractante, a deșeurilor voluminoase precum și a deșeurilor textile depozitate pe platformele gospodărești sau lângă acestea, în baza procesului-verbal de constatare întocmit de catre autoritatea contractanta și operator;

 • -  colectarea deșeurilor voluminoase precum și a deșeurilor textile abandonate pe domeniul public în diverse zone ale municipiului Arad pe baza comenzilor autorității contractante;

 • -   colectarea deșeurilor voluminoase și a celor textile de la persoane fizice și juridice din municipiul Arad, pe baza contractelor încheiate cu acestea, tarifele fiind cele ofertate; operatorul preia, în baza contractelor încheiate cu utilizatorii, deșeurile voluminoase și textile fără a avea obligația scoaterii acestora din locuințe, sedii, spații închise, utilizatorii trebuind să poziționeze deșeurile astfel încât să fie accesibile);

 • -   colectarea deșeurilor voluminoase de la centrele special amenajate pentru acest tip de deșeuri, transportul lor la punctul principal de lucru și cântărirea; dezmembrarea și sortarea deșeurilor voluminoase;

 • -   preluarea gratuită, la punctul de lucru al operatorului, a deșeurilor voluminoase aduse prin aport voluntar de către persoane fizice; contravaloarea depozitării la deponeul ecologic a deșeurilor nereciclabile din deșeurile voluminoase se achită de către autoritatea contractantă pe baza situațiilor de lucrări și a bonurilor de cântar emise de către operatorul depozitului ecologic;

 • -   transportul acestor deșeuri de la centrele special amenajate la punctul de lucru al operatorului în vederea dezmembrării lor, după caz;

 • -   dezmembrarea și sortarea pe fracții (plastic, metal, sticlă, etc.), după caz și valorificarea deșeurilor reciclabile din componența deșeurilor voluminoase;

 • -   depozitarea la deponeul ecologic a deșeurilor nereciclabile rezultate;

 • -   tariful de depozitare a deșeurilor municipale la deponeul ecologic este conform prevederilor contractului de concesiune încheiat de către Municipiul Arad cu SC FCC Environment România SRL; la data elaborării prezentului caiet de sarcini tariful de depozitare a deșeurilor municipale este de 22,11 euro/tonă + TVA la care se adaugă contribuția pentru economia circulară, conform contractului și prevederilor legislației în vigoare;

 • -   operatorul are obligația evidențierii distinct, în facturi, a contravalorii depozitării. La factură se vor anexa bonurile de cântărire emise de administratorul depozitului;

 • -   operatorul are obligația încheierii de contracte cu utilizatorii serviciului pentru colectarea deșeurilor voluminoase de la domiciliul persoanelor fizice, la solicitarea - inclusiv telefonică - a acestora precum și de la persoane juridice, tarifele practicate fiind cele ofertate.

 • (3) Activitatea de colectare a deșeurilor din țesuturi vegetale constă în:

 • - colectarea deșeurilor din țesuturi vegetale depozitate pe platformele gospodărești sau în imediata lor vecinătate a acestora în baza comenzilor emise de către autoritatea contractantă;

 • - colectarea deșeurilor din țesuturi vegetale abandonate în diverse zone ale municipiului Arad pe baza comenzilor autorității contractante;

 • - colectarea deșeurilor din țesuturi vegetale de la persoane fizice și juridice din municipiul Arad, la solicitarea acestora; în acest sens operatorul va încheia contracte, tarifele de prestație fiind cele ofertate, la care se adaugă tariful perceput de stația de compostare Arad;

 • - transportarea și predarea acestor deșeuri la Stația de compostare Arad, contra-cost, tariful perceput de stația de compost fiind conform contractului încheiat de către ADI-SIGD Arad cu operatorul stației de compostare, SC FCC Environment Romania SRL;

 • - transportul și încredințarea/predarea acestora operatorului Stației de compostare din municipiul Arad, str. Șoseaua de Centură Nord FN;

 • - costurile aferente compostării vor fi evidențiate distinct pe facturile emise de operator către autoritatea contractantă; la aceste facturi operatorul va anexa bonurile de cântărire emise de către Stația de compost Arad;

 • - în momentul de față tariful perceput de operatorul stației de compostare Arad este de 119,95 lei/tonă fără TVA, tarif care include și contribuția pentru economia circulară, conform prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Pentru fiecare transport de deșeuri reciclabile în vederea valorificării, sau transport de deșeuri periculoase operatorul se obligă să notifice autoritatea contractantă, predarea urmând să se facă în prezența unui reprezentant al acesteia; predarea pentru valorificare a deșeurilor reciclabile respectiv a betonului la stația de concasare sau a deșeurilor periculoase la un operator specializat va fi consemnată în procese-verbale de constatare semnate de operator și reprezentanții autorității contractante.

 • (5) Facturile emise de operator către operatorul/operatorii economici autorizați pentru reciclare vor conține mențiuni privind proveniența deșeurilor, respectiv că deșeurile provin din municipiul Arad și sunt colectate în baza contractului de concesiune încheiat cu Municipiul Arad, așa încât cantitățile respective de deșeuri colectate și valorificate să contribuie la atingerea țintelor de diminuare a cantității de deșeuri eliminate final de municipalitate, stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005.

Art. 7. (1) Activitățile care fac obiectul caietului de sarcini nu au caracter de continuitate, au grad redus de repetabilitate, desfășurându-se ocazional, sezonier, pe baza comenzilor autorității contractante sau a solicitărilor adresate operatorului de către persoane fizice sau juridice. Pe teritoriul Municipiului Arad există cca. 420 puncte de colectare a deșeurilor menajere (platforme gospodărești) în zona cărora se depozitează deșeuri din construcții și amenajări interioare, deșeuri voluminoase precum și deșeuri din țesuturi vegetale. În afară de aceste puncte, deșeurile care fac obiectul caietului de sarcini pot fi regăsite în diverse zone ale municipiului, atât la periferia acestuia cât și în zone dens populate.

 • (2) Colectarea deșeurilor voluminoase, a celor din construcții și a deșeurilor vegetale de la platformele gospodărești, din jurul acestora sau a celor abandonate/diseminate în diverse puncte de pe domeniul public se va efectua de către operator numai pe baza comenzilor autorității contractante, în funcție de situațiile concrete de pe teren, constatate de către autoritatea contractantă prin personalul de specialitate sau de către acesta din urmă împreună cu reprezentantul operatorului. În nicio situație operatorul nu va efectua serviciul de colectare și transport deșeuri de pe domeniul public din proprie inițiativă.

 • (3) Colectarea deșeurilor voluminoase de la centrele de colectare special amenajate de către operator pe terenurile puse la dispoziție de către autoritatea contractantă se va efectua de către operator ori de câte ori este necesar.

 • (4) Constatări privind existența deșeurilor care fac obiectul caietului de sarcini, abandonate pe domeniul public în diverse zone sau depozitate pe platforme gospodărești sau în apropierea lor, poate face și operatorul, caz în care acesta înștiințează autoritatea contractantă care verifică la rândul ei situațiile semnalate, urmând să emită comenzile necesare. Toate constatările se documenteaza si cu fotografii de la fata locului.

 • (5) Operatorul are obligația de a face public, prin mijloace de publicitate următoarele informații:

 • - adresa punctului principal de lucru unde poate primi deșeuri voluminoase de la persoane fizice și

juridice;

 • - adresele centrelor de colectare special amenajate, destinate colectării deșeurilor voluminoase;

 • - adresa de e-mail și numărul de telefon la care preia sesizări, reclamații, solicitări de colectare de

deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din construcții și amenajări interioare sau deșeuri din țesuturi vegetale.

 • (6) Operatorul preia deșeurile voluminoase și deșeuri textile la punctul său de lucru, atât de la persoane fizice cât și de la persoanele juridice, pe bază de cântărire. Preluarea acestor deșeuri de la persoane juridice se face contra-cost.

 • (7) Operatorul va ține evidența distinctă, atât a deșeurilor preluate de la persoane fizice și juridice cât și a celor colectate pe baza comenzilor emise de către autoritatea contractantă. Evidența deșeurilor preluate va conține datele de identificare ale producătorului deșeurilor, tipul deșeurilor și cantitatea acestora.

 • (8) Cantitățile de deșeuri voluminoase aduse la punctul de lucru al operatorului prin aport voluntar, de către persoane fizice sau juridice, sunt comunicate autorității contractante în ziua în care sunt preluate.

CAP. III CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art. 8.

Operatorul va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea acestora și specificul locului de muncă;

 • c) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitățile, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • f) prestarea activităților pe raza administrativ-teritorială a municipiului Arad;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • j) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea trimestrială a situației către autoritățile competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă a activităților și asigurarea mijloacelor tehnice necesare desfășurării și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 9. Obligațiile și răspunderile operatorului privind desfășurarea activităților se completează cu obligațiile și răspunderile care derivă din Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 297/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările prin Hotărârea nr. 81/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 10. Operatorul are obligația de a menține în stare bună de funcționare utilajele și echipamentele utilizate pentru prestarea serviciului.

Art. 11. În vederea efectuării verificării de către personalul autorității contractante a existenței deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a celor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, operatorul se obligă să pună la dispoziția acestuia un mijloc de transport.

Condiții de calitate

Art. 12.(1) Calitatea prestației este dată de efectuarea corespunzătoare a cantităților de lucrări comandate și de respectarea cerințelor autorității contractante. Urmărirea efectuării cu conștiinciozitate a activităților se face de către personalul operatorului și se verifică de către reprezentanții serviciului de specialitate ai autorității contractante.

 • (2) Operatorul se obligă:

 • - să execute prestarea activităților conform prevederilor caietului de sarcini și a comenzilor primite;

 • - să monitorizeze prestația prin personalul propriu;

 • - să răspundă solicitărilor achizitorului privind îmbunătățirea calității serviciului;

 • - să își exercite inițiativa în identificarea depunerilor necontrolate a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a celor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale.

 • - să lase în stare de curățenie locul de pe care a colectat deșeurile.

 • - să colecteze ori de câte ori este necesar deșeurile de la centrele special amenajate pe terenurile puse la dispoziție de către autoritatea contractantă;

 • - să țină evidența gestiunii deșeurilor inclusiv a datelor necesare trasabilității acestora (tipul deșeurilor, proveniența acestora, cantitatea, cantități sortate, cantități reciclate, cantități de beton predate la societăți care procesează/reutilizează beton, cantități de deșeuri periculoase colectate și predate la societăți specializate, etc).

 • (3)  Operatorul are obligația asigurării gestiunii activităților conform prevederilor contractuale, înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Resurse umane. Dotări minime

Art. 13. (1) Ofertantul trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, prin care să garanteze capacitatea de a presta activitățile la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevazuți în regulamentul serviciului de salubrizare și pentru toate tipurile de activități contractate.

 • (2) Ofertantul se obligă să amenajeze pe cele 4 terenuri puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, centre de colectare a deșeurilor, dotate cu bene detașabile pentru deșeuri voluminoase. Amenajarea acestor centre constă din:

 • a) betonarea suprafeței terenului;

 • b) construirea/amenajarea unei cabine pentru personalul propriu și cel de pază;

 • d) amenajarea (betonarea) suprafeței terenului pus la dispoziție pentru punctul de lucru principal, teren în suprafață de 2000 mp, situat în Arad, Șoseaua de centură Nord FN, adiacent Stației de sortare a deșeurilor Arad;

 • e) construirea, pe terenul precizat la lit. d), a unei hale destinate dezmembrării deșeurilor voluminoase și depozitării temporare a articolelor voluminoase.

 • (3) Amenajarea unui spațiu de depozitare temporară a deșeurilor sortate

 • (4) Dotarea minimă necesară este următoarea:

 • a) cântar-basculă pentru cântărirea deșeurilor prevăzut cu dispozitiv de emitere/tipărire a bonurilor de cântărire, bonuri care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • - data, ora emiterii, numărul de înmatriculare al autovehiculului cântărit, tara, masa deșeurilor;

 • b) 1 autocompactor de minim 12 mc dotat cu instalație de cântărire a încărcăturii și emitere de bon de cântărire

 • c) 1 autovehicul cu suprastructură hidraulică pentru transport cu masa maxim admisă de minim 12 tone dotat cu instalație de cântărire a încărcăturii, și emitere de bon de cântărire; ofertantul câștigător va avea în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016 privind aprobarea Regulamentului de acces și circulatia utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 201/2017, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad. nr. 221/2018 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 462/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016;

 • d) 1 autovehicul transport cu masa maxim admisă de minim 7,5 tone dotat cu instalații de cântărire a încărcăturii, și emitere de bon de cântărire;

 • e) minim 4 bene detașabile cu capacitate de minim 6 mc pentru amplasare pe terenurile* puse la dispoziție de către autoritatea contractantă în vederea amenajării centrelor de colectare, destinate depozitării deșeurilor din construcții și amenajări interioare, deșeurilor voluminoase și țesuturilor vegetale, inscripționate corespunzător fiecărui tip de deșeu (câte o benă pe fiecare centru de colectare);

 • f) 1 mijloc de transport pentru personalul operatorului care monitorizeaza activitatile desfășurate-verificări pe teren;

 • g) 1 bucata încărcător frontal cu capacitate minima de 0,7 mc;

 • h) 1 cântar pentru greutati de minim 200 kg;

 • i) 1 tocător tesuturi vegetale;

 • j) 1 mijloc de transport pus la dispoziția personalului autorității contractante care efectuează verificarea existenței deșeurilor pe domeniul public și care verifică modul de prestare a serviciului;

 • k) minim 4 containere/bene cu capacitate de minim 2 mc care pot fi puse la dispoziția solicitanților, contra-cost, pentru depozitarea deșeurilor care fac obiectul contractului.

După amenajarea punctului principal de lucru și a celorlalte centre de colectare a deșeurilor pe terenurile* puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, operatorul se obligă să realizeze următoarele investiții:

 • - să construiască platforme betonate cu grosimea de 20 cm, pe întreaga suprafață;

 • - să amenajeze încăperile necesare personalului propriu și al celui de pază la fiecare centru de preluare a deșeurilor;

 • - să împrejmuriască suprafețele puse la dispoziție;

 • - să asigure personalul necesar pentru verificarea și preluarea deșeurilor la fiecare centru de preluare;

 • - să asigure paza centrelor de preluare a deșeurilor precum și a punctului principal de lucru;

 • - să construiască hala de lucru pentru dezmembrarea deșeurilor voluminoase la punctul principal de lucru.

*Precizare: Autoritatea contractantă pune la dispoziția operatorului terenurile necesare amenajării de centre de colectare, respectiv punct principal de lucru, după , cum urmează:________________________

Nr. crt.

Adresă

C.F.

Suprafață

Observații

1

Zona str. Tarafului

352880

450    mp    cu

dimensiunile 30m/15m

2

Zona str. 6 Vânători, în proximitatea stadionului ICRTI

347766

450    mp    cu

dimensiunile 30m/15m

3

Zona CET (adiacent stației de sortare a deșeurilor Arad)

339001

2000 mp

| 4    | Str. Pionierilor                     | 319667             | 1172 mp             |

 • (5) Resurse umane minime:

 • - 1 șef punct de lucru- coordonator activitate care are și sarcina verificării săptămânale a existenței pe domeniul public a deșeurilor care fac obiectul caietului de sarcini;

 • - 1 șef de echipă;

 • - 2 conducători auto;

 • - 8 muncitori necalificați.

 • (6) Prin oferta tehnică trebuie să se facă dovada dispunerii de dotarea minimă cu utilajele și echipamentele necesare prestării serviciului și a resurselor umane prevăzute la alin. (6).

 • (7) Întreținerea parcului de mașini și utilaje specifice în vederea prestării activităților se va face ori de câte ori este necesar, cu încadrarea în normele europene.

 • (8) Structura de personal și dotările cu autovehicule, echipamente, utilaje, materiale, solicitate prin caietul de sarcini sunt minimale; operatorul are obligația de a dimensiona și de a adapta atât structura de personal cât și baza materială astfel încât să asigure prestarea activității în condiții corespunzătoare, fără sincope, în funcție de necesitățile autorității contractante.

Organizare și programul de prestare a activităților

Art. 14. (1) Programul prestației este de luni până vineri între orele 8.00- 17.00.

 • (2) Operatorul are obligația de a asigura un dispecerat telefonic (între orele 08.00-17.00 luni-vineri) și de a răspunde solicitărilor primite.

 • (3) Colectarea nu se va face sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală.

Art. 15. Preluarea deșeurilor de la persoane fizice și juridice

 • A. Deșeuri din construcții și amenajări interioare

 • (1) Operatorul va prelua deșeuri din construcții și amenajări/reamenajări interioare și/sau exterioare de la persoane fizice și juridice, pe baza contractelor încheiate cu acestea, tarifele practicate fiind cele din oferta financiară; contra-cost, la solicitarea persoanelor respective, va pune la dispoziția acestora recipiente-containere/bene necesare depozitării temporare a deșeurilor.

 • (2) Pentru preluarea de la persoane fizice și juridice a deșeurilor din construcții și amenajări interioare , a deșeurilor voluminoase, a celor din țesuturi vegetale precum și a deșeurilor textile, operatorul poate asigura contra-cost încărcarea, manual sau mecanizat.

 • (3) Măsurarea cantităților de deșeuri din construcții și amenajări interioare se face prin cântărire. Pentru aceasta operatorul se obligă să asigure cântărirea, prin mijloace proprii, sau să facă dovada încheierii unui contract cu o firmă la care va efectua cântărirea , iar pentru fiecare operație de cântărire se va emite bon de cântar cu specificația privind numărul de înmatriculare al autovehiculului, cantitatea netă de deșeuri, data cântăririi, etc.

 • (4) Informațiile privind cantitățile de deșeuri provenite din amenajări/reamenajări interioare/exterioare preluate de la persoane fizice/juridice în baza solicitărilor acestora vor fi comunicate săptămânal autorității contractante (adresa de preluare, datele de identificare ale solicitantului, cantitatea de deșeuri preluată, data preluării).

 • B. Deșeuri voluminoase

 • (1) Operatorul se obligă să preia deșeurile voluminoase și deșeurile textile de la persoane fizice și juridice de la domiciliul acestora precum și la punctul său de lucru, pe baza contractelor încheiate cu acestea și la tarifele ofertate.

 • (2) Operatorul se obligă să preia gratuit la punctul său de lucru , deșeurile voluminoase aduse prin aport voluntar de către persoane fizice.

 • (3) Operatorul se obligă să țină o evidență strictă a cantităților de deșeuri voluminoase, atât a celor aduse prin aport voluntar de către persoane fizice și juridice, cât și a celor colectate în baza comenzilor autorității contractante.

 • (4) Operatorul are obligația selectării și valorificării deșeurilor reciclabile din deșeurile voluminoase; componentele nereciclabile le va transporta și depozita la operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului în vederea eliminării.

 • (5) Autoritatea contractantă va achita contravaloarea prestației efectuate în baza comenzilor emise și a situației de lucrări lunare, după verificarea acesteia de către personalul care urmărește derularea contractului și efectuarea recepției. Operatorul va ține o evidență strictă a deșeurilor preluate de la beneficiarii serviciului cu care a încheiat contracte și care plătesc pentru aceasta, evidență pe care operatorul o va comunica zilnic autorității contractante.

 • (6) Situația de lucrări lunară va fi însoțită de documentele doveditoare privind cantitățile de deșeuri colectate sau aduse prin aport voluntar la punctul de lucru, documente doveditoare privind depozitarea la deponeul ecologic și documente privind valorificarea deșeurilor reciclabile.

 • (7) Operatorul se obligă să organizeze trimestrial, în baza unui program aprobat de către autoritatea publică locală, campanii de colectare a deșeurilor voluminoase; programul se întocmește anual, până la data de 10 februarie, și se comunică prin mass-media. În cadrul campaniilor deșeurile voluminoase se colectează gratuit.

 • (8) Operatorul are obligația selectării și valorificării deșeurilor reciclabile din deșeurile voluminoase; deșeurile nereciclabile vor fi transportate și depozitate la deponeul ecologic.

 • C. Deșeuri din țesuturi vegetale

 • (1) Operatorul se obligă să preia de la persoane fizice și juridice deșeurile din țesuturi vegetale-iarbă, frunze, crengi.

 • (2) Pentru preluarea deșeurilor de la persoanele fizice sau juridice operatorul încheie cu acestea contracte de prestare a serviciului.

 • (3) Tarifele pe care le va practica sunt cele ofertate.

 • (4) Operatorul se obligă să predea deșeurile din țesuturi vegetale la stația de compostare Arad.

 • (5) Plata contravalorii prestării acestei activități se va face de către autoritatea contractantă pe baza situațiilor de lucrări lunare, la care operatorul va anexa bonurile de cântărire.

 • (6) Deșeurile din țesuturi vegetale depozitate pe platformele gospodărești, lângă acestea, sau cele diseminate în diverse zone ale municipiului vor fi colectate numai în baza comenzilor autorității contractante.

 • (7) Constatarea existenței acestor deșeuri se face de către personalul autorității contractante, sau de către acesta împreună cu personalul operatorului și se consemnează în procese-verbale de constatare.

 • (8) Pentru asigurarea utilizării mijloacelor de transport la o capacitate cât mai apropiată de masa maxim admisă, la preluarea crengilor operatorul va utiliza tocătorul de țesuturi vegetale.

 • (9) Se interzice colectarea de deșeuri de țesuturi vegetale de la persoane fizice/juridice împreună cu cele colectate de pe domeniul public.

 • (10) Se interzice colectarea de deșeuri de țesuturi vegetale care sunt un rezultat al activității societăților care au încheiat cu Municipiul Arad contracte de amenajare și întreținere a spațiilor verzi.

 • (11) Operatorul va raporta zilnic autorității contractante cantitățile de deșeuri colectate de la persoane fizice și juridice precum și adresele de la care a efectuat colectarea.

Tehnologii

Art. 16. (1) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a activităților, cu referiri la utilajele din dotare și facilitățile oferite, dacă este cazul.

(2) Operatorul va prezenta în ofertă concepția proprie privind efectuarea împreună cu reprezentanții autorității contractante a verificării modului de prestare a serviciului și a constatării existenței pe domeniul public a deșeurilor care fac obiectul prezentului contract precum și a măsurilor de remediere, de efectuare a curățeniei, pe suprafețele de unde au colectat deșeuri.

Art. 17. (1) Operatorul se obligă să țină un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

 • a)  Traseul de colectare și codul acestuia;

 • b)  Conducătorul autovehiculului;

 • c)  Cantitățile și categoriile de deșeuri colectate;

 • d)  Instalația/Destinația/Locația la care sunt transportate;

 • e)  Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate sau neprogramate, defecțiuni, accidente;

 • f)  Plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • g)  Problemele apărute și soluținarea acestora;

 • h)  Orice alte date înregistrate solicitate.

(2) Operatorul va deține un Jurnal zilnic al activităților în cadrul bazei de date a operațiunilor. Jurnalul va conține următoarele date:

 • a) cantitatea de deșeuri colectată, pe categorii de deșeuri

 • b) cantitatea de deșeuri transferată în vederea eliminării finale pe categorii și surse de proveniență

 • c) cantitatea de deșeuri transferată în vederea valorificării

Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 18.

Operatorul va încasa lunar contravaloarea facturilor emise pentru prestația efectuată. La facturile emise operatorul va anexa bonurile de cântărire.

Operatorul va încasa contravaloarea serviciilor prestate pentru persoane fizice și juridice conform contractelor încheiate cu acestea, tarifele practicate fiind cele ofertate.

Verificări, recepții, garanții

Art. 19.

 • (1) Prin serviciul de specialitate se va verifica permanent modul de efectuare a prestației, se vor întocmi săptămânal procese-verbale de recepție a activităților desfășurate.

 • (2) În procesele-verbale de recepție săptămânale se va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite.

 • (3) Operatorul răspunde și garantează financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilită prin programul de prestație.

 • (4) În cazul constatării unei lucrări necorespunzătoare, operatorul are obligația refacerii acesteia în termen de 24 de ore de la constatare, în caz contrar urmând să fie refuzată plata acesteia, considerându-se lucrare neefectuată.

 • (5)  Cantitățile de deșeuri transportate sunt cele care rezultă din documentele de cântărire (bonuri de cântar, proces-verbal încheiat la cântărire cu ocazia fiecărei colectări de la centrele special amenajate, astfel încât să reiasă clar cantitățile de deșeuri voluminoase și textile provenite de la persoane fizice), bonurile de cântărire eliberate de depozitul conform, de Stația de compost sau de cea care preia deșeuri reciclabile pentru fiecare transport efectuat. Operatorul va întocmi documente separate de evidență a cantităților de deșeuri voluminoase și textile provenite de la persoane fizice față de cele juridice și le comunică săptămânal autorității contractante.

 • (6) Pentru deșeurile voluminoase și textile colectate de pe domeniul public în baza comenzilor primite de la autoritatea contractantă, operatorul prezintă documente de cântărire pe care le înregistrează în evidențele proprii. Bonurile de cântărire se anexează la facturile prezentate autorității contractante.

 • (7) La sfârșitul fiecărei luni, se întocmește un proces verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din procesele-verbale săptămânale.

 • (8) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se va efectua de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul autorității publice locale care au atribuții de urmărire a contractului împreună cu reprezentanți ai operatorului.

 • (9) Operatorul se obligă să asigure și mijloacele de transport necesare verificărilor pe teren, în orice moment al solicitării.

 • (10) Verificarea prestației operatorului se realizează de către personalul de specialitate al autorității publice locale independent sau împreună cu reprezentantul operatorului în orice moment al zilei.

 • (11) Pentru fiecare transport de deșeuri voluminoase și textile de la centrele special amenajate, operatorul va notifica în timp util autoritatea contractantă astfel încât un repreyentant al acesteia să participe la cântărirea deșeurilor, ocazie cu care va încheia un proces-verbal privind cantitățile colectate.

Obiective de exploatare

Art. 20.

(1) Obiectivele de exploatare avute în vedere sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) promovarea calității și eficiența activităților;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • d) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la Normele Uniunii Europene;

 • e) gestionarea activităților pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

Obiective de ordin economic

Art. 21.

 • (1)  Prin prestarea activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se urmărește realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului.

 • (2)  Tarifele prezentate în oferta financiară se stabilesc, se ajustează sau se modifică conform prevederilor Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Odată cu fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor activităților, operatorul va prezenta memoriul tehnico-economic justificativ.

Obiective de mediu

Art. 22.

 • (1) Pe perioada derulării contractului se va respecta legislația în vigoare privind mediul și legislația specifică serviciilor publice de salubrizare.

 • (2) Pe toată perioada contractului, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente.

Tarife

Art. 23.

Oferta financiară va fi prezentată conform următorului tabel:

Nr. crt.

DENUMIRE TARIF

UM

Valoare tarif fără TVA [lei]

1.

Tarif colectare, transport, deșeuri din construcții și amenajări interioare

Lei/tonă

2.

Tarif colectare deșeuri voluminoase la punctul de lucru principal de la persoane juridice (deșeuri aduse prin aport voluntar)

Lei/100 kg

3.

Tarif colectare deșeuri voluminoase de la adresă, persoane fizice și juridice (pe baza contractelor încheiate cu acestea)

Lei/100 kg

4.

Tarif colectare deșeuri voluminoase de pe domeniul public, în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă

Lei/tonă

5.

Tarif colectare deșeuri din țesuturi vegetale (pe baza comenzilor emise de autoritatea contractantă)

Lei/tonă

6.

Tarif colectare deșeuri din țesuturi vegetale (pe baza contractelor încheiate cu utilizatorii)

Lei/tonă

7.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 1,5-3,0 mc

Lei/buc./24 ore

8.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 3,1- 5,0 mc

Lei/buc./ore

9.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 5,110,0 mc

Lei/buc./24 ore

* Tarifele includ și următoarele cote : beneficiu și cheltuieli indirecte.

Punctajul acordat ofertanților se calculează după formula:

Pn= ^XPmax

1 n

Unde:

Pn- punctajul acordat ofertei „n“

Pmax- punctajul maxim acordat pentru tariful respectiv

Tmin- cel mai mic tarif ofertat

Tn - tariful ofertat de ofertantul „n“

Precizări:

 • 1.  Operatorul nu percepe contravaloarea operațiilor pe care le execută pentru preluarea la punctul său de lucru a deșeurilor voluminoase aduse prin aport voluntar de la persoanele care aduc aceste deșeuri. Aceste cantități de deșeuri precum și proveniența lor, numele și adresa persoanei care le aduce, inclusiv mijlocul de transport cu care au fost aduse, vor fi comunicate în scris autorității contractante. Contravaloarea serviciului prestat- cântărire, manevrare, etc., va fi achitată pe baza situațiilor de lucrări și a bonurilor de cântărire, de către autoritatea contractantă, tariful fiind cel ofertat, conform punctului 2 al tabelului anterior.

 • 2.  Autoritatea contractantă achită contravaloarea serviciilor prestate conform situațiilor de lucrări, a tarifelor ofertate, a bonurilor de cântărire și tarifelor practicate de către

 • a.   depozitul conform

 • b.  stația de compostare Arad

 • c.   operatorul care transportă și neutralizează deșeuri periculoase, cu care operatorul de colectare, transport deșeuri din construcții și amenajări interioare, deșeuri voluminoase și deșeuri din țesuturi vegetale a încheiat contract de servicii. Operatorul va factura distinct contravaloarea depozitării, respectiv a compostării țesuturilor vegetale față de serviciul prestat conform tarifelor ofertate și după caz contravaloarea depozitării deșeurilor periculoase.

CAP. X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24. Activitățile care fac obiectul acestui caiet de sarcini vor putea fi prestate numai de către operatori licențiați de către A.N.R.S.C. în condițiile legii.

Art. 25. Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt condiții minimale pentru atribuirea contractului concesiune a activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor de țesuturi vegetale din Municipiului Arad.

AUTORIZAȚII ȘI LICENȚE: Operatorul va obține și va menține valabile pe toată perioada prestării activităților următoarele:

 • a)  licențele necesare pentru desfășurarea activităților eliberate de ANRSC, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • b)  orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu și/sau autorizația de gospodărire a apelor;

 • c)  verificările metrologice ale instalațiilor de cântărire.

REGLEMENTĂRI LEGALE

 • -  Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor.

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea planului național de gestionare a deșeurilor.

 • -  Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a serviciilor comunitare de utilități publice.

 • -  Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a serviciului de salubrizare a localităților.

 • -  Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru a serviciului de salubrizarea localităților.

 • -  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea concesionării activității de colectare, transport, depozitare, valorificare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

Data

1.

Mihailovici Horia Dumitru

Președinte comisie

2.

Moldovan Gabriel

Membru

3.

Florea Liliana

Membru

4.

Tomoș Cristian

Membru

5.

Radu Carmen

Membru

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa 1 la Caietul de sarcini pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de   „Colectare,   transport, depozitare,

valorificare și eliminare/ neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Indicatori de performanță

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Unitate de măsură

Valoare

1

Condițiile care trebuiesc respectate de către operatori pentru asigurarea activitățile de colectare transport, depozitare, valorificare și eliminare/ neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale din punct de vedere cantitativ și calitativ

1.a.1

Colectarea integrală a cantităților de deșeuri care fac obiectul gestiunii delegate și pentru care s-au emis comenzi sau s-au primit de către operator solicitări din partea beneficiarilor

%

100

1.a.2.

Cantitatea de deșeuri selectate din deșeurile voluminoase

%

Min. 5

1.b

Prestarea activității pentru toți utilizatorii din aria de responsabilitate

%

100

1.c.

Adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor

1.c.1.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 1,5-3,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.c.2.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 3,1 - 5,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.c.3.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 5,1 - 10,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.d.

Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare

1.d.1.

Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

1.e.

Respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației:

1.e.1.

Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

100

1.e.2.

Numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

100

2.

Asigurarea evaluării continue a operatorului cu privire la următoarele activități:

2.a.

Contractarea prestării activității

2.a.1.

Numărul de contracte încheiate raportat la numărul total de solicitări

%

100

2.b.

Măsurarea, facturarea nși încasarea contravalorii serviciilor efectuate:

2.b.1.

Numărul de reclamații rezolvate privind cantitatea de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații, privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități

%

100

2.b.2.

Valoarea totală a facturilor încasate raportat la valoarea totală a facturilor emise

%

100

2.c.

Îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

%

100

2.d.

Menținerea unor relații echitabile între operator și utiliyatori prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți

2.d.1.

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licențe și autorizații

Nr.

0

2.d.2.

Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

Nr.

0

2.e.

Soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare

2.e.1

Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

2.e.2.

Numărul de reclamații scrise justificate, raportat la numărul total de utilizatori care au încheiat contracte

%

0

2.f.

Numărul de campanii de colectare-constientizare minim (4 campanii)

%

100

3.

Pentru respectarea indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure

3.a.

Gestionarea serviciului conform prevederilor contractuale

%

100

3.b.

Evidența clară și corectă a utilizatorilor

%

100

3.c.

Înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate

3.c.1.

Înregsitrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, raportată la comenzile primite și contractele încheiate cu utilizatorii

%

100

3.d.

Înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora:

3.d.1.

Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori:

- Colectare de la persoane fizice

- Colectare de la persoane juridice

%

%

1 1

3.d.2.

Procentul din totalul de sesizări scrise și înregistrate la care s-a răspuns în termen mai mic de 30 de zile

%

100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 179/30.04.2020

CONTRACT DE CONCESIUNE-Model

a activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

CAP. I. Părțile contractante

 • (1)   MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr.75, C.U.I.3519925, telefon 0257281850, fax 0257284744, cont RO19TREZ02124670271XXXXX deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin dl. Laurențiu Călin Bibarț, având funcția de Primar, în calitate de delegatar , pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă, în calitate de CONCEDENT;

și

 • (2)   Societatea Comercială ., cu sediul principal în , județul

, telefon, fax, C.U.I., cont deschis la

reprezentată prin, având funcția de, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte, în calitate de CONCESIONAR,

CAP. II. Obiectul contractului

Art. 1.Obiectul contractului constă în dreptul și obligația prestării activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe domeniul public al Municipiului Arad.

Art. 2.Obiectivele Autorității contractante sunt:

 • a)  îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b)  promovarea calității și eficienței acestui serviciu;

 • c)  dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • d) protecția mediului înconjurător;

 • e)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • f)  securitatea serviciului

 • g)  îndeplinirea țintelor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor municipale.

Art. 3. Municipiul Arad păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare precum și dreptul de a urmări, controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea activitatea de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale:

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

 • b) calitatea serviciului prestat;

 • c) parametri cantitativi ai serviciului prestat;

 • d) modul de exploatare, conservare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului public de salubrizare;

 • e) monitorizarea si controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare.

Art. 4. (1) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea concesiunii sunt următoarele:

 • a.  bunuri de retur-sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de concesiune în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații, Autorității contractante.

 • b.  bunuri de preluare sunt acele bunuri care la încetarea contractului de concesiune pot reveni Autorității contractante, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii.

 • c.  bunuri proprii sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea Operatorului. Sunt bunuri proprii : dotări tehnice, utilaje, echipamente și instalații specifice de salubrizare, recipiente de diverse capacități, alte mijloace necesare desfășurării activității.

 • 1)     Bunurile de retur vor face obiectul unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Autoritatea contractantă și Operator.

 • 2)      Operatorul se obligă să notifice Autoritatea contractantă cu privire la orice investiție realizată în scopul îndeplinirii serviciului pe perioada derulării contractului.

CAP. III.Documentele contractului

Art. 5. Următoarele documente aferente activității colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale sunt anexe ale contractului, făcând parte integrantă din acesta:

 • a)  Caietul de sarcini privind prestarea activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, cu anexele aferente, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

 • b) Regulamentul serviciului;

 • c) Anexa cuprinzând prețurile/tarifele de prestare a activității.

CAP. IV. Durata contractului

Art. 6. (1) Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • (2) Perioada de mobilizare este de 90 de zile de la data semnării contractului.

CAP. V.Redevența

Art. 7. (1) Redevența anuală reprezintă 3% din veniturile încasate.

 • (2) Redevența se va plăti în fiecare an până la data de 31 ianuarie pentru anul precedent.

 • (3) Plata redevenței se va face prin ordin de plată în contul RO 24 TREZ 0215 02205 X 023130 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, C.F. 28631478.

 • (4) Pentru fracțiuni de an redevența se calculează proporțional cu durata respectivă.

 • (5) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Autorității contractante să ceară Operatorului penalități în cuantum de 0,2% pe zi din plata restantă. Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul redevenței restante.

 • (6) Cumularea penalităților până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență atrage încetarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile și fără a mai apela la instanțele judecătorești.

CAP.VI. Drepturile părților

 • A. Drepturile Operatorului

Art. 8. Operatorul are următoarele drepturi:

 • 1.  de exclusivitate a prestării activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad,

 • 2. să încaseze contravaloarea activităților prestate,

 • 3. să valorifice deșeurile sortate,

 • 4. să propună ajustarea și modificarea tarifelor.

 • B. Drepturile Autorității contractante

Art. 9. Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

 • 1. de a inspecta bunurile, activitățile desfășurate, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea acestuia, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contract;

 • 2. de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului atunci când orice modificare a legislației sau din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, vor conduce la modificarea de drept a contractului;

 • 3. de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 4. de a denunța unilateral contractul în condițiile legii, în cazul în care operatorul nu respectă obligațiile asumate în contract;

 • 5. de a sancționa operatorul, în cazul în care acesta nu operează la parametri de eficiențăși calitate la care acesta s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului prestat

 • 6. de a aproba ajustarea și modificarea tarifelor

 • 7. de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita Operatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri

CAP.VII. Obligațiile părților

 • A. Obligațiile Operatorului

Art. 10. Operatorul are următoarele obligații:

 • 1. să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activității;

 • 2.  să respecte prevederile contractului;

 • 3. să respecte prevederile Regulamentului de organizare șifuncționare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Arad și a Județului Arad;

 • 4. să respecte indicatorii de performanță ai serviciului;

 • 5. să finanțeze cheltuielile curente pentru furnizarea/prestarea activităților de colectare,

transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente din bugetul propriu de venituri și cheltuieli;

 • 6. să furnizeze Autorității contractante și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării activităților prestate în conformitate cu clauzele contractului de concesiune, a regulamentului serviciului de salubrizare și ale autorizației de mediu;

 • 7. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 8. să efectueze serviciul public conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • 9. să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate;

 • 10. la încetarea contractului din alte motive decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, Operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către Autoritatea contractantă;

 • 11. în cazul în care operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt Autorității contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • 12.     să ia măsurile necesare privind respectarea igienei, condițiilor de siguranță în exploatare și la locul de muncă, a normelor de protecție a muncii, respectiv de protecție a mediului;

 • 13.     să presteze activitatea cu respectarea principiului universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.

 • B. ObligațiileAutorității contractante

Art. 12. Autoritatea contractantă are următoarele obligații:

 • 1. să nu împiedice operatorul în exercitarea drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • 2. să nu modifice în mod unilateral contractul, înafară de cazurile prevăzute expres de lege, cu excepția art. 9 pct. 2;

 • 3. să notifice operatorul despre apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

CAP. VIII. Tarife și modalități de plată

Art. 13. (1) Stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor se va efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor, specific serviciului și cu respectarea legilor speciale.

(3) Tarifele de prestare a activităților care fac obiectul contractului sunt următoarele:

Nr. crt.

DENUMIRE TARIF

UM

Valoare tarif fără TVA [lei]

1.

Tarif colectare, transport deșeuri din construcții și amenajări interioare

Lei/tonă

2.

Tarif colectare deșeuri voluminoase la punctul de lucru de la persoane   juridice (deșeuri aduse prin aport

voluntar)

Lei/100 kg

3.

Tarif colectare deșeuri voluminoase de la domiciliul solicitantului, persoane fizice și juridice (pe baza contractelor încheiate cu acestea)

Lei/100 kg

4.

Tarif colectare deșeuri voluminoase de pe domeniul public, în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă

Lei/tonă

5.

Tarif colectare deșeuri din țesuturi vegetale (pe baza comenzilor emise de autoritatea contractantă)

Lei/tonă

6.

Tarif colectare deșeuri din țesuturi vegetale (pe baza contractelor încheiate cu utilizatorii)

Lei/tonă

8.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 1,5-3,0 mc

Lei/buc./24 ore

7.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 3,1- 5,0 mc

Lei/buc./ore

9.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 5,110,0 mc

Lei/buc./24 ore

 • (3) Tarifele se pot ajusta la solicitarea Operatorului cel mai devreme după primul an de activitate, dar nu mai mult de o dată pe an, conform ordinului A.N.R.S.C. în vigoare. Parametrul de ajustare a tarifelor este indicele prețurilor de consum pentru servicii, publicat de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior solicitării.

 • (4) Noile tarife și actul adițional aferent se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 14. (1) Contravaloarea serviciului prestat va fi plătită de către beneficiarii serviciului:

 • - Municipiul Arad- achită contravaloarea activităților prestate în baza comenzilor, a situațiilor de lucrări, la tarifele ofertate

 • - persoane fizice- achită contravaloarea activității prestate în baza contractelor încheiate cu operatorul, pe baza tarifelor ofertate

-persoane juridice- achită contravaloarea activităților prestate în baza contractelor încheiate cu operatorul

 • (2) Operatorul va achita:

 • - depozitului conform contravaloarea depozitării deșeurilor reziduale rezultate din activitatea

prestată

 • - operatorului stației de compostare contravaloarea compostării deșeurilor

 • - agentului economic care procesează beton- contravaloarea preluării și procesării betonului

CAP. IX. Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

Art. 15. (1) Standardele minime de calitate ale activității prestate sunt cele prevăzute în Caietul de sarcini, parte integrantă a contractului.

(2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciului public de salubrizare privind activitățile de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, având în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării

Art. 16. Indicatorii de performanță ai serviciului

 • (1) Evaluarea și monitorizarea activității colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale se va realiza în baza prevederilor caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță ai serviciului, de către personalul serviciului de specialitate al Autorității contractante, cu atribuții în urmărirea contractului, care solicită prezența responsabilului cu verificarea efectuării serviciului din partea operatorului.

 • (2) Operatorul se obligă să numească înlocuitori ai responsabililor cu urmărirea prestării activității pentru situația în care responsabilii nu pot participa la verificări, indiferent de motivul neparticipării. Operatorul se obligă să comunice Autorității contractante numele și numerele de telefon ale persoanelor respective.

 • (3) Responsabilul cu verificarea menționat la alin. 1 are obligația de a răspunde solicitării în termen de 30 minute de la momentul solicitării. În cazul nerespectării acestui termen, personalul Autorității contractante încheie documentul constatator (Notă de constatare), care este opozabil operatorului.

CAP. X. Încetarea contractului

Art. 17. Contractul încetează în următoarele situații:

 • a)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina achizitorului;

 • b) în cazul constatării unor abateri grave ale operatorului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către autoritatea contractantă;

 • c) în cazuri de forță majoră sau caz fortuit, când operatorul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • d) alte cauze prevăzute de lege.

CAP.XI. Forța majoră

Art. 18. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră, astfel cum este definită în lege, este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP.XII. Răspunderea contractuală

Art. 19. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

CAP. XIII. Litigii

Art. 20. (1) Neînțelegerile de orice fel ce decurg din executarea contractului se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, acestea sunt de competența instanței judecătorești competente.

CAP. XIV. Alte clauze

Art. 21 (1) Subdelegarea de către operator a activității de sortare a deșeurilor reciclabile este interzisă.

(2) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • (3) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

OPERATOR,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


P R O I E C T                      Avizat

ROMÂNIA                                      p. SECRETAR GENERAL

JUDEȚUL ARAD                                         Sorin CONTRAȘ

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 131/16.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare,

a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 20570/16.03.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 19988/12.03.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) lit. d) și dA1), art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. e), lit. h) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă delegarea gestiunii activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, prin licitație deschisă.

Art. 2. Se aprobă durata contractului de concesiune de 5 ani.

Art. 3. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă modelului de contract de concesiune, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETARUL GENERAL


Serviciului Edilitar

Red./Dact. G.M./G.M.

Cod: PMA-S4-01

Anexa nr. 1 la Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Arad nr./

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

CAP.1. INTRODUCERE

Denumirea studiului: Studiu de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale “.

Autoritatea contractantă:

Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 75

Elaborator:  Comisia de coordonare și supervizare numită prin Dispoziția Primarului nr.

386/05.03.2020.

 • 1.1.Descriere generală a activității

În domeniul concret al gestionării deșeurilor, obiectivul este acela de a completa serviciul de salubrizare a municipiului prin organizarea prestării activităților care nu fac obiectul contractului de concesiune încheiat de ADI-SIGD în numele și pe seama membrilor Asociației.

Prin aceasta este promovată valorificarea deșeurilor, diminuarea cantităților de deșeuri care se depozitează în depozitul conform și se contribuie la atingerea țintelor asumate prin Tratatul de aderare a României la UE și a celor prevăzute în POS Mediu.

Obiectivele specifice sunt:

 • Modernizarea și extinderea sistemului integrat de colectare și transport al deșeurilor la nivelul municipiului Arad;

 • Implementarea/extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor din construcții și demolări, a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor din echipamente electrice și electronice;

 • Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate;

 • Eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legislative în domeniul gestionării deșeurilor în scopul protejării sănătății populației și a mediului.

 • 1.2. Scopul studiului de oportunitate

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâre a consiliului local, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ-teritoriale și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Ținând cont de faptul că, pentru îndeplinirea obligației administrației publice locale de a organiza serviciul de salubrizare pe raza administrativ-teritorială, respectiv a tuturor activităților componente ale acestui serviciu și de faptul că activitatea de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale “ nu face obiectul contractului de concesiune nr. 1603/2017 de salubrizare menajeră, încheiat de către ADI-SIGD, este necesară elaborarea prezentului studiu și stabilirea modalității de gestiune a serviciului prin hotărâre a consiliului local.

Prin organizarea prestării acestei activități componente a serviciului de salubrizare se contribuie la atingerea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare prevăzut de Anexa nr. 6 la Ordonanța de Urgență nr. 196/2005.

Astfel, scopul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale privind serviciul de salubrizare al municipiului Arad și stabilirea oportunitatății delegării gestiunii activității de „ Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale “.

 • 1.3. Procesul de luare a deciziilor

Legea permite autorităților administrației publice locale să delege una sau mai multe activități componente ale serviciului de salubrizare. Articolul 14, alin. (2) din Legea 101/2006 prevede că "Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una or imai multe activități prevăzute la art. 2 alin. (3)."

Activitățile de colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sauexterioară a acestora, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, ca părți componente ale serviciului de salubrizare, sunt supuse regimului juridic al serviciilor comunitare de utilități publice și le sunt aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

 • ❖  -universalitate;

 • ❖  -continuitate din punct de vederecalitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

 • ❖  -adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;

 • ❖  -accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;

 • ❖  -transparență decizională și protecția utilizatorilor;

 • ❖  -satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor;

 • ❖  -sănătatea populației și îmbunătățirea calității vieții;

 • ❖  -protecția utilizatorilor;

 • ❖  -funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • -introducerea unor metode moderne de management;

 • -introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

 • -dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • ❖  -informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale serviciului;

 • -respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, salubrizarea localităților este un serviciu comunitar de utilități publice care asigurăsatisfacerea unor nevoi esențiale de utilitate și interes public general, serviciu care are următoarele particularități:

 • are caracter economico-social;

 • ❖  răspunde unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • ❖  are caracter tehnico-edilitar;

 • are caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • aria de acoperire are dimensiune locală, municipală;

 • ❖  este înființat, organizat și coordonat de autoritatea administrației publice locale;

 • este organizat pe principii economice și de eficiență;

 • poate fi furnizat/prestat de către operatorii titulari de licență care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;

 • este furnizat/prestat pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate.

Organizarea și delegarea gestiunii activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, parte componentă a serviciului de salubrizare, alegerea modalității de gestiune, atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii sunt atribuții ale autorităților administrației publice locale, consiliile locale adoptând hotărâri în acest sens.

 • 1.4. Structura și conținutul Studiului

Structura studiului se axează pe analiza unor aspecte relevante în care se includ:

-Aspecte generale

-Fezabilitatea tehnică

-Fezabilitatea economică și financiară

-Aspectele de mediu

-Aspectele sociale și instituționale

- Analiza comparativă pentru alegerea tipului de atribuire.

CAP. 2. ASPECTE GENERALE ALE STUDIULUI

 • 2.1. Obiectivele și cerințele studiului

Obiectivele activității care face obiectul delegării sunt cele precizate de art. 5 alin. 2 al Legii nr. 101/2006, republicată, cu referire la serviciul public de salubrizare și anume:

 • ❖     îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • ❖      susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • ❖     promovarea calității și eficienței serviciului;

 • ❖     dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • ❖     gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competivitate și eficiență;

 • ❖     promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • ❖      consultarea cu utilizatorii serviciului, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • ❖     adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia.

 • ❖     Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • ❖     Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean.

Prezentul studiu de oportunitate include analiza situației actuale și stabilirea procedurii viitoare de delegare aactivității, conform legislației in vigoare.

Scopul principal pentru atribuirea contractului de delegare a activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale îl constituie:

 • ❖  Necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente și de calitate;

 • ❖  Respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislația UE;

 • ❖  Necesitatea atingerii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipal eliminate prin depozitare;

 • ❖  necesitatea îndeplinirii obligației autorității publice locale de a asigura Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, îndeplinind astfel atât o obligație legală cât și o cerință firească a utilizatorilor.

Legislația de mediu privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, Legea 211/2011, art.17, alin. (1), lit. a) și b), cu modificările și completările ulterioare, prevede că : Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării.

Potrivit prevederilor art. 59 (1) lit. f) , autoritățile administrației publice locale au obligația asigurării spațiilor necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.

Pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, Ordonanța de Urgență a Guvernului 196/2005 privind Fondul de mediu, art.9 lit.p) prevede o contribuție la Fondul pentru mediu de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare este pentru anul 2020 de 60% din care minim 50% să fie prin reciclare.

De asemenea, același act normativ la art. 9, lit.c), prevede o contribuție pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantum de 80 lei/tonă începând cu anul 2020.

În conformitate cu prevederile art.29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ -teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

 • 2.2.Prezentarea generală

 • 2.2.1.Descriere succintă a condițiilor locale economice

Arad este orașul reședință al Județului Arad, aflat în partea de vest a României.

Municipiul Arad are o suprafață de 252,85 kmp și o populație de 178.462 locuitori la data de 01.07.2016, conform informațiilor primite de la Direcția Județeană de Statistică Arad.

Conform recensământului din anul 2011, populația stabilă a municipiului Arad este de 159.074 locuitori.

Din punct de vedere geografic, Municipiul Arad se află situat în vestul României, străbătut de cursul râului Mureș. Regimul climatic este continental moderat.

Din punct de vedere economic, datorită poziției geografice propice, Aradul a avut dintotdeauna o bogată activitate economică și comercială.

 • 2.3.Descrierea activității de salubrizare în Municipiul Arad

a) Colectarea si transportul deșeurilor municipale

În prezent, pentru asigurarea continuității permanente a serviciului de salubrizare menajeră la nivelul Municipiului Arad serviciul public de salubrizare menajeră este prestat de către un operator licențiat, în baza contractului de delegare prin concesiune a serviciului Public de Salubrizare nr. 1603/24.10.2017. Contractul a fost atribuit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județului Arad. Data de la care a început derularea acestui contract este 24.04.2018. Contractul a fost încheiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții inclusive fracțiile colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori pentru Zona 1, din care face parte și municipiul Arad.

 • b. Sortarea și valorificarea deșeurilor municipale si similare

În municipiul Arad există o stație de sortare a deșeurilor care a fost realizată de operatorul S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. pe parcursul derulării contractului de concesiune nr. 22/2004 de salubrizare menajeră, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, încheiat între acesta și Municipiul Arad. Această stație de sortare este bun de retur și a revenit liberă de sarcini în proprietatea municipiului la finalizarea contractului. Stația de sortare este situată în Arad, str. Șoseaua de Centură Nord FN.

 • c. Depozitarea deșeurilor

Eliminarea finală a deșeurilor se face la depozitul conform administrat de SC FCC Environment România SRL. Activitatea de depozitare/neutralizare a deșeurilor este concesionată societății menționate, în acest sens fiind încheiat contractul de concesiune nr. 6863/2002. Depozitul a devenit operațional în decembrie 2002.

Suprafața depozitului conform este de 134.457 mp din care suprafața de depozitare este de 96.383 mp. Aria de depozitare este formată din 15 sectoare de depozitare. Capacitatea totală a depozitului conform este de 1.723.311,80 mc după stabilizare.

Serviciul public de salubrizare în Municipiul Arad funcționează și este organizat conform Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiu Arad -aprobat prin H.C.L.M. nr. 297/2015.

ADI-SIGD județul Arad a încheiat în numele și pe seama membrilor Asociației contractul nr. 1603/2017 de Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad- Zona 1.

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice este asigurată de un operator specializat în baza unui protocol de colaborare încheiat cu Municipiul Arad.

Astfel serviciul este asigurat doar pentru colectarea deșeurilor menajere, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile din construcții, deșeurile voluminoase și cele din țesuturi vegetale fiind exceptate din obiectul contractului.

Prin urmare deșeurile din construcții și amenajări interioare , deșeurile voluminoase și deșeurile din țesuturi vegetale, altele decât cele rezultate din activitățile prestate de operatorii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, din parcuri, grădini publice și aliniamente stradale, se regăsesc pe platformele gospodărești sau în preajma acestora sau diseminate în diverse zone de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad. Aceste deșeuri constituie o sursă de poluare, afectează mediul, și conferă un aspect inestetic, iar în timp, locațiile în care se găsesc se transformă în rampe neorganizate de deșeuri.

 • 2.4.Cadrul legal

Actele normative ce stau la baza elaborării Studiului de oportunitate a deciziei de concesionare a activității Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad organizarea procedurii de concesionare prin licitație deschisă sunt :

 • ✓      Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ✓      Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu

modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • ✓     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • ✓     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • ✓     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • ✓     Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • ✓     Ordonanța de urgență nr.195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare;

 •     Legea nr.211/2011 privin dregimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

 • ✓     Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • ✓     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiului Arad;

 • ✓     Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 17/2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad - Zona I de către A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad.

Cadrul legal al U.E corelat cu legislația specifică românească este prezentat în tabelul de mai jos:

Legislația cadru a UE

Legislația specifică din Romania

Directiva nr. 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a unor directive.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. OM nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor.

DeciziaComisiei 2000/532/CE (cu modificările ulterioare) de stabilire a unei liste de deșeuri.

HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare.

Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor.

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile din 12 februarie 2005 de acceptare și Procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CAP. 3. FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI

 • 3.1. Informații tehnice generale

Serviciul public de salubrizare cu toate activitățile prevăzute de contractul de concesiune nr. 1603/2017 se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, scopul fiind cel de asigurare a colectării și transportului deșeurilor municipale și similare provenite de la persoanele fizice și juridice, colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor reciclabile.

Serviciul public de salubrizare la nivelul Municipiul Arad este organizat și funcționează conform Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului - aprobat prin H.C.L.M. nr. 297/2015, iar la nivelul județului Arad Regulamentul propriu de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Arad, pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor a fost aprobat și de municipalitate prin H.C.L.M nr.17/2017.

Finanțarea activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad se va face din tarifele percepute de către operator de la persoanele care optează pentru prestarea serviciului pe baza solicitării adresate operatorului, respectiv din tariful perceput de la administrația publică locală pentru serviciile prestate în baza comenzilor primite de la aceasta.

 • 3.1.1. Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad

Activitatea de colectare și transport a deșeurilor din construcții, provenite din reamenajări și reabilitări interioare/exterioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale nu este o activitate care se desfășoară cu o frecvență zilnică, aceasta urmând să se desfășoare pe baza comenzilor primite de la autoritatea contractantă în urma constatărilor și verificărilor efectuate pe teren de aceasta sau împreună cu operatorul sau la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe baza contractelor de prestare încheiate cu acestea.

Deșeurile voluminoase și deșeurile textile colectate sunt transportate la punctul principal de lucru de către operator.

Deșeurile voluminoase vor fi dezmembrate de către operator, sortate și valorificate, iar fracția care nu poate fi valorificată va fi transportată și depozitată la depozitul conform.

Deșeurile din țesuturi vegetale vor fi transportate și predate de către operator la stația de compostare. Plata către operatorul stației de compostare se va face la tarifele practicate de către acesta, astfel:

 • - Pentru deșeurile colectate pe baza comenzilor autorității contractante , operatorul va întocmi situația de lucrări și va anexa bonurile de cântar emise de operatorul stației.

 • - Pentru deșeurile colectate de la utilizatori, plata către operatorul stației se efectuează de către operatorul de colectare, tariful de colectare incluzând și costul compostării

Operatorul asigură și activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeurile voluminoase are și următoarele obligații specifice:

 • ❖  Să dețină/utilizeze spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • ❖  Să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • ❖  Să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • ❖  Să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • să fie prevăzute cu cântar pentru cântărirea autovehiculelor,

 • să înregistreze datele la dispecer

 • să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure luminanța necesară desfășurării activității pe întreaga perioadă a zilei de lucru;

 • să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul.

 • 3.2. Indicatori de performanță ai activității

Evaluarea și monitorizarea activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad se va realiza în baza indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa 2. Indicatorii de performanță vor fi precizați și în caietul de sarcini.

Autoritatea administrației publice locale monitorizează realizarea de către operatori a indicatorilor de performanță, a clauzelor contractuale și respectarea legislației în vigoare.

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea activității:

 • continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciu;

 • respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor;

 • soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la activitatea sa.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure gestiunea activității conform prevederilor contractuale, înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

CAP. 4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A CONCESIUNII

 • 4.1. Situația principalilor indicatori economico-financiari ai activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad, parte a serviciului de salubrizare

Prin serviciul prestat se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune.

Structura și nivelul tarifelor de colectare, transport, sortare, tratare practicate de operatori sunt stabilite prin metode competitive și vor respecta costul efectiv al prestației.

Tarifele trebuie să acopere toate activitățile, de la colectare la depunerea deșeurilor la depozitul conform, predarea la stația de compostare/stația de concasare/operatori economici reciclatori.

Tarifele care se vor practica între operatorul de colectare și cel de la stația de compostare respectiv de la depozitul conform vor fi cele ofertate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunilor pentru fiecare serviciu în parte. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018, în tarifele practicate de proprietarii sau administratorii depozitelor/stației de compostare se va include contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, care, pentru anul 2020 este de 80 lei/tonă.

Utilizatorii serviciului, persoane fizice sau juridice, care solicită prestarea serviciului și încheie contracte cu operatorul, plătesc tariful care acoperă prestațiile întregului sistem de colectare, transport, sortare, până la eliminarea finală inclusiv.

Operatorul, în baza tarifelor ofertate și a comenzilor/contractelor încheiate cu utilizatorii colectează deșeurile care fac obiectul studiului, sortează și valorifică deșeurile reciclabile iar deșeurile reziduale le depozitează la depozitul conform.

Această activitate generează venituri la bugetul local din redevențele încasate de la operator.

CAP.5 FEZABILITATEA FINANCIARĂ

Activitatea de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad este parte componentă a serviciului de salubrizare și face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice. Aceasta se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunității locale ale unităților administrativ-teritoriale și se desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea autoritatea administrației publice locale. Sursa de finanțare a activității o reprezintă tariful plătit de către autoritatea contractantă pentru serviciile efectuate în baza comenzilor emise precum și de cel plătit de fiecare utilizator care apelează la serviciile operatorului.

Autoritatea contractantă va încasa o redevență anuală al cărei cuantum este de 3% din veniturile încasate, inclusiv din valoarea deșeurilor reciclate și valorificate.

Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

CAP. 6. ASPECTE LEGATE DE PROTECȚIA MEDIULUI

Protecția mediului constituie o obligație a autorităților administrației publice locale precum și a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos.

Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative care reglementează domeniul protecției mediului și va respecta programele de conformare la cerințele de mediu.

Operatorul își asumă prin semnarea contractului obligația de respectare a legislației privind protecția mediului precum și a celei referitoare la sănătatea publică precum și răspunderile care derivă din acestea în cazul încălcării prevederilor legale.

Gestionarea deșeurilor periculoase și monitorizarea siguranței și protecției mediului revin în sarcina operatorului.

Utilizarea corespunzătoare a infrastructurii aferente serviciului și asigurarea unei dotări conduce la scăderea nivelului de poluare.

Prin contractul de delegare a gestiunii operatorul se va angaja să respecte indicatorii de performanță stabiliți pentru desfășurarea activității.

CAP. 7 ASPECTE SOCIALE ȘI INSTITUȚIONALE

Din punct de vedere social și instituțional prestarea de calitate a serviciului de salubrizare menajeră se reflectă în:

 • ❖      Creșterea gradului de confort și a calității vieții cetățenilor;

 • ❖     Menținerea sau creșterea numărului de locuri de muncă pentru comunitatea locală, operatorul fiind încurajat să angajeze personal calificat și necalificat pe plan local, ceea ce va duce la diminuarea șomajului.

 • ❖     Operatorul va contribui la dezvoltarea economică locală, având furnizori locali de lucrări, produse și servicii. De asemenea, operatorul va contribui la bugetul local prin plata taxelor și impozitelor legale.

❖      Creșterea calității serviciului conduce la îmbunătățirea calității mediului și implicit a

sănătății populației.

Grupurile țintă în cazul concesionării activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad sunt persoanele fizice și juridice din municipiu care aleg varianta predării prin aport voluntar sau care solicită operatorului prestarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a celor din țesuturi vegetale.

CAP.8. DELEGAREA GESTIUNII

Deoarece în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, legislația privind concesiunile de lucrări și de servicii nu se aplică în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Cadrul legislativ în domeniul serviciilor publice de salubrizare este reprezentat de:

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, republicată, gestionarea serviciilor de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată prin următoarele modalități:

 • a) gestiunea directă;

 • b) gestiunea delegată.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local al municipiului.

Gestiunea directă presupune ca autoritățile administrației publice, prin intermediul unor compartimente proprii sau prin intermediul unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital integral al unităților administrative -teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective, să acționeze ca operator și să preia sarcinile și responsabilitățile referitoare la realizarea serviciilor de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice, conform legii.

Gestiunea delegată este o formă de management în cadrul căreia autoritățile administrației publice transferă, în baza unui contract denumit contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori, toate sarcinile și responsabilitățile referitoare la prestarea serviciului de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice.

Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ -teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Potrivit art. 29 alin. 1 din Legea 51/2006 republicata, cu modificările si completările ulterioare, "Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. ”

Potrivit aceluiași articol alin. 3 din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și se semnează de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.

Articolul 30, alin. 7 din Legea 51/2006 prevede că atribuirea directă a contractului, se poate realiza conform dispozițiilor art. 36, alin.1 din Legea 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Date fiind motivele de ordin economic, financiar, social și cele legate de protecția mediului, se recomandă alegerea formei de gestiune delegată.

Cap. 9. Alegerea tipului de contract

Alegerea atribuirii contractului prin procedură competitivă înseamnă scoaterea la licitație a activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor provenite din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad.

Aceasta este determinată și de faptul că art. 59 (1) lit. f) din Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, republicată, stabilește obligația autorităților administrațiilor publice locale de asigurare a spațiilor necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltarea în mod corespunzător a centrelor înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.

Terenul aferent acestor amenajări este proprietatea publică a Municipiului Arad, fiind pus la dispoziția ofertantului câștigător, având calitatea de bun de retur.

Concesionarea activității este soluția legală posibilă, deoarece prin procedură competitivă există posibilitatea de a ridica nivelul calitativ al serviciului prin impunerea unor standarde la prestarea acestuia. Mai mult decât atât, conform legislației europene forma de delegare a gestiunii serviciului prin procedură competitivă este considerată cea mai potrivită din punct de vedere tehnico-economic pentru orice tip de concesiune.

Din matricea de alocare a riscurilor, prezentată în anexa 1 a Studiului, reiese de asemenea că în cazul concesiunii riscurile sunt alocate în principal asupra concesionarului.

CAP.11. CONDIȚII CONTRACTUALE

Potrivit prevederilor legale pentru organizarea și derularea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, contractul de delegare a gestiunii, indiferent că este vorba despre gestiune direct sau delegată, va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

-denumirea părților contractante;

-obiectul contractului;

-durata contractului;

-drepturile și obligațiile părților contractante;

-nivelul redevenței sau a altor obligații, după caz;

-răspunderea contractuală;

-forța majoră;

-condiții de redefinire a clauzelor contractuale;

-condiții de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;

-menținerea echilibrului contractual;

-condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

-condițiile de exploatare a sistemului;

-interdicția subdelegării înțelegând prin aceasta încheierea unor contracte cu terții având drept obiect furnizarea/prestarea serviciului/activității concesionare;

-interdicția cesionării contractului de delegare.

-programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări atât fizic cât și valoric;

-sarcinile și obligațiile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;

-indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții;

-tarifele practicate și modalitățile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, conform legislației;

-modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

Pe lângă clauzele minime și obligatorii prevăzute mai sus, părțile pot include și alte clauze convenite de ele, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu și de următoarele anexe:

-caietul de sarcini al activității/serviciului;

-regulamentul serviciului de salubrizare;

-inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului, dacă este cazul;

-procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor.

 • 11.1. Părțile contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune sunt:

Municipiul Arad- membru al ADI-SIGD, în calitate de Autoritate contractantă

Operatorul, S.C.., în calitate de Operator.

 • 11.2. Obiectul contractului

Obiectul Contractului îl constituie concesionarea activității de Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale.

Operatorul va desfășura activitatea în conformitate cu obligațiile de serviciu public și va avea următoarele drepturi:

-încasarea tarifului de la persoanele juridice și fizice cu care încheie contracte;

-valorificarea deșeurilor reciclabile sortate și încasarea veniturilor provenite din vânzarea deșeurilor reciclate;

-prestarea activității pe teritoriul administrativ al municipiului Arad;

11.3 Durata contractului

Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • 11.4. Încetarea contractului

Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situații:

-la finalizarea duratei contractului;

-în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către autoritatea contractantă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina autorității contractante;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului;

-în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea contractantă, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorității contractante;

-la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a operatorului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

-în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat delegarea, la propunerea autorității contractante; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percepdaune;

-în cazul în care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase

sau licența nu este prelungită după expirarea termenului;

-în cazul imposibilității de a continua contractul datorită forței majore;

-în cazul sistemului judiciar de lichidare, reorganizare judiciară, cu sau fără o autorizație de continuare a activităților, faliment, cu privire la sau în legătură cu operatorul;

 • 11.5. Obligațiile părților

Operatorul va asigura:

-respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, siguranța în exploatarea construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

-respectarea legislației privind țintele de reciclare și valorificare a deșeurilor reciclabile;

-exploatarea, întreținerea și reparația mijloacelor de transport și a utilajelor, cu personal autorizat, în funcție de complexitatea utilajului și specificul postului/locului de muncă;

-respectarea indicatorilor de performanță și calitate stability prin Contractul de delegare a gestiunii;

-furnizarea către Concedent și/sau ANRSC, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora se prestează activitatea componentă a serviciului de salubrizare, în condițiile legii;

-respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii;

-aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • - elaborarea Planurilor anuale de revizii și reparații pentru instalațiile concesionate și cele proprii ale operatorului executate cu forte proprii și cu terți;

-realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

-evidența orelor de funcționare a utilajelor;

-ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor reciclabile, a celor valorificate și a deșeurilor reziduale transportate la depozitul ecologic și raportarea periodică a situației autorităților competente (autorități publice locale, autorități de protecție a mediului), conform reglementărilor în vigoare;

-personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

-dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile ce se vor stabili prin contract (autovehicule cu suprastructură hidraulică, bene detașabile, instalații de cântărire, instalații de spălare/dezinfectare a camioanelor de colectare/transport etc.);

 • - colectarea întregii cantități de deșeuri din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase, inclusiv a deșeurilor textile și a deșeurilor din țesuturi vegetale și efectuarea curățeniei în centrele amenajate și în punctele specificate în comenzile emise de către Delegatar;

 • 11.6. Regimul bunurilor

Terenurile care se pun la dispoziție de către autoritatea contractantă pentru amenajarea punctelor de colectare a deșeurilor și a punctului principal de lucru sunt bunuri de retur.

La încetarea contractului de delegare bunurile de retur vor fi restituite autorității contractante în mod gratuit și libere de orice sarcină.

 • 11.7. Investiții

Investițiile care vor fi realizate de către operator pentru realizarea infrastructurii aferente activității ce vor cuprinde cel puțin:

 • - amenajarea unui punct de lucru principal (construirea unei platforme betonate și construirea unei hale de lucru în care se va desfășura activitatea de sortare a deșeurilor), asigurarea unui spațiu închis, acoperit în care vor fi depozitate temporar deșeurile voluminoase, respectiv deșeurile reciclabile;

 • - construirea împrejmuirilor și a platformelor betonate pe terenurile puse la dispoziție de către autoritatea contractantă pentru amenajarea punctelor de preluare a deșeurilor voluminoase de la persoane fizice și juridice;

 • - construirea la fiecare centru de preluare a deșeurilor a unei cabine pentru pază, respectiv pentru personalul care gestionează punctul de lucru;

-achiziționarea containerelor/benelor pe fiecare punct de colectare;

-utilaje constând în încărcător frontal, autovehicule de transport marfă, autovehicule pentru verificarea pe teren a existenței deșeurilor, recipiente/bene detașabile, etc.

Operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile utilizate pentru îndeplinirea activității.

Investițiile operatorului se vor efectua în perioada de mobilizare care este de 90 de yile de la semnarea contractului.

 • 12. CONCLUZII

În urma analizării situației existente și a matricei riscurilor, considerăm că cea mai bună soluție este concesionarea activității prin organizarea unei proceduri competitive, prin licitație publică deschisă.

Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de delegare.

Perioada de mobilizare este de 90 de zile de la semnarea contractului.

Comisia de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea concesionării activității de colectare, transport, depozitare, valorificare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

Data

1.

Mihailovici Horia Dumitru

Președinte comisie

2.

Moldovan Gabriel

Membru

3.

Florea Liliana

Membru

4.

Tomoș Cristian

Membru

5.

Radu Carmen

Membru

Anexa 1 la Studiul de oportunitate Pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/ neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Riscuri cheie

Finanțarea

Se preia de catre Delegat, care este responsabil de realizarea investitiilor necesare pentru asigurarea cerintelor contractului și caietului de sarcini, și de cele prevăzute în autorizația de mediu

Riscul unor cantitati mici de deșeuri care trebuiesc colectate și prelucrate/sortate

Riscul este preluat de catre operator.

Riscul de refuz al cantitatilor pregătite pentru reciclare

Riscul este comun, concedentul nu poate diminua cantitățile de deșeuri eliminat final iar operatorul nu încasează contravaloarea deșeurilor sortate

Riscul de mediu

Riscul este al Concesionarului, care are responsabilitatea functionarii in conformitate cu Autorizatia de functionare

Riscuri sociale

Se preiau de delegat.

Riscul tehnologic

Se preia de catre Delegat.

Riscul privind operarea

Se preia de catre Delegat

Riscul intreruperii activitatii in cazul incetarii contractului inainte de termen

Riscul este preluat de Delegat. Costurile cauzate de neindeplinirea obligatiilor din Contract vor fi recuperate prin hotarari ale instantelor de judecata.

Aprecierea riscului de operare semnificativ (de natura economica, conform Legii 100/2016) transferat operatorului se face in conformitate cu prevedere art. 6, alin (2) al Legii 100/2016, respectiv: “Se considera ca o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabila”.

Risc

Descriere

Repartizarea riscurilor

Autoritate contractantă

Comun

Operator

4. Schimbarea cerintelor concedentului in afara limitelor agreate prin contract

Delegatarul poate fi nevoit sa schimbe programul de lucru, pentru a satisface cerintele legii 211/2011 si pentru a include prevederile planurilor și strategiilor locale , județene, naționale sau prevederi legislative noi

X

5. Cantitati de deseuri preluate și implicit cantități reciclate

Riscul de a se diminua cantitățile de deșeuri voluminoase și din construcții și amenajări interioare Capacitatea de prelucrare a deșeurilor în vederea sortării celor reciclabile să nu poată fi acoperită datorita scaderii cantitatilor de deseuri colectate

X

6. Managementul general al activitatii

Concesionarul nu atinge performantele si obligatiile contractuale

X

4.Riscul depasirii costurilor

Riscul ca veniturile să nu

X

acopere valoarea investițiilor

5. Riscul de incendiu

Risc datorat reconsideram, fata de momentul atribuirii contractului a unor norme de protectie/apărare contra incendiilor noi si necesitatea adaptării la acestea

X

â.Riscuri                     de

intretinere/mentenanta

Costuri de mentenanta mari raportate la cantități de deseuri în scădere.

Estimare inadcevată a costurilor

X

7.Riscul in caz de Forta majora

Este riscul pentru aparitia unor situatii neprevazute, care nu se afla sub controlul niciunei parti si care intarzie sau fac imposibila atingerea performantelor.

X

8.Riscul politic

Riscul de modificari legislative care afecteaza capacitatea de performanta ca si pretul cu care conformarea poate fi realizata.

X

9. Riscul inflatiei

Riscul de crestere a tarifelor si costurilor

X

10.Rezilierea inainte de termen

Riscul de încetare a relatiilor contractuale inainte de termen si consecintele financiare ale unei astfel de incetari

X

11. Riscul de finantare

Riscul ca Operatorul sa nu poata asigura finantarea investitiilor prevazute in contract

X

12.Riscul impactului activității iperatorului asupra stării de salubrizare a municipiului

Riscul de neîndeplinire a obligatiei legale a autorității publice locale de colectare a deșeurilor

X

13. Risc de refuz a deșeurilor sortate de către operatorii economici autorizați (reciclatori)

Risc comun, autoritatea contractantă nu diminuează cantitățile de deșeuri eliminate final iar operatorul nu încasează contravaloarea deșeurilor sortate

X

Anexa 2 la Studiul de oportunitate Pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Indicatori de performanță

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Unitate de măsură

Valoare

1

Condițiile care trebuiesc respectate de către operatori pentru asigurarea activitățile de colectare transport, depozitare, valorificare și eliminare/ neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale din punct de vedere cantitativ și calitativ

1.a.1

Colectarea integrală a cantităților de deșeuri care fac obiectul gestiunii delegate și pentru care s-au emis comenzi sau s-au primit de către operator solicitări din partea beneficiarilor

%

100

1.a.2.

Cantitatea de deșeuri selectate din deșeurile voluminoase

%

Min. 5

1.b

Prestarea activității pentru toți utilizatorii din aria de responsabilitate

%

100

1.c.

Adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor

1.c.1.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 1,5-3,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.c.2.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 3,1 - 5,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.c.3.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 5,1 - 10,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.d.

Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare

1.d.1.

Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

1.e.

Respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației:

1.e.1.

Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

100

1.e.2.

Numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

100

2.

Asigurarea evaluării continue a operatorului cu privire la următoarele activități:

2.a.

Contractarea prestării activității

2.a.1.

Numărul de contracte încheiate raportat la numărul total de solicitări

%

100

2.b.

Măsurarea, facturarea nși încasarea contravalorii serviciilor efectuate:

2.b.1.

Numărul de reclamații rezolvate privind cantitatea de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații, privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități

%

100

2.b.2.

Valoarea totală a facturilor încasate raportat la valoarea totală a facturilor emise

%

100

2.c.

Îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

%

100

2.d.

Menținerea unor relații echitabile între operator și utiliyatori prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea

drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți

2.d.1.

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licențe și autorizații

Nr.

0

2.d.2.

Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

Nr.

0

2.e.

Soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare

2.e.1

Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

2.e.2.

Numărul de reclamații scrise justificate, raportat la numărul total de utilizatori care au încheiat contracte

%

0

2.f.

Numărul de campanii de colectare-constientizare minim (4 campanii)

%

100

3.

Pentru respectarea indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure

3.a.

Gestionarea serviciului conform prevederilor contractuale

%

100

3.b.

Evidența clară și corectă a utilizatorilor

%

100

3.c.

Înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate

3.c.1.

Înregsitrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, raportată la comenzile primite și contractele încheiate cu utilizatorii

%

100

3.d.

Înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora:

3.d.1.

Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori:

 • - Colectare de la persoane fizice

 • - Colectare de la persoane juridice

%

%

1 1

3.d.2.

Procentul din totalul de sesizări scrise și înregistrate la care s-a răspuns în termen mai mic de 30 de zile

%

100

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 178/30.04.2020

CAIET DE SARCINI

Pentru concesionarea activității de salubrizare privind activitățile de

“Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale”

CAP. I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentarea situației existente

În municipiul Arad serviciul de salubrizare menajeră este concesionat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, în numele și pe seama membrilor Asociației, către un operator specializat.

Activitățile de colectare a deșeurilor abandonate, a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a celor din țesuturi vegetale nu fac obiectul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei I, nr. 1603/24.10.2017.

De asemenea aceste activități nu fac obiectul contractului de salubrizare stradală și deszăpezire.

În această situație, pentru a soluționa problema colectării acestor tipuri de deșeuri care se regăsesc pe platformele de colectare (platforme gospodărești) din municipiul Arad, în apropierea acestora sau diseminate în diverse puncte pe domeniul public și pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 59 (1) lit.

 • f) din Legea nr. 211/2011, este necesară delegarea gestiunii activităților de colectare, transport, eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, activități componente ale serviciului de salubrizare.

De asemenea, prin concesionarea acestei activități se vine și în întâmpinarea unor necesități ale populației cât și a unor agenți economici.

Art.1.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a țesuturilor vegetale, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință pentru stabilire a condițiilor specifice de desfășurare a activităților de colectare, transport, depozitare, reciclare/valorificare și de eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a țesuturilor vegetale.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară pentru atribuirea contractului de concesiune a activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a țesuturilor vegetale.

Art.4.

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de salubrizare.

 • (3) Operatorii economici au obligatia de a respecta normele legale in vigoare privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și a legislației privind protecția mediului pe întreaga durată a contractului.

Art. 5. DURATA CONCESIUNII: 5 ani de la data semnării contractului.

Cap.II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Art. 6.

 • (9)      Activitatea de colectare, transport, reciclare/valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din

construcții și amenajări interioare, constă în:

- colectarea deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare depozitate pe platforme gospodărești, lângă acestea, din centrele special amenajate în acest scop sau de pe domeniul public, din diverse zone ale municipiului unde au fost abandonate;

 • - colectarea și transportul deșeurilor din construcții și amenajări interioare de pe platformele gospodărești, din jurul acestora sau a celor diseminate în diverse zone de pe domeniul public va fi efectuată numai în baza comenzilor emise de către autoritatea contractantă;

 • - colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare, abandonate în diverse puncte de pe domeniul public în baza comenzilor și constatărilor consemnate în procese-verbale de constatare întocmite de către autoritatea contractantă sau de către operator și contrasemnate de reprezentanții autorității contractante după verificările de rigoare;

 • - colectarea deșeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare de la persoane fizice și juridice din municipiul Arad, la solicitarea acestora și pe baza contractelor încheiate cu respectivii utilizatori;

 • -   separarea deșeurilor reciclabile din deșeurile rezultate din construcții și amenajări interioare și valorificarea lor;

 • -   transportul și depozitarea deșeurilor nereciclabile la deponeul ecologic din municipiul Arad;

 • -    predarea betonului la o societate specializată care îl procesează în vederea reutilizării; operatorul va

avea în     vedere faptul că societățile care procesează beton acceptă beton fragmentat la anumite

dimensiuni;

 • -   operatorul are obligația de a prezenta autorității contractante documente doveditoare privind cantitățile de deșeuri valorificate/reciclate;

 • -   operatorul are obligația sortării deșeurilor reciclabile din deșeurile din construcții și amenajări interioare, pe categorii, și valorificării acestora prin societăți specializate;

 • -   operatorul are obligația colectării deșeurilor periculoase și predării acestora, contra-cost, către societăți specializate; în acest scop va încheia contracte cu societățile respective; operatorul va factura contravaloarea predării deșeurilor periculoase pe baza contractului încheiat cu societatea care preia deșeurile periculoase, conform tarifelor practicate de aceasta;

 • -   în cazul deșeurilor periculoase pentru a căror colectare, transport, depozitare temporară operatorul nu deține autorizații/avize/licențe, acesta are obligația încheierii de contracte cu societăți specializate care colectează, transportă, depozitează temporar/transportă deșeurile periculoase la societăți care depozitează/ neutralizează/elimină final aceste deșeuri; operatorul are obligația menționării, distinct, în facturi a cantităților de deșeuri periculoase și a prezentării bonurilor de cântărire;

 • -   deșeurile nereciclabile din construcții și amenajări interioare se transportă și depozitează la deponeul ecologic din municipiul Arad;

 • -   tariful de depozitare la deponeul ecologic este conform contractului de concesiune încheiat de către Municipiul Arad cu SC FCC Environment România SRL, tarif care poate suferi modificări conform prevederilor contractului precizat; la tariful respectiv se adaugă taxa pentru economia circulară, conform prevederilor legislației în vigoare; tariful de depozitare a deșeurilor din construcții la deponeul ecologic este de 9,5 euro/tonă + TVA la care se adaugă contribuția pentru economia circulară conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   operatorul va menționa distinct, în facturi, cantitățile de deșeuri predate la deponeul ecologic și va anexa bonurile de cântărire emise de acesta;

 • -   operatorul va încheia, la solicitarea utilizatorilor, contracte pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții și amenajări interioare; tarifele practicate vor fi cele ofertate; măsurarea cantității de deșeuri se va face prin cântărire, autovehiculele utilizate trebuind să fie dotate cu instalație de cântărire a încărcăturii;

 • -   operatorul poate închiria utilizatorilor serviciului, la tarifele ofertate, recipiente/bene detașabile pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și amenajări interioare;

 • (2) Activitatea de colectare, transport, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, constă în:

 • - colectarea, pe baza comenzilor autorității contractante, a deșeurilor voluminoase precum și a deșeurilor textile depozitate pe platformele gospodărești sau lângă acestea, in baza procesului- verbal de constatare întocmit de catre autoritatea contractanta și operator;

 • -  colectarea deșeurilor voluminoase precum și a deșeurilor textile abandonate pe domeniul public în diverse zone ale municipiului Arad pe baza comenzilor autorității contractante;

 • -   colectarea deșeurilor voluminoase și a celor textile de la persoane fizice și juridice din municipiul Arad, pe baza contractelor încheiate cu acestea, tarifele fiind cele ofertate; operatorul preia, în baza contractelor încheiate cu utilizatorii, deșeurile voluminoase și textile fără a avea obligația scoaterii acestora din locuințe, sedii, spații închise, utilizatorii trebuind să poziționeze deșeurile astfel încât să fie accesibile)

 • -   colectarea deșeurilor voluminoase de la centrele special amenajate pentru acest tip de deșeuri, transportul lor la punctul principal de lucru și cântărirea; dezmembrarea și sortarea deșeurilor voluminoase;

 • -   preluarea gratuită, la punctul de lucru al operatorului, a deșeurilor voluminoase aduse prin aport voluntar de către persoane fizice; contravaloarea depozitării la deponeul ecologic a deșeurilor nereciclabile din deșeurile voluminoase se achită de către autoritatea contractantă pe baza situațiilor de lucrări și a bonurilor de cântar emise de către operatorul depozitului ecologic;

 • -   transportul acestor deșeuri de la centrele special amenajate la punctul de lucru al operatorului în vederea dezmembrării lor, după caz;

 • -   dezmembrarea și sortarea pe fracții (plastic, metal, sticlă, etc.), după caz și valorificarea deșeurilor reciclabile din componența deșeurilor voluminoase;

 • -   depozitarea la deponeul ecologic a deșeurilor nereciclabile rezultate;

 • -   tariful de depozitare a deșeurilor municipale la deponeul ecologic este conform prevederilor contractului de concesiune încheiat de către Municipiul Arad cu SC FCC Environment România SRL; la data elaborării prezentului caiet de sarcini tariful de depozitare4 a deșeurilor municipale este de 22,11 euro/tonă + TVA la care se adaugă contribuția pentru economia circulară, conform contractului și prevederilor legislației în vigoare;

 • -   operatorul are obligația evidențierii distinct, în facturi, a contravalorii depozitării. La factură se vor anexa bonurile de cântărire emise de administratorul depozitului;

 • -   operatorul are obligația încheierii de contracte cu utilizatorii serviciului pentru colectarea deșeurilor voluminoase de la domiciliul persoanelor fizice, la solicitarea - inclusiv telefonică - a acestora precum și de la persoane juridice, tarifele practicate fiind cele ofertate;

 • (3) Activitatea de colectare a deșeurilor din țesuturi vegetale constă în:

 • - colectarea deșeurilor din țesuturi vegetale depozitate pe platformele gospodărești sau în imediata lor vecinătate a acestora in baza comenzilor emise de catre autoritatea contractanta;

 • - colectarea deșeurilor din țesuturi vegetale abandonate în diverse zone ale municipiului Arad pe baza comenzilor autorității contractante;

 • - colectarea deșeurilor din țesuturi vegetale de la persoane fizice și juridice din municipiul Arad, la solicitarea acestora; în acest sens operatorul va încheia contracte, tarifele de prestație fiind cele ofertate, la care se adaugă tariful perceput de stația de compostare Arad;

 • - transportarea și predarea acestor deșeuri la Stația de compostare Arad, contra-cost, tariful perceput de stația de compost fiind conform contractului încheiat de către ADI-SIGD Arad cu operatorul stației de compostare, SC FCC Environment Romania SRL;

 • - transportul și încredințarea/predarea acestora operatorului Stației de compostare din municipiul Arad, str. Șoseaua de Centură Nord FN;

 • - costurile aferente compostării vor fi evidențiate distinct pe facturile emise de operator către autoritatea contractantă; la aceste facturi operatorul va anexa bonurile de cântărire emise de către Stația de compost Arad;

 • - în momentul de față tariful perceput de operatorul stației de compostare Arad este de 119,95 lei/tonă fără TVA, tarif care include și contribuția pentru economia circulară, conform prevederilor O.U.G. nr. 1962005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) Pentru fiecare transport de deșeuri reciclabile în vederea valorificării, sau transport de deșeuri periculoase operatorul se obligă să notifice autoritatea contractantă, predarea urmând să se facă în prezența unui reprezentant al acesteia; predarea pentru valorificare a deșeurilor reciclabile respectiv a betonului la stația de concasare sau a deșeurilor periculoase la un operator specializat va fi consemnată în procese-verbale de constatare semnate de operator și reprezentanții autorității contractante.

 • (5) Facturile emise de operator către operatorul/operatorii economici autorizați pentru reciclare vor conține mențiuni privind proveniența deșeurilor, respectiv că deșeurile provin din municipiul Arad și sunt colectate în baza contractului de concesiune încheiat cu Municipiul Arad, așa încât cantitățile respective de deșeuri colectate și valorificate să contribuie la atingerea țintelor de diminuare a cantității de deșeuri eliminate final de municipalitate, stabilite prin O.U.G. nr. 196/2005.

Art. 7. (1) Activitățile care fac obiectul caietului de sarcini nu au caracter de continuitate, au grad redus de repetabilitate, desfășurându-se ocazional, sezonier, pe baza comenzilor autorității contractante sau a solicitărilor adresate operatorului de către persoane fizice sau juridice. Pe teritoriul Municipiului Arad există cca. 420 puncte de colectare a deșeurilor menajere (platforme gospodărești) în zona cărora se depozitează deșeuri din construcții și amenajări interioare, deșeuri voluminoase precum și deșeuri din țesuturi vegetale. Înafară de aceste puncte, deșeurile care fac obiectul caietului de sarcini pot fi regăsite în diverse zone ale municipiului, atât la periferia acestuia cât și în zone dens populate.

 • (10) Colectarea deșeurilor voluminoase, a celor din construcții și a deșeurilor vegetale de la platformele gospodărești, din jurul acestora sau a celor abandonate/diseminate în diverse puncte de pe domeniul public se va efectua de către operator numai pe baza comenzilor autorității contractante, în funcție de situațiile concrete de pe teren, constatate de către autoritatea contractantă prin personalul de specialitate sau de către acesta din urmă împreună cu reprezentantul operatorului. În nicio situație operatorul nu va efectua serviciul de colectare și transport deșeuri de pe domeniul public din proprie inițiativă.

 • (11)    Colectarea deșeurilor voluminoase de la centrele de colectare special amenajate de către operator pe terenurile puse la dispoziție de către autoritatea contractantă se va efectua de către operator ori de câte ori este necesar.

 • (12)    Constatări privind existența deșeurilor care fac obiectul caietului de sarcini, abandonate pe domeniul public în diverse zone sau depozitate pe platforme gospodărești sau în apropierea lor, poate face și operatorul, caz în care acesta înștiințează autoritatea contractantă care verifică la rândul ei situațiile semnalate, urmând să emită comenzile necesare. Toate constatările se documenteaza si cu fotografii de la fata locului.

 • (13)    Operatorul are obligația de a face public, prin mijloace de publicitate următoarele informații:

 • - adresa punctului principal de lucru unde poate primi deșeuri voluminoase de la persoane fizice și juridice;

 • - adresele centrelor de colectare special amenajate, destinate colectării deșeurilor voluminoase;

 • - adresa de e-mail și numărul de telefon la care preia sesizări, reclamații, solicitări de colectare de deșeuri

voluminoase , deșeuri textile, deșeuri din construcții și amenajări interioare sau deșeuri din țesuturi vegetale.

 • (14)    Operatorul preia deșeurile voluminoase și deșeuri textile la punctul său de lucru, atât de la persoane fizice cât și de la persoanele juridice, pe bază de cântărire. Preluarea acestor deșeuri de la persoane juridice se face contra-cost.

 • (15)    Operatorul va ține evidența distinctă, atât a deșeurilor preluate de la persoane fizice și juridice cât și a celor colectate pe baza comenzilor emise de către autoritatea contractantă. Evidența deșeurilor preluate va conține datele de identificare ale producătorului deșeurilor, tipul deșeurilor și cantitatea acestora.

 • (16)      Cantitățile de deșeuri voluminoase aduse la punctul de lucru al operatorului prin aport voluntar, de către persoane fizice sau juridice, sunt comunicate autorității contractante în ziua în care sunt preluate.

CAP. III CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art.8.

Operatorul va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea acestora și specificul locului de muncă;

 • c) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitățile, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • f) prestarea activităților pe raza administrativ-teritorială a municipiului Arad;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • j) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea trimestrială a situației către autoritățile competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă a activităților și asigurarea mijloacelor tehnice necesare desfășurării și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art.9. Obligațiile și răspunderile operatorului privind desfășurarea activităților se completează cu obligațiile și răspunderile care derivă din Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 297/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările prin Hotărârea nr.81/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art.10. Operatorul are obligația de a menține în stare bună de funcționare utilajele și echipamentele utilizate pentru prestarea serviciului.

Art. 11. În vederea efectuării verificării de către personalul autorității contractante a existenței deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a celor voluminoase șia deșeurilor din țesuturi vegetale, operatorul se obligă să pună la dispoziția acestuia un mijloc de transport.

Condiții de calitate

Art. 12.(1) Calitatea prestației este dată de efectuarea corespunzătoare a cantităților de lucrări comandate și de respectarea cerințelor autorității contractante. Urmărirea efectuării cu conștiinciozitate a activităților se face de către personalul operatorului și se verifică de către reprezentanții serviciului de specialitate ai autorității contractante .

 • (2) Operatorul se obligă:

 • - să execute prestarea activităților conform prevederilor caietului de sarcini și a comenzilor primite

 • - să monitorizeze prestația prin personalul propriu

 • - să răspundă solicitărilor achizitorului privind îmbunătățirea calității serviciului;

 • - să își exercite inițiativa în identificarea depunerilor necontrolate a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a celor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale.

 • - să lase în stare de curățenie locul de pe care a colectat deșeurile.

 • - să colecteze ori de câte ori este necesar deșeurile de la centrele special amenajate pe terenurile puse la dispoziție de către autoritatea contractantă;

 • - să țină evidența gestiunii deșeurilor inclusiv a datelor necesare trasabilității acestora (tipul deșeurilor, proveniența acestora, cantitatea, cantități sortate, cantități reciclate, cantități de beton predate la societăți care procesează/reutilizează beton, cantități de deșeuri periculoase colectate și predate la societăți specializate, etc).

 • (3) Operatorul are obligația asigurării gestiunii activităților conform prevederilor contractuale, înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Resurse umane. Dotări minime

Art. 13.(1) Ofertantul trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, prin care să garanteze capacitatea de a presta activitățile la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevazuți în regulamentul serviciului de salubrizare și pentru toate tipurile de activități contractate.

 • (2) Ofertantul se obligă să amenajeze pe cele 4 terenuri puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, centre de colectare a deșeurilor, dotate cu bene detașabile pentru deșeuri voluminoase. Amenajarea acestor centre constă din:

 • a) betonarea suprafeței terenului

 • b) construirea/amenajarea unei cabine pentru personalul propriu și cel de pază;

 • d) amenajarea (betonarea) suprafeței terenului pus la dispoziție pentru punctul de lucru principal, teren în suprafață de 2000 mp, situat în Arad, Șoseaua de centură Nord FN, adiacent Stației de sortare a deșeurilor Arad;

 • e) construirea, pe terenul precizat la lit. d), a unei hale destinate dezmembrării deșeurilor voluminoase și depozitării temporare a articolelor voluminoase;

 • (3) Amenajarea unui spațiu de depozitare temporară a deșeurilor sortate

 • (4) Dotarea minimă necesară este următoarea:

 • a) cântar-basculă pentru cântărirea deșeurilor prevăzut cu dispozitiv de emitere/tipărire a bonurilor de cântărire, bonuri care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • - data, ora emiterii, numărul de înmatriculare al autovehiculului cântărit, tara, masa deșeurilor;

 • b) 1 autocompactor de minim 12 mc dotat cu instalație de cântărire a încărcăturii și emitere de bon de cântărire

 • c) 1 autovehicul cu suprastructură hidraulică pentru transport cu masa maxim admisă de minim 12 tone dotat cu instalație de cântărire a încărcăturii, și emitere de bon de cântărire; ofertantul câștigător va avea în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016 privind aprobarea Regulamentului de acces si circulatia utilajelor si a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad precum și ale H.C.L.M. nr. 201/2017, H.C.L.M. nr. 221/2018 și H.C.L.M. nr. 462/2018 privind modificarea H.C.L.M. nr. 303/2016;

 • d) 1 autovehicul transport cu masa maxim admisă de minim 7,5 tone dotat cu instalații de cântărire a încărcăturii, și emitere de bon de cântărire

 • e) minim 4 bene detașabile cu capacitate de minim 6 mc pentru amplasare pe terenurile* puse la dispoziție de către autoritatea contractantă în vederea amenajării centrelor de colectare, destinate depozitării deșeurilor din construcții și amenajări interioare, deșeurilor voluminoase și țesuturilor vegetale, inscripționate corespunzător fiecărui tip de deșeu (câte o benă pe fiecare centru de colectare);

 • g) 1 mijloc de transport pentru personalul operatorului care monitorizeaza activitatile desfășurate - verificări pe teren

 • h) 1 bucata încărcător frontal cu capacitate minima de 0,7 mc

 • i) 1 cântar pentru greutati de minim 200 kg

 • j) 1 tocător tesuturi vegetale

 • k) 1 mijloc de transport pus la dispoziția personalului autorității contractante care efectuează verificarea existenței deșeurilor pe domeniul public și care verifică modul de prestare a serviciului

 • l) minim 4 containere/bene cu capacitate de minim 2 mc care pot fi puse la dispoziția solicitanților, contra-cost, pentru depozitarea deșeurilor care fac obiectul contractului;

După amenajarea punctului principal de lucru și a celorlalte centre de colectare a deșeurilor pe terenurile* puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, operatorul se obligă să realizeze următoarele investiții:

 • - să construiască platforme betonate cu grosimea de 20 cm, pe întreaga suprafață

 • - să amenajeze încăperile necesare personalului propriu și al celui de pază la fiecare centru de preluare a deșeurilor

 • - să împrejmuriască suprafețele puse la dispoziție

 • - să asigure personalul necesar pentru verificarea și preluarea deșeurilor la fiecare centru de preluare

 • - să asigure paza centrelor de preluare a deșeurilor precum și a punctului principal de lucru

 • - să construiască hala de lucru pentru dezmembrarea deșeurilor voluminoase la punctul principal de lucru *Precizare: Autoritatea contractantă pune la dispoziția operatorului terenurile necesare amenajării

de centre de colectare, respectiv punct principal de lucru, după cum urmează:

Nr. crt.

Adresă

C.F.

Suprafață

Observații

1

Zona str. Tarafului

352880

450 mp cu dimensiunile 30m/15m

2

Zona str. 6 Vânători, în proximitatea stadionului ICRTI

347766

450 mp cu dimensiunile 30m/15m

3

Zona CET (adiacent stației de sortare a deșeurilor Arad)

339001

2000 mp

4

Str. Pionierilor

319667

1172 mp

 • (5) Resurse umane minime:

 • - 1 șef punct de lucru- coordonator activitate care are și sarcina verificării săptămânale a existenței pe domeniul public a deșeurilor care fac obiectul caietului de sarcini

 • - 1 șef de echipă

 • - 2 conducători auto

 • - 8 muncitori necalificați

 • (6) Prin oferta tehnică trebuie să se facă dovada dispunerii de dotarea minimă cu utilajele și echipamentele necesare prestării serviciului și a resurselor umane prevăzute la alin. (6).

 • (7) Întreținerea parcului de mașini și utilaje specifice în vederea prestării activităților se va face ori de câte ori este necesar, cu încadrarea în normele europene.

 • (8) Structura de personal și dotările cu autovehicule, echipamente, utilaje, materiale, solicitate prin caietul de sarcini sunt minimale; operatorul are obligația de a dimensiona și de a adapta atât structura de personal cât și baza materială astfel încât să asigure prestarea activității în condiții corespunzătoare, fără sincope, în funcție de necesitățile autorității contractante.

Organizare și programul de prestare a activităților

Art. 14. (1) Programul prestației este de luni până vineri între orele 8.00- 17.00.

 • (2) Operatorul are obligația de a asigura un dispecerat telefonic ( intre orele 08.00-17.00 luni-vineri) și de a răspunde solicitărilor primite;

 • (3) Colectarea nu se va face sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală.

Art. 15. Preluarea deșeurilor de la persoane fizice și juridice

A. Deșeuri din construcții și amenajări interioare

 • (1) Operatorul va prelua deșeuri din construcții și amenajări/reamenajări interioare și/sau exterioare de la persoane fizice și juridice, pe baza contractelor încheiate cu acestea, tarifele practicate fiind cele din oferta financiară; contra-cost, la solicitarea persoanelor respective, va pune la dispoziția acestora recipiente- containere/bene necesare depozitării temporare a deșeurilor.

 • (2) Pentru preluarea de la persoane fizice și juridice a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase, a celor din țesuturi vegetale precum și a deșeurilor textile, operatorul poate asigura contra-cost încărcarea, manual sau mecanizat.

 • (3) Măsurarea cantităților de deșeuri din construcții și amenajări interioare se face prin cântărire. Pentru aceasta operatorul se obligă să asigure cântărirea, prin mijloace proprii, sau să facă dovada încheierii unui contract cu o firmă la care va efectua cântărirea , iar pentru fiecare operație de cântărire se va emite bon de cântar cu specificația privind nr. de înmatriculare al autovehiculului, cantitatea netă de deșeuri, data cântăririi, etc.

 • (4) Informațiile privind cantitățile de deșeuri provenite din amenajări/reamenajări interioare/exterioare preluate de la persoane fizice/juridice în baza solicitărilor acestora vor fi comunicate săptămânal autorității contractante (adresa de preluare, datele de identificare ale solicitantului, cantitatea de deșeuri preluată, data preluării)

B.Deșeuri voluminoase

 • (1) Operatorul se obligă să preia deșeurile voluminoase și deșeuri textile de la persoane fizice și juridice de la domiciliul acestora precum și la punctul său de lucru, pe baza contractelor încheiate cu acestea și la tarifele ofertate.

 • (2) Operatorul se obligă să preia gratuit la punctul său de lucru , deșeurile voluminoase aduse prin aport voluntar de către persoane fizice.

 • (3) Operatorul se obligă să țină o evidență strictă a cantităților de deșeuri voluminoase, atât a celor aduse prin aport voluntar de către persoane fizice și juridice, cât și a celor colectate în baza comenzilor autorității contractante.

 • (4) Operatorul are obligația selectării și valorificării deșeurilor reciclabile din deșeurile voluminoase; componentele nereciclabile le va transporta și depozita la operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului în vederea eliminării.

 • (5) Autoritatea contractantă va achita contravaloarea prestației efectuate în baza comenzilor emise și a situației de lucrări lunare, după verificarea acesteia de către personalul care urmărește derularea contractului și efectuarea recepției. Operatorul va ține o evidență strictă a deșeurilor preluate de la beneficiarii serviciului cu care a încheiat contracte și care plătesc pntru aceasta, evidență pe care operatorul o va comunica zilnic autorității contractante.

 • (6) Situația de lucrări lunară va fi însoțită de documentele doveditoare privind cantitățile de deșeuri colectate sau aduse prin aport voluntar la punctul de lucru, documente doveditoare privind depozitarea la deponeul ecologic și documente privind valorificarea deșeurilor reciclabile.

 • (7) Operatorul se obligă să organizeze trimestrial, în baza unui program aprobat de către autoritatea publică locală, campanii de colectare a deșeurilor voluminoase; programul se întocmește anual, până la data de 10 februarie, și se comunică prin mass-media. În cadrul campaniilor deșeurile voluminoase se colectează gratuit.

 • (8) Operatorul are obligația selectării și valorificării deșeurilor reciclabile din deșeurile voluminoase; deșeurile nereciclabile vor fi transportate și depozitate la deponeul ecologic.

 • C. Deșeuri din țesuturi vegetale

 • (1) Operatorul se obligă să preia de la persoane fizice și juridice deșeurile din țesuturi vegetale- iarbă, frunze, crengi.

 • (2) Pentru preluarea deșeurilor de la persoanele fizice sau juridice operatorul încheie cu acestea contracte de prestare a serviciului.

 • (3) Tarifele pe care le va practica sunt cele ofertate.

 • (4) Operatorul se obligă să predea deșeurile din țesuturi vegetale la stația de compostare Arad.

 • (5) Plata contravalorii prestării acestei activități se va face de către autoritatea contractantă pe baza situațiilor de lucrări lunare, la care operatorul va anexa bonurile de cântărire.

 • (6) Deșeurile din țesuturi vegetale depozitate pe platformele gospodărești, lângă acestea, sau cele diseminate în diverse zone ale municipiului vor fi colectate numai în baza comenzilor autorității contractante.

 • (7) Constatarea existenței acestor deșeuri se face de către personalul autorității contractante, sau de către acesta împreună cu personalul operatorului și se consemnează în procese -verbale de constatare.

 • (8) Pentru asigurarea utilizării mijloacelor de transport la o capacitate cât mai apropiată de masa maxim admisă, la preluarea crengilor operatorul va utiliza tocătorul de țesuturi vegetale.

 • (9) Se interzice colectarea de deșeuri de țesuturi vegetale de la persoane fizice/juridice împreună cu cele colectate de pe domeniul public.

 • (10) Se interzice colectarea de deșeuri de țesuturi vegetale care sunt un rezultat al activității societăților care au încheiat cu Municipiul Arad contracte de amenajare și întreținere a spațiilor verzi

 • (11) Operatorul va raporta zilnic autorității contractante cantitățile de deșeuri colectate de la persoane fizice și juridice precum și adresele de la care a efectuat colectarea.

Tehnologii

Art. 16. (1) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a activităților, cu referiri la utilajele din dotare și facilitățile oferite, dacă este cazul.

(2) Operatorul va prezenta în ofertă concepția proprie privind efectuarea împreună cu reprezentanții autorității contractante a verificării modului de prestare a serviciului și a constatării existenței pe domeniul public a deșeurilor care fac obiectul prezentului contract precum și a măsurilor de remediere, de efectuare a curățeniei, pe suprafețele de unde au colectat deșeuri.

Art. 17. (1) Operatorul se obligă să țină un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

 • i)  Traseul de colectare și codul acestuia

j)  Conducătorul autovehiculului

k)  Cantitățile și categoriile de deșeuri colectate

 • l)   Instalația/Destinația/Locația la care sunt transportate

 • m) Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate sau neprogramate, defecțiuni, accidente

 • n)  Plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare

 • o)  Problemele apărute și soluținarea acestora

 • p)  Orice alte date înregistrate solicitate

(2) Operatorul va deține un Jurnal zilnic al activităților în cadrul bazei de date a operațiunilor. Jurnalul va conține următoarele date:

 • a) cantitatea de deșeuri colectată, pe categorii de deșeuri

 • b) cantitatea de deșeuri transferată în vederea eliminării finale pe categorii și surse de proveniență

 • c) cantitatea de deșeuri transferată în vederea valorificării

Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 18.

Operatorul va încasa lunar contravaloarea facturilor emise pentru prestația efectuată. La facturile emise operatorul va anexa bonurile de cântărire.

Operatorul va încasa contravaloarea serviciilor prestate pentru persoane fizice și juridice conform contractelor încheiate cu acestea, tarifele practicate fiind cele ofertate.

Verificări, recepții, garanții

Art. 19.

 • (1) Prin serviciul de specialitate se va verifica permanent modul de efectuare a prestației, se vor întocmi săptămânal procese-verbale de recepție a activităților desfășurate.

 • (2) În procesele-verbale de recepție săptămânale se va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite.

 • (3) Operatorul răspunde și garantează financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilită prin programul de prestație.

 • (4) În cazul constatării unei lucrări necorespunzătoare, operatorul are obligația refacerii acesteia în termen de 24 de ore de la constatare, în caz contrar urmând să fie refuzată plata acesteia, considerându -se lucrare neefectuată.

 • (5) Cantitățile de deșeuri transportate sunt cele care rezultă din documentele de cântărire (bonuri de cântar, proces-verbal încheiat la cântărire cu ocazia fiecărei colectări de la centrele special amenajate, astfel încât să reiasă clar cantitățile de deșeuri voluminoase și textile provenite de la persoane fizice), bonurile de cântărire eliberate de depozitul conform, de Stația de compost sau de cea care preia deșeuri reciclabile pentru fiecare transport efectuat. Operatorul va întocmi documente separate de evidență a cantităților de deșeuri voluminoase și textile provenite de la persoane fizice față de cele juridice și le comunică săptămânal autorității contractante.

 • (6) Pentru deșeurile voluminoase și textile colectate de pe domeniul public în baza comenzilor primite de la autoritatea contractantă, operatorul prezintă documente de cântărire pe care le înregistrează în evidențele proprii. Bonurile de cântărire se anexează la facturile prezentate autorității contractante.

 • (7) La sfârșitul fiecărei luni, se întocmește un proces verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din procesele-verbale săptămânale.

 • (7) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se va efectua de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul autorității publice locale care au atribuții de urmărire a contractului împreună cu reprezentanți ai operatorului.

 • (8) Operatorul se obligă să asigure și mijloacele de transport necesare verificărilor pe teren, în orice mo ment al solicitării.

 • (9) Verificarea prestației operatorului se realizează de către personalul de specialitate al autorității publice locale independent sau împreună cu reprezentantul operatorului în orice moment al zilei.

 • (10) Pentru fiecare transport de deșeuri voluminoase și textile de la centrele special amenajate, operatorul va notifica în timp util autoritatea contractantă astfel încât un repreyentant al acesteia să participe la cântărirea deșeurilor, ocazie cu care va încheia un proces-verbal privind cantitățile colectate.

Obiective de exploatare

Art. 20.

(1) Obiectivele de exploatare avute în vedere sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b) promovarea calității și eficiența activităților;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • d) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la Normele Uniunii Europene;

 • e) gestionarea activităților pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

Obiective de ordin economic

Art. 21.

 • (3)  Prin prestarea activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se urmărește realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului.

 • (4)  Tarifele prezentate în oferta financiară se stabilesc, se ajustează sau se modifică conform prevederilor Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Odată cu fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor activităților, operatorul va prezenta memoriul tehnico-economic justificativ.

Obiective de mediu

Art. 22.

 • (1) Pe perioada derulării contractului se va respecta legislația în vigoare privind mediul și legislația specifică serviciilor publice de salubrizare.

 • (2) Pe toată perioada contractului, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normat ive emise de autoritățile de mediu competente.

Tarife

Art. 23.

Oferta financiară va fi prezentată conform următorului tabel:

Nr. crt.

DENUMIRE TARIF

UM

Valoare tarif fără TVA [lei]

1.

Tarif colectare, transport, deșeuri din construcții și amenajări interioare

Lei/tonă

2.

Tarif colectare deșeuri voluminoase la punctul de lucru principal de la persoane juridice (deșeuri aduse prin aport voluntar)

Lei/100 kg

3.

Tarif colectare deșeuri voluminoase de la adresă, persoane fizice și juridice (pe baza contractelor încheiate cu acestea)

Lei/100 kg

4.

Tarif colectare deșeuri voluminoase de pe domeniul public, în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă

Lei/tonă

5.

Tarif colectare   deșeuri din țesuturi vegetale (pe baza

comenzilor emise de autoritatea contractantă)

Lei/tonă

6.

Tarif colectare deșeuri din țesuturi vegetale (pe baza contractelor încheiate cu utilizatorii)

Lei/tonă

7.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 1,5-3,0 mc

Lei/buc./24 ore

8.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 3,1- 5,0 mc

Lei/buc./ore

9.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 5,1- 10,0 mc

Lei/buc./24 ore

* Tarifele includ și următoarele cote : beneficiu și cheltuieli indirecte.

Punctajul acordat ofertanților se calculează după formula:

Pn= T^i^XPmax

1 n

Unde:

Pn- punctajul acordat ofertei „n“

Pmax- punctajul maxim acordat pentru tariful respectiv

Tmin- cel mai mic tarif ofertat

Tn - tariful ofertat de ofertantul „n“

Precizări:

 • 3. Operatorul nu percepe contravaloarea operațiilor pe care le execută pentru preluarea la punctul său de lucru a deșeurilor voluminoase aduse prin aport voluntar de la persoanele care aduc aceste deșeuri. Aceste cantități de deșeuri precum și proveniența lor, numele și adresa persoanei care le aduce, inclusiv mijlocul de transport cu care au fost aduse, vor fi comunicate în scris autorității contractante. Contravaloarea serviciului prestat- cântărire, manevrare, etc., va fi achitată pe baza situațiilor de lucrări și a bonurilor de cântărire, de către autoritatea contractantă, tariful fiind cel ofertat, conform punctului 2 al tabelului anterior.

 • 4. Autoritatea contractantă achită contravaloarea serviciilor prestate conform situațiilor de lucrări, a tarifelor ofertate, a bonurilor de cântărire și tarifelor practicate de către

 • a.   depozitul conform

 • b.   stația de compostare Arad

 • c. operatorul care transportă și neutralizează deșeuri periculoase, cu care operatorul de colectare, transport deșeuri din construcții și amenajări interioare, deșeuri voluminoase și deșeuri din țesuturi vegetale a încheiat contract de serviciiOperatorul va factura distinct contravaloarea depozitării, respectiv a compostării țesuturilor vegetale față de serviciul prestat conform tarifelor ofertate și după caz contravaloarea depozitării deșeurilor periculoase.

CAP. X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24. Activitățile care fac obiectul acestui caiet de sarcini vor putea fi prestate numai de către operatori licențiați de către A.N.R.S.C. în condițiile legii.

Art. 25. Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt condiții minimale pentru atribuirea contractului concesiune a activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor de țesuturi vegetale din Municipiului Arad.

AUTORIZAȚII ȘI LICENȚE: Operatorul va obține și va menține valabile pe toată perioada prestării activităților următoarele:

 • d)  licențele necesare pentru desfășurarea activităților eliberate de ANRSC, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • e)  orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu și/sau autorizația de gospodărire a apelor.

 • f)   Verificările metrologice ale instalațiilor de cântărire

REGLEMENTĂRI LEGALE

 • -  Legea nr. 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea planului național de gestionare a deșeurilor

 • -  Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice

 • -  Legea nr. 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităților

 • -  Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

 • -  Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru a serviciului de salubrizarea localităților

 • -  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea concesionării activității de colectare, transport, depozitare, valorificare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

Data

1.

Mihailovici Horia Dumitru

Președinte comisie

2.

Moldovan Gabriel

Membru

3.

Florea Liliana

Membru

4.

Tomoș Cristian

Membru

5.

Radu Carmen

Membru

Anexa 1 la Caietul de sarcini pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de „ Colectare, transport, depozitare,   valorificare și eliminare/

neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări    interioare,    a    deșeurilor

voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

Indicatori de performanță

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Unitate de măsură

Valoare

1

Condițiile care trebuiesc respectate de către operatori pentru asigurarea activitățile de colectare transport, depozitare, valorificare și eliminare/ neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale din punct de vedere cantitativ și calitativ

1.a.1

Colectarea integrală a cantităților de deșeuri care fac obiectul gestiunii delegate și pentru care s-au emis comenzi sau s-au primit de către operator solicitări din partea beneficiarilor

%

100

1.a.2.

Cantitatea de deșeuri selectate din deșeurile voluminoase

%

Min. 5

1.b

Prestarea activității pentru toți utilizatorii din aria de responsabilitate

%

100

1.c.

Adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor

1.c.1.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 1,5-3,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.c.2.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 3,1 - 5,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.c.3.

Numărul de recipiente/bene cu capacitate de 5,1 - 10,0 mc pentru precolectarea deșeurilor, puse la dispoziția solicitanților, raportat la numărul total de solicitări

%

100

1.d.

Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare

1.d.1.

Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

1.e.

Respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației:

1.e.1.

Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

100

1.e.2.

Numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

100

2.

Asigurarea evaluării continue a operatorului cu privire la următoarele activități:

2.a.

Contractarea prestării activității

2.a.1.

Numărul de contracte încheiate raportat la numărul total de solicitări

%

100

2.b.

Măsurarea, facturarea nși încasarea contravalorii serviciilor efectuate:

2.b.1.

Numărul de reclamații rezolvate privind cantitatea de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații, privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități

%

100

2.b.2.

Valoarea totală a facturilor încasate raportat la valoarea totală a facturilor emise

%

100

2.c.

Îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

%

100

2.d.

Menținerea unor relații echitabile între operator și utiliyatori prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți

2.d.1.

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licențe și autorizații

Nr.

0

2.d.2.

Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

Nr.

0

2.e.

Soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare

2.e.1

Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

2.e.2.

Numărul de reclamații scrise justificate, raportat la numărul total de utilizatori care au încheiat contracte

%

0

2.f.

Numărul de campanii de colectare-constientizare minim (4 campanii)

%

100

3.

Pentru respectarea indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure

3.a.

Gestionarea serviciului conform prevederilor contractuale

%

100

3.b.

Evidența clară și corectă a utilizatorilor

%

100

3.c.

Înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate

3.c.1.

Înregsitrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, raportată la comenzile primite și contractele încheiate cu utilizatorii

%

100

3.d.

Înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora:

3.d.1.

Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori:

- Colectare de la persoane fizice

- Colectare de la persoane juridice

%

%

1 1

3.d.2.

Procentul din totalul de sesizări scrise și înregistrate la care s-a răspuns în termen mai mic de 30 de zile

%

100

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 178/30.04.2020

CONTRACT DE CONCESIUNE-Model

a activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale

CAP. I. Părțile contractante

 • (4)   MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr.75, C.U.I.3519925, telefon 0257281850, fax 0257284744, cont RO19TREZ02124670271XXXXX deschis la Trezoreria Arad, reprezentat prin dl. Laurențiu Călin Bibarț, având funcția de Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă, în calitate de CONCEDENT;

și

 • (5)   Societatea Comercială ., cu sediul principal în , județul

, telefon, fax, C.U.I., cont deschis la

reprezentată prin, având funcția de, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte, în calitate de CONCESIONAR,

CAP. II. Obiectul contractului

Art. 1.Obiectul contractului constă în dreptul și obligația prestării activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale de pe domeniul public al Municipiului Arad.

Art. 2.Obiectivele Autorității contractante sunt:

 • a.  îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b.  promovarea calității și eficienței acestui serviciu;

 • c.  dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • d.  protecția mediului înconjurător;

 • e.  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • f.   securitatea serviciului;

 • g.  îndeplinirea țintelor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor municipale.

Art. 3. Municipiul Arad păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare precum și dreptul de a urmări, controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale:

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

 • b) calitatea serviciului prestat;

 • c) parametri cantitativi ai serviciului prestat;

 • d) modul de exploatare, conservare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului public de salubrizare;

 • e) monitorizarea și controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare.

Art. 4. (1) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea concesiunii sunt următoarele:

 • a)      bunuri de retur-sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de concesiune în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații, Autorității contractante.

 • b)     bunuri de preluare sunt acele bunuri care la încetarea contractului de concesiune pot reveni Autorității contractante, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii.

 • c)      bunuri proprii sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea Operatorului. Sunt bunuri proprii : dotări tehnice, utilaje, echipamente și instalații specifice de salubrizare, recipiente de diverse capacități, alte mijloace necesare desfășurării activității.

 • 1)  Bunurile de retur vor face obiectul unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Autoritatea contractantă și Operator.

 • 2)  Operatorul se obligă să notifice Autoritatea contractantă cu privire la orice investiție realizată în scopul îndeplinirii serviciului pe perioada derulării contractului.

CAP. III.Documentele contractului

Art. 5. Următoarele documente aferente activității colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale sunt anexe ale contractului, făcând parte integrantă din acesta:

 • a)  Caietul de sarcini privind prestarea activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, cu anexele aferente, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

 • b)  Regulamentul serviciului;

 • c)  Anexa cuprinzând prețurile/tarifele de prestare a activității.

CAP. IV. Durata contractului

Art. 6. (1) Durata concesiunii este de 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • (2) Perioada de mobilizare este de 90 de zile de la data semnării contractului.

CAP. V.Redevența

Art. 7. (1) Redevența anuală reprezintă 3% din veniturile încasate.

 • (2) Redevența se va plăti în fiecare an până la data de 31 ianuarie pentru anul precedent.

 • (3) Plata redevenței se va face prin ordin de plată în contul RO 24 TREZ 0215 02205 X 023130 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, C.F. 28631478.

 • (4) Pentru fracțiuni de an redevența se calculează proporțional cu durata respectivă.

 • (5) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Autorității contractante să ceară Operatorului penalități în cuantum de 0,2% pe zi din plata restantă. Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul redevenței restante.

 • (6) Cumularea penalităților până la o sumă echivalentă cu cuantumul redevenței neachitate la scadență atrage încetarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile și fără a mai apela la instanțele judecătorești.

CAP.VI. Drepturile părților

A. Drepturile Operatorului

Art. 8. Operatorul are următoarele drepturi:

 • 1.  de exclusivitate a prestării activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad;

 • 2. să încaseze contravaloarea activităților prestate;

 • 3. să valorifice deșeurile sortate;

 • 4. să propună ajustarea și modificarea tarifelor.

B. Drepturile Autorității contractante

Art. 9. Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

 • 1. de a inspecta bunurile, activitățile desfășurate, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea acestuia, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contract;

 • 2. de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului atunci când orice modificare a legislației sau din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, vor conduce la modificarea de drept a contractului;

 • 3. de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 4. de a denunța unilateral contractul în condițiile legii, în cazul în care operatorul nu respectă obligațiile asumate în contract;

 • 5. de a sancționa operatorul, în cazul în care acesta nu operează la parametri de eficiențăși calitate la care acesta s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului prestat;

 • 6. de a aproba ajustarea și modificarea tarifelor;

 • 7. de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita Operatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.

CAP.VII. Obligațiile părților

A. Obligațiile Operatorului

Art. 10. Operatorul are următoarele obligații:

 • 1.  să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activității;

 • 2.  să respecte prevederile contractului;

 • 3.  să respecte prevederile Regulamentului de organizare șifuncționare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Arad și a Județului Arad;

 • 4.  să respecte indicatorii de performanță ai serviciului;

 • 5.  să finanțeze cheltuielile curente pentru furnizarea/prestarea activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente din bugetul propriu de venituri și cheltuieli;

 • 6.  să furnizeze Autorității contractante și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării activităților prestate în conformitate cu clauzele contractului de concesiune, a regulamentului serviciului de salubrizare și ale autorizației de mediu;

 • 7.  să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 8.  să efectueze serviciul public conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • 9.  să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate;

 • 10. la încetarea contractului din alte motive decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, Operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către Autoritatea contractantă;

 • 11. în cazul în care operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt Autorității contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • 12. să ia măsurile necesare privind respectarea igienei, condițiilor de siguranță în exploatare și la locul de muncă, a normelor de protecție a muncii, respectiv de protecție a mediului;

 • 13. să presteze activitatea cu respectarea principiului universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.

B.ObligațiileAutorității contractante

Art. 12. Autoritatea contractantă are următoarele obligații:

 • 1.  să nu împiedice operatorul în exercitarea drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • 2.  să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege, cu excepția art. 9 pct. 2;

 • 3.  să notifice operatorul despre apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

CAP. VIII. Tarife și modalități de plată

Art. 13. (1) Stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor se va efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor, specific serviciului și cu respectarea legilor speciale.

(2) Tarifele de prestare a activităților care fac obiectul contractului sunt următoarele:

Nr. crt.

DENUMIRE TARIF

UM

Valoare tarif fără TVA [lei]

1.

Tarif colectare, transport deșeuri din construcții și amenajări interioare

Lei/tonă

2.

Tarif colectare deșeuri voluminoase la punctul de lucru de la persoane juridice (deșeuri aduse prin aport voluntar)

Lei/100 kg

3.

Tarif colectare deșeuri voluminoase de la domiciliul solicitantului, persoane fizice și juridice (pe baza contractelor încheiate cu acestea)

Lei/100 kg

4.

Tarif colectare deșeuri voluminoase de pe domeniul public, în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă

Lei/tonă

5.

Tarif colectare   deșeuri din țesuturi vegetale (pe baza

comenzilor emise de autoritatea contractantă)

Lei/tonă

6.

Tarif colectare deșeuri din țesuturi vegetale (pe baza contractelor încheiate cu utilizatorii)

Lei/tonă

8.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 1,5-3,0 mc

Lei/buc./24 ore

7.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 3,1- 5,0 mc

Lei/buc./ore

9.

Tarif închiriere benă detașabilă cu capacitate de 5,1- 10,0 mc

Lei/buc./24 ore

 • (3) Tarifele se pot ajusta la solicitarea Operatorului cel mai devreme după primul an de activitate, dar nu mai mult de o dată pe an, conform ordinului A.N.R.S.C. în vigoare. Parametrul de ajustare a tarifelor este indicele prețurilor de consum pentru servicii, publicat de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior solicitării.

 • (4) Noile tarife și actul adițional aferent se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 14. (1) Contravaloarea serviciului prestat va fi plătită de către beneficiarii serviciului:

 • - Municipiul Arad- achită contravaloarea activităților prestate în baza comenzilor, a situațiilor de lucrări, la tarifele ofertate

 • - persoane fizice- achită contravaloarea activității prestate în baza contractelor încheiate cu operatorul, pe baza tarifelor ofertate

-persoane juridice- achită contravaloarea activităților prestate în baza contractelor încheiate cu operatorul

(2) Operatorul va achita:

 • - depozitului conform contravaloarea depozitării deșeurilor reziduale rezultate din activitatea prestată;

 • - operatorului stației de compostare contravaloarea compostării deșeurilor;

 • - agentului economic care procesează beton- contravaloarea preluării și procesării betonului.

CAP. IX. Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

Art.15.  (1) Standardele minime de calitate ale activității prestate sunt cele prevăzute în Caietul de

sarcini, parte integrantă a contractului.

(2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciului public de salubrizare privind activitățile de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, având în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

Art. 16. Indicatorii de performanță ai serviciului

 • (1) Evaluarea și monitorizarea activității colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale se va realiza în baza prevederilor caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță ai serviciului, de către personalul serviciului de specialitate al Autorității contractante, cu atribuții în urmărirea contractului, care solicită prezența responsabilului cu verificarea efectuării serviciului din partea operatorului.

 • (2) Operatorul se obligă să numească înlocuitori ai responsabililor cu urmărirea prestării activității pentru situația în care responsabilii nu pot participa la verificări, indiferent de motivul neparticipării. Operatorul se obligă să comunice Autorității contractante numele și numerele de telefon ale persoanelor respective.

(3) Responsabilul cu verificarea menționat la alin. 1 are obligația de a răspunde solicitării în termen de 30 minute de la momentul solicitării. În cazul nerespectării acestui termen, personalul Autorității contractante încheie documentul constatator (Notă de constatare), care este opozabil operatorului.

CAP. X. Încetarea contractului

Art.17. Contractul încetează în următoarele situații:

 • a) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina achizitorului;

 • b)  în cazul constatării unor abateri grave ale operatorului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către autoritatea contractantă;

 • c)  în cazuri de forță majoră sau caz fortuit, când operatorul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • d)  alte cauze prevăzute de lege.

CAP.XI. Forța majoră

Art. 18. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră, astfel cum este definită în lege, este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP.XII. Răspunderea contractuală

Art. 19. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

CAP. XIII. Litigii

Art. 20. (1) Neînțelegerile de orice fel ce decurg din executarea contractului se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, acestea sunt de competența instanței judecătorești competente.

CAP. XIV. Alte clauze

Art. 21 (1) Subdelegarea de către operator a activității de sortare a deșeurilor reciclabile este interzisă.

(2) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Arad.

 • (3) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

OPERATOR,


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 20570/16.03.2020

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

 • - prevederile Legii nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților;

 • - prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitățipublice;

 • - Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

-

În temeiul prevederilor art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 din 03.07.2019 privind Codul administrativ și ale art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin H.C.L.M. nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: delegarea gestiunii activității de “Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale” prin concesiune.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre pentru delegarea gestiunii activității de “Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale” prin concesiune.

În prezent serviciul public de salubrizare menajeră a municipiului Arad este prestat de către Retim Ecologic Service S.A. în baza contractului de concesiune nr. 1603/2017 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor județul Arad. Conform acestui contract, activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor provenite din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale nu fac obiectul contractului.

Consecința acestui fapt este aceea că aceste deșeuri se regăsesc diseminate pe teritoriul municipiului Arad atât la punctele de colectare a deșeurilor menajere pe platformele gospodărești sau lângă acestea, cât și abandonate în numeroase alte zone, situație generatoare de probleme legate de salubrizare, de mediu, de sănătate publică, etc.

Legislația care reglementează domeniul salubrizării, respectiv Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede la art. 12 alin. (2) că alegerea modalității de gestiune a serviciului se face prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale în conformitate cu strategia și programele de salubrizare și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 republicată.

Conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, autoritățile publice locale au competență exclusivă în condițiile legii în ce privește organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice. În exercitarea acestei competențe consiliile locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice.

Față de cele de mai sus,

PROPUN

 • 1.  Aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale prin licitație deschisă, pentru o perioadă de 5 ani.

 • 2.  Aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, conform Anexei 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

 • 3.  Aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale.

 • 4.  Aprobarea modelului de contract de concesiune.

PRIMAR

Călin Bibarț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIAEDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 19988/12.03.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. din 20570/16.03.2020 al domnului Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad,

Obiect: propunerea de aprobare a delegării gestiunii activității de “Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țe suturi vegetale” prin concesiune.

Legea specială care reglementează serviciul public de salubrizare este Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește cadrul juridic unitar p rivind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților.

Serviciul public de salubrizare are ca scop satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ -teritoriale. Acest serviciu public cuprinde un ansamblu de activități, enumerate în cadrul art. 2 alin. (2) al Legii serviciului de salubrizare a localităților, nr. 101/2006 republicată.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) al Legii nr. 101/2006, alegerea modalității de gestiune a serviciului - gestiune directă sau delegată se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale iar activitățile serviciului se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini aprobate la rândul lor prin hotărâri a le consiliilor locale.

Conform prevederilor art. 14 alin. (2) al Legii 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea se poate acorda pentru una sau mai multe activități prevăzute de lege.

Articolul 8, din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede că autoritățile deliberative ale administrației publice locale autoritățile au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, atât în ce privește alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice cât și darea în administrare siaprobarea documentației de atribuire.

Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin gestiune directă sau gestiune delegată.

Comisia de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea concesionării activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale, numită prin Dispoziția nr. 386/05.03.2020, a elaborat studiul de oportunit ate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității, caietul de sarcini și modelul de contract pentru delegarea activităților mai sus menționate. Conform concluziilor studiului de oportunitate, soluția optimă este concesionarea activității prin organizarea unei proceduri competitive, respectiv prin licitație publică deschisă.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

 • 1.  Aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetaleprin licitație deschisă, pentru o perioadă de 5 ani.

 • 2.  Aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale.

 • 3.  Aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea activității de colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale.

 • 4.  Aprobarea modelului de contract de concesiune.

DIRECTOREXECUTIV, Liliana Florea

ȘEF SERVICIU Gabriel Moldovan


CONSILIER, Horia Mihailovici


Vizat,

SERVICIUL JURIDIC,CONTENCIOS