Hotărârea nr. 177/2020

Hotarirea Nr.177 din 30-04-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 177 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 765 din 30.04.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică ordinară, în ziua de joi, 30 aprilie 2020, ora 12,00,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 177/30.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

 • 1.  Proiect de hotărâre nr. 162/2020 privind modificarea art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre nr.131/2020 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale - inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre nr. 107/2020 privind instituirea unor taxe - inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 156/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 158/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre nr. 157/2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18A, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2, et. II - inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre nr. 145/2020 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, zona străzilor Fulgerului și Toamnei, aferente Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad-inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre nr. 159/2020 privind înscrierea unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad-inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre nr. 164/2020 privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad- inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 165/2020 privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad- inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 166/2020 privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 167/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima inscriere a imobilului situat în municipiul Arad, str. Corneliu Coposu - inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr.139/2020 privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad - inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 161/2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad - inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 163/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către SC CET Hidrocarburi SA Arad - inițiativa primarului.

 • 16. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al

Municipiului Arad din data de 28 februarie 2020.

 • 17. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al

Municipiului Arad din data de 6 martie 2020.

 • 18. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare de îndată a Consiliului

Local al Municipiului Arad din data de 12 martie 2020.

 • 19. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru lunile februarie-martie 2020 și principalele activități programate pentru luna aprilie 2020.

 • 20. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 21. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2020

Cod PMA -S4-02