Hotărârea nr. 162/2020

Hotarirea Nr.162 din 30-03-2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 162 din 30 martie 2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21634/20.03.2020,

În considerarea raportului Biroului Cadastru Extravilan nr. 21635/20.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de CF nr. 336898 Arad,

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (5A2) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 23 lit. e), art. 79 alin. (10), art. 111 alin. (3), art. 132 alin. (91), art. 133 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. a), din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354, art. 362 alin. (1) - (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 -privind Codul Administrativ, cu modificările și completătile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului situat în ext ravilanul Municipiului Arad în suprafață de 13.000 mp, identificat cu nr. cadastral 336898, tarla 7, parcela A 53/2/6, înscris în CF nr. 336898 Arad,

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336898 Arad, cu nr. cadastral 336898 și nr. top 7. A 53/2/6, în suprafață de 13.000 mp, în vederea punerii în posesie și emiterii titlului de proprietate, conform documentației tehnice anexate, executate de S.C. ALPIN PROIECT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărare, astfel:

  • •  Lotul 1- tarla 7, parcela A 53/2/6 - 11600 mp - nr. cadastral 352641

  • •  Lotul 2- tarla 7, parcela A 53/2/6 -  1400 mp - nr. cadastral 352642.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

Cod PMA -S4-02


ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Arad


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Nr. cerere i

77852

Ziua

31

Luna

07

__Anul

2019

Cod verificare


Carte Fundară Nr. 336898 Arad


«a


lIHilHI


100071970230


Imobil aflat sub Incidența art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Arad

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

336898

13.000

NEIDENTIFICAT

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

81037 / 21/10/2013

nr. 2201, din 30/09/2011;

82

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATELegea 7/1996, art. 13 alin.

10, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ARAD, CIFtOOOOOOOOOOOOO

77852 / 31/07/2019                                                                ]

Act Administrativ nr. 74733, din 22/07/2019 emis de OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD;

B3

se noteaza admiterea recepției propunril de dezmembrare înregistrata sub nr.74733/22.07.2019

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT                                                                     ’   ““    ..............

Carte Funciară Nr. 336898 Comuna/Oraș/Municlpiu: Arad

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment i- (m)

5

.6^,166

533.704.802

6

208.078,713 533.783,755

387.672

6

208.078,713 533.783.755

1

208.068,287 533.812,232

30.326


*• Lungimile segmentelor sunt determinate in planul dS^ralecțle Stereo 70 șl sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin


care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate

Data soluționării, 31-07-2019 Data eliberării,

0 1 -08-2019

Pagina 3 din 3

Anexa 1.351a regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:5000


A. Date referitoare la teren


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (tnpj

Mențiuni

1

A

11600

Lntl-Arabil in extravilan

TOTAL

11600


B. Date referitoare la construcții


Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

—__________________________________.-----■ ■

Inspector

Suprafața totala masurata a imobilului = 11600 mp

Suprafața din act = 11600 mp_____ _____

Executant ALPIN PROIECT SRL

(nume.pranrmwP^nv^cSjJbngnrr.jermăsurătorilor la 1c cor£Sl uii nei ftrfocmTrii.

’■       ‘ 1      •           -----acașț^ț^jjțeja^tea din


.. ^facumentajjț cadastrale si corespoi

? autorizare V\t8r*!i5H

o1 Seria RO-B-J Nr. 11 SbmrBtîira sijhampia3 Nr. 002»

•ILP/jV PROlECTpttr. 15 LUCiAN SÎRB^ Sampta BCR Arad conslUr

”■■■ ’ sJu. T7                       ’


Semnătusi parafa ir- <k Cadastru țl PtAlkltelo Imo Nume ți prenume S1C0E DARIUSWclas o.^.cadastral

Suprafața masurata a Imobilului (mp!

Adrdsa imobilului

11600

Extravilan Arad, județ ARAD__

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

ARAD

Anexa 1.36 la regulament


Pian de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de DEZMEMBRARE Scara 1:6000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului             ț«j

336898

13000

Extravilan Arad,A53/2/6, județ ARAD

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

336898

ARAD

DEZMEMBRARE imobil

Situația actuala - înainte de DEZMEMBRARE

Situația viitoare - după DEZMEMBRARE

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

336898

13000

A

Arabil în extravilan

'KXClil

11600

A

Lotul 1- Arabii in extravilan

1400

A

Lotul 2- Arabil in extravilan

Total

13000

-

13000

-

-

Executant ALPIN PROIECT SRL (nume, prenume) Cordfcnfpcecutate^flHSuratorSor la tere<|fc^cât^?iw'ăTnțpcqwi .icțjȘțțsi ^^ale'ircorespondegfe aceSteiffpp i^lftate? din

<b DE

?   AUTORIZARE»  A

Semnațur

Seria RO-B J Nr 1112 S 1 t ALPIN PROIEcFff % . Art.Z.-------f-A»


? AUTORLZarf

M^o^FNrU02o

LUCIAN sîrb


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date si

Semnătură st parafa Ofîc^jfaCadaitru V ^Icțtolt Nume și prenume SlCbE p stampila bcpi arai funciia consilier^fGORIAÎ1 Z


22 -07- 2019


iQ


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT                 AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Nr. 137/20.03.2020

HOTÂRÂREA Nr.

Din                2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad

și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21634/20.03.2020,

În considerarea raportului Biroului Cadastru Extravilan nr. 21635/20.03.2020, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând extrasul de CF nr. 336898 Arad,

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (5A2) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 23 lit. e), art. 79 alin. (10), art. 111 alin. (3), art. 132 alin. (91), art. 133 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. a), din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354, art. 362 alin. (1) - (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completătile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Â R Â Ș T E:

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului situat în extravilanul Municipiului Arad în suprafață de 13.000 mp, identificat cu nr. cadastral 336898, tarla 7, parcela A 53/2/6, înscris în CF nr. 336898 Arad,

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336898 Arad, cu nr. cadastral 336898 și nr. top 7. A 53/2/6, în suprafață de 13.000 mp, în vederea punerii în posesie și emiterii titlului de proprietate, conform documentației tehnice anexate, executate de S.C. ALPIN PROIECT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărare, astfel:

  • •  Lotul 1- tarla 7, parcela A 53/2/6 - 11600 mp - nr. cadastral 352641

  • •  Lotul 2- tarla 7, parcela A 53/2/6 -  1400 mp - nr. cadastral 352642.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.

REFERAT DE APROBARE

În vederea asigurării înscrierii dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 336898 Arad, identificat cu nr. top. A 53/2/6 și cu nr. cadastral 336898 în suprafață de 13.000 mp avînd categoria de folosință arabil, consider oportună adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Arad în vederea aprobării operațiunilor de atestare a apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului încris în CF nr. 336898 Arad, identificat cu nr.cadastral 336898 și nr. top. 7 A 53/2/6 în suprafață de 13.00 mp și dezlipirea acestui imobil conform documentației tehnice întocmite de S.C. ALPIN PROIECT S.R.L.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr.                   din , prin care se propune atestarea apartenenței la proprietatea privată a

Municipiului Arad a imobilului dituat în extravilanul Municipiului Arad, înscris în CF nr.336898 Arad, identificat cu nr. top 7. A 53/2/6 și nr. cadastral 336898, în suprafață de 13.000 mp și efectuarea oparațiunilor de dezlipire a acestui imobil conform documentației tehnice întocmite de către S.C. ALPiN PROIECT S.R.L.

Considerații generale: Terenul la care se face referire în proiectul de hotărtâre și referatul de aprobare menționate este teren arabil situat în extravilanul Municipiului Arad, în zona cartierului Gai, inclus în rezerva Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad, rezervă generată de inverntarierea tuturor terenurilor situate în extravilanul Municipiului Arad, realizată conform prevederilor Legii nr.165/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Dezlipirea acestui imobil este necesară în vederea asigurării ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii nr. /17.04.2019, a Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Arad, care aprobă punerea modificarea amplsamentului din Titlul de proprietate nr.159912/21.12.2010, în sensul modificării ampalsamentului suprafeței de din tarla, parcela cu suprafața de 1,1600 teren arabil situat în tarla 7, parcela A 53/2/6, înscrisă în CF nr.336898 Arad, condiționat de efectuarea lucrării de dezlipire a imobilului, care se va înscrie în Titlul de proprietate nr.159912/2112.2010.

PROPUNEM:

  • 1. Atestarea apatenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului înscris în CF nr. 336898 Arad, identificat cu nr. cadastral 336898 și nr. top 7. A 53/2/6, în suprafață de 13.000 mp, situat în extravilanul Municipiului Arad,

  • 2. Aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, identificat cu nr. cadastral 336898 și nr. top 7. A 53/2/63, în suprafață de 13.000 mp, conform documentației tehnice anexate, întocmite de către S.C. ALPIN PROIECT S.R.L., în vederea formării parcelei în suprafață de 11.600 mp care se va înscrie în Titlul de proprietate nr.159912/21.12.2010, astfel.

  • - lotul 1:- tarla 7, parcela A 53/2/6 cu suprafața de 11600 mp, nr. cadastral 352641,

  • - lotul 2: - tarla 7, parcela A 53/2/6, cu suprafața de 1400 mp, nr. cadastral 352642,

    Șef Birou, Rodica Drăgan


Consilier, ing. Miron Lucian Laurențiu