Hotărârea nr. 178/2020

Hotarirea Nr.178 din 30-04-2020 privind modificarea art. 11^1, art. 30 şi art. 32^1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Â R E A Nr. 178 din 30 aprilie 2020 privind modificarea art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 28.126/3.04.2020,

Luând în considerare Referatul nr. 28.127/23.04.2020 al Secretarului General al Municipiului Arad și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului-Județul Arad nr. 2552/24.03.2020, înregistrată la Primăria         Municipiului         Arad         cu         nr.         22.317/24.03.2020         privind

recomandarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 46.408/23.03.2020 cu privire la măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-Cov2 pe teritoriul României,

Având în vedere prevederile art. 2 pct. 5 și art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 123, art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (4) și art. 196 alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Art. 11A1 Se modifică și va avea următorul cuprins: “(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor, președintele de comisie are dreptul să procedeze la supunerea la vot către aleșii locali, a proiectelor de hotărâri prin mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferință. Videoconferința va fi înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura în ședința de lucru comună”.

 • 2. Art.. 30. Se completeză cu sintagma (... sau electronic) și va avea următorul cuprins: “Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, prin apel nominal sau “electronic”.

 • 3.  Se introduce un nou articol - Art. 30A1 care va avea următorul cuprins: “Votul se exercită prin apel nominal, efectuat în ordine alfabetică de președintele de ședință, opțiunile de vot fiind “pentru”, “impotrivă” , “abținere” sau “neparticipare la vot”. După finalizarea ședinței fiecare consilier local transmite prin postă electronică opțiunea exprimată la fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței, la adresa logistica@primariaarad.ro”.

 • 4.   Art. 32A1 Se modifică și va avea următorul cuprins: “În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor, președintele de ședință are dreptul să procedeze la supunerea la vot către aleșii locali, a proiectelor de hotărâri prin mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferință. Videoconferința va fi înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Secretarul General

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T Nr. 162 din 23.04.2020


Avizat p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A Nr. din 2020 privind modificarea art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 28.126/3.04.2020,

Luând în considerare Referatul nr. 28.127/23.04.2020 al Secretarului General al Municipiului Arad și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului-Județul Arad nr. 2552/24.03.2020, înregistrată la Primăria         Municipiului         Arad         cu         nr.         22.317/24.03.2020         privind

recomandarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 46.408/23.03.2020 cu privire la măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-Cov2 pe teritoriul României,

Având în vedere prevederile art. 2 pct. 5 și art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 123, art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (4) și art. 196 alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Art. 11A1 Se modifică și va avea următorul cuprins: (1) “În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor, președintele de comisie are dreptul să procedeze la supunerea la vot către aleșii locali, a proiectelor de hotărâri prin mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferință. Videoconferința va fi înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura în ședința de lucru comună”.

 • 2. Art.. 30. Se completeză cu sintagma (... sau electronic) și va avea următorul cuprins: “Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, prin apel nominal sau “electronic”.

 • 3.  Se introduce un nou articol - Art. 30A1 care va avea următorul cuprins: “Votul se exercită prin apel nominal, efectuat în ordine alfabetică de președintele de ședință, opțiunile de vot fiind “pentru”, “impotrivă” , “abținere” sau “neparticipare la vot”. După finalizarea ședinței fiecare consilier local transmite prin postă electronică opțiunea exprimată la fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței, la adresa logistica@primariaarad.ro”.

 • 4.   Art. 32A1 Se modifică și va avea următorul cuprins: “În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor, președintele de ședință are dreptul să procedeze la supunerea la vot către aleșii locali, a proiectelor de hotărâri prin mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferință. Videoconferința va fi înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


COD PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 28.126 din 23.04.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Ținând seama de prevederile art. 2 pct. 5 și art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mand atul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

În considerarea acestor concluzii, propun aprobarea modificării art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL

Nr. 28.127/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

-obligativitatea autorităților administrației publice locale de adoptare a unor măsuri pentru evitarea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2,

 • - referatul de aprobare nr. 28.126/23.04.2020 al Primarului Municipiului Arad,

 • - adresa Instituției Prefectului-Județul Arad nr. 2552/24.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 22.317/24.03.2020 privind adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 46.408/23.03.2020 cu privire la măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-Cov2 pe teritoriul României

-prevederile prevederile art. 2 pct. 5 și art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

-prevederile Ordonanței de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 -2020, cu modificările și completările ulterioare

P R O P U N E M:

 • - modificarea art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016

 • - 2020, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • 1.  Art. 11A1 Se modifică și va avea următorul cuprins: (1) “În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor, președintele de comisie are dreptul să procedeze la supunerea la vot către aleșii locali, a proiectelor de hotărâri prin mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferință. Videoconferința va fi înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședințe.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura în ședința de lucru comună”.

 • 2.  Art.. 30. Se completeză cu sintagma (... sau electronic) și va avea următorul cuprins: “Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, prin apel nominal sau “electronic”.

 • 3. Se introduce un nou articol - Art. 30A1 care va avea următorul cuprins: “Votul se exercită prin apel nominal, efectuat în ordine alfabetică de președintele de ședință, opțiunile de vot fiind “pentru”, “impotrivă”, “abținere” sau “neparticipare la vot”. După finalizarea ședinței fiecare consilier local transmite prin postă electronică opțiunea exprimată la fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței, la adresa logistica@primariaarad.ro”.

 • 4. Art. 32A1 Se modifică și va avea următorul conținut: “În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor, președintele de ședință are dreptul să procedeze la supunerea la vot către aleșii locali, a proiectelor de hotărâri prin mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferință. Videoconferința va fi înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local și consemnată în procesul verbal al ședinței”.

-   celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea

Regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

p.SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ