Hotărârea nr. 172/2020

Hotarirea Nr.172 din 15-04-2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 172 din 15 aprilie 2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26245/13.04.2020,

Analizând raportul nr. 26247/13.04.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

În baza Decretului Președintelui României nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Potrivit art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea nr. 11/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Potrivit Ordonanței Militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (7) lit. b), lit. h), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Arad, str. Voinicilor nr. 2/6,

proprietatea publică a municipiului Arad, în vederea adăpostirii persoanelor aduse din mediul stradal, pe perioada instituirii stării de urgență.

Art. 2. Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Arad, str. Izoi nr. 1, proprietatea publică a municipiului Arad, în vederea asigurării măsurilor de izolare preventivă la locul de muncă pentru personalul angajat al Direcției de Asistență Socială, pe perioada instituirii stării de urgență.

Art. 3. Imobilele menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre vor fi utilizate de către serviciul public de interes local, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad - Direcția de Asistență Socială.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                      Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 15.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT Nr. 151/14.04.2020


Avizat p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26245/13.04.2020,

Analizând raportul nr. 26247/13.04.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

În baza Decretului Președintelui României nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Potrivit art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea nr. 11/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Potrivit Ordonanței Militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (7) lit. b), lit. h), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Arad, str. Voinicilor nr. 2/6, proprietatea publică a municipiului Arad, în vederea adăpostirii persoanelor aduse din mediul stradal, pe perioada instituirii stării de urgență.

Art. 2. Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Arad, str. Izoi nr. 1, proprietatea publică a municipiului Arad, în vederea asigurării măsurilor de izolare preventivă la locul de muncă pentru personalul angajat al Direcției de Asistență Socială, pe perioada instituirii stării de urgență.

Art. 3. Imobilele menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre vor fi utilizate de către serviciul public de interes local, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad -Direcția de Asistență Socială.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETAR GENERAL

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 26.245 din 13.04.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență", proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Întrucât pe teritoriul României este instituită starea de urgență pentru prevenirea răspândirii COVID-19, se impune realizarea managementului consecințelor raportat la evoluția situației epidemiologice, precum și gestionarea eficientă a bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, consider necesar și oportun promovarea unui proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr.26.247/13.04.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 26425/13.04.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență,

Având în vedere:

  • -  Protejarea persoanelor fără adăpost;

  • -  Decretul Președintelui României nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • -  Art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea nr. 11/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4, alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

- Ordonanța Militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

P R O P U N E M:

  • 1. Aprobarea schimbării destinației imobilului situat în Arad, str. Voinicilor nr. 2/6, proprietatea publică a municipiului Arad, în vederea adăpostirii persoanelor aduse din mediul stradal, pe perioada instituirii stării de urgență.

  • 2. Aprobarea schimbării destinației imobilului situat în Arad, str. Izoi nr. 1, proprietatea publică a municipiului Arad, în vederea asigurării măsurilor de izolare preventivă la locul de muncă pentru personalul angajat al Direcției de Asistență Socială, pe perioada instituirii stării de urgență.

  • 3. Imobilele menționate la pct. 1 și pct. 2 din prezentul raport vor fi utilizate de către serviciul public de interes local, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad -Direcția de Asistență Socială.

Director Executiv

Ș ef Serviciu

Mihaela BALAȘ


Consilier

Ruxanda MOTREA


Ștefan SZUCHANSZKI