Hotărârea nr. 175/2020

Hotarirea Nr.175 din 15-04-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1/

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 175 din 15 aprilie 2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1/

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26532/14.04.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 26533/14.04.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând Documentația tehnico-cadastrală întocmită de către S.C. Topovas Plan S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/2020,

Luând în considerare prevederile art. 23 lit. b), art. 95, art. 113 și art. 114 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou, se aprobă următoarele măsuri:

  • 1.  Imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2815/1/, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, neintabulat, se repoziționează conform documentației tehnice întocmite de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L., cu suprafața neschimbată, respectiv 3833 mp, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 2.  Se aprobă documentația tehnică întocmită de S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. de primă înscriere a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2815/1, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, cu noua configurație aprobată la punctul 1.

  • 3.  Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2815/1, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, conform repoziționării și documentației aprobate tehnice aprobate conform prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar General și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 15.04.2020


SJ-

• • *0, . o \ o

- \Q%


(P ’&VO

c£ C2s\Cp

<5V cP


. o Q

> r£)

\\ (P


CR V-


CAD.340747


<p2Qx <p

$> <£>&


(P QQ(A (S>

<2, tP

<5* %

<2 cP ®


LINIA FERATA 217 ARAD - TIMIȘOARA


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


Avizat:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr. 154/14.04.2020


HOTĂRÂREA Nr.

din

privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1/

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26532/14.04.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 26533/14.04.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând Documentația tehnico-cadastrală întocmită de către S.C. Topovas Plan S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/2020,

Luând în considerare prevederile art. 23 lit. b), art. 95, art. 113 și art. 114 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou, se aprobă următoarele măsuri:

  • 1.  Imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2815/1/, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, neintabulat, se repoziționează conform documentației tehnice întocmite de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L., cu suprafața neschimbată, respectiv 3833 mp, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 2. Se aprobă documentația tehnică întocmită de S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. de primă înscriere a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2815/1, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, cu noua configurație aprobată la punctul 1.

  • 3. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2815/1, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, conform repoziționării și documentației aprobate tehnice aprobate conform prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar General și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar Red./Dact. R.D./R.D.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 26534/14.04.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou, constând în, repoziționarea și aprobare a documentației de primă însciere în cartea funciară și apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad, propun aprobarea următoarele măsuri:

  • 1.  Pentru imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2815/1, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, neintabulat, suprafața rămâne neschimbată, se repoziționează conform documentației tehnico- cadastrale întocmite de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L.,

  • 2.   se aprobă documentația de primă înscriere a imobilului cu nr. top 375. DE 2815/1, tronsonul I, repoziționat , conform documentației tehnico- cadastrale întocmită de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L..

  • 3.  Se aprobă apartenența la proprietatea privată a municipiului Arad a imobilului identificat cu nr.top. 375 DE 2815/1, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, repoziționat, conform documentației de primă înscriere întocmită de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L.,

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Secretar General

Biroul Cadastru Extravilan, Fond funciar.

Nr. 26533/14.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr. 26534 din 14.04.2020, prin care se propune aprobarea măsurilor necesare și operațiunilor cadastrale care se impun în vederea actualizării datelor imobilului identificat cu nr. top 375. DE 28151/1, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, neînscris în cartea funciară

Imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2815/1, tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, neînscris în Cartea funciară, este situat în partea de sud a Municipiului Arad, aferentă cartierului Aradul Nou, între DN 69 și Autostrada Arad - Timișoara. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.26189/2020, S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. solicită avizarea planurilor de încadrare în tarla pentru tarlaua 375, care implică și repoziționarea imobilului identificat cu nr. top 375. DE 28151/1, tronsonul I din partea de Vest a parcelelor identificate cu nr. cadastral 306362 înscrisă în CF nr.306362 Arad și nr. cadastral 350556 , înscrisă în CF nr. 350556 Arad în partea de Nord a parcelelor identificate cu nr. cadastral 350556, înscrisă în CF nr.350556 Arad și nr. cad 350570, înscrisă în CF nr.350570 Arad și în partea de Est a parcelelor identificate cu nr. cadastral 350570, înscrisă în CF nr.350570 Arad, nr. cadastral 309127, înscrisă în CF nr.309127 Arad și nr. cadastral 306362, înscrisă în CF nr.306362 Arad, pentru a se ajunge în concordanță cu documentația PUZ aprobată anterior.

1. Pentru imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2815/1 tronsonul I, cu suprafața de 3833 mp, neintabulat în Cartea funciară, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 3833 mp, repoziționarea la partea de Nord a imobilelor identificate cu nr. cad 350556, înscris în CF nr.350556 Arad și nr. cad 350570, înscrisă în CF nr.350570 Arad și în partea de Est a imobilelor identificate cu nr. cad 350570, înscrisă în CF nr. 350570 Arad, nr. cad. 309127, înscrisă în CF nr.309127 Arad și nr. cad.306362, înscrisă în CF nr.306362 Arad, aprobarea documentației tehnico - cadastrale întocmită de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. de primă înscriere a imobilului cu configurația repoziționată, apartenența la proprietatea privată a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2815/1, tronson I, cu suprafața de 3833 mp, repoziționat.

ȘEF BIROU Rodica Livia DRĂGAN


CONSILIER

Ing. Cadastru Laurențiu MIRON


CONSILIER JURIDIC


Marius Paul ȚĂC