Hotărârea nr. 160/2020

Hotarirea Nr.160 din 30-03-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 160 din 30 martie 2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21640/20.03.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 21645/20.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând Documentația tehnico - cadastrală întocmită de către S.C. Topocons S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 5355/2020,

Luând în considerare prevederile art. 113 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Gai - cartier Westfield, se aprobă următoarele măsuri:

Pentru imobilul din C.F. nr. 338026 Arad, identificat cu nr. cadastral 338026 și nr. top 108. A 1204/9, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza U.A.T. Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1226 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în plan cadastral.

Art.2 . Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imob liara ARAD Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

Nr. cerere    111774

Ziua

Luna

Anul

Cnd verrf Hcirț

■HEM91

100075262131


ancei              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 338025 Arad

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Cartier Westfield, Al Stejarului, Nr. 1, jud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

338025

521

imobil înscris in CF sporadic 316471;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  49505 / 16/05/2017

  Act Notarial nr. 2002, din 11/05/2017 emis de Morariu PATRICIU-ION;

  B6

  Intabulate, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) S.C. WESTFIELD DEVELOPMENT S.R.L., CIF:30965917

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

338025

521

imobil înscris in CF sporadic 316471;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

521

108

L0T21

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (m)

1

212.599.363

531.B88.513

2

212.574.822

531.906.931

30.684

2

212.574,822

531.906.931

3

212.574.013

531.905.927

1.289

3

212.574.013

531.905,927

4

212.573,024

531.904,817

1.487

4

212.573.024

531.904.017

5

212.572,221

531.903.996

1.148

Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X/ Y

Lungime segment t- (m)

5

212.572,221

531.903,996

6

212.571.343

531.903.172

1.204

6

212.571,343

531.903,172

7

212.569,889

531.901.951

1.899

7

212.569,689

531.901,951

8

212.585,947

531.876,799

29.841

8

212.585.947

531.676,799

9

212.584,74 531.872,208

4.747

9

212.564,74 531.872,208

10

212.592.515

531.863,178

11.916

10

212.592,515

531.863,178

1

212.599,363

531.888,513

26.244


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/10/2019, 09:35

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD gțf Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

Ni. cereie    111775

Ziua

Luna

Anul


Cod verif care

3Bi U

100075261718


ANCEI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

Carte Fundară Nr. 338026 Arad

Imobil aflat sub incidența art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014

 • A, Partea I, Descrierea imobilului

TEREN Extravilan Adresa: Jud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

338026

1.226

NEIDENTIFICAT

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

  Referințe

  82165 / 21/10/2013

  nr. 1278, din 30/09/2011;

  B2

  înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATELegea 7/1996, art. 13 alin.

  10, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  1) UNITATEA ADMINISTRATIV-TER1TORIALA ARAD, CIFfOOOOOOOOOOOOO

  73696 / 18/08/2015

  Act Normativ nr. 17, din 07/03/2014 emis de Parlamentul României;

  B3

  Imobil aflat sub incidența art.3 atin.(l) din Legea 17/2014, dobândit prin Leqe

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

338026

1.226

NEIDENTIFICAT


* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra v lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

neproductiv

NU

1.226

108

A1204/9

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment (m)

1

212.651,942

532.020,05

2

212.644.527

532.022.552

7.826

3

212.643.188

532.018,813

4

212.635.998

531.998,736

21.326

s

212.630.917

531.984.547

6

212.625,774

531.970.185

15.255

7

212.620,631

531.955.824

8

212.615.488

531.941.463

15.254

Punct începu t

X/Y

Punct sfârșit

X/Y

Lungime segment <•• (m)

2

212.644,527

532.022,552

3

212.643,188

532.018,813

3.972

4

212.635.998

531.998.736

5

212.630,917

531.984,547

15.071

6

212 625,774

531.970,185

7

212.620,631

531.955,824

15.254

8

212.615.488

531.941,463

9

212.610,156

531.926,573

15.816

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevedenle Legii Nr 677/2001

Pagina 2 din 3


Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment t- (m)

9

212.610.156

531.926,573

10

212.608.091

531.920,808

6.124

ii

212.604,593

531.907,865

12

212.599,363

531.888,513

20.046

13

212.592,515

531.863,178

14

212.584,74 531.872,208

11.916

15

212.585,947

531.876,799

16

212.569.889

531.901.951

29.841

17

212.564,469

531.910,441

18

212.550,354

531.932,55

26.231

19

212.584,133

531.867,06

20

212.591.208

531.859.513

10.345

21

212.593.74 531.857,959

22

212.647,016

532.017,709

168.4

23

212.649,572

532.019,673

24

212.735,552

531.990,055

90.938

25

212.736,093

531.991,651

26

212.734,023

531.992.35

2.185

27

212.707,078

532.001,443

28

212.665,819

532.015,367

43.545


Punct începu t

X / Y

Punct sfârșit

X / Y

Lungime segment (m)

10

212.608,091

531.920,808

11

212.604.593

531.907,865

13.407

12

212.599.363

531.888,513

13

212.592,515

531.863,178

26.244

14

212.584,74 531.872,208

15

212.585,947

531.876,799

4.747

16

212.569,889

531.901,951

17

212.564,469

531.910.441

10.073

18

212.550,354

531.932.55

19

212.584,133

531.867,06

73.688

20

212.591,208

531.859,513

21

212.593,74

531.857.959

2.971

22

212.647,016

532.017,709

23

212.649,572

532.019,673

3.223

24

212.735,552

531.990,055

25

212.736,093

531.991,651

1.685

26

212.734,023

531.992,35

27

212.707,078

532.001,443

28.438

28

212.665,819

532.015,367

1

212.651,942 532.020,05

14,646


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de fa momentul generării documentului,

Data și ora generării,

10/10/2019, 09:35


ROMÂNIA

PROIECT

Avizat:

JUDEȚUL ARAD

p. SECRETAR

GENERAL

MUNICIPIUL ARAD

Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

Nr. 135/20.03.2020

HOTĂRÂREA Nr.__

din ___.

privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile

situate în zona Gai cartier WESTFIELD

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21640/20.03.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 21645/20.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând Documentația tehnico - cadastrală întocmită de către S.C. TOPOCONS S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 5355/2020,

Luând în considerare prevederile art. 113 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Gai - cartier Westfield, se aprobă următoarele măsuri:

1. Pentru imobilul din C.F. nr. 338026 Arad, identificat cu nr. cadastral 338026 și nr. top 108. A 1204/9, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza U.A.T. Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1226 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în plan cadastral.

Art.2 . Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

REFERAT DE APROBARE

Nr. 21640/20.03.2020

În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Gai - cartier Westfield, constând în , repoziționarea prin translatarea lor în planul cadastral, propun aprobarea următoarele măsuri:

1. Pentru imobilul din C.F. nr. 338026 Arad, identificat cu nr. cadastral 338026, nr.top 108. A 1204/9, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT , suprafața rămâne neschimbată, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează imobilul, conform documentației tehnico- cadastrale întocmită de către S.C. TOPOCONS S.R.L.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Secretar General

Biroul Cadastru Extravilan, Fond funciar

Nr.       /

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr.din , prin care se propune aprobarea măsurilor necesare și operațiunilor cadastrale care se impun în vederea actualizării datelor imobilui identificat cu nr. cadastral 338026, nr. top 108.A 1204/9, cu suprafața de 1226 mp, înscris în CF nr.338026 Arad, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, este localizat în partea de EST și SUD a cartierului Westfield.

Imobilul identificat cu nr. cadastral 338025, nr. top 108. CC 1204/1-3/21, cu suprafața de 521 mp, înscris în CF nr.338025 Arad, proprietatea S.C. WESTFIELD DEVELOPMENT S.R.L. se învecinează la Sud cu imobilul înscris în CF nr.338026 Arad, nr. top.108.A 1204/9, cu suprafața de 1226 mp, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UATArad. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.5355/2020, S.C. TOPOCONS S.R.L. solicită modificarea geometriei imobilului înscris în CF nr.338026, conform documentației tehnico-cadastrale anexate, cu conservarea suprafeței imobilului înscris în CF nr.338026 Arad, în vederea asigurării accesului și geometriei imobilului cu nr. cadastral 338025, înscris în CF nr.338025 Arad.

P R O P U N E M

1. Pentru imobilul din C.F. nr. 338026 Arad, nr. cadastral 338026, identificat cu nr. top 108. A 1204/9, cu suprafața de 1226 mp, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1226 mp, actualizarea geometriile imobilului conform documentației tehnico - cadastrale anexate, întocmite de către S.C. TOPOCONS S.R.L., repoziționarea și translatarea lor în plan cadastral,

ȘEF BIROU

Rodica Livia DRĂGAN


CONSILIER

CONSILIER JURIDIC

Oana Daniela VESA


Ing. Cadastru Laurențiu MIRON