Hotărârea nr. 167/2020

Hotarirea Nr.167 din 30-03-2020 privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 167 din 30 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 23.379 din 27.03.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 5947/26.03.2020 al Serviciului Protecție Persoane Adulte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad,

Luând în considerare Raportul nr. 23488/27.03.2020 al Direcției Generale Poliția Locală Arad,

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, conform Decretului Președintelui nr. 195/2020,

Luând în considerare prevederile Ordonanței militare nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

Ținând cont de necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad,

Luând în considerare prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. In situația ocupării la capacitate maximă a Adăpostului de noapte de pe Calea 6 Vânători nr. 55, se vor identifica noi locații.

Art. 2. Accesul în Adăpostul de Noapte se permite doar în urma consultului medical prealabil, care să confirme faptul că persoanele în cauză sunt apte de a frecventa colectivitatea.

Art. 3. Consultul medical se va efectua zilnic, de către un medic asigurat de către Direcția de Sănătate Publică Arad.

Art. 6. Direcția de Asistență Socială Arad va asigura permanent asistența medicală primară a beneficiarilor prin personalul din subordine.

Art. 7. Asigurarea pazei incintei se va realiza prin suplimentarea agenților de pază existenți în prezent de către Direcția Generală Poliția Locală Arad, care va asigura paza permanentă.

Art. 8. Efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a incintei se va asigura de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin personalul de specialitate din subordine.

Art. 9. Persoanele care sunt domiciliate pe raza teritorială a altor județe vor fi predate de către Direcția Generală Poliția Locală Arad către Poliția Trafic Feroviar în vederea asigurării transportului în localitățile de domiciliu.

Art. 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Arad și Direcția Generală Poliția Locală Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

Cod PMA -S4-02


H O T Ă R Â R E A nr.........

din 2020

privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentarepentru Adăpostul de Noapte din

Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 23.379 din 27.03.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 5947/26.03.2020 al Serviciului Protecție Persoane Adulte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad,

Luând în considerare Raportul nr. 23488/27.03.2020 al Direcției Generale Poliția Locală Arad,

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, conform Decretului Președintelui nr. 195/2020,

Luând în considerare prevederile Ordonanței militare nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

Ținând cont de necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad,

Luând în considerare prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. In situația ocupării la capacitate maximă a Adăpostului de noapte de pe Calea 6 Vânători nr. 55, se vor identifica noi locații.

Art. 2. Accesul în Adăpostul de Noapte se permite doar în urma consultului medical prealabil, care să confirme faptul că persoanele în cauză sunt apte de a frecventa colectivitatea.

Art. 3. Consultul medical se va efectua zilnic, de către un medic asigurat de către Direcția de Sănătate Publică Arad.

Art. 4. Se aprobă programul de funcționare permanentă a Adăpostului de Noapte, iar beneficiarii intrați vor rămâne permanent în incinta instituției, pe toată perioada situației de urgență.

Art. 5. Prin excepție, vor putea părăsi instituția persoanele care sunt încadrate cu forme legale în muncă și persoanele care necesită îngrijiri medicale ce nu pot fi asigurate în cadrul instituției.

Art. 6. Direcția de Asistență Socială Arad va asigura permanent asistența medicală primară a beneficiarilor prin personalul din subordine.

Art. 7. Asigurarea pazei incintei se va realiza prin suplimentarea agenților de pază existenți în prezent de către Direcția Generală Poliția Locală Arad, care va asigura paza permanentă.

Art. 8. Efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a incintei se va asigura de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin personalul de specialitate din subordine.

Art. 9. Persoanele care sunt domiciliate pe raza teritorială a altor județe vor fi predate de către Direcția Generală Poliția Locală Arad către Poliția Trafic Feroviar în vederea asigurării transportului în localitățile de domiciliu.

Art. 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Arad și Direcția Generală Poliția Locală Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Președinte ședință

Purcil-Șaur Eugen/Purcil-Șaur Eugen DAS Arad

Secretar General


COD PMA-S4-01


H O T Ă R Â R E A nr.........

din 2020

privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentarepentru Adăpostul de Noapte din

Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 23.379 din 27.03.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 5947/26.03.2020 al Serviciului Protecție Persoane Adulte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad,

Luând în considerare Raportul nr. 23488/27.03.2020 al Direcției Generale Poliția Locală Arad,

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, conform Decretului Președintelui nr. 195/2020,

Luând în considerare prevederile Ordonanței militare nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

Ținând cont de necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad,

Luând în considerare prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. In situația ocupării la capacitate maximă a Adăpostului de noapte de pe Calea 6 Vânători nr. 55, se vor identifica noi locații.

Art. 2. Accesul în Adăpostul de Noapte se permite doar în urma consultului medical prealabil, care să confirme faptul că persoanele în cauză sunt apte de a frecventa colectivitatea.

Art. 3. Consultul medical se va efectua zilnic, de către un medic asigurat de către Direcția de Sănătate Publică Arad.

Art. 4. Se aprobă programul de funcționare permanentă a Adăpostului de Noapte, iar beneficiarii intrați vor rămâne permanent în incinta instituției, pe toată perioada situației de urgență.

Art. 5. Prin excepție, vor putea părăsi instituția persoanele care sunt încadrate cu forme legale în muncă și persoanele care necesită îngrijiri medicale ce nu pot fi asigurate în cadrul instituției.

Art. 6. Direcția de Asistență Socială Arad va asigura permanent asistența medicală primară a beneficiarilor prin personalul din subordine.

Art. 7. Asigurarea pazei incintei se va realiza prin suplimentarea agenților de pază existenți în prezent de către Direcția Generală Poliția Locală Arad, care va asigura paza permanentă.

Art. 8. Efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a incintei se va asigura de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin personalul de specialitate din subordine.

Art. 9. Persoanele care sunt domiciliate pe raza teritorială a altor județe vor fi predate de către Direcția Generală Poliția Locală Arad către Poliția Trafic Feroviar în vederea asigurării transportului în localitățile de domiciliu.

Art. 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Arad și Direcția Generală Poliția Locală Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Președinte ședință

Purcil-Șaur Eugen/Purcil-Șaur Eugen DAS Arad

Secretar General


COD PMA-S4-01


H O T Ă R Â R E A nr.........

din 2020

privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentarepentru Adăpostul de Noapte din

Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 23.379 din 27.03.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 5947/26.03.2020 al Serviciului Protecție Persoane Adulte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad,

Luând în considerare Raportul nr. 23488/27.03.2020 al Direcției Generale Poliția Locală Arad,

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, conform Decretului Președintelui nr. 195/2020,

Luând în considerare prevederile Ordonanței militare nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

Ținând cont de necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad,

Luând în considerare prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. In situația ocupării la capacitate maximă a Adăpostului de noapte de pe Calea 6 Vânători nr. 55, se vor identifica noi locații.

Art. 2. Accesul în Adăpostul de Noapte se permite doar în urma consultului medical prealabil, care să confirme faptul că persoanele în cauză sunt apte de a frecventa colectivitatea.

Art. 3. Consultul medical se va efectua zilnic, de către un medic asigurat de către Direcția de Sănătate Publică Arad.

Art. 4. Se aprobă programul de funcționare permanentă a Adăpostului de Noapte, iar beneficiarii intrați vor rămâne permanent în incinta instituției, pe toată perioada situației de urgență.

Art. 5. Prin excepție, vor putea părăsi instituția persoanele care sunt încadrate cu forme legale în muncă și persoanele care necesită îngrijiri medicale ce nu pot fi asigurate în cadrul instituției.

Art. 6. Direcția de Asistență Socială Arad va asigura permanent asistența medicală primară a beneficiarilor prin personalul din subordine.

Art. 7. Asigurarea pazei incintei se va realiza prin suplimentarea agenților de pază existenți în prezent de către Direcția Generală Poliția Locală Arad, care va asigura paza permanentă.

Art. 8. Efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a incintei se va asigura de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin personalul de specialitate din subordine.

Art. 9. Persoanele care sunt domiciliate pe raza teritorială a altor județe vor fi predate de către Direcția Generală Poliția Locală Arad către Poliția Trafic Feroviar în vederea asigurării transportului în localitățile de domiciliu.

Art. 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Arad și Direcția Generală Poliția Locală Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Președinte ședință

Purcil-Șaur Eugen/Purcil-Șaur Eugen DAS Arad

Secretar General


COD PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 23379 din 27.03.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: ”Aprobarea de măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte de pe Calea 6 Vânători nr.55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de propunerea Serviciului Protecție Persoane Adulte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad privind luarea măsurilor ce se impun în condițiile situației de urgență, propun adoptarea unei hotărâri privind ”Aprobarea de măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte de pe Calea 6 Vânători nr.55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale”.

PRIMAR, Bibarț Călin

Purcil-Șaur Eugen / Purcil-Șar Eugen DAS Arad


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Direcția de Asistență Socială Arad

Serviciul protecție persoane adulte

România 310318 Arad'»~Str. Liviu Rebreanu nr.91 '•"tel.+40-257-253390'»'fax +40-257-253390 e-mail: sppa@dasarad.ro


Nr. 5946 / 26.03.2020

Director general

Pârvulescu

De acord


Oana


Director general adjunct Christian

Cojocaru

Referat,

Privind aprobarea de măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte

Ca urmare a planului de măsuri luate privind funcționarea în următoarea perioadă a Adăpostului de Noapte de pe Calea 6 Vânători, nr.55, în situația în care se depășește capacitatea maximă de 80 de locuri, se propun spre aprobare, următoarele măsuri:

 • 1. In situația ocupării la capacitate maximă a Adăpostului de noapte de pe Calea 6 Vânători nr.55, se vor identifica noi locații.

 • 2. Accesul în Adăpostul de Noapte se permite doar cu consult medical prealabil, care să confirme faptul că persoanele în cauză sunt apte de a frecventa colectivitatea.

 • 3.  Consultul medical se va efectua zilnic, de către un medic asigurat de către Direcția de Sănătate Publică Arad.

 • 4.  Se aprobă programul de funcționare permanentă a Adăpostului de Noapte, iar beneficiarii intrați vor rămâne permanent în incinta instituției, pe toată perioada situației de urgență.

 • 5.  Prin excepție, vor putea părăsi instituția persoanele care sunt încadrate cu forme legale în muncă și persoanele care necesită îngrijiri medicale ce nu pot fi asigurate în cadrul instituției.

 • 6. Direcția de Asistență Socială Arad va asigura permanent asistența medicală primară a beneficiarilor prin personalul din subordine.

 • 7.  Asigurarea pazei incintei se va realiza prin suplimentarea agenților de pază existenți în prezent de către Direcția Generală Poliția Locală Arad, care va asigura paza permanentă.

 • 8.  Efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a incintei se va asigura de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin personalul de specialitate din subordine.

 • 9.  Persoanele care sunt domiciliate pe raza teritorială a altor județe vor fi predate de către Direcția Generală Poliția Locală către Poliția Trafic Feroviar în vederea asigurării transportului în localitățile de domiciliu.

Șef serviciu

Consilier

Eugen Purcil


Christian Cojocaru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Direcția de Asistență Socială Arad Serviciul Protecție Persoane Adulte

România 310318 Arad"•"Str. CaleaRadnei Bl.'108~•'tel.+40-257-283134'•'fax +40-257-270227 e-mail: proiecte@dasarad.ro


Nr. 594726.03.2020

Viceprimar Ing.Levente Bognar

R a p o r t

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 23.379 din 27.03.2020, a domnului Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad.

Obiect: Aprobarea de măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte de pe Calea 6 Vânători nr.55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României;

Luând în considerare prevederile Ordonanței militare nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ținând cont de necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad ;

Luând în considerare prevederile art. 10 din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Anexa nr.2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor;

PROPUNEM:

 • 1. In situația ocupării la capacitate maximă a Adăpostului de noapte de pe Calea 6 Vânători nr.55, se vor identifica noi locații.

 • 2. Accesul în Adăpostul de Noapte se permite doar cu consult medical prealabil, care să confirme faptul că persoanele în cauză sunt apte de a frecventa colectivitatea.

 • 3. Consultul medical se va efectua zilnic, de către un medic asigurat de către Direcția de Sănătate Publică Arad.

 • 4. Se aprobă programul de funcționare permanentă a Adăpostului de Noapte, iar beneficiarii intrați vor rămâne permanent în incinta instituției, pe toată perioada situației de urgență.

 • 5. Prin excepție, vor putea părăsi instituția persoanele care sunt încadrate cu forme legale în muncă și persoanele care necesită îngrijiri medicale ce nu pot fi asigurate în cadrul instituției.

 • 6. Direcția de Asistență Socială Arad va asigura permanent asistența medicală primară a beneficiarilor prin personalul din subordine.

 • 7. Asigurarea pazei incintei se va realiza prin suplimentarea agenților de pază existenți în prezent de către Direcția Generală Poliția Locală Arad, care va asigura paza permanentă.

 • 8. Efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a incintei se va asigura de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin personalul de specialitate din subordine.

 • 9. Persoanele care sunt domiciliate pe raza teritorială a altor județe vor fi predate de către Direcția Generală Poliția Locală către Poliția Trafic Feroviar în vederea asigurării transportului în localitățile de domiciliu.

  Director general Oana Pârvulescu


  Avizat juridic Bulai Rareș


  Șef serviciu Cojocaru Christian


Purcil-Șaur Eugen/Purcil-Șaur Eugen DAS Arad

Primăria Municipiului Arad Direcția Generală Poliția Locală Nr. 23488/27.03.2020

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 23.379 din 26.03.2020, a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad.

Obiect: Aprobarea de măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și a schimbării destinației ca locație suplimentară a Adăpostului de Noapte de pe Calea 6 Vânători, nr.55, pe strada Voinicilor, FN, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

Cadrul Legal:

Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Legea nr. 155/2010 Legea poliției locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța militară nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad ;

Descrierea situației de fapt în ceea ce privește asigurarea pazei incintei Adăpostului de Noapte:

Paza Adăpostului de Noapte va fi asigurată de Direcția Generală Poliția Locală, cu echipaje de ordine publică, fiind imperios necesară dotarea acestora cu echipamente destinate descurajării actelor de vandalism.

De asemenea este necesară preluarea măcar parțială a guarzilor, așa cum a cerut și IPJ Arad, aceștia putând oferi resursa umană suplimentară necesară de pază pentru obiectivele de tip centru de carantină sau centru destinat oamenilor străzii. Măsura este determinată de preconizata creștere, în continuare, a numărului de persoane aflate în autoizolare care trebuie verificate de echipajele DGPL. De asemenea, este de așteptat o accentuare a infracționalității, sens în care trebuie menținută capacitatea de intervenție a polițiștilor locali de la OP și circulație (această tendință este deja în curs);

Dotarea polițiștilor locali cu echipament de intervenție care să permită operarea la un nivel de dotare defensivă și de descurajare măcar apropiat cu cel din dotarea standard a MAI (fără a lua în considerare alocare de arme letale, aflate în dotarea multor alte poliții locale din țară) se impune. Este vorba de echipamente absolut necesare în actualul context de ordine publică (subordonarea față de MAI și starea de urgență): taser, căști cu vizetă, scuturi antivandal și veste antiînjunghiere, astfel cum s-a solicitat în Referatul de necesitate privind echipamentul de protecție pentru intervenție, înaintat conducerii Primăriei Arad.

În vederea prevenirii răspânirii COVID-19, apreciem ca oprtună colaborarea cu orice asociație, organizație, instituție care poate oferi sprijin logistic pentru asigurarea în cât mai bune condiții a cazării și hrănirii persoanelor fără adăpost.

PROPUNEM:

 • 1. Asigurarea pazei incintei se va realiza prin suplimentarea agenților de pază existenți în prezent de către Direcția Generală Poliția Locală Arad, care va asigura paza permanentă.

 • 2. Persoanele care sunt domiciliate pe raza teritorială a altor județe vor fi predate de către Direcția Generală Poliția Locală către Poliția Trafic Feroviar în vederea asigurării transportului în localitățile de domiciliu.

Director General Adrian Toma

Avizat juridic Laura Godja