Hotărârea nr. 168/2020

Hotarirea Nr.168 din 30-03-2020 privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 168 din 30 martie 2020 privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 23298 din 27.03.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 865/26.03.2020 al directorului Centrului Social Cantina Municipală Arad,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 355/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Social Cantina Municipală Arad;

Ținând cont de:

 • -  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • -  Ordonanța militară nr. 1/2020 privind măsuri de primă urgență;

 • -  Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVIND -19;

 • -  Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVIND -19;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c) și h), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Centrul Social Cantina Municipală Arad va asigura zilnic pentru o perioadă de 180 zile, hrană caldă și rece, pentru maxim 100 de persoane care beneficiază în acest interval de serviciile Adăpostului de noapte.

Art. 2. Finanțarea se asigură din bugetul aprobat pentru anul 2020 al Centrului Social Cantina Municipală Arad, iar suma necesară este de 270.000 lei pentru un număr zilnic de maxim 100 persoane, alocația de hrană fiind de 15 lei /persoană/zi.

Art. 3. Pentru a se putea efectua achiziția publică de alimente de către Centrul Social Cantina Municipală Arad, numărul de beneficiari va fi comunicat în scris de către Direcția de Asistență Socială Arad, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de prima livrare, iar orice modificare a numărului de beneficiari va fi comunicată tot în 3 zile lucrătoare.

Art. 4. Hrana va fi livrată în recipiente de unică folosință, o dată pe zi, la locațiile indicate de Direcția de Asistență Socială Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării în condițiile legii.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Social Cantina Municipală Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Centrul Social Cantina Municipală Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020


Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD


PROIECT


AVIZAT


p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


CONSILIUL LOCAL

Nr. 142/27.03.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 23298 din 27.03.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 865/26.03.2020 al directorului Centrului Social Cantina Municipală Arad,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 355/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Social Cantina Municipală Arad;

Ținând cont de:

 • -  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • -  Ordonanța militară nr. 1/2020 privind măsuri de primă urgență;

 • -  Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVIND -

19;

- Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVIND -19;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Arad,


În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c) și h), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Centrul Social Cantina Municipală Arad va asigura zilnic pentru o perioadă de 180 zile, hrană caldă și rece, pentru maxim 100 de persoane care beneficiază în acest interval de serviciile Adăpostului de noapte.

Art. 2 Finanțarea se asigură din bugetul aprobat pentru anul 2020 al Centrului Social Cantina Municipală Arad, iar suma necesară este de 270.000 lei pentru un număr zilnic de maxim 100 persoane, alocația de hrană fiind de 15 lei /persoană/zi.

Art. 3 Pentru a se putea efectua achiziția publică de alimente de către Centrul Social Cantina Municipală Arad, numărul de beneficiari va fi comunicat în scris de către Direcția de Asistență Socială Arad, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de prima livrare, iar orice modificare a numărului de beneficiari va fi comunicată tot în 3 zile lucrătoare.

Art. 4 Hrana va fi livrată în recipiente de unică folosință, o dată pe zi, la locațiile indicate de Direcția de Asistență Socială Arad.

Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării în condițiile legii.

Art. 6 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrului Social Cantina Municipală Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală

Președinte ședință

Ioja Lucian/Ioja Lucian

CSCM Arad

Secretar General


COD PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.         din

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: Proiectul de hotărâre privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane, în susținerea căruia formulez următoarea:

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de :

Analizând raportul de specialitate nr. 865/26.03.2020 al directorului Centrului Social Cantina Municipală Arad ,

Ținând cont de

 • -      Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -      Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

 • -      Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • -      Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

 • -      Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • -      Ordonanța militară nr. 1/2020 privind măsuri de primă urgență;

 • -      Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVIND -19;

 • -      Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVIND -19;

Propun:

Spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad, Proiectul de hotărâre privind asigurarea hranei necesare pentru o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic de maxim 100 persoane, alocația de hrană fiind de 15 lei /persoană/zi.

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Consider oportună adoptarea unei hotărâri privind asigurarea hranei necesare pentru o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, prin acordarea unui număr maxim de 100 porții zilnice de hrană.

PRIMAR, Călin BIBARȚ

Ioja Lucian/Ioja Lucian CSCM Arad

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Centrul Social Cantina Municipală Arad

România 310318 AradB-dulRevoluției nr. 93 tel. +40-257-427527fax +40-357-427507

e-mail: cantinamunicipala@gmail.com

Nr. 865 din 26.03.2020                                           Viceprimar

Raport de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr.        din           , a domnului Călin

BIBARȚ, Primarul municipiului Arad.

Obiect:  Proiect de hotărâre privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor

Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane

În contextul actual, ca urmare a instituirii stării de urgență, precum și a măsurilor de prevenire dispuse de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, luând în considerarea și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății și având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, administrația publică locală are obligația să intervină pentru prevenirea, limitarea și/sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot influența starea de sănătate și siguranță a grupurilor vulnerabile.

Excluderea socială în rândul grupurilor vulnerabile la acest moment reprezintă un risc pentru sănătatea comunității și poate genera apariția unor focare care, pentru a putea fi ținute sub control, va fi nevoie de alocarea unor resurse materiale și umane considerabile. În acest sens, sunt necesare măsuri concrete care să vină în sprijinul celor mai expuse categorii sociale, cu scopul asigurării hranei zilnice pentru acestea.

Beneficiarii sunt, în general, persoane aflate în situații economico-sociale și medicale deosebite, fără sprijin familial, fără surse de venituri, fără acces la servicii medicale și aflați în stare precară de sănătate fizică sau psihică.

Ca urmare, finanțarea se asigură din bugetul aprobat pentru anul 2020 al Centrului Social Cantina Municipală Arad, iar suma necesară este de 270.000 lei pentru un număr zilnic de maxim 100 persoane, alocația de hrană fiind de 15 lei /persoană/zi, pentru beneficiarii Adăpostului de noapte.

PROPUNEM:

Asigurarea hranei necesare pentru o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic de maxim 100 persoane, alocația de hrană fiind de 15 lei /persoană/zi.

Director          Comp. Juridic         Viză CFP               Întocmit

Ioja Lucian/Ioja Lucian CSCM Arad

Cod PMA-S4-01