Hotărârea nr. 164/2020

Hotarirea Nr.164 din 30-03-2020 privind aprobarea Situaţiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 164 din 30 martie 2020

privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin BIBARȚ, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23218 din 26 martie 2020,

Luând în considerare Raportul nr. 23223 din 26 martie 2020 al Direcției Economice,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative”,

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Situațiile Financiare la data de 31 decembrie 2019, conform Anexelor 1 la 121, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

Cod PMA -S4-02


MUNICIPIUL ARAD

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

Anexa 1

BILANȚ la data de 31'12'.2019

cod 01                                                                                 lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

A

B

C

1

2

1.

ACTIVE

01

X

X

2.

ACTIVE NECURENTE

02

X

X

3.

Active fixe necorporale                                     (ct.

2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 23300002800300-2800500-2800800-2900400-2900500-29008002930100*)

03

6.963.127

4.540.211

4.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -

2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-

2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

04

92.469.412

97.884.215

5.

Terenuri și clădiri (ct.

2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+

2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-

2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-

2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-

2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

05

4.487.655.622

5.060.577.602

6.

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

06

0

0

7.

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an                                                    (ct.

2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-29601022960103-2960200), din care:

07

51.666.340

55.111.197

8.

Titluri de participare

(ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)

08

46.672.698

46.727.930

9.

Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an                             (ct.

4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209

4910200-4960200), din care:

09

3.313.039

3.239.483

10.

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an

(ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

10

3.231.660

3.203.916

11.

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

4.642.067.540

5.221.352.708

12.

ACTIVE CURENTE

18

X

X

13.

Stocuri (ct.

3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+

3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+

3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+

3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+

3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+

3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+

3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-

3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-

3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-

3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)

19

54.433.748

57.129.611

14.

Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-

20

X

X

15.

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:

21

17.202.037

17.128.674

16.

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)

21.1

0

0

17.

Creanțe comerciale și avansuri                         (ct.

2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+

4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :

22

16.311.252

16.481.961

18.

Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)

22.1

10.542.997

14.272.966

19.

Creanțe bugetare                                         (ct.

4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+

4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+

4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+

4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+

4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+

4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:

23

23.542.251

21.316.128

20.

Creanțele bugetului general consolidat                        (ct.

4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)

24

19.864.809

17.577.107

21.

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget                      (ct.

4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+

4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

25

3.035.895

323.910

22.

Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori        (ct.

4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26

2.898.509

290.925

23.

împrumuturi pe termen scurt acordate                 (ct.

2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+

2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+

4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+

4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+

4690108+4690109)

27

24.434

32.334

24.

Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)

30

43.804.617

38.801.046

25.

Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)

31

0

0

26.

Conturi la trezorerii și instituții de credit:

32

X

X

27.

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301 +5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+

5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301 + 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400--7-7nnnnn\

33

171.512.413

64.339.302

28.

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie         (ct.

5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)

33.1

1.851.924

1.120.443

29.

depozite

34

X

X

30.

Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută          (ct.

5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+

5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+

5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+

5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+

5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+

5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+

5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)

35

878.688

796.884

31.

Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)

35.1

0

0

32.

depozite

36

X

X

33.

Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

40

174.243.025

66.256.629

34.

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale                                        (ct.

5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)

41

0

0

35.

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)

41.1

0

0

36.

Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )

42

86.947

91.066

37.

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31 +40+41 +41.1+42)

45

272.568.337

162.278.352

38.

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

46

4.914.635.877

5.383.631.060

39.

DATORII

50

X

X

40.

DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an

51

X

X

41.

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an                             (ct.

2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201 +

4620201+4620209+5090000), din care:

52

34.326.397

24.216.234

42.

Datorii comerciale

(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)

53

34.257.666

24.152.176

43.

împrumuturi pe termen lung                            (ct.

1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+

1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+

1670203+1670208+1670209-1690200)

54

140.299.247

161.293.903

44.

Provizioane                                                 (ct.

1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)

55

4.654.875

0

45.

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

58

179.280.519

185.510.137

46.

DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an

59

X

X

47.

Datorii comerciale, avansuri și alte decontări             (ct.

2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+

4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201 +

5090000+5120800), din care:

60

135.047.498

12.858.686

48.

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)

60.1

129.689.126

0

49.

Datorii comerciale și avansuri                                  (ct.

4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:

61

4.140.107

11.536.405

50.

Avansuri primite (ct.4190000)

61.1

0

0

51.

Datorii către bugete                                      (ct.

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+

4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+

4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+

4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+

4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:

62

9.618.193

5.964.809

52.

Datoriile instituțiilor publice către bugete

63

X

X

53.

Contribuții sociale                                                   (ct.

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

63.1

6.296.898

3.335.926

54.

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 +4550502+4550503)

64

0

0

55.

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale

(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401 + 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401 + 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401 + 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)

65

2.912.785

192.679

56.

din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)

66

13.764

123.831

57.

împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an

(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)

70

0

0

58.

împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent

(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+

1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+

1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+

1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+

1680709-1690100)

71

87.529

73.835

59.

Salariile angajaților (ct.

4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

72

10.426.702

5.514.605

60.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)                  (ct.

4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:

73

1.284.583

1.451.120

61.

Pensii, indemnizații de șomaj, burse

73.1

X

X

62.

Venituri în avans (ct.4720000)

74

832.458

669.794

63.

Provizioane

(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

75

2.479.658

366.435

64.

TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

162.689.406

27.091.963

65.

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

341.969.925

212.602.100

66.

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)

80

4.572.665.952

5.171.028.960

67.

CAPITALURI PROPRII

83

X

X

68.

Rezerve, fonduri

(ct. 1000000+1010000+1020101 +1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+

1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)

84

4.311.814.671

4.828.657.278

69.

Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)

85

360.031.736

352.201.326

70.

Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)

86

0

0

71.

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold creditor)

87

0

0

72.

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold debitor)

88

99.180.455

9.829.644

73.

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

4.572.665.952

5.171.028.960

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2019

cod 02                                                                                                         - lei-

Nr. Crt.

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

An precedent

An curent

A

B

C

1

2

1.

VENITURI OPERAȚIONALE

01

0

0

1.

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+734 0000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+735060 0+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7 450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460 900)

02

294.649.988

341.431.472

2.

Venituri din activități economice

(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

03

11.523.647

7.841.689

3.

Finanțări, subvenții, transferuri

(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+

7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)

04

87.052.958

100.861.777

4.

Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+781 0300+7810401+7810402+7770000)

05

31.706.458

32.776.358

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

06

424.933.051

482.911.296

II.

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

07

0

0

1.

Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.

6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+

6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)

08

73.768.368

102.171.689

2.

Subvenții și transferuri (ct.

6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+676

0000+6770000+6780000+6790000)

09

143.244.416

180.237.178

3.

Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.

6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+602 0600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+607000 0+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6 140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270 000+6280000+6290100)

10

127.841.044

144.993.559

4.

Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.

6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+682

0101+6820109+6820200+6890100+6890200)

11

34.903.729

26.991.506

5.

Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101 +

6580109)

12

10.691.693

31.241.138

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)

13

390.449.250

485.635.070

III.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

14

0

0

- EXCEDENT (rd.06- rd.13)

15

34.483.801

0

- DEFICIT (rd.13- rd.06)

16

0

2.723.774

IV.

VENITURI FINANCIARE (ct.

7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768

0000+7690000+7860300+7860400)

17

2.648.889

1.769.058

V.

CHELTUIELI FINANCIARE (ct.

6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+

6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

18

3.857.552

6.532.385

VI.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ

19

0

0

- EXCEDENT (rd.17- rd.18)

20

0

0

- DEFICIT (rd.18-rd.17)

21

1.208.663

4.763.327

VII.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

22

341.143.517

407.556.794

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

23

33.275.138

0

-DEFICIT (rd.16+21-15-20)

24

0

7.487.101

VIII.

VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)

25

451.033

30.013

IX.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct.6900000+6910000)

26

1.045.520

2.372.556

X.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

27

0

0

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

28

0

0

-DEFICIT (rd.26-rd.25)

29

594.487

2.342.543

XI.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)

29.1

0

0

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)

29.2

32.680.651

0

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

29.3

0

9.829.644

Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)

29.4

0

0

XII.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)

30

0

0

- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)

31

32.680.651

0

- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)

32

0

9.829.644

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD

ANEXA 3


Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorului

C ra

TOTAL

5310101

Buget de stat

Buget local

Sursa F -

Institutii

publice

finantate

integr al din

venituri proprii

Sursa G -

Institutii

publice

finantate

partial din

venituri proprii

Sursa E -

Activitati finantate din venituri proprii

Sursa D -

Fonduri

externe nerambursab

Sursa B -

Credite

externe

5xx

5150101

5280000

5290201

5290901

5500101

5520000

I. Numerar din activitatea operationala

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

02

526.700.965

69.165.136

0

365.496.405

0

55.638.077

6.604.065

129.940

0

29.667.342

8.812.800

4.033.636

12.501.655

196.977

18.781

4.103.493

2. Plati

03

529.964.117

69.165.136

0

369.729.666

0

54.762.575

6.665.132

54.740

0

29.586.868

8.812.800

4.074.170

12.501.655

196.977

9.407

3.991.859

3. Numerar net din activitatea operationala

04

-3.263.152

0

0

-4.233.261

0

875.502

-61.067

75.200

0

80.474

0

-40.534

0

0

9.374

111.634

II. Numerar din activitatea de investitii

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

06

5.621.075

2.335.556

0

436.659

0

0

0

0

0

2.848.860

0

0

2.848.860

0

0

0

2. Plati

07

140.661.016

2.335.556

0

88.093.602

0

875.502

7.496

0

46.500.000

2.848.860

0

0

2.848.860

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de investitii

08

-135.039.941

0

0

-87.656.943

0

-875.502

-7.496

0

-46.500.000

0

0

0

0

0

0

0

III. Numerar din activitatea de finantare

09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

10

47.319.948

0

0

2.327

0

0

0

0

47.317.621

0

0

0

0

0

0

0

2. Plati

11

16.189.966

0

0

16.189.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de finantare

12

31.129.982

0

0

-16.187.639

0

0

0

0

47.317.621

0

0

0

0

0

0

0

IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar

13

-107.173.111

0

0

-108.077.843

0

0

-68.563

75.200

817.621

80.474

0

-40.534

0

0

9.374

111.634

V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului

14

171.512.413

0

0

168.059.238

0

0

2.289.352

57.430

0

1.106.393

0

44.429

0

0

23.368

1.038.596

- sume recuperate din excedentul anului precedent

14.1

114.398.669

0

0

113.526.041

0

0

872.628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorului

C

ra

TOTAL

5310101

Buget de stat

Buget local

Sursa F -

Institutii

publice

finantate

integr al din

venituri proprii

Sursa G -

Institutii publice finantate partial din venituri proprii

Sursa E -

Activitati finantate din venituri proprii

Sursa D -

Fonduri

externe nerambursab

Sursa B -

Credite

externe

5xx

5150101

5280000

5290201

5290901

5500101

5520000

- sume utilizate din excedentul anului precedent

14.2

114.398.669

0

0

113.526.041

0

0

872.628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent

14.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului

15

64.339.302

0

0

59.981.395

0

0

2.220.789

132.630

817.621

1.186.867

0

3.895

0

0

32.742

1.150.230

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       AN EXA 4

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Denumirea indicatorului

Cod rand

TOTAL

5310101

5310402

5xx

I. Numerar din activitatea operationala

01

0

0

0

0

1. Incasari

02

15.115.145

0

76.576

15.038.569

2. Plati

03

15.153.824

0

76.436

15.077.388

3. Numerar net din activitatea operationala

04

-38.679

0

140

-38.819

II. Numerar din activitatea de investitii

05

0

0

0

0

1. Incasari

06

96.735.768

0

0

96.735.768

2. Plati

07

96.474.831

0

0

96.474.831

3. Numerar net din activitatea de investitii

08

260.937

0

0

260.937

III. Numerar din activitatea de finantare

09

0

0

0

0

1. Incasari

10

26.180.031

0

0

26.180.031

2. Plati

11

26.114.642

0

0

26.114.642

3. Numerar net din activitatea de finantare

12

65.389

0

0

65.389

IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar

13

287.647

0

140

287.507

V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului

14

851.490

0

0

851.490

Diferente de curs favorabile

15

7.019

0

5

7.014

3. Diferente de curs nefavorabile

16

349.272

0

145

349.127

Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului

17

796.884

0

0

796.884

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                            Anexa 5

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA la data de 31 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Denumirea indicatorilor

Nr rand

Disponibil la inceputul anului

Incasari

Plati

Dis ponibil la sfarsitul perioadei

TOTAL (rd 02 la 01)

01

417.798

460.092

238.374

639.516

- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)

02

25.820

18.781

9.607

34.994

- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969

03

137.345

18.851

49.284

106.912

- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii

04

0

0

0

0

- Paza obsteasca comuncala

05

0

0

0

0

- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti

06

0

0

0

0

- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli

07

0

0

0

0

- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale

08

0

0

0

0

- Sume din fondul de tezaur

09

0

0

0

0

- Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți

10

0

0

0

0

- Alte disponibilitati cu destinatie speciala

11

254.633

422.460

179.483

497.610

- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007

12

0

0

0

0

- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

13

0

0

0

0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat

14

0

0

0

0

Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii

15

0

0

0

0

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                            Anexa 6

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA

CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE la 31 decembrie 2019

Denumirea programului cu finantare

UE/alti donatori

Cod

rand

Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58

din care:

Sume in curs de solicitare la rambursare

af erente

cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent af erente cheltuielilor efectuate

în anii anteriori

Sume solicitate la rambursare af erente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume solicitate la rambursare af erente cheltuielilor efectuate in anul curent af late in curs de autorizare

Sume solicitate la rambursare în anul curent af erente cheltuielilor efectuate în anii anteriori af late în curs de autorizare

Sume rambursate af erente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume rambursate în anul curent af erente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume neaut orizat e de autoritatile de management af erente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neautorizat e de autoritățile de management af erente cheltuielilor ef ectuate în anii anteriori

Pref inant dedusa din sumele solicitate la rambursare af erente chetuielilor efectuate in anul curent

Pref inanț dedusă din sumele solicitate la rambursare af erente chetuielilor efectuate în anii anteriori

Sume rezultate din nereguli af erente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori

din care:

Plati ef ectuate pentru cota-parte

FEN (alineat 02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare af erente cheltuielilor efectuate in anul curent

Programul de cooperare

elv etiano-roman v izand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)

21

1.473.934

1.243.740

0

0

1.243.740

0

0

1.240.388

2.991.977

3.352

4.334

0

0

0

0

Alte f acilitati si instrumente postaderare (58.16)

31

15.336

11.208

11.208

9.687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)

32

15.196.277

11.226.834

47.953

0

11.178.881

0

0

11.178.881

4.956

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)

33

345.917

294.029

0

0

294.029

0

0

294.029

0

0

0

0

0

0

0

Total (cod 01 la 39.6)

40

17.031.464

12.775.811

59.161

9.687

12.716.650

0

0

12.713.298

2.996.933

3.352

4.334

0

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 7


Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare la 31 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


cod 33

lei

Denumirea programului cu finanțare UE /alți donatori

Cod rând

Sold la începutul anului

încasări FEN

(inclusiv top up)

Dobânzi/ comisioane

Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți

Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare

Plăți efectuate din FEN

din care plăți, că tre/pentru:

Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare

Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile

Sold la finele perioadei

Agenții de plăți

Buget de stat*

Bugete locale*

BASS*

Șomaj*

Sănătate*

Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*

Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)

A

B

1

2

3

4

5

6=(7+..+14)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 = (1+2+3+4+56 -15+16)

Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013

16

0

111.018

0

0

0

110.067

0

0

110.067

0

0

0

0

0

0

-951

0

Total

99

0

111.018

0

0

0

110.067

0

0

110.067

0

0

0

0

0

0

-951

0

*) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                   Anexa 8

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE la 31 decembrie 2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rand

Prevederi anuale

Realizat

I. COMUNE

0

0

VENITURI TOTAL

000102

1

0

0

Venituri proprii

4990

2

0

0

1. Venituri curente, din care:

000202

3

0

0

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

4

0

0

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

5

0

0

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

6

0

0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

11.02

7

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti

11.02.01

8

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

9

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

11

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

12

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

11.02.07

13

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea aduagata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

13.1

0

0

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

14

0

0

- Donatii si sponsorizari

37.02.01

15

0

0

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

15.1

0

0

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

16

0

0

2. Venituri din capital

390002

17

0

0

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:

40.02

18

0

0

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

40.02.06

19

0

0

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

19.1

0

0

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

20

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de fucționare

40.02.11

21

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

21.1

0

0

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

21.2

0

0

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

21.3

0

0

- Incasari din incasarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

21.4

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rand

Prevederi anuale

Realizat

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice

22

0

0

- Subventii de la bugetul de stat

42.02

23

0

0

- Subventii de la alte administratii

43.02

24

0

0

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate si prefinantări

45.02

24.1

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

24.2

0

0

CHELTUIELI TOTAL

5002

25

0

0

Excedent

98.02

26

0

0

Deficit

99.02

27

0

0

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:

28

0

0

Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe neram bursabile

28.1

0

0

Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului

28.2

0

0

II. ORASE

0

0

VENITURI TOTAL

000102

29

0

0

Venituri proprii

4990

30

0

0

1. Venituri curente, din care:

000202

31

0

0

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

32

0

0

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

33

0

0

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

34

0

0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

11.02

35

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti

11.02.01

36

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

37

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

39

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

40

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

11.02.07

41

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural

11.02.09

41.1

0

0

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

42

0

0

- Donatii si sponsorizari

37.02.01

43

0

0

-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

43.1

0

0

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

44

0

0

2. Venituri din capital

390002

45

0

0

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:

40.02

46

0

0

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

40.02.06

47

0

0

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

47.1

0

0

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

48

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rand

Prevederi anuale

Realizat

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

49

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

49.1

0

0

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

49.2

0

0

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

49.3

0

0

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

49.4

0

0

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice

50

0

0

- Subventii de la bugetul de stat

42.02

51

0

0

- Subventii de la alte administratii

43.02

52

0

0

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate ș i prefinanțări

45.02

52.1

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

52.2

0

0

CHELTUIELI TOTAL

5002

53

0

0

Excedent

98.02

54

0

0

Deficit

99.02

55

0

0

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:

56

0

0

Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe neram bursabile

56.1

0

0

Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului

56.2

0

0

III. MUNICIPII

0

0

VENITURI TOTAL

000102

57

0

0

Venituri proprii

4990

58

0

0

1. Venituri curente, din care:

000202

59

0

0

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

60

0

0

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

61

0

0

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

62

0

0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

11.02

63

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti

11.02.01

64

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

65

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

67

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

68

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

11.02.07

69

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoare aduagata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

69.1

0

0

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

70

0

0

- Donatii si sponsorizari

37.02.01

71

0

0

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

71.1

0

0

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

72

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rand

Prevederi anuale

Realizat

2. Venituri din capital

390002

73

0

0

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:

40.02

74

0

0

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

40.02.06

75

0

0

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

75.1

0

0

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

76

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

77

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

77.1

0

0

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

77.2

0

0

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

77.3

0

0

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

77.4

0

0

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice

78

0

0

- Subventii de la bugetul de stat

42.02

79

0

0

- Subventii de la alte administratii

43.02

80

0

0

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate ș i prefinanțări

45.02

80.1

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

80.2

0

0

CHELTUIELI TOTAL

5002

81

0

0

Excedent

98.02

82

0

0

Deficit

99.02

83

0

0

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:

84

0

0

Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe neram bursabile

84.1

0

0

Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului

84.2

0

0

IV. JUDET (BUGET PROPRIU)

0

0

VENITURI TOTAL

000102

85

0

0

Venituri proprii

4990

86

0

0

1. Venituri curente, din care:

000202

87

0

0

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

88

0

0

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

89

0

0

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

90

0

0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

11.02

91

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti

11.02.01

92

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

93

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

95

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rand

Prevederi anuale

Realizat

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

97

0

0

- Donatii si sponsorizari

37.02.01

98

0

0

-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

98.1

0

0

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

99

0

0

2. Venituri din capital

390002

100

0

0

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:

40.02

101

0

0

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

40.02.06

102

0

0

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoanele fizice si juridice

40.02.07

102.1

0

0

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

103

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

104

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

104.1

0

0

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

104.2

0

0

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

104.3

0

0

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

104.4

0

0

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice

105

0

0

- Subventii de la bugetul de stat

42.02

106

0

0

- Subventii de la alte administratii

43.02

107

0

0

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate ș i prefinanțări

45.02

107.1

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

107.2

0

0

CHELTUIELI TOTAL

5002

108

0

0

Excedent

98.02

109

0

0

Deficit

99.02

110

0

0

CORELATII

0

0

VENITURI TOTAL

000102

112

424.035.600

365.935.391

Venituri proprii

4990

113

354.820.000

314.030.138

1. Venituri curente, din care:

000202

114

376.872.600

336.018.010

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

115

178.148.000

167.905.101

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116

178.148.000

167.905.101

- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

117

0

0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

11.02

118

22.494.600

22.424.531

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti

11.02.01

119

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

120

13.005.600

13.005.600

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

122

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

123

5.894.000

5.894.000

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Nr. rand

Prevederi anuale

Realizat

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

11.02.07

124

0

0

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

124.1

3.595.000

3.524.931

c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

125

0

0

- Donatii si sponsorizari

37.02.01

126

0

0

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniuniii Europene

37.02.05

126.1

0

0

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

127

0

0

2. Venituri din capital

390002

128

442.000

436.659

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:

40.02

129

0

0

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

40.02.06

130

0

0

-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

130.1

0

0

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

131

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

132

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

132.1

0

0

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

132.2

0

0

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

132.3

0

0

- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

132.4

0

0

4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice

133

21.604.000

13.660.424

- Subventii de la bugetul de stat

42.02

134

21.604.000

13.660.424

- Subventii de la alte administratii

43.02

135

0

0

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate ș i prefinanțări

45.02

135.1

4.267.000

4.342.432

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

135.2

20.850.000

11.477.866

CHELTUIELI TOTAL

5002

136

590.179.600

474.013.234

Excedent

98.02

137

0

0

Deficit

99.02

138

166.144.000

-108.077.843

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:

139

0

0

Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe neram bursabile

139.1

0

0

Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului

139.2

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, . . . .CO N T RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                            Anexa 9

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56

PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE la 31 decembrie 2019

Denumirea indicatorilor

Cod rand

01 - Buget de stat

02 - Buget local

03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat

04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj

05 - Bugetul fondului national unic de asig urari sociale de sanatate

15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii

08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile

06 - Bugetul creditelor externe

07 - Bugetul creditelor interne

?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integ ral sau partial din venituri proprii

?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integ ral din venituri proprii

1

Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)

001

0

17.031.464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)

002

0

1.473.934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Active nefinanciare (titlul XIII)

010

0

1.473.934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Total plati (titlul X cod 58)

011

0

15.557.530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Cheltuieli de personal (titlul I)

012

0

6.522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Bunuri si servicii *(titlul II)

013

0

430.654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Active nefinanciare (titlul XIII)

019

0

15.120.354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

JUDEȚUL ARAD

Anexa 10


Codul județului: 2

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

MUNICIPIUL ARAD

Cod fiscal 3519925

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici la 31 decembrie 2019

lei

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect

Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic

Valoarea acțiunilor/ părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)

Ponderea în capitalul social

Codul unic de identificare

Codul CAEN al activității principale a operatorului economic

Denumirea operatorului economic

Țip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)

Capitalul social al operatorului economic (lei)

Direct

Indirect

Direct

Indirect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=9/6*100 11=10/6*100

2

15778397

9499

Asociația Marii Uniri

ASO

12.770

DIRECT

*

5.000,00

*

39,15

3

25793238

9499

Asociația Non Profit PONTONUL

ASO

760

DIRECT

*

760,00

*

100,00

4

24179346

9499

Asociația ȘTEFAN CICIO POP

ASO

2.100

DIRECT

*

1.500,00

*

71,43

5

24986974

9411

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

ASO

41.000

DIRECT

*

1.000,00

*

2,44

6

24975720

9411

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

ASO

40.500

DIRECT

*

500,00

*

1,23

7

26176052

3511

SC CET HIDROCARBURI SA

SA

8.755.570

DIRECT

*

8.755.570,00

*

100,00

8

14593668

3511

SC CET SA

SA

33.595.560

DIRECT

*

33.458.400,00

*

99,59

9

1683483

3600

SC COMPANIA DE APĂ SA

SA

9.659.000,00

DIRECT

*

200.000,00

*

2,07

10

1708600

4931

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD SA

SA

807.839,32

DIRECT

*

587.144,32

*

72,68

11

1680258

8130

SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA

SA

2.177.685,00

DIRECT

*

2.177.685,00

*

100,00

12

8189348

4120

SC RECONS SA

SA

1.416.980,55

DIRECT

*

1.416.980,55

*

100,00

13

8145406

6832

SC TOP SA

SA

127.792,50

DIRECT

*

123.190,00

*

96,40

14

39564331

9411

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

ASO

1 1.400,00

DIRECT

*

200,00

*

1,75

15

*

*

*

*

*

*

*

46.727.929,87

*

*

PREȘEDINTE DE ȘEDIN ȚĂ,                                 Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETARUL GENERAL,

municipiul arad                                                                  Anexa 11

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECȚIA COPILULUI

SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31 decem brie 2019

Denumire

Cod rd.

Numar

Copii aflati in familii substitutive

001

0

Copii protejati in:

002

0

Centre de plasament

003

0

Centre de primire a copilului in regim de urgenta

004

0

Centre maternale

005

0

Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap

006

0

Asistenti personali pentru persoanele cu handicap

007

469

Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav

008

1.105

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, . . . CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                  Anexa 12

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA

ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR la 31 decembrie 2019

Denumirea elementului de capital

Cod rand

Sold la inceputul anului

Cresteri

Reduceri

Sold la sfarsitul anului

Fondul activelor fixe necorporale - Ct. 100

01

0

111.301

0

111.301

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - Ct. 1020101

03

144.931.629

10.233.478

2.881.074

152.284.033

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103

04

3.673.595.131

685.783.214

173.675.496

4.185.702.849

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 1040101

05

452.700.877

18.366.823

31.848.251

439.219.449

Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Ct. 1040102

05.1

4.014.369

1.402.569

4.014.369

1.402.569

Rezerve din reevaluare - Ct. 105

06

36.572.665

388.113.817

374.749.405

49.937.077

Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor

17

360.031.736

728.978.317

736.808.727

352.201.326

Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor

20

99.180.455

728.055.113

817.405.924

9.829.644

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 -rd 20)

21

4.572.665.952

0

0

5.171.028.960

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, . . . CO N T RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                           Anexa 13

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

LA 31.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Denumirea activelor fixe

Nr. rand

La 31.12.2019

Sold la inceputul anului

Cresteri

Nr

Mp

TOTAL, din care:

diferente din reevaluare

achizitii

transferuri primite cu titlu gratuit

Donatii si s ponsorizari

Alte cai

Cheltuieli de dezvoltare

02

0

0

618.014

0

0

0

0

0

0

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

03

0

0

3.361.352

91.106

0

91.106

0

0

0

Alte active fixe necorporale

04

0

0

35.201.659

4.770.617

0

4.622.955

46.484

0

101.178

TOTAL rd 02 la rd 04

05

0

0

39.181.025

4.861.723

0

4.714.061

46.484

0

101.178

Amenajari la terenuri

07

0

0

26.519.312

8.958.564

8.958.564

0

0

0

0

Constructii, din care:

08

0

0

130.108.969

7.460.541

5.422.785

156.960

0

0

1.880.796

- Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care:

16

0

0

130.108.969

7.460.541

5.422.785

156.960

0

0

1.880.796

- locuinte ANL:

16.1

0

0

32.067.423

0

0

0

0

0

0

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

17

0

0

41.791.449

7.332.802

0

7.303.956

3.000

0

25.846

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

18

0

0

17.468.849

868.751

0

868.587

0

0

164

TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)

19

0

0

215.888.579

24.620.658

14.381.349

8.329.503

3.000

0

1.906.806

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)

20

0

0

255.069.604

29.482.381

14.381.349

13.043.564

49.484

0

2.007.984

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 13


Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

LA 31.12.2019

Denumirea activelor fixe

Nr. rand

Reduceri

Sold la sfarsitul anului

Ajustari de valoare

Valoarea contabila neta

Total, din care

Diferente din reevaluare

Eliminare amortizare

Dezmembrari

si casari

Transferuri si cu titlu gratuit

Vanzari

Alte cai

Sold la inceputul anului

Cresteri

Reduceri

Sold la sfarsitul anului

Domeniul privat al statului

Domeniul privat al UAT

Proprietatea privata a institutiei publice

Cheltuieli de dezvoltare

02

0

0

0

0

0

0

0

618.014

618.014

0

0

618.014

0

0

0

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

03

0

0

0

0

0

0

0

3.452.458

2.740.455

378.916

0

3.119.371

0

253.124

79.963

Alte active fixe necorporale

04

4.078.006

0

0

3.925.883

46.484

0

105.639

35.894.270

28.859.429

31.568.821

28.629.803

31.798.447

0

3.113.367

982.456

TOTAL rd 02 la rd 04

05

4.078.006

0

0

3.925.883

46.484

0

105.639

39.964.742

32.217.898

31.947.737

28.629.803

35.535.832

0

3.366.491

1.062.419

Amenajari la terenuri

07

7.622.514

0

7.622.514

0

0

0

0

27.855.362

25.967.868

9.401.738

7.622.514

27.747.092

0

108.270

0

Constructii, din care:

08

10.183.599

0

0

37.078

0

90.914

10.055.607

127.385.911

83.755.057

2.317.319

5.210.342

80.862.034

42.053.396

2.967.603

1.502.878

- Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care:

16

10.183.599

0

0

37.078

0

90.914

10.055.607

127.385.911

83.755.057

2.317.319

5.210.342

80.862.034

42.053.396

2.967.603

1.502.878

- locuinte ANL:

16.1

475.852

0

0

0

0

90.914

384.938

31.591.571

745.765

737.378

13.890

1.469.253

30.122.318

0

0

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

17

3.909.330

0

0

3.885.450

3.000

0

20.880

45.214.921

27.270.025

2.528.600

985.106

28.813.519

0

11.666.881

4.734.521

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

18

701.469

0

0

696.620

0

0

4.849

17.636.131

8.231.959

1.360.979

783.732

8.809.206

0

5.031.487

3.795.438

TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)

19

22.416.912

0

7.622.514

4.619.148

3.000

90.914

10.081.336

218.092.325

145.224.909

15.608.636

14.601.694

146.231.851

42.053.396

19.774.241

10.032.837

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)

20

26.494.918

0

7.622.514

8.545.031

49.484

90.914

10.186.975

258.057.067

177.442.807

47.556.373

43.231.497

181.767.683

42.053.396

23.140.732

11.095.256

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                           Anexa 14

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

LA 31.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Denumirea activelor fixe

Nr. rand

La 31.12.2018

Sold la inceputul anului

Cresteri

Ha

Nr

Mp

TOTAL, din care:

diferente din reevaluare

achizitii

transferuri primite cu titlu gratuit

Donatii si sponsorizari

Alte cai

Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive

02

0

0

0

0

111.301

0

111.301

0

0

0

TOTAL (rd 02 + rd 03)

04

0

0

0

0

111.301

0

111.301

0

0

0

Amenajari la terenuri

06

0

0

0

17.820.749

320.383

42.842

277.541

0

0

0

Terenuri

07

0

0

0

940.376.115

257.320.161

77.886.369

0

0

0

179.433.792

Constructii, din care:

08

0

0

0

3.248.334.044

452.328.969

201.467.208

187.486.274

3.690.862

0

59.684.625

- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele

09

0

0

0

495.613.502

79.927.279

76.236.417

0

3.690.862

0

0

- Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte.

12

0

0

0

360.693.726

47.678.254

47.566.282

0

0

0

111.972

- Alte active fixe incadrate in grupa constructii

16

0

0

0

2.392.026.816

324.723.436

77.664.509

187.486.274

0

0

59.572.653

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

17

0

0

0

68.642.176

4.929.919

0

4.929.919

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

18

0

0

0

68.922

39.370

0

39.370

0

0

0

Active fixe corporale in curs de executie

19

0

0

0

234.219.358

120.250.739

509.595

119.741.144

0

0

0

TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)

21

0

0

0

4.509.461.364

835.189.541

279.906.014

312.474.248

3.690.862

0

239.118.417

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)

22

0

0

0

4.509.461.364

835.300.842

279.906.014

312.585.549

3.690.862

0

239.118.417

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD

Anexa 14


Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

LA 31.12.2019

Denumirea activelor fixe

Nr. rand

Reduceri

Sold la sfarsitul anului

Valoarea activelor fixe neamortizabile

Total, din care

Reevaluare

Dezmembrari

si casari

Transferuri si cu titlu gratuit

Vanzari

Alte cai

Fondul activelor fixe necorporale (ct.100)

Domeniul public al statului (ct.101)

Domeniul privat al statului (ct.1020101)

Proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)

Domeniul public al UAT (ct.103)

Domeniul privat al UAT (ct.1040101)

Proprietatea pr ivata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)

Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive

02

0

0

0

0

0

0

111.301

111.301

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd 02 + rd 03)

04

0

0

0

0

0

0

111.301

111.301

0

0

0

0

0

0

Amenajari la terenuri

06

145.711

0

0

0

0

145.711

17.995.421

0

0

0

0

16.743.250

1.252.171

0

Terenuri

07

43.354.686

1.167.963

0

0

0

42.186.723

1.154.341.590

0

0

152.284.033

0

663.022.222

339.035.335

0

Constructii, din care:

08

167.047.012

3.210.242

0

0

0

163.836.770

3.533.616.001

0

0

0

0

3.433.283.531

98.929.901

1.402.569

- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele

09

0

0

0

0

0

0

575.540.781

0

0

0

0

575.540.781

0

0

- Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte.

12

0

0

0

0

0

0

408.371.980

0

0

0

0

408.371.980

0

0

- Alte active fixe incadrate in g rupa constructii

16

167.047.012

3.210.242

0

0

0

163.836.770

2.549.703.240

0

0

0

0

2.449.370.770

98.929.901

1.402.569

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

17

984.965

0

959.121

0

0

25.844

72.587.130

0

0

0

0

72.585.088

2.042

0

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

18

39.534

0

0

0

0

39.534

68.758

0

0

0

0

68.758

0

0

Active fixe corporale in curs de executie

19

46.477.654

0

0

39.026.604

0

7.451.050

307.992.443

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)

21

258.049.562

4.378.205

959.121

39.026.604

0

213.685.632

5.086.601.343

0

0

152.284.033

0

4.185.702.849

439.219.449

1.402.569

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)

22

258.049.562

4.378.205

959.121

39.026.604

0

213.685.632

5.086.712.644

111.301

0

152.284.033

0

4.185.702.849

439.219.449

1.402.569

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                 Anexa 15

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR

din administrația locala la data de 31 decembrie 2019

Nr rand

Denumirea indicaotrilor

Cod rand

Inceputul perioadei

Sfirsitul perioadei

Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :

5

171.512.413

64.339.302

Total (în baze cash) (rd.04+05)

8

171.512.413

64.339.302

Total (în baze accrual) (rd.08+09)

10

171.512.413

64.339.302

Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)

22

570

0

Alte valori (ct.532)

23

1.851.354

1.120.443

Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :

32

878.688

796.884

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)

33

480.471

185.029

Total (în baze cash) (rd.32+35)

36

878.688

796.884

Total ( în baze accrual)( rd.36+37)

38

878.688

796.884

Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)

51

5.965.806

9.064.942

Total (în baze cash)( rd.51)

52

5.965.806

9.064.942

Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)

131

46.672.698

46.719.730

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)

134

46.672.698

46.719.730

Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)

141

0

8.200

Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)

142

0

8.200

1

Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:

157

3.231.660

3.203.916

-de la societati nefinanciare (S.11),

159

3.231.660

3.203.916

Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiie subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911 -4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:

165

16.311.252

16.481.961

-de la populatie

166

2.242.286

15.968.746

-de la societati nefinanciare (S.11),

167

14.068.966

513.215

1

Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:

176

19.864.809

17.577.107

-de la populatie

177

16.407.172

15.961.784

-de la societati nefinanciare (S.11),

178

3.457.637

1.615.323

Total creante (rd.176+184)

185

19.864.809

17.577.107

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)

191

137.386

28.609

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat

(ct.4583.2)

192

0

4.376

Nr rand

Denumirea indicaotrilor

Cod rand

Inceputul perioadei

Sfirsitul perioadei

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)

194

2.898.509

290.925

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)

195

2.898.509

290.925

1

Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281 + 462). Total (rd.204+205+206) din care :

203

1.388.403

1.460.365

- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)

204

1.347.704

1.437.241

- societati nefinanciare (S.11)

205

40.699

23.124

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621 + 1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197

+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

262

87.529

73.835

-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)

265

87.529

73.835

Total (în baze cash)(rd.262+266+267)

268

87.529

73.835

Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)

275

87.529

73.835

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :

286

140.299.247

161.293.903

-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)

289

140.299.247

161.293.903

Total (în baze cash)(rd.286)

290

140.299.247

161.293.903

Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :

312

34.257.666

24.152.176

-Societati nefinanciare (S.11)

313

34.257.666

24.152.176

Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:

320

4.140.107

11.536.405

-Societati nefinanciare (S.11)

321

4.140.107

11.536.405

Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)

331

8.574.831

4.917.092

Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)

332

10.426.702

5.514.605

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)

333

1.284.583

1.451.120

Total (rd.331+332+333+334)

335

20.286.116

11.882.817

Provizioane necurente, din care:

342.1

4.654.875

0

Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.

342.3

3.175.153

0

Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din înva?amântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)

342.4

570.452

0

Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)

342.5

909.270

0

Provizioane curente, din care:

343

2.479.658

366.435

Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.

343.2

2.188.242

366.435

Nr rand

Denumirea indicaotrilor

Cod rand

Inceputul perioadei

Sfirsitul perioadei

Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din învatamântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)

343.3

291.416

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, . . . .CO N T RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                           Anexa 16

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

394.920.700

424.035.600

547.440.204

192.458.402

354.981.802

365.935.391

34.300.315

147.204.498

TOTAL VENITURI

394.920.700

424.035.600

547.440.204

192.458.402

354.981.802

365.935.391

34.300.315

147.204.498

VENITURI PROPRII

334.860.000

354.820.000

495.331.634

192.343.838

302.987.796

314.030.138

34.129.983

147.171.513

I. VENITURI CURENTE

350.695.700

376.872.600

514.549.548

191.544.060

323.005.488

336.018.010

31.776.917

146.754.621

A. VENITURI FISCALE

324.731.700

345.970.600

447.400.579

152.832.057

294.568.522

313.192.905

27.039.287

107.168.387

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

179.748.000

179.748.000

168.682.144

0

168.682.144

168.682.144

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

179.748.000

179.748.000

168.682.144

0

168.682.144

168.682.144

0

0

Impozit pe venit

03.02

1.600.000

1.600.000

777.043

0

777.043

777.043

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.600.000

1.600.000

777.043

0

777.043

777.043

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

178.148.000

178.148.000

167.905.101

0

167.905.101

167.905.101

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

178.148.000

178.148.000

167.905.101

0

167.905.101

167.905.101

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

103.700.000

118.350.000

203.641.323

125.467.765

78.173.558

95.802.691

25.352.120

82.486.512

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

103.700.000

118.350.000

203.641.323

125.467.765

78.173.558

95.802.691

25.352.120

82.486.512

Impozit pe cladiri

07.02.01

77.000.000

91.650.000

159.701.309

108.620.937

51.080.372

69.590.564

24.541.211

65.569.534

Impozit pe cladiri - PF

07.02.01.01

20.500.000

20.500.000

24.775.038

4.764.816

20.010.222

20.323.578

78.109

4.373.351

Impozit pe cladiri - PJ

07.02.01.02

56.500.000

71.150.000

134.926.271

103.856.121

31.070.150

49.266.986

24.463.102

61.196.183

Impozit pe terenuri

07.02.02

23.600.000

23.600.000

39.882.659

16.234.828

23.647.831

23.134.987

518.174

16.229.498

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

12.200.000

12.200.000

16.003.086

4.560.106

11.442.980

11.471.312

65.998

4.465.776

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

9.500.000

9.500.000

21.651.349

11.259.039

10.392.310

9.836.377

421.556

11.393.416

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

1.900.000

1.900.000

2.228.224

415.683

1.812.541

1.827.298

30.620

370.306

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

3.100.000

3.100.000

3.980.280

534.925

3.445.355

3.077.150

290.739

612.391

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

77.075

77.075

0

-10

1.996

75.089

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

38.883.700

45.472.600

72.581.664

27.161.183

45.420.481

46.438.828

1.619.118

24.523.718

Sume defalcate din TVA

11.02

15.905.700

22.494.600

22.424.531

0

22.424.531

22.424.531

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02

13.005.600

13.005.600

13.005.600

0

13.005.600

13.005.600

0

0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

5.894.000

5.894.000

0

5.894.000

5.894.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2.900.100

3.595.000

3.524.931

0

3.524.931

3.524.931

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0

0

13.059

13.059

0

-6

13.065

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

13.059

13.059

0

-6

13.065

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

178.000

178.000

201.201

32.817

168.384

175.230

16.299

9.672

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.000

150.000

180.201

32.817

147.384

154.230

16.299

9.672

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

28.000

28.000

21.000

0

21.000

21.000

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

22.800.000

22.800.000

49.942.873

27.115.307

22.827.566

23.839.073

1.589.754

24.514.046

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

19.100.000

19.100.000

44.216.838

25.800.200

18.416.638

19.857.303

1.045.488

23.314.047

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

12.100.000

12.100.000

24.067.133

11.774.268

12.292.865

12.752.429

82.119

11.232.585

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

7.000.000

7.000.000

20.149.705

14.025.932

6.123.773

7.104.874

963.369

12.081.462

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

3.700.000

3.700.000

5.726.035

1.315.107

4.410.928

3.981.770

544.266

1.199.999

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

C. VENITURI NEFISCALE

25.964.000

30.902.000

67.148.969

38.712.003

28.436.966

22.825.105

4.737.630

39.586.234

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

7.770.000

12.670.000

33.195.770

20.478.458

12.717.312

8.600.312

870.821

23.724.637

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din proprietate

30.02

7.770.000

12.670.000

33.193.226

20.478.241

12.714.985

8.597.985

870.604

23.724.637

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01

0

0

119.966

119.966

0

0

0

119.966

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

5.000.000

9.900.000

15.266.289

5.036.884

10.229.405

6.340.910

440.670

8.484.709

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

5.000.000

9.900.000

15.266.289

5.036.884

10.229.405

6.340.910

440.670

8.484.709

Venituri din dividende

30.02.08

70.000

70.000

8.397

0

8.397

8.397

0

0

Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

70.000

70.000

8.397

0

8.397

8.397

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

2.700.000

2.700.000

17.798.574

15.321.391

2.477.183

2.248.678

429.934

15.119.962

Venituri din dobanzi

31.02

0

0

2.544

217

2.327

2.327

217

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

2.544

217

2.327

2.327

217

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

18.194.000

18.232.000

33.953.199

18.233.545

15.719.654

14.224.793

3.866.809

15.861.597

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

3.862.000

3.862.000

3.044.757

1.658.357

1.386.400

2.738.351

267.214

39.192

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

180.000

180.000

133.042

0

133.042

133.028

14

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

42.000

42.000

13.700

0

13.700

13.700

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000

50.000

58.302

10.549

47.753

49.015

0

9.287

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.02.13

1.055.000

1.055.000

997.837

0

997.837

997.837

0

0

Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura

33.02.24

10.000

10.000

1.828

0

1.828

1.828

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

25.000

25.000

26.621

19.340

7.281

4.902

172

21.547

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

2.500.000

2.500.000

1.813.427

1.628.468

184.959

1.538.041

267.028

8.358

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise

34.02

70.000

70.000

29.789

48

29.741

29.741

12

36

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

70.000

70.000

29.783

48

29.735

29.735

12

36

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

34.02.50

0

0

6

0

6

6

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

9.100.000

9.100.000

22.848.940

11.954.984

10.893.956

8.815.607

1.878.129

12.155.204

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale

35.02.01

4.200.000

4.200.000

9.578.296

5.006.404

4.571.892

4.065.127

748.388

4.764.781

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

4.200.000

4.200.000

9.578.296

5.006.404

4.571.892

4.065.127

748.388

4.764.781

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

540

540

0

0

540

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

4.900.000

4.900.000

13.270.104

6.948.040

6.322.064

4.750.480

1.129.201

7.390.423

Diverse venituri

36.02

5.162.000

5.200.000

8.029.713

4.620.156

3.409.557

2.641.094

1.721.454

3.667.165

Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

1.300.000

1.300.000

229.012

0

229.012

229.008

4

0

Taxe speciale

36.02.06

2.377.000

2.389.000

5.157.749

3.277.831

1.879.918

1.384.158

1.624.216

2.149.375

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

120.000

120.000

352.289

149.812

202.477

118.215

23.895

210.179

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.065.000

1.065.000

1.783.628

944.792

838.836

690.768

23

1.092.837

Alte venituri

36.02.50

300.000

326.000

507.035

247.721

259.314

218.945

73.316

214.774

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-6.332.000

-5.269.000

-5.120.000

0

-5.120.000

-5.120.000

0

0

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

6.332.000

5.269.000

5.120.000

0

5.120.000

5.120.000

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

70.000

442.000

3.206.617

799.778

2.406.839

436.659

2.353.066

416.892

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

70.000

442.000

3.206.617

799.778

2.406.839

436.659

2.353.066

416.892

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

50.000

115.000

139.375

4.797

134.578

137.571

0

1.804

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0

307.000

3.055.633

783.951

2.271.682

290.868

2.349.677

415.088

Depozite speciale pentru constructii de construinte

39.02.10

20.000

20.000

11.609

11.030

579

8.220

3.389

0

IV. SUBVENTII

32.876.000

21.604.000

13.750.182

0

13.750.182

13.660.424

85.383

4.375

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

32.876.000

21.604.000

13.750.182

0

13.750.182

13.660.424

85.383

4.375

Subventii de la bugetul de stat

42.02

32.876.000

21.604.000

13.750.182

0

13.750.182

13.660.424

85.383

4.375

A. De capital

568.000

115.000

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

568.000

115.000

0

0

0

0

0

0

B. Curente

32.308.000

21.489.000

13.750.182

0

13.750.182

13.660.424

85.383

4.375

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier

42.02.34

200.000

200.000

41.238

0

41.238

41.238

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

341.000

341.000

306.213

0

306.213

306.213

0

0

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

16.913.000

12.613.000

4.572.367

0

4.572.367

4.562.718

9.649

0

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.66

13.647.000

7.078.000

7.070.143

0

7.070.143

6.994.409

75.734

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

1.207.000

1.257.000

1.760.221

0

1.760.221

1.755.846

0

4.375

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

45.02

3.814.000

4.267.000

4.427.381

114.564

4.312.817

4.342.432

84.949

0

Alte facilitati si instrumente postaderare

45.02.16

0

0

110.067

0

110.067

110.067

0

0

Prefinantari

45.02.16.03

0

0

110.067

0

110.067

110.067

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

3.814.000

4.267.000

4.317.314

114.564

4.202.750

4.232.365

84.949

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

45.02.19.01

1.827.000

1.267.000

1.321.003

77.263

1.243.740

1.240.388

80.615

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

1.987.000

3.000.000

2.996.311

37.301

2.959.010

2.991.977

4.334

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

7.465.000

20.850.000

11.506.476

0

11.506.476

11.477.866

0

28.610

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

7.213.000

20.598.000

11.212.447

0

11.212.447

11.183.837

0

28.610

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

48.02.01.01

6.914.000

20.229.000

11.187.479

0

11.187.479

11.178.881

0

8.598

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

299.000

369.000

24.968

0

24.968

4.956

0

20.012

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

252.000

252.000

294.029

0

294.029

294.029

0

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48.02.02.01

252.000

252.000

294.029

0

294.029

294.029

0

0

SECTIUNEA DE FUNCTONARE

357.486.700

378.157.600

515.063.514

190.599.268

324.464.246

337.549.102

31.852.628

145.661.784

TOTAL VENITURI

357.486.700

378.157.600

515.063.514

190.599.268

324.464.246

337.549.102

31.852.628

145.661.784

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

VENITURI PROPRII

333.725.000

353.313.000

490.341.389

190.599.268

299.742.121

312.902.711

31.776.894

145.661.784

I. VENITURI CURENTE

343.298.700

370.538.600

507.645.920

190.599.268

317.046.652

330.207.242

31.776.894

145.661.784

A. VENITURI FISCALE

324.731.700

345.970.600

447.400.579

152.832.057

294.568.522

313.192.905

27.039.287

107.168.387

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

179.748.000

179.748.000

168.682.144

0

168.682.144

168.682.144

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

179.748.000

179.748.000

168.682.144

0

168.682.144

168.682.144

0

0

Impozit pe venit

03.02

1.600.000

1.600.000

777.043

0

777.043

777.043

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.600.000

1.600.000

777.043

0

777.043

777.043

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

178.148.000

178.148.000

167.905.101

0

167.905.101

167.905.101

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

178.148.000

178.148.000

167.905.101

0

167.905.101

167.905.101

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

103.700.000

118.350.000

203.641.323

125.467.765

78.173.558

95.802.691

25.352.120

82.486.512

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

103.700.000

118.350.000

203.641.323

125.467.765

78.173.558

95.802.691

25.352.120

82.486.512

Impozit pe cladiri

07.02.01

77.000.000

91.650.000

159.701.309

108.620.937

51.080.372

69.590.564

24.541.211

65.569.534

Impozit pe cladiri - PF

07.02.01.01

20.500.000

20.500.000

24.775.038

4.764.816

20.010.222

20.323.578

78.109

4.373.351

Impozit pe cladiri - PJ

07.02.01.02

56.500.000

71.150.000

134.926.271

103.856.121

31.070.150

49.266.986

24.463.102

61.196.183

Impozit pe terenuri

07.02.02

23.600.000

23.600.000

39.882.659

16.234.828

23.647.831

23.134.987

518.174

16.229.498

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

12.200.000

12.200.000

16.003.086

4.560.106

11.442.980

11.471.312

65.998

4.465.776

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

9.500.000

9.500.000

21.651.349

11.259.039

10.392.310

9.836.377

421.556

11.393.416

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

1.900.000

1.900.000

2.228.224

415.683

1.812.541

1.827.298

30.620

370.306

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

3.100.000

3.100.000

3.980.280

534.925

3.445.355

3.077.150

290.739

612.391

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

77.075

77.075

0

-10

1.996

75.089

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

38.883.700

45.472.600

72.581.664

27.161.183

45.420.481

46.438.828

1.619.118

24.523.718

Sume defalcate din TVA

11.02

15.905.700

22.494.600

22.424.531

0

22.424.531

22.424.531

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02

13.005.600

13.005.600

13.005.600

0

13.005.600

13.005.600

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

5.894.000

5.894.000

0

5.894.000

5.894.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2.900.100

3.595.000

3.524.931

0

3.524.931

3.524.931

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0

0

13.059

13.059

0

-6

13.065

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

13.059

13.059

0

-6

13.065

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

178.000

178.000

201.201

32.817

168.384

175.230

16.299

9.672

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.000

150.000

180.201

32.817

147.384

154.230

16.299

9.672

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

28.000

28.000

21.000

0

21.000

21.000

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

22.800.000

22.800.000

49.942.873

27.115.307

22.827.566

23.839.073

1.589.754

24.514.046

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

19.100.000

19.100.000

44.216.838

25.800.200

18.416.638

19.857.303

1.045.488

23.314.047

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

12.100.000

12.100.000

24.067.133

11.774.268

12.292.865

12.752.429

82.119

11.232.585

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

7.000.000

7.000.000

20.149.705

14.025.932

6.123.773

7.104.874

963.369

12.081.462

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

3.700.000

3.700.000

5.726.035

1.315.107

4.410.928

3.981.770

544.266

1.199.999

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.400.000

2.400.000

2.495.448

203.109

2.292.339

2.269.242

68.049

158.157

C. VENITURI NEFISCALE

18.567.000

24.568.000

60.245.341

37.767.211

22.478.130

17.014.337

4.737.607

38.493.397

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

7.770.000

12.670.000

33.195.770

20.478.458

12.717.312

8.600.312

870.821

23.724.637

Venituri din proprietate

30.02

7.770.000

12.670.000

33.193.226

20.478.241

12.714.985

8.597.985

870.604

23.724.637

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01

0

0

119.966

119.966

0

0

0

119.966

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

5.000.000

9.900.000

15.266.289

5.036.884

10.229.405

6.340.910

440.670

8.484.709

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

5.000.000

9.900.000

15.266.289

5.036.884

10.229.405

6.340.910

440.670

8.484.709

Venituri din dividende

30.02.08

70.000

70.000

8.397

0

8.397

8.397

0

0

Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

70.000

70.000

8.397

0

8.397

8.397

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Alte venituri din proprietate

30.02.50

2.700.000

2.700.000

17.798.574

15.321.391

2.477.183

2.248.678

429.934

15.119.962

Venituri din dobanzi

31.02

0

0

2.544

217

2.327

2.327

217

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

2.544

217

2.327

2.327

217

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10.797.000

11.898.000

27.049.571

17.288.753

9.760.818

8.414.025

3.866.786

14.768.760

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

3.862.000

3.862.000

3.044.757

1.658.357

1.386.400

2.738.351

267.214

39.192

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

180.000

180.000

133.042

0

133.042

133.028

14

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

42.000

42.000

13.700

0

13.700

13.700

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

50.000

50.000

58.302

10.549

47.753

49.015

0

9.287

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.02.13

1.055.000

1.055.000

997.837

0

997.837

997.837

0

0

Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura

33.02.24

10.000

10.000

1.828

0

1.828

1.828

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

25.000

25.000

26.621

19.340

7.281

4.902

172

21.547

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

2.500.000

2.500.000

1.813.427

1.628.468

184.959

1.538.041

267.028

8.358

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise

34.02

70.000

70.000

29.789

48

29.741

29.741

12

36

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

70.000

70.000

29.783

48

29.735

29.735

12

36

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

34.02.50

0

0

6

0

6

6

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

9.100.000

9.100.000

22.848.940

11.954.984

10.893.956

8.815.607

1.878.129

12.155.204

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale

35.02.01

4.200.000

4.200.000

9.578.296

5.006.404

4.571.892

4.065.127

748.388

4.764.781

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

4.200.000

4.200.000

9.578.296

5.006.404

4.571.892

4.065.127

748.388

4.764.781

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

540

540

0

0

540

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

4.900.000

4.900.000

13.270.104

6.948.040

6.322.064

4.750.480

1.129.201

7.390.423

Diverse venituri

36.02

4.097.000

4.135.000

6.246.085

3.675.364

2.570.721

1.950.326

1.721.431

2.574.328

Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

1.300.000

1.300.000

229.012

0

229.012

229.008

4

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Taxe speciale

36.02.06

2.377.000

2.389.000

5.157.749

3.277.831

1.879.918

1.384.158

1.624.216

2.149.375

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

120.000

120.000

352.289

149.812

202.477

118.215

23.895

210.179

Alte venituri

36.02.50

300.000

326.000

507.035

247.721

259.314

218.945

73.316

214.774

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

-6.332.000

-5.269.000

-5.120.000

0

-5.120.000

-5.120.000

0

0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-6.332.000

-5.269.000

-5.120.000

0

-5.120.000

-5.120.000

0

0

IV. SUBVENTII

14.188.000

7.619.000

7.417.594

0

7.417.594

7.341.860

75.734

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

14.188.000

7.619.000

7.417.594

0

7.417.594

7.341.860

75.734

0

Subventii de la bugetul de stat

42.02

14.188.000

7.619.000

7.417.594

0

7.417.594

7.341.860

75.734

0

B. Curente

14.188.000

7.619.000

7.417.594

0

7.417.594

7.341.860

75.734

0

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier

42.02.34

200.000

200.000

41.238

0

41.238

41.238

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

341.000

341.000

306.213

0

306.213

306.213

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.66

13.647.000

7.078.000

7.070.143

0

7.070.143

6.994.409

75.734

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

37.434.000

45.878.000

32.376.690

1.859.134

30.517.556

28.386.289

2.447.687

1.542.714

TOTAL VENITURI

37.434.000

45.878.000

32.376.690

1.859.134

30.517.556

28.386.289

2.447.687

1.542.714

VENITURI PROPRII

1.135.000

1.507.000

4.990.245

1.744.570

3.245.675

1.127.427

2.353.089

1.509.729

I. VENITURI CURENTE

7.397.000

6.334.000

6.903.628

944.792

5.958.836

5.810.768

23

1.092.837

C. VENITURI NEFISCALE

7.397.000

6.334.000

6.903.628

944.792

5.958.836

5.810.768

23

1.092.837

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7.397.000

6.334.000

6.903.628

944.792

5.958.836

5.810.768

23

1.092.837

Diverse venituri

36.02

1.065.000

1.065.000

1.783.628

944.792

838.836

690.768

23

1.092.837

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.065.000

1.065.000

1.783.628

944.792

838.836

690.768

23

1.092.837

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

6.332.000

5.269.000

5.120.000

0

5.120.000

5.120.000

0

0

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

6.332.000

5.269.000

5.120.000

0

5.120.000

5.120.000

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

70.000

442.000

3.206.617

799.778

2.406.839

436.659

2.353.066

416.892

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

70.000

442.000

3.206.617

799.778

2.406.839

436.659

2.353.066

416.892

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

50.000

115.000

139.375

4.797

134.578

137.571

0

1.804

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0

307.000

3.055.633

783.951

2.271.682

290.868

2.349.677

415.088

Depozite speciale pentru constructii de construinte

39.02.10

20.000

20.000

11.609

11.030

579

8.220

3.389

0

IV. SUBVENTII

18.688.000

13.985.000

6.332.588

0

6.332.588

6.318.564

9.649

4.375

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

18.688.000

13.985.000

6.332.588

0

6.332.588

6.318.564

9.649

4.375

Subventii de la bugetul de stat

42.02

18.688.000

13.985.000

6.332.588

0

6.332.588

6.318.564

9.649

4.375

A. De capital

568.000

115.000

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

568.000

115.000

0

0

0

0

0

0

B. Curente

18.120.000

13.870.000

6.332.588

0

6.332.588

6.318.564

9.649

4.375

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

16.913.000

12.613.000

4.572.367

0

4.572.367

4.562.718

9.649

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

1.207.000

1.257.000

1.760.221

0

1.760.221

1.755.846

0

4.375

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

45.02

3.814.000

4.267.000

4.427.381

114.564

4.312.817

4.342.432

84.949

0

Alte facilitati si instrumente postaderare

45.02.16

0

0

110.067

0

110.067

110.067

0

0

Prefinantari

45.02.16.03

0

0

110.067

0

110.067

110.067

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

3.814.000

4.267.000

4.317.314

114.564

4.202.750

4.232.365

84.949

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

45.02.19.01

1.827.000

1.267.000

1.321.003

77.263

1.243.740

1.240.388

80.615

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

1.987.000

3.000.000

2.996.311

37.301

2.959.010

2.991.977

4.334

0

Sume primite de la UEalti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

7.465.000

20.850.000

11.506.476

0

11.506.476

11.477.866

0

28.610

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

7.213.000

20.598.000

11.212.447

0

11.212.447

11.183.837

0

28.610

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

48.02.01.01

6.914.000

20.229.000

11.187.479

0

11.187.479

11.178.881

0

8.598

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

299.000

369.000

24.968

0

24.968

4.956

0

20.012

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

252.000

252.000

294.029

0

294.029

294.029

0

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48.02.02.01

252.000

252.000

294.029

0

294.029

294.029

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                           Anexa 17

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

910.775.000

937.791.000

560.526.700

590.179.600

524.990.005

848.634.484

474.013.234

374.621.250

424.591.210

TOTAL CHELTUIELI

910.775.000

937.791.000

560.526.700

590.179.600

524.990.005

848.634.484

474.013.234

374.621.250

424.591.210

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

27.612.000

28.923.000

72.013.000

73.554.000

63.003.387

66.602.647

56.701.520

9.901.127

52.915.819

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

21.844.000

23.099.000

61.178.000

62.086.000

53.654.304

52.779.177

48.736.538

4.042.639

48.807.563

Autoritati executive si legislative

51.02.01

21.844.000

23.099.000

61.178.000

62.086.000

53.654.304

52.779.177

48.736.538

4.042.639

48.807.563

Autoritati executive

51.02.01.03

21.844.000

23.099.000

61.178.000

62.086.000

53.654.304

52.779.177

48.736.538

4.042.639

48.807.563

Alte servicii publice generale

54.02

5.768.000

5.824.000

8.405.000

9.438.000

7.886.181

12.357.664

6.568.147

5.789.517

2.617.845

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

155.000

155.000

772.000

779.000

618.144

391.069

241.976

149.093

211.805

Alte servicii publice generale

54.02.50

5.613.000

5.669.000

5.374.000

5.319.000

3.985.288

8.683.846

3.043.422

5.640.424

2.388.547

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

1.427.000

2.319.000

13.453.000

16.877.000

14.576.153

14.576.153

13.167.744

1.408.409

12.737.951

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

1.427.000

2.319.000

13.453.000

16.877.000

14.576.153

14.576.153

13.167.744

1.408.409

12.737.951

Ordine publica

61.02.03

1.278.000

2.170.000

13.003.000

16.456.000

14.235.618

14.235.618

12.856.292

1.379.326

12.594.047

Politie locala

61.02.03.04

1.278.000

2.170.000

13.003.000

16.456.000

14.235.618

14.235.618

12.856.292

1.379.326

12.594.047

Protectie civ ila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila nonmilitara)

61.02.05

119.000

119.000

278.000

278.000

210.385

210.385

190.302

20.083

142.534

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

30.000

30.000

172.000

143.000

130.150

130.150

121.150

9.000

1.370

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

149.196.000

254.897.000

255.534.700

245.305.600

218.017.154

244.098.751

197.977.437

46.121.314

176.404.265

Inv atamant

65.02

36.489.000

44.430.000

63.938.700

66.965.600

61.969.822

72.909.047

48.448.734

24.460.313

38.650.490

Invatamant prescolar si primar

65.02.03

8.549.000

8.891.000

16.011.100

17.469.900

16.477.713

17.034.170

12.614.381

4.419.789

11.443.139

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

Invatamant prescolar

65.02.03.01

8.276.000

8.383.000

11.909.100

12.822.800

12.001.649

12.558.106

8.138.402

4.419.704

7.654.531

Invatamant primar

65.02.03.02

273.000

508.000

4.102.000

4.647.100

4.476.064

4.476.064

4.475.979

85

3.788.608

Invatamant secundar

65.02.04

27.940.000

35.328.000

46.578.500

48.235.600

44.684.966

55.067.734

35.027.210

20.040.524

26.395.063

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

3.810.000

3.810.000

10.029.600

9.882.600

8.766.250

8.755.538

8.573.775

181.763

7.551.333

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

24.130.000

31.518.000

35.574.000

36.937.400

34.577.260

44.970.740

25.111.979

19.858.761

17.502.432

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

974.900

1.415.600

1.341.456

1.341.456

1.341.456

0

1.341.298

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

77.100

77.100

69.012

69.012

69.012

0

65.584

Servicii auxiliare pentru educatie

65.02.11

0

211.000

1.247.000

1.158.000

737.981

737.981

737.981

0

746.554

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

11.000

650.000

361.000

224.085

224.085

224.085

0

217.171

Alte serv icii auxiliare

65.02.11.30

0

200.000

597.000

797.000

513.896

513.896

513.896

0

529.383

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

0

0

25.000

25.000

150

150

150

0

150

Sanatate

66.02

7.761.000

12.746.000

20.153.000

12.038.000

11.495.881

11.949.557

11.301.272

648.285

11.153.596

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

7.581.000

12.662.000

5.700.000

4.250.000

3.846.203

4.299.879

3.805.986

493.893

3.698.886

Spitale generale

66.02.06.01

7.581.000

12.662.000

5.700.000

4.250.000

3.846.203

4.299.879

3.805.986

493.893

3.698.886

Servicii de sanatate publica

66.02.08

180.000

84.000

14.453.000

7.788.000

7.649.678

7.649.678

7.495.286

154.392

7.454.710

Cultura, recreere si religie

67.02

103.272.000

189.157.000

119.312.000

113.446.000

93.535.673

108.220.443

87.647.163

20.573.280

75.501.859

Serv icii culturale

67.02.03

18.950.000

19.082.000

32.706.000

28.421.000

23.180.687

33.122.211

23.095.687

10.026.524

21.297.149

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

23.130.000

21.330.000

20.662.505

20.662.505

20.662.505

0

20.662.505

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

18.948.000

19.080.000

9.574.000

7.089.000

2.517.151

12.458.675

2.432.151

10.026.524

550.618

Alte serv icii culturale

67.02.03.30

2.000

2.000

2.000

2.000

1.031

1.031

1.031

0

84.026

Servicii recreative si sportive

67.02.05

75.776.000

161.529.000

58.787.000

55.554.000

44.113.147

48.856.393

38.309.637

10.546.756

27.955.332

Sport

67.02.05.01

0

0

14.000.000

13.010.000

12.878.558

12.878.558

12.878.558

0

12.878.558

I ntretinere gradini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de agrement

67.02.05.03

75.776.000

161.529.000

44.787.000

42.544.000

31.234.589

35.977.835

25.431.079

10.546.756

15.076.774

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8.546.000

8.546.000

27.819.000

29.471.000

26.241.839

26.241.839

26.241.839

0

26.249.378

Asigurari si asistenta sociala

68.02

1.674.000

8.564.000

52.131.000

52.856.000

51.015.778

51.019.704

50.580.268

439.436

51.098.320

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

185.000

185.000

5.756.000

5.756.000

5.423.414

5.423.414

5.400.016

23.398

5.316.014

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

0

0

29.544.000

29.964.000

29.901.190

29.901.190

29.729.611

171.579

30.062.400

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

29.544.000

29.964.000

29.901.190

29.901.190

29.729.611

171.579

30.062.400

Crese

68.02.11

0

0

1.226.000

1.241.000

1.232.986

1.232.986

1.218.502

14.484

1.226.928

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

210.000

210.000

4.134.000

4.134.000

3.336.570

3.336.570

3.231.829

104.741

3.132.331

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

616.000

616.000

259.698

259.698

259.698

0

262.922

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

210.000

210.000

3.518.000

3.518.000

3.076.872

3.076.872

2.972.131

104.741

2.869.409

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

1.279.000

8.169.000

11.471.000

11.761.000

11.121.618

11.125.544

11.000.310

125.234

11.360.647

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.279.000

8.169.000

11.471.000

11.761.000

11.121.618

11.125.544

11.000.310

125.234

11.360.647

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

233.117.000

104.854.000

98.950.000

73.221.000

62.179.469

253.013.737

52.861.930

200.151.807

42.064.087

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

213.163.000

84.458.000

67.217.000

43.014.000

36.880.544

214.733.774

30.666.951

184.066.823

23.350.378

Locuinte

70.02.03

4.318.000

4.368.000

5.893.000

6.004.000

4.341.050

4.341.050

3.048.609

1.292.441

2.142.092

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

4.286.000

4.336.000

5.861.000

5.972.000

4.309.475

4.309.475

3.017.034

1.292.441

2.142.092

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

32.000

32.000

32.000

32.000

31.575

31.575

31.575

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

0

0

215.000

235.000

224.156

224.156

222.718

1.438

220.169

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

0

215.000

235.000

224.156

224.156

222.718

1.438

220.169

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

10.000.000

10.000.000

17.218.000

18.618.000

18.570.240

174.147.761

15.246.729

158.901.032

5.233.656

Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

198.845.000

70.090.000

43.891.000

18.157.000

13.745.098

36.020.807

12.148.895

23.871.912

15.754.461

Protectia mediului

74.02

19.954.000

20.396.000

31.733.000

30.207.000

25.298.925

38.279.963

22.194.979

16.084.984

18.713.709

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

18.500.000

18.520.000

22.132.000

19.842.000

17.693.561

30.674.599

15.123.962

15.550.637

15.308.530

Salubritate

74.02.05.01

0

0

11.000.000

12.035.000

11.951.717

11.951.717

11.294.995

656.722

11.670.862

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

18.500.000

18.520.000

11.132.000

7.807.000

5.741.844

18.722.882

3.828.967

14.893.915

3.637.668

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.454.000

1.876.000

9.601.000

10.365.000

7.605.364

7.605.364

7.071.017

534.347

3.405.179

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

79.02

499.423.000

546.798.000

120.576.000

181.222.000

167.213.842

270.343.196

153.304.603

117.038.593

140.469.088

Combustibili si energie

81.02

28.050.000

28.071.000

46.824.000

59.635.000

57.848.498

82.421.585

55.796.420

26.625.165

54.620.730

Energie termica

81.02.06

25.240.000

25.246.000

30.897.000

51.708.000

50.069.970

50.098.791

49.843.293

255.498

49.526.972

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.02.50

2.810.000

2.825.000

15.927.000

7.927.000

7.778.528

32.322.794

5.953.127

26.369.667

5.093.758

Transporturi

84.02

471.373.000

518.727.000

73.676.000

121.511.000

109.289.667

187.845.934

97.432.506

90.413.428

85.772.681

Transport rutier

84.02.03

332.964.000

518.005.000

73.036.000

120.804.000

108.636.319

187.192.586

96.779.158

90.413.428

85.398.121

Drumuri si poduri

84.02.03.01

20.133.000

250.133.000

8.894.000

9.934.000

9.806.983

13.744.123

8.283.659

5.460.464

694.418

Transport in comun

84.02.03.02

282.605.000

237.237.000

17.676.000

58.085.000

50.365.098

107.867.424

40.667.252

67.200.172

25.275.665

Strazi

84.02.03.03

30.226.000

30.635.000

46.466.000

52.785.000

48.464.238

65.581.039

47.828.247

17.752.792

59.428.038

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

138.409.000

722.000

640.000

707.000

653.348

653.348

653.348

0

374.560

Alte actiuni economice

87.02

0

0

76.000

76.000

75.677

75.677

75.677

0

75.677

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

Turism

87.02.04

0

0

76.000

76.000

75.677

75.677

75.677

0

75.677

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

Deficit

99.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

377.486.700

426.061.600

397.153.376

395.741.906

380.913.443

14.828.463

362.405.672

TOTAL CHELTUIELI

0

0

377.486.700

426.061.600

397.153.376

395.741.906

380.913.443

14.828.463

362.405.672

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0

0

57.533.000

61.399.000

56.867.616

55.456.146

50.853.603

4.602.543

48.809.490

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

0

0

47.910.000

50.460.000

47.913.581

46.726.282

43.143.834

3.582.448

44.787.370

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0

0

47.910.000

50.460.000

47.913.581

46.726.282

43.143.834

3.582.448

44.787.370

Autoritati executive

51.02.01.03

0

0

47.910.000

50.460.000

47.913.581

46.726.282

43.143.834

3.582.448

44.787.370

Alte servicii publice generale

54.02

0

0

7.193.000

8.909.000

7.491.133

7.264.058

6.312.934

951.124

2.531.709

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

0

617.000

624.000

539.128

312.053

162.960

149.093

162.213

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

4.317.000

4.945.000

3.669.256

3.669.256

2.867.225

802.031

2.352.003

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

0

0

11.906.000

14.467.000

12.992.013

12.992.013

12.001.697

990.316

12.355.193

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

0

0

11.906.000

14.467.000

12.992.013

12.992.013

12.001.697

990.316

12.355.193

Ordine publica

61.02.03

0

0

11.725.000

14.286.000

12.876.087

12.876.087

11.914.854

961.233

12.272.174

Politie locala

61.02.03.04

0

0

11.725.000

14.286.000

12.876.087

12.876.087

11.914.854

961.233

12.272.174

Protectie civ ila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila nonmilitara)

61.02.05

0

0

159.000

159.000

105.427

105.427

85.344

20.083

81.649

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

0

0

22.000

22.000

10.499

10.499

1.499

9.000

1.370

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

0

0

177.969.700

174.297.600

163.771.066

163.771.066

160.146.779

3.624.287

158.602.239

Inv atamant

65.02

0

0

33.889.700

36.621.600

34.700.264

34.700.264

34.205.905

494.359

32.017.165

Invatamant prescolar si primar

65.02.03

0

0

10.734.100

11.854.900

11.491.836

11.491.836

11.302.370

189.466

10.398.595

Invatamant prescolar

65.02.03.01

0

0

6.905.100

7.715.800

7.519.693

7.519.693

7.330.227

189.466

6.703.279

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

3.829.000

4.139.100

3.972.143

3.972.143

3.972.143

0

3.695.316

Invatamant secundar

65.02.04

0

0

21.806.500

23.717.600

22.411.977

22.411.977

22.107.084

304.893

20.828.207

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

0

4.910.600

4.804.600

4.543.686

4.543.686

4.361.923

181.763

4.275.397

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

0

0

15.921.000

17.497.400

16.526.835

16.526.835

16.403.705

123.130

15.211.512

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

974.900

1.415.600

1.341.456

1.341.456

1.341.456

0

1.341.298

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

77.100

77.100

69.012

69.012

69.012

0

65.584

Servicii auxiliare pentru educatie

65.02.11

0

0

1.247.000

947.000

727.289

727.289

727.289

0

724.629

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

650.000

350.000

213.393

213.393

213.393

0

213.393

Alte serv icii auxiliare

65.02.11.30

0

0

597.000

597.000

513.896

513.896

513.896

0

511.236

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

0

0

25.000

25.000

150

150

150

0

150

Sanatate

66.02

0

0

14.273.000

7.704.000

7.574.137

7.574.137

7.419.745

154.392

7.434.370

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

14.273.000

7.704.000

7.574.137

7.574.137

7.419.745

154.392

7.434.370

Cultura, recreere si religie

67.02

0

0

78.385.000

78.102.000

70.964.719

70.964.719

68.424.693

2.540.026

68.275.223

Serv icii culturale

67.02.03

0

0

23.333.000

21.528.000

20.686.608

20.686.608

20.686.608

0

20.686.608

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

23.130.000

21.330.000

20.662.505

20.662.505

20.662.505

0

20.662.505

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

203.000

198.000

24.103

24.103

24.103

0

24.103

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

0

32.823.000

32.903.000

29.111.584

29.111.584

26.571.558

2.540.026

26.422.088

Sport

67.02.05.01

0

0

14.000.000

13.010.000

12.878.558

12.878.558

12.878.558

0

12.878.558

I ntretinere gradini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de agrement

67.02.05.03

0

0

18.823.000

19.893.000

16.233.026

16.233.026

13.693.000

2.540.026

13.543.530

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

22.229.000

23.671.000

21.166.527

21.166.527

21.166.527

0

21.166.527

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

0

51.422.000

51.870.000

50.531.946

50.531.946

50.096.436

435.510

50.875.481

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

0

5.571.000

5.571.000

5.320.302

5.320.302

5.296.904

23.398

5.227.326

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

0

0

29.544.000

29.964.000

29.901.190

29.901.190

29.729.611

171.579

30.062.400

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

29.544.000

29.964.000

29.901.190

29.901.190

29.729.611

171.579

30.062.400

Crese

68.02.11

0

0

1.226.000

1.241.000

1.232.986

1.232.986

1.218.502

14.484

1.226.928

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

0

3.924.000

3.924.000

3.139.974

3.139.974

3.035.233

104.741

3.081.660

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

616.000

616.000

259.698

259.698

259.698

0

262.922

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

3.308.000

3.308.000

2.880.276

2.880.276

2.775.535

104.741

2.818.738

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

0

11.157.000

11.170.000

10.937.494

10.937.494

10.816.186

121.308

11.277.167

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0

0

11.157.000

11.170.000

10.937.494

10.937.494

10.816.186

121.308

11.277.167

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

0

0

46.490.000

48.581.000

41.575.383

41.575.383

36.516.197

5.059.186

30.019.017

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

0

0

22.113.000

22.904.000

19.329.514

19.329.514

14.973.835

4.355.679

11.927.172

Locuinte

70.02.03

0

0

1.832.000

1.893.000

1.395.368

1.395.368

1.143.890

251.478

1.313.480

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

1.832.000

1.893.000

1.395.368

1.395.368

1.143.890

251.478

1.313.480

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

0

0

215.000

235.000

224.156

224.156

222.718

1.438

220.169

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

0

215.000

235.000

224.156

224.156

222.718

1.438

220.169

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

10.218.000

8.718.000

8.670.240

8.670.240

5.583.867

3.086.373

5.233.656

Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

0

0

9.848.000

12.058.000

9.039.750

9.039.750

8.023.360

1.016.390

5.159.867

Protectia mediului

74.02

0

0

24.377.000

25.677.000

22.245.869

22.245.869

21.542.362

703.507

18.091.845

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

0

0

17.632.000

17.932.000

15.783.569

15.783.569

15.080.062

703.507

15.287.595

Salubritate

74.02.05.01

0

0

11.000.000

12.035.000

11.951.717

11.951.717

11.294.995

656.722

11.670.862

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

6.632.000

5.897.000

3.831.852

3.831.852

3.785.067

46.785

3.616.733

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

6.745.000

7.745.000

6.462.300

6.462.300

6.462.300

0

2.804.250

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

79.02

0

0

83.588.000

127.317.000

121.947.298

121.947.298

121.395.167

552.131

112.619.733

Combustibili si energie

81.02

0

0

28.618.000

50.534.000

49.642.565

49.642.565

49.593.180

49.385

49.561.681

Energie termica

81.02.06

0

0

28.500.000

50.416.000

49.526.971

49.526.971

49.526.971

0

49.526.972

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.02.50

0

0

118.000

118.000

115.594

115.594

66.209

49.385

34.709

Transporturi

84.02

0

0

54.894.000

76.707.000

72.229.056

72.229.056

71.726.310

502.746

62.982.375

Transport rutier

84.02.03

0

0

54.894.000

76.707.000

72.229.056

72.229.056

71.726.310

502.746

62.982.375

Transport in comun

84.02.03.02

0

0

16.654.000

28.167.000

27.995.036

27.995.036

27.992.290

2.746

24.511.123

Strazi

84.02.03.03

0

0

38.240.000

48.540.000

44.234.020

44.234.020

43.734.020

500.000

38.471.252

Alte actiuni economice

87.02

0

0

76.000

76.000

75.677

75.677

75.677

0

75.677

Turism

87.02.04

0

0

76.000

76.000

75.677

75.677

75.677

0

75.677

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

Deficit

99.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

910.775.000

937.791.000

183.040.000

164.118.000

127.836.629

452.892.578

93.099.791

359.792.787

62.185.538

TOTAL CHELTUIELI

910.775.000

937.791.000

183.040.000

164.118.000

127.836.629

452.892.578

93.099.791

359.792.787

62.185.538

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

27.612.000

28.923.000

14.480.000

12.155.000

6.135.771

11.146.501

5.847.917

5.298.584

4.106.329

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

21.844.000

23.099.000

13.268.000

11.626.000

5.740.723

6.052.895

5.592.704

460.191

4.020.193

Autoritati executive si legislative

51.02.01

21.844.000

23.099.000

13.268.000

11.626.000

5.740.723

6.052.895

5.592.704

460.191

4.020.193

Autoritati executive

51.02.01.03

21.844.000

23.099.000

13.268.000

11.626.000

5.740.723

6.052.895

5.592.704

460.191

4.020.193

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

Alte servicii publice generale

54.02

5.768.000

5.824.000

1.212.000

529.000

395.048

5.093.606

255.213

4.838.393

86.136

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

49.592

Alte servicii publice generale

54.02.50

5.613.000

5.669.000

1.057.000

374.000

316.032

5.014.590

176.197

4.838.393

36.544

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.758

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.758

Ordine publica

61.02.03

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

Politie locala

61.02.03.04

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

Protectie civ ila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila nonmilitara)

61.02.05

119.000

119.000

119.000

119.000

104.958

104.958

104.958

0

60.885

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

149.196.000

254.897.000

77.565.000

71.008.000

54.246.088

80.327.685

37.830.658

42.497.027

17.802.026

Inv atamant

65.02

36.489.000

44.430.000

30.049.000

30.344.000

27.269.558

38.208.783

14.242.829

23.965.954

6.633.325

Invatamant prescolar si primar

65.02.03

8.549.000

8.891.000

5.277.000

5.615.000

4.985.877

5.542.334

1.312.011

4.230.323

1.044.544

Invatamant prescolar

65.02.03.01

8.276.000

8.383.000

5.004.000

5.107.000

4.481.956

5.038.413

808.175

4.230.238

951.252

Invatamant primar

65.02.03.02

273.000

508.000

273.000

508.000

503.921

503.921

503.836

85

93.292

Invatamant secundar

65.02.04

27.940.000

35.328.000

24.772.000

24.518.000

22.272.989

32.655.757

12.920.126

19.735.631

5.566.856

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

3.810.000

3.810.000

5.119.000

5.078.000

4.222.564

4.211.852

4.211.852

0

3.275.936

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

24.130.000

31.518.000

19.653.000

19.440.000

18.050.425

28.443.905

8.708.274

19.735.631

2.290.920

Servicii auxiliare pentru educatie

65.02.11

0

211.000

0

211.000

10.692

10.692

10.692

0

21.925

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

11.000

0

11.000

10.692

10.692

10.692

0

3.778

Alte serv icii auxiliare

65.02.11.30

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

18.147

Sanatate

66.02

7.761.000

12.746.000

5.880.000

4.334.000

3.921.744

4.375.420

3.881.527

493.893

3.719.226

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

7.581.000

12.662.000

5.700.000

4.250.000

3.846.203

4.299.879

3.805.986

493.893

3.698.886

Spitale generale

66.02.06.01

7.581.000

12.662.000

5.700.000

4.250.000

3.846.203

4.299.879

3.805.986

493.893

3.698.886

Servicii de sanatate publica

66.02.08

180.000

84.000

180.000

84.000

75.541

75.541

75.541

0

20.340

Cultura, recreere si religie

67.02

103.272.000

189.157.000

40.927.000

35.344.000

22.570.954

37.255.724

19.222.470

18.033.254

7.226.636

Serv icii culturale

67.02.03

18.950.000

19.082.000

9.373.000

6.893.000

2.494.079

12.435.603

2.409.079

10.026.524

610.541

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

18.948.000

19.080.000

9.371.000

6.891.000

2.493.048

12.434.572

2.408.048

10.026.524

526.515

Alte serv icii culturale

67.02.03.30

2.000

2.000

2.000

2.000

1.031

1.031

1.031

0

84.026

Servicii recreative si sportive

67.02.05

75.776.000

161.529.000

25.964.000

22.651.000

15.001.563

19.744.809

11.738.079

8.006.730

1.533.244

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

75.776.000

161.529.000

25.964.000

22.651.000

15.001.563

19.744.809

11.738.079

8.006.730

1.533.244

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8.546.000

8.546.000

5.590.000

5.800.000

5.075.312

5.075.312

5.075.312

0

5.082.851

Asigurari si asistenta sociala

68.02

1.674.000

8.564.000

709.000

986.000

483.832

487.758

483.832

3.926

222.839

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

185.000

185.000

185.000

185.000

103.112

103.112

103.112

0

88.688

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

210.000

210.000

210.000

210.000

196.596

196.596

196.596

0

50.671

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

210.000

210.000

210.000

210.000

196.596

196.596

196.596

0

50.671

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

1.279.000

8.169.000

314.000

591.000

184.124

188.050

184.124

3.926

83.480

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.279.000

8.169.000

314.000

591.000

184.124

188.050

184.124

3.926

83.480

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

233.117.000

104.854.000

52.460.000

24.640.000

20.604.086

211.438.354

16.345.733

195.092.621

12.045.070

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

213.163.000

84.458.000

45.104.000

20.110.000

17.551.030

195.404.260

15.693.116

179.711.144

11.423.206

Locuinte

70.02.03

4.318.000

4.368.000

4.061.000

4.111.000

2.945.682

2.945.682

1.904.719

1.040.963

828.612

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

4.286.000

4.336.000

4.029.000

4.079.000

2.914.107

2.914.107

1.873.144

1.040.963

828.612

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

32.000

32.000

32.000

32.000

31.575

31.575

31.575

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

10.000.000

10.000.000

7.000.000

9.900.000

9.900.000

165.477.521

9.662.862

155.814.659

0

Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

198.845.000

70.090.000

34.043.000

6.099.000

4.705.348

26.981.057

4.125.535

22.855.522

10.594.594

Protectia mediului

74.02

19.954.000

20.396.000

7.356.000

4.530.000

3.053.056

16.034.094

652.617

15.381.477

621.864

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

18.500.000

18.520.000

4.500.000

1.910.000

1.909.992

14.891.030

43.900

14.847.130

20.935

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

18.500.000

18.520.000

4.500.000

1.910.000

1.909.992

14.891.030

43.900

14.847.130

20.935

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.454.000

1.876.000

2.856.000

2.620.000

1.143.064

1.143.064

608.717

534.347

600.929

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

79.02

499.423.000

546.798.000

36.988.000

53.905.000

45.266.544

148.395.898

31.909.436

116.486.462

27.849.355

Combustibili si energie

81.02

28.050.000

28.071.000

18.206.000

9.101.000

8.205.933

32.779.020

6.203.240

26.575.780

5.059.049

Energie termica

81.02.06

25.240.000

25.246.000

2.397.000

1.292.000

542.999

571.820

316.322

255.498

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.02.50

2.810.000

2.825.000

15.809.000

7.809.000

7.662.934

32.207.200

5.886.918

26.320.282

5.059.049

Transporturi

84.02

471.373.000

518.727.000

18.782.000

44.804.000

37.060.611

115.616.878

25.706.196

89.910.682

22.790.306

Transport rutier

84.02.03

332.964.000

518.005.000

18.142.000

44.097.000

36.407.263

114.963.530

25.052.848

89.910.682

22.415.746

Drumuri si poduri

84.02.03.01

20.133.000

250.133.000

8.894.000

9.934.000

9.806.983

13.744.123

8.283.659

5.460.464

694.418

Transport in comun

84.02.03.02

282.605.000

237.237.000

1.022.000

29.918.000

22.370.062

79.872.388

12.674.962

67.197.426

764.542

Strazi

84.02.03.03

30.226.000

30.635.000

8.226.000

4.245.000

4.230.218

21.347.019

4.094.227

17.252.792

20.956.786

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

I nitial

Def initiv e

initiale

def initiv e

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

138.409.000

722.000

640.000

707.000

653.348

653.348

653.348

0

374.560

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

Deficit

99.02

0

0

165.606.000

166.144.000

0

0

108.077.843

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                           Anexa 18

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

21.844.000

23.099.000

61.178.000

62.086.000

53.654.304

52.779.177

48.736.538

4.042.639

48.807.563

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

47.910.000

50.460.000

47.913.581

46.726.282

43.143.834

3.582.448

44.787.370

Total cheltuieli

0

0

47.910.000

50.460.000

47.913.581

46.726.282

43.143.834

3.582.448

44.787.370

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

47.910.000

50.522.000

47.977.656

46.790.357

43.207.909

3.582.448

44.787.370

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

33.072.000

35.272.000

35.272.000

35.272.000

34.734.992

537.008

36.394.564

Cheltuieli salariale in bani

10.01

0

0

31.452.000

33.652.000

33.652.000

33.652.000

33.318.196

333.804

34.942.924

Salarii de baza

10.01.01

0

0

26.000.000

28.120.000

28.120.000

28.120.000

28.111.075

8.925

29.364.610

Alte sporuri

10.01.06

0

0

80.000

20.000

20.000

20.000

10.956

9.044

10.963

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

0

500.000

440.000

440.000

440.000

437.810

2.190

439.608

Indemnizatii de delegare

10.01.13

0

0

72.000

72.000

72.000

72.000

21.492

50.508

21.218

Indemnizatie de hrana

10.01.17

0

0

2.300.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.497.880

2.120

1.643.847

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

2.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.238.983

261.017

3.462.678

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0

0

807.000

807.000

807.000

807.000

664.100

142.900

664.100

Tichete de vacanta

10.02.06

0

0

807.000

807.000

807.000

807.000

664.100

142.900

664.100

Contributii

10.03

0

0

813.000

813.000

813.000

813.000

752.696

60.304

787.540

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

1.643

4.357

1.643

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

52

1.948

52

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

539

2.461

539

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

17

983

17

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

91

909

91

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

0

0

800.000

800.000

800.000

800.000

750.354

49.646

785.198

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

14.014.000

14.418.000

12.129.947

10.942.648

7.897.208

3.045.440

7.817.097

Bunuri si servicii

20.01

0

0

9.496.000

9.972.000

8.883.907

8.441.531

6.000.204

2.441.327

6.072.711

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

911.000

1.031.000

904.273

834.878

834.878

0

666.000

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

91.000

91.000

65.586

65.586

65.586

0

54.343

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

650.000

650.000

650.000

650.000

536.483

113.517

599.807

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

110.000

170.000

170.000

170.000

159.316

10.684

169.798

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

0

0

600.000

600.000

463.500

463.500

122.838

340.662

288.344

Piese de schimb

20.01.06

0

0

759.000

895.000

777.729

683.729

496.259

187.470

493.745

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

1.287.000

1.147.000

1.101.688

1.101.688

719.858

381.830

756.057

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

28.385

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

5.088.000

5.388.000

4.751.131

4.472.150

3.064.986

1.407.164

3.016.232

Reparatii curente

20.02

0

0

568.000

506.000

349.468

349.468

317.594

31.874

317.594

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

479.000

559.000

347.975

347.975

347.975

0

221.199

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

479.000

559.000

347.975

347.975

347.975

0

221.199

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

983.000

960.000

960.000

233.077

231.597

1.480

231.007

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

783.000

760.000

760.000

150.671

149.191

1.480

149.191

Deplasari in strainatate

20.06.02

0

0

200.000

200.000

200.000

82.406

82.406

0

81.816

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

30.000

30.000

1.505

1.505

1.505

0

0

Pregatire profesionala

20.13

0

0

419.000

402.000

95.835

95.835

95.835

0

95.835

Protectia muncii

20.14

0

0

147.000

147.000

68.356

68.356

28.883

39.473

29.688

Alte cheltuieli

20.30

0

0

1.892.000

1.842.000

1.422.901

1.404.901

873.615

531.286

849.063

Reclama si publicitate

20.30.01

0

0

300.000

300.000

283.890

283.890

145.318

138.572

145.318

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

0

100.000

100.000

49.605

49.605

49.605

0

53.791

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

168.000

168.000

129.780

111.780

111.780

0

90.988

Executarea silita a creantelor bugetare

20.30.09

0

0

400.000

400.000

346.474

346.474

109.776

236.698

109.776

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

924.000

874.000

613.152

613.152

457.136

156.016

449.190

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0

0

824.000

832.000

575.709

575.709

575.709

0

575.709

Asociatii si fundatii

59.11

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Despagubiri civile

59.17

0

0

50.000

38.000

37.405

37.405

37.405

0

37.405

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

0

0

774.000

774.000

538.304

538.304

538.304

0

538.304

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

0

-62.000

-64.075

-64.075

-64.075

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

-62.000

-64.075

-64.075

-64.075

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

-62.000

-64.075

-64.075

-64.075

0

0

Pla?i efectuate în anii preceden?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

-62.000

-64.075

-64.075

-64.075

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

21.844.000

23.099.000

13.268.000

11.626.000

5.740.723

6.052.895

5.592.704

460.191

4.020.193

Total cheltuieli

21.844.000

23.099.000

13.268.000

11.626.000

5.740.723

6.052.895

5.592.704

460.191

4.020.193

CHELTUIELI CURENTE

01

3.610.000

4.067.000

417.000

427.000

390.975

703.147

361.253

341.894

392.104

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

0

0

0

0

0

0

0

30.793

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

30.793

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

30.793

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

3.610.000

4.067.000

417.000

427.000

390.975

703.147

361.253

341.894

361.311

Programe din Fondul Social European (FSE)

58.02

3.560.000

3.560.000

377.000

377.000

375.639

684.624

345.917

338.707

345.917

Finantarea nationala

58.02.01

534.000

534.000

58.000

58.000

57.296

102.694

51.888

50.806

51.888

Finantarea externa nerambursabila

58.02.02

3.026.000

3.026.000

319.000

319.000

318.343

581.930

294.029

287.901

294.029

Alte facilita?i ?i instrumente postaderare

58.16

50.000

223.000

40.000

50.000

15.336

18.523

15.336

3.187

15.394

Finantare externa nerambursabila

58.16.02

35.000

183.000

25.000

32.000

11.208

11.208

11.208

0

11.239

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

15.000

40.000

15.000

18.000

4.128

7.315

4.128

3.187

4.155

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

58.30

0

284.000

0

0

0

0

0

0

0

Finantare externa nerambursabila

58.30.02

0

72.000

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

0

212.000

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.234.000

19.032.000

12.851.000

11.199.000

5.349.748

5.349.748

5.231.451

118.297

3.628.089

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

18.234.000

19.032.000

12.851.000

11.199.000

5.349.748

5.349.748

5.231.451

118.297

3.628.089

Active fixe

71.01

18.234.000

19.032.000

12.851.000

11.199.000

5.349.748

5.349.748

5.231.451

118.297

3.628.089

Constructii

71.01.01

10.581.000

10.661.000

5.198.000

4.528.000

2.995.547

2.995.547

2.907.249

88.298

170.865

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

4.792.000

4.963.000

4.792.000

4.963.000

1.737.010

1.737.010

1.737.010

0

805.976

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

390.000

445.000

390.000

445.000

25.073

25.073

25.073

0

260.248

Alte active fixe

71.01.30

2.471.000

2.963.000

2.471.000

1.263.000

592.118

592.118

562.119

29.999

2.391.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                           Anexa 19

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

5.768.000

5.824.000

8.405.000

9.438.000

7.886.181

12.357.664

6.568.147

5.789.517

2.617.845

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

7.193.000

8.909.000

7.491.133

7.264.058

6.312.934

951.124

2.531.709

Total cheltuieli

0

0

7.193.000

8.909.000

7.491.133

7.264.058

6.312.934

951.124

2.531.709

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

7.193.000

8.909.000

7.491.133

7.264.058

6.312.934

951.124

2.531.709

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

52.000

59.000

59.000

59.000

51.753

7.247

53.750

Cheltuieli salariale in bani

10.01

0

0

48.000

55.000

55.000

55.000

49.197

5.803

51.150

Salarii de baza

10.01.01

0

0

39.000

46.000

46.000

46.000

42.083

3.917

40.395

Indemnizatie de hrana

10.01.17

0

0

4.200

4.200

4.200

4.200

3.103

1.097

3.190

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

4.800

4.800

4.800

4.800

4.011

789

7.565

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.450

550

1.450

Tichete de vacanta

10.02.06

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.450

550

1.450

Contributii

10.03

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.106

894

1.150

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.106

894

1.150

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

5.522.000

8.850.000

7.432.133

7.205.058

6.261.181

943.877

2.477.959

Bunuri si servicii

20.01

0

0

4.017.000

4.252.000

3.477.342

3.260.267

2.366.249

894.018

2.363.815

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

32.000

32.000

30.000

19.796

19.796

0

22.250

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

110.000

110.000

110.000

110.000

21.910

88.090

22.319

Piese de schimb

20.01.06

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

3.866.000

4.101.000

3.337.342

3.130.471

2.324.543

805.928

2.319.246

Reparatii curente

20.02

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

65.000

161.000

142.780

142.780

103.650

39.130

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

65.000

161.000

142.780

142.780

103.650

39.130

0

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

0

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

0

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Pregatire profesionala

20.13

0

0

95.000

80.000

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

20.30

0

0

1.308.000

4.320.000

3.812.011

3.802.011

3.791.282

10.729

114.144

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Chirii

20.30.04

0

0

80.000

80.000

80.000

70.000

66.340

3.660

66.340

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

1.226.000

4.238.000

3.732.011

3.732.011

3.724.942

7.069

47.804

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

5.768.000

5.824.000

1.212.000

529.000

395.048

5.093.606

255.213

4.838.393

86.136

Total cheltuieli

5.768.000

5.824.000

1.212.000

529.000

395.048

5.093.606

255.213

4.838.393

86.136

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.768.000

5.824.000

1.212.000

529.000

395.048

5.093.606

255.213

4.838.393

86.136

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.711.000

5.711.000

1.155.000

416.000

340.016

5.038.574

200.181

4.838.393

86.136

Active fixe

71.01

5.711.000

5.711.000

1.155.000

416.000

340.016

5.038.574

200.181

4.838.393

86.136

Constructii

71.01.01

5.556.000

5.556.000

1.000.000

261.000

261.000

4.959.558

121.165

4.838.393

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

34.265

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

51.871

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

57.000

113.000

57.000

113.000

55.032

55.032

55.032

0

0

Active financiare

72.01

57.000

113.000

57.000

113.000

55.032

55.032

55.032

0

0

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

72.01.01

57.000

113.000

57.000

113.000

55.032

55.032

55.032

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 20

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale - la data de 31.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

Total cheltuieli

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

0

0

1.619.000

0

0

0

0

0

0

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                           Anexa 21

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02.07 - Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

Total cheltuieli

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

Alte cheltuieli

20.30

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

640.000

3.340.000

3.282.749

3.282.749

3.282.749

0

17.493

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 22

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

155.000

155.000

772.000

779.000

618.144

391.069

241.976

149.093

211.805

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

617.000

624.000

539.128

312.053

162.960

149.093

162.213

Total cheltuieli

0

0

617.000

624.000

539.128

312.053

162.960

149.093

162.213

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

617.000

624.000

539.128

312.053

162.960

149.093

162.213

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

52.000

59.000

59.000

59.000

51.753

7.247

53.750

Cheltuieli salariale in bani

10.01

0

0

48.000

55.000

55.000

55.000

49.197

5.803

51.150

Salarii de baza

10.01.01

0

0

39.000

46.000

46.000

46.000

42.083

3.917

40.395

Indemnizatie de hrana

10.01.17

0

0

4.200

4.200

4.200

4.200

3.103

1.097

3.190

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

4.800

4.800

4.800

4.800

4.011

789

7.565

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.450

550

1.450

Tichete de vacanta

10.02.06

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.450

550

1.450

Contributii

10.03

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.106

894

1.150

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

1.106

894

1.150

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

565.000

565.000

480.128

253.053

111.207

141.846

108.463

Bunuri si servicii

20.01

0

0

366.000

366.000

355.000

137.925

38.869

99.056

42.123

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

32.000

32.000

30.000

19.796

19.796

0

22.250

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

80.000

80.000

80.000

80.000

17.292

62.708

17.292

Piese de schimb

20.01.06

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

245.000

245.000

245.000

38.129

1.781

36.348

2.581

Reparatii curente

20.02

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

60.000

60.000

45.128

45.128

5.998

39.130

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

60.000

60.000

45.128

45.128

5.998

39.130

0

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

0

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

0

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Pregatire profesionala

20.13

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

20.30

0

0

82.000

82.000

80.000

70.000

66.340

3.660

66.340

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Chirii

20.30.04

0

0

80.000

80.000

80.000

70.000

66.340

3.660

66.340

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

49.592

Total cheltuieli

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

49.592

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

49.592

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

49.592

Active fixe

71.01

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

49.592

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

155.000

155.000

155.000

155.000

79.016

79.016

79.016

0

33.802

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

15.790

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 23

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02.50 - Alte servicii publice generale - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

5.613.000

5.669.000

5.374.000

5.319.000

3.985.288

8.683.846

3.043.422

5.640.424

2.388.547

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

4.317.000

4.945.000

3.669.256

3.669.256

2.867.225

802.031

2.352.003

Total cheltuieli

0

0

4.317.000

4.945.000

3.669.256

3.669.256

2.867.225

802.031

2.352.003

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

4.317.000

4.945.000

3.669.256

3.669.256

2.867.225

802.031

2.352.003

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

4.317.000

4.945.000

3.669.256

3.669.256

2.867.225

802.031

2.352.003

Bunuri si servicii

20.01

0

0

3.651.000

3.886.000

3.122.342

3.122.342

2.327.380

794.962

2.321.692

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

4.618

25.382

5.027

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

3.621.000

3.856.000

3.092.342

3.092.342

2.322.762

769.580

2.316.665

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

5.000

101.000

97.652

97.652

97.652

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

5.000

101.000

97.652

97.652

97.652

0

0

Pregatire profesionala

20.13

0

0

75.000

60.000

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

20.30

0

0

586.000

898.000

449.262

449.262

442.193

7.069

30.311

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

586.000

898.000

449.262

449.262

442.193

7.069

30.311

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

5.613.000

5.669.000

1.057.000

374.000

316.032

5.014.590

176.197

4.838.393

36.544

Total cheltuieli

5.613.000

5.669.000

1.057.000

374.000

316.032

5.014.590

176.197

4.838.393

36.544

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.613.000

5.669.000

1.057.000

374.000

316.032

5.014.590

176.197

4.838.393

36.544

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.556.000

5.556.000

1.000.000

261.000

261.000

4.959.558

121.165

4.838.393

36.544

Active fixe

71.01

5.556.000

5.556.000

1.000.000

261.000

261.000

4.959.558

121.165

4.838.393

36.544

Constructii

71.01.01

5.556.000

5.556.000

1.000.000

261.000

261.000

4.959.558

121.165

4.838.393

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

463

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

36.081

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

57.000

113.000

57.000

113.000

55.032

55.032

55.032

0

0

Active financiare

72.01

57.000

113.000

57.000

113.000

55.032

55.032

55.032

0

0

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

72.01.01

57.000

113.000

57.000

113.000

55.032

55.032

55.032

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 24

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

55.02.00 - Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi - la data de 31.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

Total cheltuieli

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

2.430.000

2.030.000

1.462.902

1.465.806

1.396.835

68.971

1.490.411

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

455.000

455.000

415.514

415.514

408.765

6.749

397.123

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0

0

455.000

455.000

415.514

415.514

408.765

6.749

397.123

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

0

455.000

455.000

415.514

415.514

408.765

6.749

397.123

TITLUL III DOBANZI

30

0

0

1.975.000

1.575.000

1.047.388

1.050.292

988.070

62.222

1.093.288

Dobanzi aferente datoriei publice externe

30.02

0

0

1.975.000

1.575.000

1.047.388

1.050.292

988.070

62.222

1.093.288

Dobanzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

0

1.619.000

1.219.000

1.016.140

1.016.140

956.822

59.318

979.913

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

0

356.000

356.000

31.248

34.152

31.248

2.904

113.375

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 25

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

1.427.000

2.319.000

13.453.000

16.877.000

14.576.153

14.576.153

13.167.744

1.408.409

12.737.951

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

11.906.000

14.467.000

12.992.013

12.992.013

12.001.697

990.316

12.355.193

Total cheltuieli

0

0

11.906.000

14.467.000

12.992.013

12.992.013

12.001.697

990.316

12.355.193

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

11.906.000

14.471.000

12.996.796

12.996.796

12.006.480

990.316

12.355.193

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

9.509.000

10.769.000

10.769.000

10.769.000

10.558.869

210.131

11.010.211

Cheltuieli salariale in bani

10.01

0

0

7.056.000

8.556.000

8.556.000

8.556.000

8.436.623

119.377

8.867.859

Salarii de baza

10.01.01

0

0

5.800.000

7.400.000

7.400.000

7.400.000

7.388.906

11.094

7.745.399

Alte sporuri

10.01.06

0

0

220.000

220.000

220.000

220.000

192.495

27.505

201.730

fond aferent platii cu ora

10.01.11

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

0

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

4.938

25.062

5.806

Indemnizatii de delegare

10.01.13

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

1.000.000

900.000

900.000

900.000

850.284

49.716

914.924

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0

0

2.260.000

1.990.000

1.990.000

1.990.000

1.923.322

66.678

1.934.153

Norme de hrana

10.02.02

0

0

2.000.000

1.730.000

1.730.000

1.730.000

1.702.922

27.078

1.713.753

Tichete de vacanta

10.02.06

0

0

260.000

260.000

260.000

260.000

220.400

39.600

220.400

Contributii

10.03

0

0

193.000

223.000

223.000

223.000

198.924

24.076

208.199

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

6.862

3.138

6.862

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

217

2.783

217

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

2.260

2.740

2.260

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

65

935

65

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

10.03.05

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

0

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

370

630

370

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

0

0

170.000

200.000

200.000

200.000

189.150

10.850

198.425

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

2.397.000

3.702.000

2.227.796

2.227.796

1.447.611

780.185

1.344.982

Bunuri si servicii

20.01

0

0

1.181.000

2.450.000

1.423.062

1.423.062

702.605

720.457

879.490

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

100.000

150.000

57.600

57.600

57.417

183

45.333

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

81.000

311.000

169.714

169.714

142.314

27.400

144.573

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

43.000

193.000

46.766

46.766

39.227

7.539

39.635

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

0

0

302.000

402.000

400.000

400.000

49.769

350.231

236.424

Piese de schimb

20.01.06

0

0

265.000

560.000

325.166

325.166

109.494

215.672

114.849

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

68.000

68.000

22.278

22.278

0

22.278

0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

50.000

90.000

39.974

39.974

39.974

0

40.221

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

272.000

676.000

361.564

361.564

264.410

97.154

258.455

Reparatii curente

20.02

0

0

300.000

7.000

0

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

259.000

675.000

571.146

571.146

519.662

51.484

240.126

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

200.000

300.000

297.792

297.792

252.098

45.694

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

59.000

375.000

273.354

273.354

267.564

5.790

240.126

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

37.000

47.000

29.796

29.796

29.796

0

30.121

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

37.000

47.000

29.796

29.796

29.796

0

30.121

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

1.000

2.000

303

303

303

0

0

Pregatire profesionala

20.13

0

0

100.000

12.000

12.000

12.000

12.000

0

12.000

Protectia muncii

20.14

0

0

20.000

32.000

9.689

9.689

1.445

8.244

1.445

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

0

0

20.000

20.000

7.590

7.590

7.590

0

7.590

Alte cheltuieli

20.30

0

0

479.000

457.000

174.210

174.210

174.210

0

174.210

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

250.000

200.000

72.100

72.100

72.100

0

72.100

Chirii

20.30.04

0

0

150.000

150.000

84.406

84.406

84.406

0

84.406

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

79.000

107.000

17.704

17.704

17.704

0

17.704

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

0

-4.000

-4.783

-4.783

-4.783

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

-4.000

-4.783

-4.783

-4.783

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

-4.000

-4.783

-4.783

-4.783

0

0

Pla?i efectuate în anii preceden?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

-4.000

-4.783

-4.783

-4.783

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.758

Total cheltuieli

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.758

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.758

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.758

Active fixe

71.01

1.427.000

2.319.000

1.547.000

2.410.000

1.584.140

1.584.140

1.166.047

418.093

382.758

Constructii

71.01.01

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

59.744

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.135.000

1.907.000

1.135.000

1.907.000

1.411.774

1.411.774

993.682

418.092

221.292

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

35.000

35.000

35.000

35.000

31.295

31.295

31.294

1

56.671

Alte active fixe

71.01.30

227.000

347.000

227.000

347.000

21.420

21.420

21.420

0

45.051

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 26

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

61.02.03.04 - Politie locala - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

1.278.000

2.170.000

13.003.000

16.456.000

14.235.618

14.235.618

12.856.292

1.379.326

12.594.047

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

11.725.000

14.286.000

12.876.087

12.876.087

11.914.854

961.233

12.272.174

Total cheltuieli

0

0

11.725.000

14.286.000

12.876.087

12.876.087

11.914.854

961.233

12.272.174

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

11.725.000

14.290.000

12.880.870

12.880.870

11.919.637

961.233

12.272.174

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

9.500.000

10.760.000

10.760.000

10.760.000

10.558.869

201.131

11.010.211

Cheltuieli salariale in bani

10.01

0

0

7.050.000

8.550.000

8.550.000

8.550.000

8.436.623

113.377

8.867.859

Salarii de baza

10.01.01

0

0

5.800.000

7.400.000

7.400.000

7.400.000

7.388.906

11.094

7.745.399

Alte sporuri

10.01.06

0

0

220.000

220.000

220.000

220.000

192.495

27.505

201.730

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

4.938

25.062

5.806

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

1.000.000

900.000

900.000

900.000

850.284

49.716

914.924

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0

0

2.260.000

1.990.000

1.990.000

1.990.000

1.923.322

66.678

1.934.153

Norme de hrana

10.02.02

0

0

2.000.000

1.730.000

1.730.000

1.730.000

1.702.922

27.078

1.713.753

Tichete de vacanta

10.02.06

0

0

260.000

260.000

260.000

260.000

220.400

39.600

220.400

Contributii

10.03

0

0

190.000

220.000

220.000

220.000

198.924

21.076

208.199

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

6.862

3.138

6.862

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

217

2.783

217

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

2.260

2.740

2.260

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

65

935

65

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

370

630

370

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

0

0

170.000

200.000

200.000

200.000

189.150

10.850

198.425

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

2.225.000

3.530.000

2.120.870

2.120.870

1.360.768

760.102

1.261.963

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Bunuri si servicii

20.01

0

0

1.043.000

2.312.000

1.327.804

1.327.804

627.430

700.374

804.444

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

100.000

150.000

57.600

57.600

57.417

183

45.333

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

80.000

310.000

169.660

169.660

142.260

27.400

144.519

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

30.000

180.000

44.548

44.548

37.009

7.539

37.546

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

0

0

300.000

400.000

400.000

400.000

49.769

350.231

236.424

Piese de schimb

20.01.06

0

0

230.000

525.000

302.546

302.546

88.353

214.193

93.708

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

63.000

63.000

22.278

22.278

0

22.278

0

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

50.000

90.000

39.974

39.974

39.974

0

40.221

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

190.000

594.000

291.198

291.198

212.648

78.550

206.693

Reparatii curente

20.02

0

0

300.000

7.000

0

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

250.000

666.000

567.451

567.451

515.967

51.484

240.126

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

200.000

300.000

297.792

297.792

252.098

45.694

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

50.000

366.000

269.659

269.659

263.869

5.790

240.126

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

37.000

47.000

29.796

29.796

29.796

0

30.121

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

37.000

47.000

29.796

29.796

29.796

0

30.121

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

0

1.000

303

303

303

0

0

Pregatire profesionala

20.13

0

0

100.000

12.000

12.000

12.000

12.000

0

12.000

Protectia muncii

20.14

0

0

20.000

32.000

9.689

9.689

1.445

8.244

1.445

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

0

0

20.000

20.000

7.590

7.590

7.590

0

7.590

Alte cheltuieli

20.30

0

0

455.000

433.000

166.237

166.237

166.237

0

166.237

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

250.000

200.000

72.100

72.100

72.100

0

72.100

Chirii

20.30.04

0

0

150.000

150.000

84.406

84.406

84.406

0

84.406

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

55.000

83.000

9.731

9.731

9.731

0

9.731

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

0

-4.000

-4.783

-4.783

-4.783

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

-4.000

-4.783

-4.783

-4.783

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

-4.000

-4.783

-4.783

-4.783

0

0

Pla?i efectuate în anii preceden?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

-4.000

-4.783

-4.783

-4.783

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

Total cheltuieli

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

Active fixe

71.01

1.278.000

2.170.000

1.278.000

2.170.000

1.359.531

1.359.531

941.438

418.093

321.873

Constructii

71.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

59.744

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.016.000

1.788.000

1.016.000

1.788.000

1.306.816

1.306.816

888.724

418.092

160.407

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

35.000

35.000

35.000

35.000

31.295

31.295

31.294

1

56.671

Alte active fixe

71.01.30

227.000

347.000

227.000

347.000

21.420

21.420

21.420

0

45.051

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 27

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

61.02.05 - Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara) - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

119.000

119.000

278.000

278.000

210.385

210.385

190.302

20.083

142.534

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

159.000

159.000

105.427

105.427

85.344

20.083

81.649

Total cheltuieli

0

0

159.000

159.000

105.427

105.427

85.344

20.083

81.649

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

159.000

159.000

105.427

105.427

85.344

20.083

81.649

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

159.000

159.000

105.427

105.427

85.344

20.083

81.649

Bunuri si servicii

20.01

0

0

126.000

126.000

93.759

93.759

73.676

20.083

73.676

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

1.000

1.000

54

54

54

0

54

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

3.000

3.000

719

719

719

0

719

Piese de schimb

20.01.06

0

0

35.000

35.000

22.620

22.620

21.141

1.479

21.141

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

82.000

82.000

70.366

70.366

51.762

18.604

51.762

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

9.000

9.000

3.695

3.695

3.695

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

9.000

9.000

3.695

3.695

3.695

0

0

Alte cheltuieli

20.30

0

0

24.000

24.000

7.973

7.973

7.973

0

7.973

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

24.000

24.000

7.973

7.973

7.973

0

7.973

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

119.000

119.000

119.000

119.000

104.958

104.958

104.958

0

60.885

Total cheltuieli

119.000

119.000

119.000

119.000

104.958

104.958

104.958

0

60.885

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

119.000

119.000

119.000

119.000

104.958

104.958

104.958

0

60.885

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

119.000

119.000

119.000

119.000

104.958

104.958

104.958

0

60.885

Active fixe

71.01

119.000

119.000

119.000

119.000

104.958

104.958

104.958

0

60.885

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

119.000

119.000

119.000

119.000

104.958

104.958

104.958

0

60.885

PREȘEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 28

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

61.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

30.000

30.000

172.000

143.000

130.150

130.150

121.150

9.000

1.370

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

22.000

22.000

10.499

10.499

1.499

9.000

1.370

Total cheltuieli

0

0

22.000

22.000

10.499

10.499

1.499

9.000

1.370

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

22.000

22.000

10.499

10.499

1.499

9.000

1.370

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

9.000

9.000

9.000

9.000

0

9.000

0

Cheltuieli salariale in bani

10.01

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

0

6.000

0

fond aferent platii cu ora

10.01.11

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

0

Indemnizatii de delegare

10.01.13

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

0

Contributii

10.03

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

0

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

10.03.05

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

13.000

13.000

1.499

1.499

1.499

0

1.370

Bunuri si servicii

20.01

0

0

12.000

12.000

1.499

1.499

1.499

0

1.370

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

10.000

10.000

1.499

1.499

1.499

0

1.370

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

0

Total cheltuieli

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

0

Active fixe

71.01

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

0

Constructii

71.01.01

30.000

30.000

150.000

121.000

119.651

119.651

119.651

0

0

PRESEDINTE DE SEDINTA                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 29

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02 - Invatamant - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

36.489.000

44.430.000

63.938.700

66.965.600

61.969.822

72.909.047

48.448.734

24.460.313

38.650.490

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

33.889.700

36.621.600

34.700.264

34.700.264

34.205.905

494.359

32.017.165

Total cheltuieli

0

0

33.889.700

36.621.600

34.700.264

34.700.264

34.205.905

494.359

32.017.165

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

33.889.700

36.793.600

35.005.545

35.005.545

34.511.186

494.359

32.017.165

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

23.895.600

26.038.500

24.921.951

24.921.951

24.427.592

494.359

22.080.299

Bunuri si servicii

20.01

0

0

11.617.600

14.113.000

13.359.661

13.359.661

13.319.300

40.361

13.068.365

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

284.200

393.500

374.050

374.050

374.050

0

339.422

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

508.200

741.200

713.637

713.637

713.637

0

730.753

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

6.219.400

7.163.560

6.787.504

6.787.504

6.787.504

0

6.597.393

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

1.765.100

2.026.600

1.924.649

1.924.649

1.924.649

0

1.905.091

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

0

0

10.500

17.000

16.992

16.992

16.992

0

24.137

Piese de schimb

20.01.06

0

0

27.100

18.100

12.447

12.447

12.447

0

14.070

Transport

20.01.07

0

0

42.000

25.000

24.834

24.834

24.834

0

24.834

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

446.400

475.850

418.195

418.195

418.195

0

412.662

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

365.500

439.900

385.073

385.073

385.073

0

339.963

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

1.949.200

2.812.290

2.702.280

2.702.280

2.661.919

40.361

2.680.040

Reparatii curente

20.02

0

0

5.390.000

6.085.000

5.937.028

5.937.028

5.811.127

125.901

5.863.027

Hrana

20.03

0

0

42.000

57.000

25.300

25.300

25.300

0

23.600

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

42.000

57.000

25.300

25.300

25.300

0

23.600

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

967

Dezinfectanti

20.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

967

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

2.046.000

2.265.700

2.226.959

2.226.959

2.226.959

0

80.223

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

37.900

37.900

37.900

37.900

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

2.046.000

2.227.800

2.189.059

2.189.059

2.189.059

0

80.223

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

68.000

96.150

72.004

72.004

72.004

0

73.004

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

64.000

92.150

68.011

68.011

68.011

0

69.011

Deplasari in strainatate

20.06.02

0

0

4.000

4.000

3.993

3.993

3.993

0

3.993

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

1.000

997

997

997

0

0

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

43.000

32.250

20.546

20.546

20.546

0

23.513

Pregatire profesionala

20.13

0

0

171.000

161.000

115.781

115.781

115.781

0

115.713

Protectia muncii

20.14

0

0

40.000

35.900

22.939

22.939

22.939

0

21.287

Alte cheltuieli

20.30

0

0

4.478.000

3.191.500

3.140.736

3.140.736

2.812.639

328.097

2.810.600

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

11.000

7.000

6.144

6.144

6.144

0

6.144

Chirii

20.30.04

0

0

919.000

919.000

919.000

919.000

590.903

328.097

591.517

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

3.548.000

2.265.500

2.215.592

2.215.592

2.215.592

0

2.212.939

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0

0

350.000

350.000

213.393

213.393

213.393

0

213.393

Transferuri curente

51.01

0

0

350.000

350.000

213.393

213.393

213.393

0

213.393

Transferuri catre institutii publice

51.01.01

0

0

350.000

350.000

213.393

213.393

213.393

0

213.393

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

2.930.100

3.740.000

3.669.931

3.669.931

3.669.931

0

3.524.931

A Transferuri interne

55.01

0

0

2.930.100

3.740.000

3.669.931

3.669.931

3.669.931

0

3.524.931

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

30.000

145.000

145.000

145.000

145.000

0

0

Finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat

55.01.63

0

0

2.900.100

3.595.000

3.524.931

3.524.931

3.524.931

0

3.524.931

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

1.914.000

1.928.000

1.684.473

1.684.473

1.684.473

0

1.669.264

Ajutoare sociale

57.02

0

0

1.914.000

1.928.000

1.684.473

1.684.473

1.684.473

0

1.669.264

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

978.000

978.000

867.431

867.431

867.431

0

865.679

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

0

314.000

328.000

302.996

302.996

302.996

0

292.199

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

57.02.03

0

0

25.000

25.000

150

150

150

0

150

Suport alimentar

57.02.05

0

0

597.000

597.000

513.896

513.896

513.896

0

511.236

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0

0

4.800.000

4.737.100

4.515.797

4.515.797

4.515.797

0

4.529.278

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Burse

59.01

0

0

4.800.000

4.737.100

4.515.797

4.515.797

4.515.797

0

4.529.278

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

0

-172.000

-305.281

-305.281

-305.281

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

-172.000

-305.281

-305.281

-305.281

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

-172.000

-305.281

-305.281

-305.281

0

0

Pla?i efectuate în anii preceden?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

-172.000

-305.281

-305.281

-305.281

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

36.489.000

44.430.000

30.049.000

30.344.000

27.269.558

38.208.783

14.242.829

23.965.954

6.633.325

Total cheltuieli

36.489.000

44.430.000

30.049.000

30.344.000

27.269.558

38.208.783

14.242.829

23.965.954

6.633.325

CHELTUIELI CURENTE

01

8.179.000

8.179.000

7.274.000

7.274.000

6.306.029

6.851.207

2.691.451

4.159.756

2.668.589

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

0

0

0

0

0

0

0

22.362

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

22.362

Finantarea nationala

56.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

2.407

Finantarea Uniunii Europene

56.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

13.640

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

6.315

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

8.179.000

8.179.000

7.274.000

7.274.000

6.306.029

6.851.207

2.691.451

4.159.756

2.646.227

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

8.179.000

8.179.000

7.274.000

7.274.000

6.306.029

6.851.207

2.691.451

4.159.756

2.646.227

Finantarea nationala

58.01.01

1.036.000

1.036.000

936.000

936.000

807.333

856.242

403.718

452.524

396.934

Finantarea externa nerambursabila

58.01.02

5.865.000

5.863.000

5.300.000

5.298.000

4.579.972

4.852.121

2.287.733

2.564.388

2.249.293

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.278.000

1.280.000

1.038.000

1.040.000

918.724

1.142.844

0

1.142.844

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

28.310.000

36.251.000

22.775.000

23.070.000

20.963.529

31.357.576

11.551.378

19.806.198

3.964.736

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

28.310.000

36.251.000

22.775.000

23.070.000

20.963.529

31.357.576

11.551.378

19.806.198

3.964.736

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Active fixe

71.01

28.310.000

36.251.000

22.775.000

23.070.000

20.963.529

31.357.576

11.551.378

19.806.198

3.964.736

Constructii

71.01.01

27.179.000

34.725.000

21.644.000

21.544.000

19.572.257

29.966.304

10.160.106

19.806.198

3.173.384

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

655.000

1.017.000

655.000

1.017.000

955.338

955.338

955.338

0

355.116

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

335.000

403.000

335.000

403.000

338.379

338.379

338.379

0

222.251

Alte active fixe

71.01.30

141.000

106.000

141.000

106.000

97.555

97.555

97.555

0

213.985

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 30

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02.03 - Invatamant preșcolar si primar - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

8.549.000

8.891.000

16.011.100

17.469.900

16.477.713

17.034.170

12.614.381

4.419.789

11.443.139

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

10.734.100

11.854.900

11.491.836

11.491.836

11.302.370

189.466

10.398.595

Total cheltuieli

0

0

10.734.100

11.854.900

11.491.836

11.491.836

11.302.370

189.466

10.398.595

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

10.734.100

11.854.900

11.493.598

11.493.598

11.304.132

189.466

10.398.595

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

8.603.500

9.609.500

9.373.594

9.373.594

9.184.128

189.466

8.271.139

Bunuri si servicii

20.01

0

0

3.611.260

4.759.960

4.662.609

4.662.609

4.644.901

17.708

4.628.931

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

90.620

116.120

114.882

114.882

114.882

0

119.860

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

256.220

410.220

407.811

407.811

407.811

0

475.095

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

1.806.300

2.157.760

2.116.025

2.116.025

2.116.025

0

2.072.322

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

497.500

582.800

564.927

564.927

564.927

0

569.931

Piese de schimb

20.01.06

0

0

160

160

0

0

0

0

0

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

138.060

169.010

155.941

155.941

155.941

0

155.072

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

147.580

156.580

147.379

147.379

147.379

0

110.228

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

674.820

1.167.310

1.155.644

1.155.644

1.137.936

17.708

1.126.423

Reparatii curente

20.02

0

0

1.828.200

2.024.300

1.959.572

1.959.572

1.912.130

47.442

1.875.486

Hrana

20.03

0

0

42.000

42.000

13.700

13.700

13.700

0

12.000

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

42.000

42.000

13.700

13.700

13.700

0

12.000

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

967

Dezinfectanti

20.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

967

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

911.200

929.900

924.278

924.278

924.278

0

65.935

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

911.200

929.900

924.278

924.278

924.278

0

65.935

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

19.080

18.180

7.166

7.166

7.166

0

7.166

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

19.080

18.180

7.166

7.166

7.166

0

7.166

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

21.080

14.080

9.098

9.098

9.098

0

8.098

Pregatire profesionala

20.13

0

0

73.320

48.620

34.200

34.200

34.200

0

34.132

Protectia muncii

20.14

0

0

18.080

16.080

10.749

10.749

10.749

0

10.048

Alte cheltuieli

20.30

0

0

2.079.280

1.756.380

1.752.222

1.752.222

1.627.906

124.316

1.628.376

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

1.080

80

0

0

0

0

0

Chirii

20.30.04

0

0

349.000

349.000

349.000

349.000

224.684

124.316

220.873

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

1.729.200

1.407.300

1.403.222

1.403.222

1.403.222

0

1.407.503

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

1.491.600

1.613.300

1.613.300

1.613.300

1.613.300

0

1.613.300

A Transferuri interne

55.01

0

0

1.491.600

1.613.300

1.613.300

1.613.300

1.613.300

0

1.613.300

Finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat

55.01.63

0

0

1.491.600

1.613.300

1.613.300

1.613.300

1.613.300

0

1.613.300

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

274.500

275.120

208.246

208.246

208.246

0

206.008

Ajutoare sociale

57.02

0

0

274.500

275.120

208.246

208.246

208.246

0

206.008

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

254.800

254.920

194.609

194.609

194.609

0

192.948

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

0

19.700

20.200

13.637

13.637

13.637

0

13.060

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0

0

364.500

356.980

298.458

298.458

298.458

0

308.148

Burse

59.01

0

0

364.500

356.980

298.458

298.458

298.458

0

308.148

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

-1.762

-1.762

-1.762

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

-1.762

-1.762

-1.762

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

0

-1.762

-1.762

-1.762

0

0

Pla?i efectuate în anii preceden?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

0

-1.762

-1.762

-1.762

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

8.549.000

8.891.000

5.277.000

5.615.000

4.985.877

5.542.334

1.312.011

4.230.323

1.044.544

Total cheltuieli

8.549.000

8.891.000

5.277.000

5.615.000

4.985.877

5.542.334

1.312.011

4.230.323

1.044.544

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

CHELTUIELI CURENTE

01

5.117.000

5.117.000

4.183.000

4.183.000

3.654.921

4.210.811

51.055

4.159.756

0

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

5.117.000

5.117.000

4.183.000

4.183.000

3.654.921

4.210.811

51.055

4.159.756

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

5.117.000

5.117.000

4.183.000

4.183.000

3.654.921

4.210.811

51.055

4.159.756

0

Finantarea nationala

58.01.01

577.000

577.000

472.000

472.000

409.667

460.182

7.658

452.524

0

Finantarea externa nerambursabila

58.01.02

3.262.000

3.262.000

2.673.000

2.673.000

2.326.530

2.607.785

43.397

2.564.388

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.278.000

1.278.000

1.038.000

1.038.000

918.724

1.142.844

0

1.142.844

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.432.000

3.774.000

1.094.000

1.432.000

1.330.956

1.331.523

1.260.956

70.567

1.044.544

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.432.000

3.774.000

1.094.000

1.432.000

1.330.956

1.331.523

1.260.956

70.567

1.044.544

Active fixe

71.01

3.432.000

3.774.000

1.094.000

1.432.000

1.330.956

1.331.523

1.260.956

70.567

1.044.544

Constructii

71.01.01

3.059.000

3.279.000

721.000

937.000

845.732

846.299

775.732

70.567

840.668

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

265.000

381.000

265.000

381.000

375.707

375.707

375.707

0

136.210

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

98.000

104.000

98.000

104.000

101.742

101.742

101.742

0

29.654

Alte active fixe

71.01.30

10.000

10.000

10.000

10.000

7.775

7.775

7.775

0

38.012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                           Anexa 31

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02.03.01 - Invatamant preșcolar - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

8.276.000

8.383.000

11.909.100

12.822.800

12.001.649

12.558.106

8.138.402

4.419.704

7.654.531

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

6.905.100

7.715.800

7.519.693

7.519.693

7.330.227

189.466

6.703.279

Total cheltuieli

0

0

6.905.100

7.715.800

7.519.693

7.519.693

7.330.227

189.466

6.703.279

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

6.905.100

7.715.800

7.519.880

7.519.880

7.330.414

189.466

6.703.279

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

5.364.500

6.049.500

5.876.951

5.876.951

5.687.485

189.466

5.060.772

Bunuri si servicii

20.01

0

0

1.488.260

2.520.960

2.464.264

2.464.264

2.446.556

17.708

2.353.006

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

30.620

41.120

40.414

40.414

40.414

0

37.842

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

181.320

321.320

321.077

321.077

321.077

0

290.072

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

832.500

1.224.800

1.197.467

1.197.467

1.197.467

0

1.157.048

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

152.000

251.500

240.990

240.990

240.990

0

246.437

Piese de schimb

20.01.06

0

0

160

160

0

0

0

0

0

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

76.060

113.260

109.691

109.691

109.691

0

108.822

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

21.080

56.080

49.665

49.665

49.665

0

14.924

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

194.520

512.720

504.960

504.960

487.252

17.708

497.861

Reparatii curente

20.02

0

0

1.533.200

1.538.300

1.476.283

1.476.283

1.428.841

47.442

1.385.373

Hrana

20.03

0

0

42.000

42.000

13.700

13.700

13.700

0

12.000

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

42.000

42.000

13.700

13.700

13.700

0

12.000

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

967

Dezinfectanti

20.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

967

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

502.200

547.900

545.004

545.004

545.004

0

61.639

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

502.200

547.900

545.004

545.004

545.004

0

61.639

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

10.080

8.180

1.099

1.099

1.099

0

1.099

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

10.080

8.180

1.099

1.099

1.099

0

1.099

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

13.080

9.080

4.249

4.249

4.249

0

4.249

Pregatire profesionala

20.13

0

0

41.320

27.620

21.667

21.667

21.667

0

21.667

Protectia muncii

20.14

0

0

10.080

10.080

6.904

6.904

6.904

0

6.204

Alte cheltuieli

20.30

0

0

1.724.280

1.345.380

1.343.781

1.343.781

1.219.465

124.316

1.214.568

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

1.080

80

0

0

0

0

0

Chirii

20.30.04

0

0

349.000

349.000

349.000

349.000

224.684

124.316

220.873

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

1.374.200

996.300

994.781

994.781

994.781

0

993.695

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

1.491.600

1.613.300

1.613.300

1.613.300

1.613.300

0

1.613.300

A Transferuri interne

55.01

0

0

1.491.600

1.613.300

1.613.300

1.613.300

1.613.300

0

1.613.300

Finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat

55.01.63

0

0

1.491.600

1.613.300

1.613.300

1.613.300

1.613.300

0

1.613.300

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

49.000

53.000

29.629

29.629

29.629

0

29.207

Ajutoare sociale

57.02

0

0

49.000

53.000

29.629

29.629

29.629

0

29.207

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

49.000

53.000

29.629

29.629

29.629

0

29.207

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

-187

-187

-187

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

-187

-187

-187

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

0

-187

-187

-187

0

0

Pla?i efectuate în anii preceden?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

0

-187

-187

-187

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

8.276.000

8.383.000

5.004.000

5.107.000

4.481.956

5.038.413

808.175

4.230.238

951.252

Total cheltuieli

8.276.000

8.383.000

5.004.000

5.107.000

4.481.956

5.038.413

808.175

4.230.238

951.252

CHELTUIELI CURENTE

01

5.117.000

5.117.000

4.183.000

4.183.000

3.654.836

4.210.726

51.055

4.159.671

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

5.117.000

5.117.000

4.183.000

4.183.000

3.654.836

4.210.726

51.055

4.159.671

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

5.117.000

5.117.000

4.183.000

4.183.000

3.654.836

4.210.726

51.055

4.159.671

0

Finantarea nationala

58.01.01

577.000

577.000

472.000

472.000

409.667

460.182

7.658

452.524

0

Finantarea externa nerambursabila

58.01.02

3.262.000

3.262.000

2.673.000

2.673.000

2.326.445

2.607.700

43.397

2.564.303

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.278.000

1.278.000

1.038.000

1.038.000

918.724

1.142.844

0

1.142.844

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.159.000

3.266.000

821.000

924.000

827.120

827.687

757.120

70.567

951.252

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.159.000

3.266.000

821.000

924.000

827.120

827.687

757.120

70.567

951.252

Active fixe

71.01

3.159.000

3.266.000

821.000

924.000

827.120

827.687

757.120

70.567

951.252

Constructii

71.01.01

3.059.000

3.079.000

721.000

737.000

645.809

646.376

575.809

70.567

840.668

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

100.000

181.000

100.000

181.000

175.822

175.822

175.822

0

98.629

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

6.000

0

6.000

5.489

5.489

5.489

0

4.904

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

7.051

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 32

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02.03.02 - Invatamant primar - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

273.000

508.000

4.102.000

4.647.100

4.476.064

4.476.064

4.475.979

85

3.788.608

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

3.829.000

4.139.100

3.972.143

3.972.143

3.972.143

0

3.695.316

Total cheltuieli

0

0

3.829.000

4.139.100

3.972.143

3.972.143

3.972.143

0

3.695.316

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

3.829.000

4.139.100

3.973.718

3.973.718

3.973.718

0

3.695.316

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

3.239.000

3.560.000

3.496.643

3.496.643

3.496.643

0

3.210.367

Bunuri si servicii

20.01

0

0

2.123.000

2.239.000

2.198.345

2.198.345

2.198.345

0

2.275.925

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

60.000

75.000

74.468

74.468

74.468

0

82.018

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

74.900

88.900

86.734

86.734

86.734

0

185.023

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

973.800

932.960

918.558

918.558

918.558

0

915.274

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

345.500

331.300

323.937

323.937

323.937

0

323.494

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

62.000

55.750

46.250

46.250

46.250

0

46.250

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

126.500

100.500

97.714

97.714

97.714

0

95.304

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

480.300

654.590

650.684

650.684

650.684

0

628.562

Reparatii curente

20.02

0

0

295.000

486.000

483.289

483.289

483.289

0

490.113

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

409.000

382.000

379.274

379.274

379.274

0

4.296

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

409.000

382.000

379.274

379.274

379.274

0

4.296

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

9.000

10.000

6.067

6.067

6.067

0

6.067

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

9.000

10.000

6.067

6.067

6.067

0

6.067

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

8.000

5.000

4.849

4.849

4.849

0

3.849

Pregatire profesionala

20.13

0

0

32.000

21.000

12.533

12.533

12.533

0

12.465

Protectia muncii

20.14

0

0

8.000

6.000

3.845

3.845

3.845

0

3.844

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Alte cheltuieli

20.30

0

0

355.000

411.000

408.441

408.441

408.441

0

413.808

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

355.000

411.000

408.441

408.441

408.441

0

413.808

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

225.500

222.120

178.617

178.617

178.617

0

176.801

Ajutoare sociale

57.02

0

0

225.500

222.120

178.617

178.617

178.617

0

176.801

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

205.800

201.920

164.980

164.980

164.980

0

163.741

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

0

19.700

20.200

13.637

13.637

13.637

0

13.060

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0

0

364.500

356.980

298.458

298.458

298.458

0

308.148

Burse

59.01

0

0

364.500

356.980

298.458

298.458

298.458

0

308.148

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

0

0

-1.575

-1.575

-1.575

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

0

-1.575

-1.575

-1.575

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

0

-1.575

-1.575

-1.575

0

0

Pla?i efectuate în anii preceden?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

0

-1.575

-1.575

-1.575

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

273.000

508.000

273.000

508.000

503.921

503.921

503.836

85

93.292

Total cheltuieli

273.000

508.000

273.000

508.000

503.921

503.921

503.836

85

93.292

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

0

85

85

0

85

0

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0

0

0

0

85

85

0

85

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

0

0

0

0

85

85

0

85

0

Finantarea externa nerambursabila

58.01.02

0

0

0

0

85

85

0

85

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

273.000

508.000

273.000

508.000

503.836

503.836

503.836

0

93.292

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

273.000

508.000

273.000

508.000

503.836

503.836

503.836

0

93.292

Active fixe

71.01

273.000

508.000

273.000

508.000

503.836

503.836

503.836

0

93.292

Constructii

71.01.01

0

200.000

0

200.000

199.923

199.923

199.923

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

165.000

200.000

165.000

200.000

199.885

199.885

199.885

0

37.581

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

98.000

98.000

98.000

98.000

96.253

96.253

96.253

0

24.750

Alte active fixe

71.01.30

10.000

10.000

10.000

10.000

7.775

7.775

7.775

0

30.961

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 33

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02.04 - Invatamant secundar - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

27.940.000

35.328.000

46.578.500

48.235.600

44.684.966

55.067.734

35.027.210

20.040.524

26.395.063

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

21.806.500

23.717.600

22.411.977

22.411.977

22.107.084

304.893

20.828.207

Total cheltuieli

0

0

21.806.500

23.717.600

22.411.977

22.411.977

22.107.084

304.893

20.828.207

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

21.806.500

23.889.600

22.715.496

22.715.496

22.410.603

304.893

20.828.207

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

14.915.000

16.351.900

15.479.345

15.479.345

15.174.452

304.893

13.743.576

Bunuri si servicii

20.01

0

0

7.937.240

9.283.940

8.634.744

8.634.744

8.612.091

22.653

8.376.798

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

189.580

273.380

255.942

255.942

255.942

0

216.336

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

247.980

326.980

302.357

302.357

302.357

0

252.189

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

4.396.100

4.988.800

4.654.945

4.654.945

4.654.945

0

4.508.537

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

1.254.600

1.430.800

1.346.793

1.346.793

1.346.793

0

1.322.231

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

0

0

10.500

17.000

16.992

16.992

16.992

0

24.137

Piese de schimb

20.01.06

0

0

26.940

17.940

12.447

12.447

12.447

0

14.070

Transport

20.01.07

0

0

42.000

25.000

24.834

24.834

24.834

0

24.834

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

299.340

297.840

257.278

257.278

257.278

0

252.614

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

210.920

276.320

231.387

231.387

231.387

0

223.428

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

1.259.280

1.629.880

1.531.769

1.531.769

1.509.116

22.653

1.538.422

Reparatii curente

20.02

0

0

3.261.800

4.060.700

3.977.456

3.977.456

3.898.997

78.459

3.987.541

Hrana

20.03

0

0

0

15.000

11.600

11.600

11.600

0

11.600

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

0

15.000

11.600

11.600

11.600

0

11.600

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

1.129.800

1.330.800

1.298.686

1.298.686

1.298.686

0

14.288

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

37.900

37.900

37.900

37.900

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

1.129.800

1.292.900

1.260.786

1.260.786

1.260.786

0

14.288

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

48.920

77.970

64.838

64.838

64.838

0

65.838

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

44.920

73.970

60.845

60.845

60.845

0

61.845

Deplasari in strainatate

20.06.02

0

0

4.000

4.000

3.993

3.993

3.993

0

3.993

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

1.000

997

997

997

0

0

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

21.920

18.170

11.448

11.448

11.448

0

15.415

Pregatire profesionala

20.13

0

0

97.680

112.380

81.581

81.581

81.581

0

81.581

Protectia muncii

20.14

0

0

21.920

19.820

12.190

12.190

12.190

0

11.239

Alte cheltuieli

20.30

0

0

2.395.720

1.432.120

1.385.805

1.385.805

1.182.024

203.781

1.179.276

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

9.920

6.920

6.144

6.144

6.144

0

6.144

Chirii

20.30.04

0

0

570.000

570.000

570.000

570.000

366.219

203.781

370.644

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

1.815.800

855.200

809.661

809.661

809.661

0

802.488

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

1.438.500

2.126.700

2.056.631

2.056.631

2.056.631

0

1.911.631

A Transferuri interne

55.01

0

0

1.438.500

2.126.700

2.056.631

2.056.631

2.056.631

0

1.911.631

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

30.000

145.000

145.000

145.000

145.000

0

0

Finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat

55.01.63

0

0

1.408.500

1.981.700

1.911.631

1.911.631

1.911.631

0

1.911.631

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

1.017.500

1.030.880

962.181

962.181

962.181

0

951.870

Ajutoare sociale

57.02

0

0

1.017.500

1.030.880

962.181

962.181

962.181

0

951.870

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

723.200

723.080

672.822

672.822

672.822

0

672.731

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

0

294.300

307.800

289.359

289.359

289.359

0

279.139

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0

0

4.435.500

4.380.120

4.217.339

4.217.339

4.217.339

0

4.221.130

Burse

59.01

0

0

4.435.500

4.380.120

4.217.339

4.217.339

4.217.339

0

4.221.130

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

0

0

-172.000

-303.519

-303.519

-303.519

0

0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

-172.000

-303.519

-303.519

-303.519

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

-172.000

-303.519

-303.519

-303.519

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Pla?i efectuate în anii preceden?i oi recuperate în anul curent în sec?iunea de func?ionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

-172.000

-303.519

-303.519

-303.519

0

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

27.940.000

35.328.000

24.772.000

24.518.000

22.272.989

32.655.757

12.920.126

19.735.631

5.566.856

Total cheltuieli

27.940.000

35.328.000

24.772.000

24.518.000

22.272.989

32.655.757

12.920.126

19.735.631

5.566.856

CHELTUIELI CURENTE

01

3.062.000

3.062.000

3.091.000

3.091.000

2.651.108

2.640.396

2.640.396

0

2.668.589

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

0

0

0

0

0

0

0

22.362

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

22.362

Finantarea nationala

56.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

2.407

Finantarea Uniunii Europene

56.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

13.640

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

6.315

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

3.062.000

3.062.000

3.091.000

3.091.000

2.651.108

2.640.396

2.640.396

0

2.646.227

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

3.062.000

3.062.000

3.091.000

3.091.000

2.651.108

2.640.396

2.640.396

0

2.646.227

Finantarea nationala

58.01.01

459.000

459.000

464.000

464.000

397.666

396.060

396.060

0

396.934

Finantarea externa nerambursabila

58.01.02

2.603.000

2.601.000

2.627.000

2.625.000

2.253.442

2.244.336

2.244.336

0

2.249.293

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

24.878.000

32.266.000

21.681.000

21.427.000

19.621.881

30.015.361

10.279.730

19.735.631

2.898.267

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

24.878.000

32.266.000

21.681.000

21.427.000

19.621.881

30.015.361

10.279.730

19.735.631

2.898.267

Active fixe

71.01

24.878.000

32.266.000

21.681.000

21.427.000

19.621.881

30.015.361

10.279.730

19.735.631

2.898.267

Constructii

71.01.01

24.120.000

31.246.000

20.923.000

20.407.000

18.726.525

29.120.005

9.384.374

19.735.631

2.314.569

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

390.000

625.000

390.000

625.000

568.939

568.939

568.939

0

215.128

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

237.000

299.000

237.000

299.000

236.637

236.637

236.637

0

192.597

Alte active fixe

71.01.30

131.000

96.000

131.000

96.000

89.780

89.780

89.780

0

175.973

PREȘEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 34

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

3.810.000

3.810.000

10.029.600

9.882.600

8.766.250

8.755.538

8.573.775

181.763

7.551.333

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

4.910.600

4.804.600

4.543.686

4.543.686

4.361.923

181.763

4.275.397

Total cheltuieli

0

0

4.910.600

4.804.600

4.543.686

4.543.686

4.361.923

181.763

4.275.397

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

4.910.600

4.804.600

4.543.686

4.543.686

4.361.923

181.763

4.275.397

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

2.448.600

2.338.600

2.159.744

2.159.744

1.977.981

181.763

1.898.658

Bunuri si servicii

20.01

0

0

607.600

752.600

682.006

682.006

672.243

9.763

687.377

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

9.000

10.000

9.034

9.034

9.034

0

9.034

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0

0

13.000

13.000

9.717

9.717

9.717

0

9.717

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

0

0

244.700

346.700

331.522

331.522

331.522

0

344.325

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

87.000

90.000

82.716

82.716

82.716

0

84.820

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

19.000

19.000

11.796

11.796

11.796

0

11.796

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0

0

10.000

10.000

6.354

6.354

6.354

0

6.354

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

0

0

224.900

263.900

230.867

230.867

221.104

9.763

221.331

Reparatii curente

20.02

0

0

1.300.000

1.130.000

1.053.053

1.053.053

988.809

64.244

988.809

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

72.000

96.000

94.152

94.152

94.152

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

72.000

96.000

94.152

94.152

94.152

0

0

Deplasari, detasari, transferari

20.06

0

0

2.000

1.000

0

0

0

0

0

Deplasari interne, detasari, transferari

20.06.01

0

0

2.000

1.000

0

0

0

0

0

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

0

2.000

2.000

995

995

995

0

0

Pregatire profesionala

20.13

0

0

8.000

7.000

1.815

1.815

1.815

0

1.815

Protectia muncii

20.14

0

0

2.000

3.000

2.700

2.700

2.700

0

2.700

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

Alte cheltuieli

20.30

0

0

455.000

347.000

325.023

325.023

217.267

107.756

217.957

Chirii

20.30.04

0

0

250.000

250.000

250.000

250.000

142.244

107.756

142.545

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

205.000

97.000

75.023

75.023

75.023

0

75.412

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

641.140

624.620

585.631

585.631

585.631

0

581.355

Ajutoare sociale

57.02

0

0

641.140

624.620

585.631

585.631

585.631

0

581.355

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

577.700

559.580

526.320

526.320

526.320

0

526.228

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

0

63.440

65.040

59.311

59.311

59.311

0

55.127

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0

0

1.820.860

1.841.380

1.798.311

1.798.311

1.798.311

0

1.795.384

Burse

59.01

0

0

1.820.860

1.841.380

1.798.311

1.798.311

1.798.311

0

1.795.384

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

3.810.000

3.810.000

5.119.000

5.078.000

4.222.564

4.211.852

4.211.852

0

3.275.936

Total cheltuieli

3.810.000

3.810.000

5.119.000

5.078.000

4.222.564

4.211.852

4.211.852

0

3.275.936

CHELTUIELI CURENTE

01

3.062.000

3.062.000

3.091.000

3.091.000

2.651.108

2.640.396

2.640.396

0

2.646.227

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

3.062.000

3.062.000

3.091.000

3.091.000

2.651.108

2.640.396

2.640.396

0

2.646.227

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

3.062.000

3.062.000

3.091.000

3.091.000

2.651.108

2.640.396

2.640.396

0

2.646.227

Finantarea nationala

58.01.01

459.000

459.000

464.000

464.000

397.666

396.060

396.060

0

396.934

Finantarea externa nerambursabila

58.01.02

2.603.000

2.601.000

2.627.000

2.625.000

2.253.442

2.244.336

2.244.336

0

2.249.293

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

748.000

748.000

2.028.000

1.987.000

1.571.456

1.571.456

1.571.456

0

629.709

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

748.000

748.000

2.028.000

1.987.000

1.571.456

1.571.456

1.571.456

0

629.709

Active fixe

71.01

748.000

748.000

2.028.000

1.987.000

1.571.456

1.571.456

1.571.456

0

629.709

Constructii

71.01.01

733.000

733.000

2.013.000

1.972.000

1.557.207

1.557.207

1.557.207

0

591.313

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15.000

15.000

15.000

15.000

14.249

14.249

14.249

0

22.106

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

16.290

PREȘEDINTE DE SEDINTA,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                                                                                       Anexa 35

Bulevardul REVOLUȚIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925

Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:pma@primariaarad.ro

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initial

Definitive

initiale

definitive

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

24.130.000

31.518.000

35.574.000

36.937.400

34.577.260

44.970.740

25.111.979

19.858.761

17.502.432

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0

0

15.921.000

17.497.400

16.526.835

16.526.835

16.403.705

123.130

15.211.512

Total cheltuieli

0

0

15.921.000

17.497.400