Hotărârea nr. 166/2020

Hotarirea Nr.166 din 30-03-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 166 din 30 martie 2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23.506/27.03.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 23508/27.03.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adresa nr. 11200/25.03.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgențe Arad,

Analizând adresa nr. 20496/16.03.2020 a Serviciului Investiții - Direcția Tehnică,

Luând în considerare Referatul nr. 21452/19.03.2020 din partea UIP „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”;

Având în vedere Referatul nr. 20540/16.03.2020 din partea UIP „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseul Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”,

Ținând cont de Referatul nr. 18474/09.03.2020 din partea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Luând în considerare Referatul nr. 1429/27.03.2020 din partea Centrului Municipal de Cultura Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 21 voturi pentru și un consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, careface parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se modifică Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2020, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art.4.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ


Red./Dact. IF/IFVerif C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

R O M Â N I A

Cod PMA -S4-02

Avizat


INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

1

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

41.905

2

Secțiunea de Funcționare

-6.793

3

37.02.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-6.793

4

Secțiunea de Dezvoltare

48.698

5

37.02.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

6.793

6

48.02.01.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent -

Proiect ''Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie''

36.118

7

48.02.01.02

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Sume primite în contul plaților efectuate în anii anteriori-

Proiect '''Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie''

229

8

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 Proiect '''Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie''

5.558

9

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

41.905

10

pe titluri de cheltuieli:

11

bunuri și servicii

335

12

fonduri de rezervă

-1.563

13

transferuri între unități ale administrației publice

-735

14

alte cheltuieli

35

15

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

43.833

16

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

17

Secțiunea de Funcționare

-6.793

18

54.02

Municipiul Arad

fonduri de rezerva

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritaților locale

-1.563

19

67.02

Municipiul Arad

transferuri între unitați ale administrației publice

51.01

Transferuri către Centrul Municipal de Cultură Arad

(Paragraful Sport)

-1.970,00

20

67.02

Municipiul Arad

transferuri între unitați ale administrației publice

51.01

Transferuri către Centrul Municipal de Cultură Arad

(Paragraful Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei)

-3.630,00

21

68.02

Direcția de Asistența Socială Arad

bunuri și servicii

20.14

Protecția muncii

Materiale și echipamente specializate de protecție (combinezoane, măști cu filtru, viziere faciale ochelari)

335

22

81.02

Municipiul Arad

alte cheltuieli

59.17

Despăgubiri civile Contravaloare ocupare teren cu rețele de termoficare pentru imobilul situat în Arad , str. Trenului nr.39

35

23

Secțiunea de Dezvoltare

48.698

24

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unitați ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID):

Injectomat cu baterie (50 buc.)

357

25

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unitați ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID):

S tație monitorizare cu 4 monitoare (3 buc.)

315

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

26

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID):

Monitor funcții vitale terapie intensivă (12 buc.)

229

27

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID):

Pat ATI cu 4 motoare (12 buc.)

115

28

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID):

Aparat ventilație (33 buc.)

3.849

29

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-''Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie"

5.525

30

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-''Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie"

31.309

31

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie"

6.999

32

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-„Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor„

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-2.828

33

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-„Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor„

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-16.026

34

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-„Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor„

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-2.554

35

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-„Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor„

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

2.828

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

36

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambarsabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-”Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE ___„_______-CHELTUIELI_______,____

16.026

37

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe 1101^1x^0)03

aferente cadrului financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-”Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

2.554

38

VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

-5.600,00

39

Secțiunea de Funcționare

-5.600,00

40

43.10.09

Centrul Municipal de Cultură Arad

Subvenții pentru instituții publice

-5.600,00

41

CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

-5.600,00

42

bunuri și servicii

-2.640,00

43

alte transferuri

-2.960,00

44

Secțiunea de Funcționare

-5.600,00

45

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte transferuri

55.01

Alte transferuri curente interne

(Sport.)

-1.970,00

46

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte transferuri

55.01

Alte transferuri curente interne

(Tineret)

-490,00

47

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte transferuri

55.01

Alte transferuri curente interne

(Cultura)

-500,00

48

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul florilor-FlorAR

-500,00

49

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Primăvara în Arad - complex de activități cultural artistice și sportive

-400,00

50

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Zilele Administrației Arădene

-200,00

51

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festival istoric al românilor și al

cartaginezilor

-400,00

52

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Sărbătoarea Vecinilor

-30,00

53

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Zilele cartierelor Aradului

-100,00

54

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Oktoberfest

-300,00

55

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul Vinului

-100,00

56

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul de film documentar fARAD,

ed.VF

-200,00

57

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Zilele Aradului

-260,00

58

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Supermaratonul Granițe deschise Bekescsab a-A rad

-150,00

59

TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2019, din care pe titluri de cheltuieli:

36.305,00

60

bunuri și servicii

-2.305,00

61

fonduri de rezervă

-1.563,00

62

transferuri între unități ale administrației publice

-735,00

63

alte transferuri

-2.960,00

64

alte cheltuieli

35,00

65

proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

43.833,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

INFLUENȚE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Continut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

1

CHELTUIELI BUGET LOCAL

88.180

2

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID):

Injectomat cu baterie (50 buc.)

357

3

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Stație monitorizare cu 4 monitoare (3 buc.)

315

4

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Monitor funcții vitale terapie intensivă (12 buc.)

229

5

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID):

Pat ATI cu 4 motoare (12 buc.)

115

6

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID):

Aparat ventilație (33 buc.)

3.849

7

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad

2.800

8

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-"Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie"

10.154

9

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-"Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie''

57.538

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Continut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

10

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie"

12.823

11

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-"Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-3.275

12

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-"Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-18.559

13

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-8.400

14

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-"Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

3.275

15

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-"Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

18.559

16

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-"Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad -Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE

8.400

17

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

88.180

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din titlurile de cheltuieli

56 "Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect

Influente credite de angajament

Influente credite bugetare

0

1

2

3

4

5

1

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-

"Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie''

9.154

5.525

2

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-''Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie''

51.872

31.309

3

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-

"Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie''

11.607

6.999

4

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-"Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor"

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-3.275

-2.828

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect

Influente credite de angajament

Influente credite bugetare

0

1

2

3

4

5

5

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-”Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-18.559

-16.026

6

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-”Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

A) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

-8.400

-2.554

7

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională-”Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

3.275

2.828

8

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă-”Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

18.559

16.026

9

84.02

Municipiul Arad

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile-”Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și strada Condurașilor”

C) ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

8.400

2.554

10

TOTAL

72.633

43.833

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL L0CAL

P R O I E C T

Nr. 143/27.03.2020

Avizat p.SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23.506/27.03.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 23508/27.03.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adresa nr. 11200/25.03.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgențe Arad,

Analizând adresa nr. 20496/16.03.2020 a Serviciului Investiții - Direcția Tehnică,

Luând în considerare Referatul nr. 21452/19.03.2020 din partea UIP „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”;

Având în vedere Referatul nr. 20540/16.03.2020 din partea UIP „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseul Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”,

Ținând cont de Referatul nr. 18474/09.03.2020 din partea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Luând în considerare Referatul nr. 1429/27.03.2020 din partea Centrului Municipal de Cultura Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se modifică Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2020, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.

Art. 5: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor enumerate la art.4.

Art. 6: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Direcția Economică

Serviciul Buget

Red/Dact. O.S.

Cod PMA - S4 - 01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 23506/27.03.2020

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • •    Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • •     Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintelui României;

 • •     Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad;

 • •    Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.71/19.02.2020;

 • •     Contractul de finanțare nr. 5178/13.03.2020 pentru proiectul „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” ;

 • •     Necesitatea modificării Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.

P RIM A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 23508 / 27.03.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • Adresa nr. 11200/25.03.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgențe Arad;

 • Adresa nr. 5941/26.03.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Arad;

 • Nota de fundamentare nr. 20496/16.03.2020 a Serviciului Investiții - Direcția Tehnică;

 • Referatul nr. 21452/19.03.2020 din partea UIP „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”;

 • Referatul nr. 20540/16.03.2020 din partea UIP „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - Traseul Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”;

 • Referatul nr. 18474/09.03.2020 din partea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public;

 • Referatul nr. 1429/27.03.2020 din partea Centrului Municipal de Cultura Arad;

 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

 • 1)  Se aloca suma de 4.865 mii lei la Capitolul 66.02 „Sănătate”, pentru transferurile din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății, conform adresei nr. 11200 / 25.03.2020 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;

 • 2)  Se diminuează cu suma de 1.613 mii lei, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale din cadrul Capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”;

 • 3)  Se majorează cu suma de 41.905 mii lei veniturile aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabile, conform contractului de finanțare nr.5178/13.03.2020 pentru proiectul „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”;

 • 4)  La capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, se diminuează cu suma de 5.600 mii lei transferurile din bugetul local pentru Centrul Municipal de Cultură Arad;

 • 5)  Se majorează cu suma de 35 mii lei creditele bugetare aprobate la Capitolul 81.02 “Combustibili și energie”, pentru despăgubiri civile, conform referatului nr.18474/09.03.2020 din partea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public;

 • 6)  În cadrul Capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”, se suplimentează cu suma de 335 mii lei creditele bugetare aprobate la protecția muncii, în vederea achiziționării de combinezoane, măști de protecție, viziere faciale, ochelari, pentru angajații Direcției de Asistență Socială;

 • 7)  La Capitolul 84.02 “Transport” se suplimentează cu suma de 43.833 mii lei, creditele bugetare aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 5178/13.03.2020 pentru proiectul „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” ;

 • 8)  Se modifică “Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”, conform Referatelor nr. 20540/16.03.2020 și nr. 21452/19.03.2020 din partea Unităților de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;

 • 9)  Se diminuează cu suma de 5.600 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 pentru Centrul Municipal de Cultură Arad, capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie”, după cum urmează:

> Servicii recreeative și sportive...... -1.970 mii lei;

> Programul cultural general.......... -2.640 mii lei, astfel;

-Primăvara în Arad- complex de activități cultural-artistice și sportive..........-400 mii lei;

 • - Festival istoric-al românilor și cartaginezilor.....................................-400 mii lei;

 • - Festivalul Florilor- FlorAR...........................................................-500 mii lei;

 • - Zilele Administrației arădene.........................................................-200 mii lei;

 • - Sărbătoarea vecinilor...................................................................- 30 mii lei;

 • - Supermaratonul Granițe deschise Bekescsaba- Arad- Bekescsaba...............-150 mii lei;

 • - Zilele cartierelor Aradului..............................................................-100 mii lei;

 • - Oktoberfest..............................................................................-300 mii lei;

 • - Festivalul vinului........................................................................ -100 mii lei;

-Festivalul de film documentar fARAD,ed.VII........................................-200 mii lei;

 • - Zilele Aradului......................................................................... -260 mii lei;

> Transferuri pentru cultură........... -  500 mii lei;

> Transferuri pentru tineret.............- 490 mii lei;

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica