Hotărârea nr. 165/2020

Hotarirea Nr.165 din 30-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 165 din 30 martie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 569 din 27.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de luni, 30 martie 2020, ora 10,45,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi ( 22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 165/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

O R D I N E D E Z I

  • 1. Proiect de hotărâre nr. 143/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

  • 2. Proiect de hotărâre nr. 144/2020 privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale - inițiativa primarului.

  • 3. Proiect de hotărâre nr. 142/2020 privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane - inițiativa primarului.

  • 4. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

Cod PMA -S4-02