Hotărârea nr. 170/2020

Hotarirea Nr.170 din 03-04-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 170 din 03 aprilie 2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 24754/03.04.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 24756/03.04.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere Ordonanța militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

Ținând cont de Referatul nr. 24735/03.04.2020 din partea Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară și Referatul nr. 24.826/03.04.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate,

Analizând Referatul nr. 1494/03.04.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22), ~

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art.2

Art. 4: Se aprobă atribuirea contractului de furnizare a dispenserelor/dozatoarelor și dezinfectanților de mâini precum și a contractului de servicii de dezinfecție, prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Art. 5: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ


Red./Dact. CA/CA Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 03.04.2020

Cod PMA-S4-02


MUNICIPIUL ARAD


Anexa 1 la Hotărârea nr. 170/03 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

1

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

0

2

pe titluri de cheltuieli:

3

bunuri și servicii

2.760

4

fonduri de rezervă

-60

5

transferuri între unități ale administrației publice

-2.700

6

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

7

Secțiunea de Funcționare

0

8

54.02

Municipiul Arad

fonduri de rezervă

50.04

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

-60

9

66.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.05

Obiecte de inventar (termometre non-contact cu sistem infraroșu)

60

10

67.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației

publice

51.01

Transferuri către Centrul Municipal de Cultură Arad.

(Paragraful Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei)

-2.700,00

11

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli

(cf. Ordonanța militară nr.4/2020)

2.700,00

12

VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

-2.700,00

13

Secțiunea de Funcționare

-2.700,00

14

43.10.09

Centrul Municipal de Cultură Arad

Subvenții pentru instituții publice

-2.700,00

15

CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

-2.700,00

16

bunuri și servicii

-1.690,00

17

alte cheltuieli

-1.010,00

18

Secțiunea de Funcționare

-2.700,00

19

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festival arădean al berii

-300,00

20

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul internațional de teatru-circ Fantasticoo, ediția a V-a

-130,00

21

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festival de teatru pentru tineret "Start", ediția a

IV-a

-200,00

22

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul internațional de teatru tânăr francofon Amifran

-80,00

23

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Sărbătoarea Vecinilor

-70,00

24

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Ziua Națională a României

-95,00

25

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Ziua familiei, ediția a VlI-a

-80,00

26

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Ziua Europei - Sărbătoarea statelor membre ale UE

-70,00

27

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

1 iunie - Ziua Copilului

-100,00

28

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festival gastronomic în aer liber - STREET FOOD ARAD, ediția a IV-a

-150,00

29

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festival internațional de literatură

-140,00

30

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festival al științelor umaniste, ediția a VI-a

-150,00

31

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Cupa Aradului la ciclism

-40,00

32

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Proiecții de filme în cinematografele Arta, Solidaritatea, Grădiște, Studio

-45,00

33

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Aradul în rețeaua AVECși colaborări cu orașe membre ale rețelei

-40,00

34

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Arhiepiscopia Aradului (Centrul Eparhial)

-90,00

35

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Arhiepiscopia Aradului (Cantina socială Sf. Nicolae)

-95,00

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

36

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Arhiepiscopia Aradului (Muzeul Eparhial Diecezana)

-25,00

37

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Grădiște II

-95,00

38

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Șega I-Sfântul Proroc Ilie

-25,00

39

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Șega I-Pogorârea Sfântului Duh

-25,00

40

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Aradul Nou

-70,00

41

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Faleza Sud

-25,00

42

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Sânicolaul Mic

-25,00

43

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Grădiște I

-25,00

44

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Arad Centru (Catedrala Veche)

-45,00

45

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Română Arad Centru (Biserica Adormirea Maicii Domnului, str.Eminescu)

-45,00

46

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Ortodoxă Sârbă Arad Centru

-40,00

47

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Romano-Catolică Grădiște

-40,00

48

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Romano-Catolică Arad Centru

-55,00

49

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Romano-Catolică Grădiște (Str.Lungă)

-20,00

50

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Romano-Catolică Șega

-50,00

51

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Romano-Catolică Aradul Nou

-25,00

52

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Parohia Reformată Arad Centru

-20,00

53

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Biserica Creștină Baptistă Maranata

-30,00

54

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Biserica Creștină Baptistă Betel

-20,00

55

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Biserica Creștină Baptistă Betania

-10,00

56

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Biserica Creștină Baptistă Renașterea

-15,00

57

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Biserica Creștină Baptistă Speranța

-40,00

58

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Biserica Creștină Baptistă Biruința

-15,00

59

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Biserica Creștină Baptistă Șega

-20,00

60

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte cheltuieli

59.12

Susținerea cultelor:

Biserica Evanghelică Lutherană

-20,00

61

TOTAL INFLUENȚE

BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2019, din care pe titluri de cheltuieli:

-2.700,00

62

bunuri și servicii

1.070,00

63

fonduri de rezervă

-60,00

64

transferuri între unități ale administrației publice

-2.700,00

65

alte cheltuieli

-1.010,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL, Cristian Mihai TOMOȘ

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD


P R O I E C T

Nr. 146/03.04.2020


Avizat p.SECRETAR GENERAL

Cristian TOMOȘ

CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 24754/03.04.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 24756/03.04.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere Ordonanța militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

Ținând cont de Referatul nr. 24735/03.04.2020 din partea Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară,

Analizând Referatul nr. 1494/03.04.2020 din partea Centrului Municipal de Cultura

Arad,


În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art.2

Art. 4: Se aprobă atribuirea contractului de furnizare a dispenserelor/dozatoarelor și dezinfectanților de mâini precum și a contractului de servicii de dezinfecție, prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Art. 5: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Direcția Economică Serviciul Buget Red/Dact. O.S.

Cod PMA - S4 - 01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 24754/03.04.2020

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • -  Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • -  Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României;

 • -  Ordonanța militară nr.4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • -  Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.71/19.02.2020;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul

2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.

P RIM A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 24756 / 03.04.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • Ordonanța militară nr.4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • Referatul nr. 24735 /03.04.2020 din partea Serviciului Edilitar - Direcția Edilitară;

 • Referatul nr. 1494 Z03.04.2020 din partea Centrului Municipal de Cultura Arad;

 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

 • 1)  Se aloca suma de 2.700 mii lei la Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică, pentru transferurile din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor generate de asigurarea dezinfectanțiilor și a serviciilor de dezinfectare periodică a spațiilor comune din blocurile de locuințe, conform referatului nr.24735/03.04.2020 al Serviciului Edilitar- Direcția Edilitară;

 • 2)  La capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, se diminuează cu suma de 2.700 mii lei transferurile din bugetul local pentru Centrul Municipal de Cultură Arad, conform referatului nr. Z03.04.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;

 • 3)  Se diminuează cu suma de 2.700 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 pentru Centrul Municipal de Cultură Arad, capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie”, după cum urmează:

> Programul Cultural General.......... - 1.690 mii lei, astfel;

Festivalul arădean al berii

- 300

mii lei;

Festivalul internațional de teatru- circ Fantasticoo, ed. a V-a

- 130

mii lei;

Festival de teatru pentru tineret “Start”, ed. a IV-a

- 200

mii lei;

Festivalul Internațional de teatru tânăr Francofon Amifram lei;

- 80 mii

Sărbătoarea vecinilor

- 70 mii

lei;

Ziua Națională a României

- 95 mii

lei;

Ziua familiei, ed. a VII-a

- 80 mii

lei;

Ziua Europei - Sărbătoarea statelor membre ale UE lei;

- 70 mii

1 Iunie- Ziua Copilului                                      -

lei;

100 mii

 • -  Festivalul gastronomic în aer liber- STREETFOOD ARAD- ed.IV -150 mii lei;

 • -  Festival internațional de literatură

mii lei;

 • -  Festival al științelor umaniste, ed.VI

mii lei;

 • -  Cupa aradului la ciclism

mii lei;

 • -   Proiecții de filme în cinematografele Arta, Solidaritatea, Grădiște, Studio -45 mii lei;

 • -  Aradul în rețeau AVEC și colaborări cu Orașe membere ale rețelei

mii lei;

> Susținerea cultelor..........-1.010 mii lei, astfel;

- Ahiepiscopia Aradului (Centrul Eparhial)

- 90 mii lei;

- Ahiepiscopia Aradului (Cantina Socială Sf. Nicolae)

- 95 mii lei;

- Ahiepiscopia Aradului (Muzeul Eparhial Diecezana)

- 25 mii lei;

-Parohia Ortodoxă Română Grădiște II

- 95 mii

lei;

-Parohia Ortodoxă Română Șega I -Sfântul Proroc Ilie

- 25 mii lei;

-Parohia Ortodoxă Română Șega I-Pogorârea Sfântului Duh

- 25 mii

lei;

-Parohia Ortodoxă Română Aradul Nou

-  70

mii lei;

-Parohia Ortodoxă Română Faleza Sud

- 25 mii

lei;

-Parohia Ortodoxă Română Sânicolaul Mic

- 25 mii lei;

-Parohia Ortodoxă Română Grădiște I

- 25 mii lei;

-Parohia Ortodoxă Română Arad Centru ( Catedrala Veche)

- 45

mii lei;

-Parohia Ortodoxă Română Arad Centru (Biserica Adormirea Maicii Domnului-

Str. Eminescu)

- 45 mii lei;

-Parohia Ortodoxă Sârbă Arad Centru

- 40 mii lei;

-Parohia Romano Catolică Grădiste

- 40 mii lei;

-Parohia Romano Catolică Arad Centru

- 55 mii lei;

-Parohia Romano Catolică Grădiște (Str. Lungă)

- 20 mii lei;

-Parohia Romano Catolică Șega

-  50 mii

lei;

-Parohia Romano Catolică Aradul Nou

- 25 mii

lei;

-Parohia Reformată Arad Centru

- 20

mii lei;

-Biserica Creștină Baptistă Maranata

- 30

mii lei;

-Biserica Creștină Baptistă Betel

-  20 mii

lei;

-Biserica Creștină Baptistă Betania

- 10 mii lei;

-Biserica Creștină Baptistă Renașterea

-  15 mii

lei;

-Biserica Creștină Baptistă Speranța

-  40  mii

lei;

-Biserica Creștină Baptistă Biruința

- 15 mii

lei;

-Biserica Creștină Baptistă Șega

- 20 mii lei;

-Biserica Evanhelică Lutherană lei.

20 mii


 • 4) Aprobarea atribuirii contractului de furnizare a dispenserelor/dozatoarelor și dezinfectanților de mâini precum și a contractului de servicii de dezinfecție pentru , prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, conform art. 104 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica