Hotărârea nr. 161/2020

Hotarirea Nr.161 din 30-03-2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 161 din 30 martie 2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21627/20.03.2020,

În considerarea raportului Biroului Cadastru Extravilan nr. 21632/20.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând extraslul de CF nr. 336038 Arad,

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (5A2) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 23 lit. e), art. 79 alin. (10), art. 111 alin. (3), art. 132 alin. (1), art. 133 alin.(1), art. 135 alin. (1) lit. a), din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354 alin. (1) - (2) și art. 362 alin. (1) - (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului situat în extravilanul Municipiului Arad în suprafață de 23927 mp, identificat cu nr. cadastral 336038, tarla 16, parcela A 181/1/3, înscris în CF nr. 336038 Arad.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, cu nr. cadastral 336038 și nr. top 16. A 181/1/3, în suprafață de 23.927 mp, în vederea punerii în posesie și emiterii titlului de proprietate, conform documentației tehnice anexate, executate de P.F.A. BALAS VIOREL MIHAI, care face parte integrantă din prezenta hotărare, astfel:

  • •  Lotul 1- tarla 16, parcela A 181/1/3 - 18389 mp - nr. cadastral 353699

  • •  Lotul 2- tarla 16, parcela A 181/1/3 - 5538 mp - nr. cadastral 353700.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020


Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA                PROIECT                 AVIZAT

JUDEȚUL ARAD                                p. SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                                  Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

Nr. 136/20.03.2020 HOTĂRÂREA Nr. Din 2020

privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad

și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21627/20.03.2020,

În considerarea raportului Biroului Cadastru Extravilan nr. 21632/20.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând extraslul de CF nr. 336038 Arad,

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (5A2) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 23 lit. e), art. 79 alin. (10), art. 111 alin. (3), art. 132 alin. (1), art. 133 alin.(1), art. 135 alin. (1) lit. a), din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354 alin. (1) - (2) și art. 362 alin. (1) - (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completătile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MLNICIPILLLI ARAD

H O T Â R Â Ș T E:

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului situat în extravilanul Municipiului Arad în suprafață de 23927 mp, identificat cu nr. cadastral 336038, tarla 16, parcela A 181/1/3, înscris în CF nr. 336038 Arad.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, cu nr. cadastral 336038 și nr. top 16. A 181/1/3, în suprafață de 23.927 mp, în vederea punerii în posesie și emiterii titlului de proprietate, conform documentației tehnice anexate, executate de P.F.A. BALAS VIOREL MIHAI, care face parte integrantă din prezenta hotărare, astfel:

  • •  Lotul 1- tarla 16, parcela A 181/1/3 - 18389 mp - nr. cadastral 353699

  • •  Lotul 2- tarla 16, parcela A 181/1/3 - 5538 mp - nr. cadastral 353700.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.

REFERAT DE APROBARE

În vederea asigurării înscrierii dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, identificat cu nr. top 16. A 181/1/3 și cu nr. cadastral 336038 în suprafață de 23.927 mp avînd categoria de folosință arabil, consider oportună adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Arad în vederea aprobării operațiunilor de atestare a apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului încris în CF nr. 336038 Arad, identificat cu nr.cadastral 336038 și nr. top. 16. A 181/1/3 în suprafață de 23927 mp și dezlipirea acestui imobil conform documentației tehnice întocmite de P.F.A. BALAS VIOREL MIHAI.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr.              din , prin care se propune atestarea apartenenței la proprietatea privată a

Municipiului Arad a imobilului dituat în extravilanul Municipiului Arad, înscris în CF nr.336038 Arad, identificat cu nr. top 16. A 181/1/3 și Arad și nr. cadastral 336038, în suprafață de 23.927 mp și efectuarea oparațiunilor de dezlipire a acestui imobil conform documentației tehnice întocmite de către P.F. A. BALAS VIOREL MIHAI,

Considerații generale: Terenul la care se face referire în proiectul de hotărtâre și referatul de aprobare menționate este teren arabil situat în extravilanul Municipiului Arad, în zona cartierului Gai, inclus în rezerva Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad, rezervă generată de inverntarierea tuturor terenurilor situate în extravilanul Municipiului Arad, realizată conform prevederilor Legii nr.165/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Dezlipirea acestui imobil este necesară în vederea asigurării ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii nr. 15/17.04.2019, a Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Arad, care aprobă punerea în posesie a moștenitorei Barbu Victoria - Mărioara cu suprafața de 0,5538 ha teren arabil în tarla 16, parcela A 181/1/3/1, înscrisă în CF nr.336038, condiționat de efectuarea lucrării de dezlipire a imobilului.

PROPUNEM:

  • 1. Atestarea apatenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, identificat cu nr. cadastral 336038 și nr. top 16. A 181/1/3, în suprafață de 23927 mp, situat în extravilanul Municipiului Arad,

  • 2.  Aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr.336038 Arad, identificat cu nr. cadastral 336038 și nr. top 16. A 181/1/3, în suprafață de 23927 mp, conform documentației tehnice anexate, întocmite de către P.F.A. BALAS VIOREL MIHAI., în vederea formării parcelei în suprafață de 5538 mp care va face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate și punerii în posesie, în vederea emiterii Titlului de proprietate, astfel.

  • - lotul 1:- tarla 16, parcela A 181/1/3 cu suprafața de 18389 mp, nr. cadastral 353699,

  • - lotul 2: - tarla 16, parcela A 181/1/3, cu suprafața de 5538 mp, nr. cadastral 353700.

    Șef Birou, Rodica Drăgan


Consilier, ing. Miron Lucian Laurențiu