Hotărârea nr. 176/2020

Hotarirea Nr.176 din 15-04-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 176 din 15 aprilie 2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26594/15.04.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 26596/15.04.2020 al Serviciului Buget,

Având în vedere Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României,

Ținând cont de Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 172/2020, privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență,

Luând în considerare adresa nr. 6754/09.04.2020 din partea Serviciului Protecție Persoane Adulte din cadrul Direcției de Asistență Socială,

Ținând cont de adresele nr. 6797/10.04.2020 și nr. 6892/13.04.2020 din partea Direcției de Asistență Socială,

Având în vedere adresa nr. 6796/10.04.2020 din partea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad,

Luând în considerare Referatul nr. 26249/13.04.2020 din partea Biroului Reparații Imobile,

Având în vedere adresa nr. 3362/14.04.2020 din partea Direcției de Sănătate Publică Arad,

Luând în considerare adresa nr. 1090/14.04.2020 din partea Centrului Social Cantina Municipală Arad,

Ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și un consilier nu a participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă cuantumul cheltuielilor zilnice cu hrana angajaților autoizolați la locul de muncă de maxim 30 lei/zi/persoană.

 • (1) Cheltuielile cu hrana pentru 18 persoane angajate ale Direcției de Asistență Socială Arad, pentru care se instituie măsura de izolare preventivă la locul de muncă, se vor asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, de la articolul 20.03 „Hrana”.

 • (2) Cheltuielile cu hrana pentru 13 persoane beneficiare ale Centrului Social cu Destinație Multifuncțională care se află în izolare preventivă și nu au aparținători, se vor asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, de la articolul 20.03 „Hrana”.

 • (3) Transportul hranei se va asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad.

Art. 2. Personalul Centrului de Îngrijire Persoane Vârstnice Arad izolat preventiv la locul de muncă, beneficiază de masă zilnică din sumele alocate la articolul 20.03 „Hrana”, din bugetul instituției.

Art. 3. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art. 2.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului- Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Dosar ședință CLMA 15.04.2020

Cod PMA-S4-02


MUNICIPIUL ARAD


Anexa la Hotărârea nr. 176/15.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

1

VENITURILE BUGETULUI

LOCAL

1.100

2

Secțiunea de Funcționare

1.100

3

42.02.66

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

1.100

4

CHELTUIELILE BUGETULU

I LOCAL

1.100

5

pe titluri de cheltuieli:

6

bunuri și servicii

1.100

7

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

8

Secțiunea de Funcționare

1.100

9

65.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente (Paragraful Învățământ preșcolar)

-200

10

65.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente (Paragraful Învățământ secundar inferior)

-200

11

65.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente (Paragraful Învățământ secundar superior)

-200

12

66.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Piața Mihai Viteazul)

700

13

66.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli (cheltuieli aferente carantinei)

1.100

14

68.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal și salubritate)

60

15

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad

bunuri și servicii

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(lenjerie și accesorii de pat, alte obiecte de inventar)

55

16

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.02

Repara.ții curente (la clădirile fond locativ și spațiile cu altă destinație)

-100

17

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli

-115

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

P R O I E C T

Nr. 155/ 15.04.2020

Avizat p.SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ


CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 26594/15.04.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 26596/15.04.2020 al Serviciului Buget;

Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României;

Ținând cont de Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. /    2020, privind

schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență;

Luând în considerare Adresa nr. 6754/09.04.2020 din partea Serviciului protecție persoane adulte din cadrul DAS,

Ținând cont de adresele nr. 6797/10.04.2020 și nr. 6892/13.04.2020 din partea Direcției de Asistență Socială;

Având în vedere Adresa nr. 6796/10.04.2020 din partea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice;

Luând în considerare Referatul nr. 26249/13.04.2020 din partea Biroului Reparații Imobile;

Având în vedere Adresa nr. 3362/14.04.2020 din partea Direcției de Sănătate Publică Arad;

Luând în considerare Adresa nr.     /      .04.2020 din partea Centrului Social Cantina

Municipală Arad;

Ținând cont de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b), alin.(4) lit a), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. a) art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se aprobă cuantumul cheltuielilor zilnice cu hrana angajaților autoizolați la locul de muncă de maxim 30 lei/zi/persoană.

 • (1) Cheltuielile cu hrana pentru 18 persoane angajate ale Direcției de Asistență Socială Arad, pentru care se instituie măsura de izolare preventivă la locul de muncă, se vor asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, de la articolul 20.03 „Hrana”.

 • (2) Cheltuielile cu hrana pentru 13 persoane beneficiare ale Centrului Social cu destinație Multifuncțională care se află în izolare preventivă și nu au aparținători, se vor asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad, de la articolul 20.03 „Hrana”.

 • (3) Transportul hranei se va asigura din bugetul Centrului Social Cantina Municipală Arad.

Art.2: Personalul Centrului de Îngrijire Persoane Vârstnice Arad izolat preventiv la locul de muncă, beneficiază de masă zilnică din sumele alocate la articolul 20.03 „Hrana”, din bugetul instituției.

Art.3:   Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local,

enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:  Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările

corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art.5:  Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor

enumerate la art.2

Art.6:  Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și

se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Direcția Economică

Serviciul Buget

Red/Dact. O.S.

Cod PMA - S1 - 01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 26594/15.04.2020

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • -  Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • -  Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României;

 • -  Ordonanța militară nr.8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • -  Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.170/03.04.2020;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.

P RIM A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 26596/15.04.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • •  Decretul nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României;

 • •  Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. /      2020, privind schimbarea

destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență;

 • Adresa nr. 6754/09.04.2020 din partea Serviciului protecție persoane adulte din cadrul DAS,

 • Adresele nr. 6797/10.04.2020 și nr. 6892/13.04.2020 din partea Direcției de Asistență Socială;

 • Adresa nr. 6796/10.04.2020 din partea Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice;

 • Referatul nr. 26249/13.04.2020 din partea Biroului Reparații Imobile;

 • Adresa 3362/14.04.2020 din partea Direcției de Sănătate Publică Arad;

 • Adresa nr. /  04.2020 din partea Centrului Social Cantina Municipală Arad;

 • •  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

 • 1)  Se alocă suma de 1.100 mii lei pentru subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică, conform HG nr. 201/18.03.2020, modificată prin HG nr. 269/2020 și adresei din partea Direcției de Sănătate Publică Arad;

 • 2)   Se alocă suma de 1.100 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate”, pentru plata serviciilor de carantinare, conform legislației invocate;

 • 3)   Se aloca suma de 60 mii lei la Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială, ordonator de credite Municipiul Arad pentru plata costurilor utilităților pentru locația de pe str. Voinicilor nr. 2/6, proprietatea publică a Municipiului Arad în vederea adăpostirii persoanelor aduse din mediul stradal, pe perioada prelungirii stării de urgență;

 • 4)  Se suplimentează cu suma de 55 mii lei bugetul alocat la capitolul 68.02 “Asigurări și Asistență socială”, ordonator de credite Direcția de Asistență Socială în vederea dotării noului adăpost cu obiecte de inventar si lenjerii de pat pentru un număr de 100 de persoane, conform referatului din partea Serviciului de protecție persoane adulte;

 • 5)  Se alocă suma de 700 mii lei la capitolul 66.02 “Sănătate”, pentru reparații curente a grupurilor sanitare și a compartimentării saloanelor ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, în vederea tratării pacienților infectați cu COVID 19. Suma se va asigura prin diminuarea cu 600 mii lei de pe capitolul 65.02 “Învățământ” și cu suma de 100 mii lei de pe capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, articolul 20.02 reparații curente, conform referatului din partea biroului Reparații Imobile;

 • 6)  Se diminuează cu suma de 115 mii lei creditele bugetare alocate pe capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică pentru servicii de dezinfecție.

DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica