Hotărârea nr. 174/2020

Hotarirea Nr.174 din 15-04-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 174 din 15 aprilie 2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26530/14.04.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 26531/14.04.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând documentația tehnico-cadastrală întocmită de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/2020,

Luând în considerare prevederile art. 23 lit. b), art. 95, art. 113 și art. 114 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou, se aprobă următoarele măsuri:

  • 1.  Imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, neintabulat, se repoziționează conform documentației tehnice întocmite de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. cu suprafața neschimbată, respectiv 720 mp, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 2.  Se aprobă documentația tehnică întocmită de S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. de primă înscriere a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, cu noua configurație aprobată conform punctului 1.

  • 3.  Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, conform repoziționării și documentației tehnice aprobate conform prezentei hotărâri.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar General și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 15.04.2020


SJ-

• • *0, . o \ o

- \Q%


(P ’&VO

c£ C2s\Cp

<5V cP


. o Q

> r£)

\\ (P


CR V-


CAD.340747


<p2Qx <p

$> <£>&


(P QQ(A (S>

<2, tP

<5* %

<2 cP ®


LINIA FERATA 217 ARAD - TIMIȘOARA


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

P R O I E C T

Nr. 153 din 14.05.2020

Avizat:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26530/14.04.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 26531/14.04.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând documentația tehnico-cadastrală întocmită de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/2020,

Luând în considerare prevederile art. 23 lit. b), art. 95, art. 113 și art. 114 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou, se aprobă următoarele măsuri:

  • 1.  Imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, neintabulat, se repoziționează conform documentației tehnice întocmite de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. cu suprafața neschimbată, respectiv 720 mp, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 2. Se aprobă documentația tehnică întocmită de S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. de primă înscriere a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, cu noua configurație aprobată conform punctului 1.

  • 3.  Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, conform repoziționării și documentației tehnice aprobate conform prezentei hotărâri.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar General și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar Red./Dact. R.D.

Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 26530/14.04.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou, constând în, repoziționarea și aprobare a documentației de primă însciere în cartea funciară și apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad, propun aprobarea următoarele măsuri:

  • 1.  Pentru imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, neintabulat, suprafața rămâne neschimbată, se repoziționează conform documentației tehnico- cadastrale întocmite de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L.,

  • 2.  se aprobă documentația de primă înscriere a imobilului cu nr. top 375. DE 2829, repoziționat, conform documentației tehnico - cadastrale întocmită de către S.C. TOPOVAS PLAN S..R.L.

  • 3.  Se aprobă apartenența la proprietatea privată a municipiului Arad a imobilului identificat cu nr.top. 375 DE 2829, cu suprafața de 720 mp, repoziționat, conform documentației de primă înscriere întocmită de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L.,

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Secretar General

Biroul Cadastru Extravilan, Fond funciar Nr. 26531/14.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr. 26530 din 14.04.2020, prin care se propune aprobarea măsurilor necesare și operațiunilor cadastrale care se impun în vederea actualizării datelor imobilui identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, neînscris în cartea funciară

Imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, neînscris în Cartea funciară, este situat în partea de sud a Municipiului Arad, aferentă cartierului Aradul Nou, între DN 69 și Autostrada Arad - Timișoara. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.26189/2020, S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. solicită avizarea planurilor de încadrare în tarla pentru tarlaua 375, care implică și repoziționarea imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2829 în partea de Est a parcelei identificată cu nr. cadastral 306362, înscrisă în CF nr. 306362 Arad, pentru a se ajunge în concordanță cu documentația PUZ aprobată anterior.

P R O P U N E M

1. Pentru imobilul identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, neintabulat în Cartea funciară, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 720 mp, repoziționarea la partea de Est a imobilului identificat cu nr. cad 306362, înscris în CF nr.306362 Arad, aprobarea documentației tehnico- cadastrale întocmită de către S.C. TOPOVAS PLAN S.R.L. de primă înscriere a imobilului cu configurația repoziționată, apartenența la proprietatea privată a imobilului identificat cu nr. top 375. DE 2829, cu suprafața de 720 mp, repoziționat.

ȘEF BIROU

Rodica Livia DRĂGAN


CONSILIER

CONSILIER JURIDIC

Marius Paul ȚÂC


Ing. Cadastru Laurențiu MIRON