Hotărârea nr. 158/2020

Hotarirea Nr.158 din 30-03-2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 158 din 30 martie 2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 22.815/25.03.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 22.816/M1/25.03.2020,

Ținând seama de listele de inventar aparținând domeniului privat al Municipiului Arad/Statului Român:

lista L1 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri concesionate, Anexa nr. 1, lista L2 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri libere - I, Anexa nr. 2, lista L2/1 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri libere II, Anexa nr. 3, lista L3 - domeniul privat - Statul Român - terenuri concesionate, Anexa nr. 6, lista L4 - terenuri aferente spații comerciale - domeniul privat - Statul Român, Anexa nr. 4, lista L5 - domeniul privat - spații comerciale - Statul Român, Anexa nr. 5, lista L6 - terenuri proprietate Statul Român, Anexa nr. 7,

lista L7 - terenuri proprietate Unității Administrativ Teritoriale Arad, Anexa nr. 8,

lista L8 - terenuri aferente spații comerciale - domeniul privat - Municipiul Arad, Anexa nr. 9,

lista L9 - domeniul privat - spații comerciale Statul Român, Anexa nr. 10,

lista - domeniul privat - Orizontului F.N. - Municipiul Arad, Anexa nr. 11,

lista - construcții domeniul privat neamortizabil Zone de Agrement, Anexa nr. 12

dintre care asupra unor bunuri imobile există contracte de concesiune, contracte de folosință gratuită sau contracte de închiriere,

Dispoziția Primarului nr. 2761/30.08.2019 privind constituirea comisiilor de inventariere, Comisia nr. 4,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român, bunuri aflate în administrarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu, conform anexelor nr. 1 - 12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.158/30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Abatorului nr.38/A, CF 348196, (CF vechi 14884 Arad), top. 3096/5/1/2

3600113

mp

100

100

0

320,99

32.098,50

32.098,50

2

Abatorului nr.38A, CF 348199, (CF vechi 14884 Arad), top. 3096/5/2, Intravilan

3600114

mp

112

112

0

320,99

35.950,32

35.950,32

3

Abrud nr.7, CF 319410, (CF vechi nr.199 Micalaca), top. 376-377/b Micalaca, intravilan

3600115

mp

741

741

0

275,13

203.871,33

203.871,33

4

Adam Muller Guttenbrunn nr.43, CF 313066, (CF vechi nr.658 Aradul Nou), top. 1751-1753/a - Aradul Nou, intravilan

3600116

mp

1.771

1.771

0

275,13

487.255,23

487.255,23

5

Adam Muller Guttenbrunn nr.88 CF nr.514 Aradul Nou,top. 1353-1354/b; 1353-1354/a.2

3600117

mp

489

489

0

275,13

134.538,57

134.538,57

6

Adam Muller Guttenbrunn nr.90, CF 306269, (CF vechi nr. 515 Aradul Nou), top. 1355-1356/b, intravilan

3600118

mp

475

475

0

275,13

130.686,75

130.686,75

7

Ady Endre nr.1, CF 348198, (CF. nr. 174 Aradul Nou), top. 612-613/1

3600119

mp

856

856

0

183,42

157.007,52

157.007,52

8

Ady Endre nr.1a CF 312924 nr.top. 468-469/1

3600120

mp

857

857

0

183,42

157.190,94

157.190,94

9

Ady Endre nr.9A CF 310001, CF vechi 6298 , top. 462-463/1/2

3600121

mp

875

875

0

183,42

160.492,50

160.492,50

10

Aleea Romanței top. 3979/a.2.b.1.a.1.1.1.1/2

3600122

mp

60

60

0

275,13

16.507,80

16.507,80

11

Aprodul Purice nr. 13   CF nr. 7714 Aradtop.

72087/6684/1

3600123

mp

307

307

0

114,64

35.193,71

35.193,71

12

Aradul Nou top. 4332/1-10/1/1

3600124

mp

43

43

0

183,42

7.887,06

7.887,06

13

Ardealului nr.25, CF nr. 348197 Arad, (CF vechi 59928), top. 3955/a.3; 8561/T.3953/b/5/2

3600125

mp

35

35

0

275,13

9.629,55

9.629,55

14

Ardealului nr.25 CF 59928 Arad, top. 3953/a.3, 8561/T.3953/b/4 și CF 59929 Arad, top.

3953/a.3;8561/T.3953/b/5

3600126

mp

212

212

0

275,13

58.327,56

58.327,56

TOTAL

6.933,00

6.933,00

1.626.637,34

1.626.637,34

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

6.933,00

6.933,00

1.626.637,34

1.626.637,34

15

Arinului nr.38/A, CF 312611 ( CF vechi nr.4930 Aradul

Nou), top.4393/965-967, intravilan

3600127

mp

1.638

1.638

0

275,13

450.662,94

450.662,94

16

Armoniei nr. 4, CF 328675, CF 3768 Aradul Nou top. 4327/1/136

3600129

mp

1.439

1.439

0

183,42

263.941,38

263.941,38

17

Armoniei nr.17, CF 329008, (CF 3750 Aradul Nou), top.4327/1/116/3/2, intravilan

3600130

mp

110

110

0

183,42

20.176,20

20.176,20

18

Armoniei nr.17A CF 3750 Aradul Nou, top. 4327/1/116/3/2

3600131

mp

110

110

0

183,42

20.176,20

20.176,20

19

Armoniei nr.32, CF 346622, (CF vechi nr.3735 Aradul Nou), top.4327/1.101 - Aradul Nou, intravilan

3600132

mp

1.378

1.378

0

183,42

252.752,76

252.752,76

20

Armoniei nr.44a CF Aradul Nou, top. 4327/1/140/50/1/2, top 4327/1/140/50/2/3,top. 4327/1 /140/49/7, top.4327/1 /140/49/6/2

3600133

mp

224

224

0

183,42

41.086,08

41.086,08

21

Armoniei nr.64   CF 3248 Aradul Nou,top.

4327/1/140/48/5; 4327/1/140/49/4

3600134

mp

250

250

0

183,42

45.855,00

45.855,00

22

Aron Cotruș nr.13a, CF 350649, CF Arad, top.628/2

3600135

mp

50

50

0

366,84

18.342,00

18.342,00

23

Aviator Vuia nr.8 CF 16027 Arad top. 7062/3873/a.1.6.8

3600137

mp

388

388

0

275,13

106.750,44

106.750,44

24

Badea Cârțan nr.28 CF 350458 Arad, top. 1638/1

3600138

mp

343

343

0

183,42

62.913,06

62.913,06

25

Bagdazar nr.19, CF 317289, ( CF vechi nr. 2838 ), top. 4327/6 - Aradul nou

3600139

mp

1.440

1.440

0

71,28

102.640,22

102.640,22

26

Bagdazar nr.45/D, CF 312552 (CF vechi nr.2810 Aradul Nou), top. 1911-1912/a/87/5/1 și top. 1911/1912/a/86/6/1

3600140

mp

124

124

0

183,42

22.744,08

22.744,08

27

Banul Mărăcine FN, CF 348194 , (CF vechi nr.58855 Arad), top. 8580/23/b/1/2

3600141

mp

170

170

0

825,39

140.316,30

140.316,30

TOTAL

14.597,00

14.597,00

3.174.994,00

3.174.994,00

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

14.597,00

14.597,00

3.174.994,00

3.174.994,00

28

Bd. Decebal nr.2, CF Arad, top.901/b-902/2/1/7777/1387-7782/1387/1, top.901/b-902/1/903/a-7827/1387/1/5/4

3600142

mp

448

448

0

825,39

369.774,72

369.774,72

29

Bd. Decebal nr.27CF 6866 Arad, top. 7812/1387/2

3600143

mp

16

16

0

825,39

13.206,24

13.206,24

30

Bd. Decebal nr.34  CF Arad, top. 1238/b/1/2

3600144

mp

83

83

0

825,39

68.507,37

68.507,37

31

Bd. Nicolae Titulescu FNCF nr.7171 Micalaca, nr. top. 2292-2335/662/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

3600145

mp

1.050

1.050

0

366,84

385.182,00

385.182,00

32

Bogdan Voievod nr.45, CF 313625, (CF vechi nr. 4944 Arad), top. 3312/b, intravilan

3600146

mp

1.580

1.580

0

206,35

326.029,05

326.029,05

33

Bolintineanu nr.12A, ap.1, CF 303295,( CF vechi 56042 Arad), top.200/b/1/I

3600147

mp

33

33

0

687,83

22.698,23

22.698,23

34

Bolintineanu nr.8 CF Arad, top. 206-207/b/2

3600148

mp

40

40

0

687,83

27.513,00

27.513,00

35

Bolintineanu nr.8 CF Arad, top. 206-207/b/3

3600149

mp

237

237

0

687,83

163.014,53

163.014,53

36

Brâncoveanu nr.4  CF Arad, 3124/b.2.2.2.a.3-4/1/2

3600150

mp

139

139

0

275,13

38.243,07

38.243,07

37

Brumărel nr.9 (actuală Nicola Alexici), CF nr. 312587, (CF vechi nr. 11747 Arad), top. 1695/b/1

3600151

mp

149

149

0

183,42

27.329,58

27.329,58

38

Calea 6 Vânători FN, CF 301308 Arad, top. 8623

3600152

mp

1.187

1.187

0

114,64

136.074,71

136.074,71

39

Calea Aurel Vlaicu - zona Piața Agroalimentară   CF

nr.23790 Arad, top.3922/b/1-3923/a/1/4/2/1/1/1/1/2/3

3600153

mp

153

153

0

298,06

45.602,80

45.602,80

40

Calea Aurel Vlaicu Bl.11, CF 309356, CF 3755 Arad, top. 3238/10/2/2/3

3600154

mp

386

386

0

366,84

141.600,24

141.600,24

41

Calea Aurel Vlaicu bl.Z 23 CF Arad, top. 8216/3926-8217/2926/b/1-8215/8217/3926/a/1/2

3600155

mp

9

9

0

366,84

3.301,56

3.301,56

TOTAL

20.107,00

20.107,00

4.943.071,09

4.943.071,09

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

20.107,00

20.107,00

4.943.071,09

4.943.071,09

42

Calea Aurel Vlaicu FN   CF Arad, top. 6336/a/1/2

3600156

mp

35

35

0

366,84

12.839,40

12.839,40

43

Calea Aurel Vlaicu nr. 159-161 CF 64729 Arad, top.3239.a.3.a.1.4/2 și top.3239.a.3.b.1.1.1/1/2

3600157

mp

94

94

0

366,84

34.482,96

34.482,96

44

Calea Aurel Vlaicu nr. 181, CF 304043, (CF vechi 55215 Arad) ,top.3240-3241/b/2/a/12/1/2, top.3240-3241/b.1/2

3600158

mp

190

190

0

366,84

69.699,60

69.699,60

45

Calea Aurel Vlaicu nr. 202 , CF 322844, CF nr. vechi 11662 Arad, top.3909/18/1/2

3600159

mp

111

111

0

366,84

40.719,24

40.719,24

46

Calea Aurel Vlaicu nr. 286A, CF 325637, (CF vechi nr.56755 Arad),nr. top. 3354/1/2/2

3600160

mp

460

460

0

366,84

168.746,40

168.746,40

47

Calea Aurel Vlaicu nr.265, CF 302572,( CF vechi 52769

Arad), top. 8304/6682/a/1/3/1

3600161

mp

7.092

7.092

0

366,84

2.601.629,28

2.601.629,28

48

Calea Aurel Vlaicu nr.286 CF Arad, top. 3354/1/1/2/1; 3354/1/1/3

3600163

mp

6.691

6.691

0

366,84

2.454.526,44

2.454.526,44

49

Calea Aurel Vlaicu nr.286 CF Arad, nr. top. 3354/1/1/1/1

3600164

mp

6.312

6.312

0

366,84

2.315.494,08

2.315.494,08

50

Calea Iuliu Maniu FN   CF 23300 Arad, top. 211/4-

5/1;211/7-12/1;211/14-

17/1 ;212/a/12/6/1 ;212/a/1/8/1 ;210/4-10/1/1/2

3600165

mp

8

8

0

687,83

5.502,60

5.502,60

51

Calea Lipovei (actual Calea Radnei) nr.170A, CF 300556, (CF vechi nr. 14571) Arad top. 2448/662/b/5/1/1/1 și top. 2448/662/b/6/1/1, intravilan

3600166

mp

196

196

0

366,84

71.900,64

71.900,64

52

Calea Romanilor nr. 35-37, CF 347694, (CF vechi 63115 Arad), top.8569/86/1 /etc/8569/91/b/3

3600167

mp

27

27

0

687,83

18.571,28

18.571,28

53

Calea Romanilor nr.35-37, CF 305207-C1-U7, (CF 10273 vechi Arad), top. 8569/86/1; 8569/90; 8569/91/a/1;

8569/91/b

3600168

mp

20

20

0

687,83

13.756,50

13.756,50

TOTAL

41.343,00

41.343,00

12.750.939,51

12.750.939,51

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

41.343,00

41.343,00

12.750.939,51

12.750.939,51

54

Calea Timișorii FN, CF nr. 345833, CF Aradul Nou top. 1844/1/2

3600169

mp

3.278

3.278

0

366,84

1.202.501,52

1.202.501,52

55

Calea Timișorii nr.28, CF 300022, (CF vechi 14 Aradul Nou), top. 42-44/2

3600170

mp

556

556

0

366,84

203.963,04

203.963,04

56

Calea Timișorii nr.50, CF 300255, CF. vechi nr.73982

Arad, top. 244/245/1/2; nr. top.243/a/2/2

3600171

mp

737

737

0

366,84

270.361,08

270.361,08

57

Calea Timișorii nr.50, CF 306009, CF nr. 6102 Aradul Nou,  nr. top. 242-243/a/2/1

3600172

mp

300

300

0

366,84

110.052,00

110.052,00

58

Calea Timișorii nr.50 CF nr.73983 Arad,   nr.top. 244-

245/1/1

3600173

mp

616

616

0

366,84

225.973,44

225.973,44

59

Calea Victoriei CF Arad top. 6070/a/2

3600174

mp

395

395

0

366,84

144.901,80

144.901,80

60

Calea Victoriei nr.40, CF 308883, CF nr.11452 Arad, top. 7062/3873/a.65

3600175

mp

601

601

0

366,84

220.470,84

220.470,84

61

Câmpia Turzii nr.25/1, CF 355253, CF Aradul Nou, top. 4315/51/2 H. 208/2019

3600176

mp

700

700

0

183,42

128.394,00

128.394,00

62

Câmpia Turzii nr.32, CF 322952, CF nr vechi 3568 Aradul Nou,  top. 4315/25

3600177

mp

1.440

1.440

0

183,42

264.124,80

264.124,80

63

Câmpurilor nr.27 CF nr.5042 Arad,top. 4878/3/48/40

3600178

mp

540

540

0

137,57

74.285,10

74.285,10

64

Câmpurilor nr.47-49/a, CF 303108, CF 5042 Arad, top.4878/3/48/58-59/1

3600179

mp

540

540

0

137,57

74.285,10

74.285,10

65

Câmpurilor nr.47-49/b, CF 319683, CF 55309 Arad, top.

4878/3/48/58-59/2, Str. Gh.Dima, nr. 1/A

3600180

mp

529

529

0

137,57

72.771,89

72.771,89

66

Câmpurilor nr.61, CF 322640, (CF vechi 5042 Arad) top. 4878/3/48/76, intravilan

3600181

mp

539

539

0

137,57

74.147,54

74.147,54

67

Câmpurilor nr.67CF. nr. 5042 Arad, top.4878/3/48/c.4/91

3600182

mp

540

540

0

137,57

74.285,10

74.285,10

68

Câmpurilor nr.69

3600183

mp

540

540

0

137,57

74.285,10

74.285,10

TOTAL

53.194,00

53.194,00

15.965.741,85

15.965.741,85

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

53.194,00

53.194,00

15.965.741,85

15.965.741,85

69

Câmpurilor nr.77, CF 308880, (CF vechi nr. 5042 Arad), top. 4878/3/48/106, intravilan

3600184

mp

583,00

583,00

0,00

137,57

80.200,40

80.200,40

70

Câmpurilor nr.81 CF 315102, CF vechi nr. 5042 Arad, top. 4878/48/3/108

3600185

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

71

Caransebeș nr.20, CF 313652, (CF nr.585 Aradul Nou), top. 1538-1539/a, intravilan

3600186

mp

770

770

0

183,42

141.233,40

141.233,40

72

Căpitan Ignat nr.34 CF Arad, top. 2511/a.2

3600187

mp

219

219

0

320,99

70.295,72

70.295,72

73

Cerbului nr.12, CF 312390, CF nr.3417 Micalaca top. 2680/662/30.b; 2681/662/17.a; 2682/662/17.a

3600188

mp

450

450

0

229,28

103.173,75

103.173,75

74

Cerbului nr.16   CF 3285 Micalaca,

top.2682/662/15/b:2682/662/16/a:2681/662/15/b:2681/66 2/16/a:2680/662/32/a:2680/662/31 /b/2

3600189

mp

350

350

0

229,28

80.246,25

80.246,25

75

Cetății nr.5A, CF 310405, (CF vechi 74- Mureșel), top.208-209/1, intravilan

3600190

mp

680

680

0

320,99

218.269,80

218.269,80

76

Ciocârliei nr. 7, CF 316152, CF vechi nr.1215 Arad, top.1599

3600192

mp

443

443

0

183,42

81.255,06

81.255,06

77

Cireșioaiei nr.9, CF 315959 ( CF vechi nr.10927 Arad), top.3979/a.1.a.2.a.1.b.5.b.276

3600193

mp

1.501

1.501

0

137,57

206.485,07

206.485,07

78

Clopotului nr. 51, CF 342620, CF 286 Sînicolaul Mic, top.647-648

3600194

mp

1.360

1.360

0

137,57

187.088,40

187.088,40

79

Clopotului nr. 85,CF 343620, (CF vechi nr. 277 Sânicolaul Mic), top.629.630

3600195

mp

1.422

1.422

0

137,57

195.617,43

195.617,43

80

Clopotului nr. 87, CF 312520, (CF vechi nr.346 Sânicolaul Mic), top.627-628/b

3600196

mp

1.892

1.892

0

137,57

260.272,98

260.272,98

81

Clopotului nr.135, CF 319074, (CF vechi nr. 573

Sânicolaul Mic), top. 605-606

3600197

mp

1.439

1.439

0

137,57

197.956,04

197.956,04

TOTAL

64.904,00

64.904,00

17.870.512,69

17.870.512,69

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

64.904,00

64.904,00

17.870.512,69

17.870.512,69

82

Clujului nr. 53, CF 325360, CF vechi 2282 Arad, top.2801, cota 25 mp din 1159

3600198

mp

25

25

0

320,99

8.024,63

8.024,63

83

Clujului nr.185, CF 313432, (CF vechi 65894 Arad), top. 2117/a/2/2

3600199

mp

180

180

0

320,99

57.777,30

57.777,30

84

Cobzei nr.3, CF 321892, (CF779 Sânicolaul Mic), top. 539-540/a

3600200

mp

250

250

0

137,57

34.365,11

34.365,11

85

Cocorilor bl.U5 CF 38822 Arad, top.3104/a.1.a.3.74/a;

8577/3873/8/b/11/1/2

3600201

mp

25

25

0

275,13

6.878,25

6.878,25

86

Cocorilor nr.17 top.7119/6684/1

3600202

mp

579

579

0

275,13

159.300,27

159.300,27

87

Cocorilor nr.17/A, CF 3102011, top.7119/6684/2

3600203

mp

579

579

0

275,13

159.300,27

159.300,27

88

Cocorilor nr.42, CF 304693, top. 3106/1/12/2

3600204

mp

302

302

0

275,13

83.089,26

83.089,26

89

Cocorilor nr.79, CF 308091, CF Arad, top. 3122/12-13/1/2

3600205

mp

95

95

0

275,13

26.137,35

26.137,35

90

Codrii Cosminului nr.8 , CF 344244, CF nr. 52386 Arad top. 4878/3/48/5

3600206

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

91

Colonel Gheorghe Mureșan nr.5 CF 409 Mureșel, top.

352-353/c/36-51/27/2

3600207

mp

5

5

0

183,42

917,10

917,10

92

Colonia UTA nr.7CF nr.54984 Arad,top. 3927-3928/1/1/11/I

3600209

mp

34

34

0

366,84

12.472,56

12.472,56

93

Coloniștilor FN CF nr.3248 Aradul Nou, top.4327/1/140/1/1/1/1/2

3600210

mp

250

250

0

183,42

45.855,00

45.855,00

94

Coloniștilor nr.34CF 3618 Aradul Nou, top. 4315/77/2, top. 4315/77/3

3600211

mp

484

484

0

183,42

88.775,28

88.775,28

95

Colțișor nr.4 CF nr. 3248 Aradul Nou,  top.

4327/1/140/1/57

3600212

mp

250

250

0

183,42

45.855,00

45.855,00

TOTAL

68.562,81

68.562,81

18.681.936,63

18.681.936,63

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

68.562,81

68.562,81

18.681.936,63

18.681.936,63

96

Constantin Brâncuși FN   CF 23281/a Arad, top.

3178/b/2/2/2, CF 22908 Arad,  top. 3179/a/2/2, top.

3179/b/2/2

3600214

mp

91,00

91,00

0,00

275,13

25.036,83

25.036,83

97

Constantin Brâncuși nr.9 CF 23790 Arad,  top.

3225/5/b/1/2/1 și top.3225/4/c/1/2

3600215

mp

87,00

87,00

0,00

275,13

23.936,31

23.936,31

98

Constituției FNCF 3248 Aradul Nou, top. 4327/1/140/1/1/1/1/1/2

3600216

mp

80,00

80,00

0,00

183,42

14.673,60

14.673,60

99

Constituției nr. 42   CF 31 Aradul Nou,  top. 102/a.2.b -

102/b.1.a

3600217

mp

27

27

0

183,42

4.952,34

4.952,34

100

Constituției nr.142/b, CF 312434, CF 3676 Aradul Nou, top.4327/1.29/3

3600218

mp

440

440

0

183,42

80.704,80

80.704,80

101

Constituției nr.154, CF 341956 Arad, (CF vechi nr.3509

Aradul Nou), top.4311/18

3600219

mp

1.398

1.398

0

183,42

256.421,16

256.421,16

102

Cozia nr.5, ap.3, CF 301777-C1-U2, CF 55490 Arad, top. 1315/III

3600221

mp

48

48

0

366,84

17.608,32

17.608,32

103

Cozia nr.5, ap.4,, CF 55492 Arad, top. 1315/IV

3600222

mp

24

24

0

366,84

8.804,16

8.804,16

104

Cozia nr.5, ap.6, CF 301777-C1-U6, CF 55493 Arad, top. 1315/VI

3600224

mp

45

45

0

366,84

16.507,80

16.507,80

105

Cozia nr.5, ap.7a CF Arad, top. 1315/VII/a

3600225

mp

42

42

0

366,84

15.407,28

15.407,28

106

Crizantemelor nr.10, CF 330803, CF nr.3548 Micalaca top. 3085-6/2635-7/662/7

3600226

mp

360

360

0

229,28

82.539,00

82.539,00

107

Crizantemelor nr.13 CF 7906 Micalaca  top. 3085-

6/2635-7/662/12/1

3600227

mp

54

54

0

229,28

12.380,85

12.380,85

108

Cuza Vodă nr. 17-19 CF nr.1096 Arad top. 1450

3600228

mp

968

968

0

366,84

355.101,12

355.101,12

109

Decebal nr.16   CF 204 Bujac top.1/c.1.a.1.4.a.1 .b/162/1

3600229

mp

517

517

0

825,39

426.726,63

426.726,63

TOTAL

72.743,81

72.743,81

20.022.736,83

20.022.736,83

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

72.743,81

72.743,81

20.022.736,83

20.022.736,83

110

Decebal nr.18A, CF 341810, (CF. nr. 1705 Bujac), top.1/C.1.a.1.4.a.1 .b/163/2-Bujac, intravilan

3600230

mp

515

515

0

825,39

425.075,85

425.075,85

111

Diana nr.8, CF 348712, CF 1979 Bujac,top.

1/c.1.4.a.1.b/2-11/2/1

3600231

mp

188

188

0

160,49

30.172,59

30.172,59

112

Diana nr.9, CF 345440, CF Bujac, top. 1/c.1.a.1.4.a.1 .b/2-11/1

3600232

mp

430

430

0

160,49

69.011,78

69.011,78

113

Episcop Roman Ciorogariu nr. 27 , CF 316307, CF 7212 Arad, top. 2953/a/2

3600234

mp

500

500

0

320,99

160.492,50

160.492,50

114

Episcop Roman Ciorogariu nr.185 , CF 311770,  CF

42803 Arad,  top. 2118-2133/1/1/2

3600235

mp

40

40

0

320,99

12.839,40

12.839,40

115

Episcopiei nr.38, CF 348704, (CF vechi 796 Arad), top.550/b

3600237

mp

826

826

0

366,84

303.009,84

303.009,84

116

Eroul Necunoscut nr. 25, CF 315059, (CF vechi 80768 Arad), top. 8569/76/b/1

3600238

mp

183

183

0

687,83

125.871,98

125.871,98

117

Eroul Necunoscut nr. 25A  CF Arad, top. 8569/76/b/2

3600239

mp

183

183

0

687,83

125.871,98

125.871,98

118

Eroul Necunoscut nr.11A, CF 308545, CF vechi nr.10233 Arad,top. 8569/44/b-8569/46/a/2

3600240

mp

272

272

0

687,83

187.088,40

187.088,40

119

Făt Frumos FN, CF 303949, CF Arad,top. 3901-3902/1; 3898/3-4/1; 3899/1; 3896/2; 3895/b/2/1/2

3600241

mp

266

266

0

275,13

73.184,58

73.184,58

120

Făt Frumos nr.18 CF 21792 Arad, top. 3906/14/2/2

3600242

mp

24

24

0

275,13

6.603,12

6.603,12

121

Feleacului nr.1A, CF 303681, (CF vechi 56080 Arad), top. 3104/a.1.1.2.1/3/2

3600243

mp

178

178

0

366,84

65.297,52

65.297,52

122

Frăției nr.15a, CF 312163, CF nr.3859 Micalaca, top.43-44/2

3600244

mp

1.101

1.101

0

229,28

252.431,78

252.431,78

123

Frumoasă nr.28, CF 331593, CFnr. vechi 529 Sânicolaul Mic, top. 241-242/a

3600245

mp

644

644

0

137,57

88.591,86

88.591,86

TOTAL

78.093,81

78.093,81

21.948.279,99

21.948.279,99

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Factice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

78.093,81

78.093,81

21.948.279,99

21.948.279,99

124

Fulgerului nr.24, CF 316026, CF 316775 (CF vechi 54523 Arad), top.3924/31/2; top.3924/34/2/2

3600246

mp

580

580

0

275,13

159.575,40

159.575,40

125

Furnicii nr.4, CF 320591, (CF vechi nr.450 Mureșel), top. 352-353/c/148-159/11/2

3600247

mp

83

83

0

183,42

15.223,86

15.223,86

126

General Doda nr.40-42  CF 2722 Arad, top.3321/2

3600248

mp

176

176

0

206,35

36.317,16

36.317,16

127

George Coșbuc nr.53, CF 332014, (CF vechi nr.355

Arad), top. 439

3600249

mp

442

442

0

366,84

162.143,28

162.143,28

128

Gheorghe Doja nr.85, CF 328741, (CF nr. 2047 Arad), top. 2554

3600250

mp

845

845

0

320,99

271.232,33

271.232,33

129

Gheorghe Groza nr.12, CF 313090, top.

1/c.1.a.1.4.a.1.b/127/2

3600251

mp

540

540

0

229,28

123.808,50

123.808,50

130

Gheorghe Groza nr.12A, CF 313063, top.

1/c.1.a.1.4.a.1.b/127/1

3600252

mp

540

540

0

229,28

123.808,50

123.808,50

131

Gheorghe Sion nr. 6, CF 329589, CF nr. 1950 Mureșel, top.352-353/a/1/2

3600254

mp

493

493

0

320,99

158.245,61

158.245,61

132

Gheorghe Sion nr. 6CF Mureșel, top. 352-353/a/1/9

3600255

mp

145

145

0

320,99

46.542,83

46.542,83

133

Gheorghe Sion nr.14, CF 330922 (CF vechi nr. 1996 Mureșel), top. 352-353/a/1/5, intravilan

3600257

mp

500

500

0

320,99

160.492,50

160.492,50

134

Gheorghe Sion nr.16, CF 330932, nr. top. 352-353/a/1/6 -Muresel

3600258

mp

500

500

0

320,99

160.492,50

160.492,50

135

Gheorghe Sion nr.18, CF 330929, 352-353/a/1/7 -Muresel

3600259

mp

500

500

0

320,99

160.492,50

160.492,50

136

Ghioceilor nr.73, CF 342932 CF nr. 436 Bujac top.

1/c.1.a.1.4.a.1.b/394

3600260

mp

1.012

1.012

0

229,28

232.026,30

232.026,30

137

Grâului nr.13, CF 312277, CF 7934 Arad, top. 3962/7

3600261

mp

450

450

0

275,13

123.808,50

123.808,50

138

Grigore Alexandrescu nr.15 CF nr.1020 Arad, top. 1304

3600262

mp

317

317

0

687,83

218.040,53

218.040,53

TOTAL

85.216,81

85.216,81

24.100.530,27

24.100.530,27

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

85.216,81

85.216,81

24.100.530,27

24.100.530,27

139

Grigore Alexandrescu nr.17 CF nr. 1021 Arad top. 1305/a

3600263

mp

237

237

0

687,83

163.014,53

163.014,53

140

Herodot nr.5, CF 319252, (CF vechi nr. 2346 Bujac), top. 1/c.1.a.1.4.a.1 .b/1050/1, intravilan

3600266

mp

561

561

0

160,49

90.036,29

90.036,29

141

Herodot nr.5a, CF 322528, (CF nr. 1078 Bujac), top.

1/c.1.a.1.4.a.1.b/1050/2, intravilan

3600267

mp

561

561

0

160,49

90.036,29

90.036,29

142

Horia nr.8   CF 319 Arad, top. 393/1/2

3600268

mp

626

626

0

825,39

516.694,14

516.694,14

143

Independenței nr. 5b top.1/c.1.a.1.4.a.1 .b/623/2/4

3600269

mp

563

563

0

229,28

129.081,83

129.081,83

144

Independenței nr.24/14, CF 348381, ( CF 1855 Bujac), top. 1/c.1.a.1.4.a.1.b/1334/1/3

3600270

mp

243

243

0

229,28

55.713,83

55.713,83

145

Ineului nr.20, CF 345799, (CF vechi 59160 Arad), top. 176/1.176/a.176/b.2/4/3; 176/1.176/a.176/b.2/3/3/I

3600271

mp

52

52

0

687,83

35.766,90

35.766,90

146

Infanteriei colt cu Achile Cf Mureșel, top.

385/169.c.3/298/2

3600272

mp

30

30

0

343,91

10.317,38

10.317,38

147

loan Rusu Șirianu - Ceaikovschi, CF 314004, CF 53037 Arad, top. 1044;1048/5/2 și nr. top. 1044:1048/4/1/4/2

3600273

mp

118

118

0

366,84

43.287,12

43.287,12

148

Ioan Rusu Șirianu nr.6, CF 327428, (CF vechi 52878 Arad), top. 1044-1048/2, intravilan

3600274

mp

1.300

1.300

0

366,84

476.892,00

476.892,00

149

Ioan Rusu Șirianu nr.6, CF 327425, nr CF vechi 52878 Arad, top. 1044, 1048/6

3600275

mp

1.836

1.836

0

366,84

673.518,24

673.518,24

150

Jiului nr. 14C, CF 332829, top. 3979/a.1.a.2.b.5.b/98/1

3600277

mp

478

478

0

275,13

131.512,14

131.512,14

151

Jiului nr. 14D, CF 313152, top. 3979/a.1.a.2.b.5.b/98/2, top. 3979/a.1.a.2.b.5.b/100/1

3600278

mp

478

478

0

275,13

131.512,14

131.512,14

152

Jiului nr.14E, CF 325109, top. 3979/a.1.a.2.b.5.b/99/2

3600279

mp

496

496

0

275,13

136.464,48

136.464,48

TOTAL

92.795,81

92.795,81

26.784.377,57

26.784.377,57

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

92.795,81

92.795,81

26.784.377,57

26.784.377,57

153

Lăcrimioarelor nr.14a, CF 317008, CF nr. 2344 Bujac, top. 1/c.1.a.1.4.a.1.b/229/2

3600280

mp

511

511

0

229,28

117.159,53

117.159,53

154

Lăcrimioarelor nr.51, CF 312388, CF nr. 447 Bujac,top.

1/c.1.a.1.4.a.1.b/405/2

3600281

mp

587

587

0

229,28

134.584,43

134.584,43

155

Lipovei nr.52/a CF Micalaca, top.631-632/a/1

3600285

mp

605

605

0

229,28

138.711,38

138.711,38

156

Liviu Rebreanu FN, CF 348703, nr.top.

7439/6684/1/b/4/1/1; 7439/6684/2/3/2/1/1/3/2

3600286

mp

30

30

0

320,99

9.629,55

9.629,55

157

Liviu Rebreanu nr. 91-93, CF 350851, top.7439/6684/2-5/1.1.1.1.1/2

3600287

mp

105

105

0

320,99

33.703,43

33.703,43

158

Liviu Rebreanu nr.91, CF 309688, CF nr.37826 Arad,top.

7439/6684/2.5.1/1/1/2

3600288

mp

120

120

0

320,99

38.518,20

38.518,20

159

Lucernei nr.3, CF 316436, CF 2088 Mureșel,   top. 352-

353/c/148-159/15

3600289

mp

86

86

0

183,42

15.774,12

15.774,12

160

Lucian Blaga nr.12, CF 348702, CF 66938 Arad, top. 882/2

3600290

mp

407

407

0

825,39

335.933,73

335.933,73

161

Lucian Blaga nr.14 CF 55796 Arad, top. 870

3600291

mp

15

15

0

825,39

12.380,85

12.380,85

162

Macedoniei nr.12, CF 346586, CF 1979 Bujac, top.1/c.1.a.1.4.a.1.b/2-11/11

3600292

mp

672

672

0

229,28

154.072,80

154.072,80

163

Magnoliei nr.4  CF 2782 Arad, top.3393/50

3600294

mp

248

248

0

206,35

51.174,18

51.174,18

164

Margaretelor nr.42  CF Arad, top.8580/20-22/8576//79-

81/8579/3-5/2/1

3600295

mp

55

55

0

366,84

20.176,20

20.176,20

165

Măceșului nr.2, CF 345878, (CF vechi nr. 2040 Mureșel),  top. 352-353/c/148-159/2

3600296

mp

234

234

0

183,42

42.920,28

42.920,28

166

Măgheran FN  CF 4692 Aradul Nou, top.4476/1630-

1632/a/1/a

3600297

mp

432

432

0

183,42

79.237,44

79.237,44

167

Măgheran nr.8, CF 347668, (CF vechi nr.2965 Aradul Nou), top. 4405/1608-1610

3600298

mp

626

626

0

183,42

114.820,92

114.820,92

TOTAL

97.528,81

97.528,81

28.083.174,59

28.083.174,59

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

97.528,81

97.528,81

28.083.174,59

28.083.174,59

168

Măgurele nr.12/a, CF 344625, CF nr.22290 Arad, top.3795/a

3600299

mp

540

540

0

206,35

111.427,65

111.427,65

169

Merișor nr. 4a   CF 3248 Aradul Nou, top.1911-

1912/a.117/4327/20/21-24/9

3600300

mp

853

853

0

183,42

156.457,26

156.457,26

170

Merișor nr.36, CF 307472 (CF vechi nr.5168 Aradul

Nou), top.4327.1/140/1/18

3600301

mp

250

250

0

183,42

45.855,00

45.855,00

171

Merișor nr.54CF nr. 3248 Aradul Nou   top.

4327/1/140/1/65

3600302

mp

250

250

0

183,42

45.855,00

45.855,00

172

Micalaca - Calea Radnei nr.286A, CF 331812, top.2241/662/b/1/1/2

3600306

mp

1.853

1.853

0

366,84

679.754,52

679.754,52

173

Micșunelelor nr.11, CF 331626, nr. top.

385/169.etc/c.3.270/1

3600307

mp

495

495

0

343,91

170.236,69

170.236,69

174

Micșunelelor nr.11A, CF 319993, CF 2126 Mureșel,

top.385/169.etc/c.3.270/2

3600308

mp

495

495

0

343,91

170.236,69

170.236,69

175

Milan Tabacovici nr.55A, CF 320984, CF nr.1242 Mureșel top.352-353/c/68/3/2

3600309

mp

382

382

0

320,99

122.616,27

122.616,27

176

Milan Tabacovici nr.82   CF nr.450 Mureșel, top.352-

353/c/149-159/38/6/2

3600310

mp

76

76

0

320,99

24.394,86

24.394,86

177

Miraj nr. 20 top.352-353/c.86/18

3600311

mp

248

248

0

320,99

79.604,28

79.604,28

178

Miron Costin nr.2A, CF 304061, CF 65339 Arad, top. 8600/1/1/2

3600312

mp

600

600

0

366,84

220.104,00

220.104,00

179

Moldovei nr.22, CF 325478, ( CF nr. 40388 Arad), top.

3979/a.1 .a.2.a.1.b.5.b.187, intravilan

3600313

mp

1.000

1.000

0

275,13

275.130,00

275.130,00

180

Molidului nr. 21 bis, CF 304762, (CF vechi 6601 Aradul Nou), top. 1911-1912/b/167-170/1/2

3600314

mp

122

122

0

183,42

22.377,24

22.377,24

TOTAL

104.692,81

104.692,81

30.207.224,04

30.207.224,04

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

104.692,81

104.692,81

30.207.224,04

30.207.224,04

181

Molidului 61D CF 2764 Aradul Nou,top.1911-1912/a.34-1911-1912/a.35/1/2

3600315

mp

150

150

183,42

27.513,00

27.513,00

182

Molidului nr. 37, CF 353662, top.1911-1912/a/47/3/1

3600316

mp

472

472

0

183,42

86.574,24

86.574,24

183

Molidului nr.61/c CF 348608,.CF 2764 Aradul Nou,top. 1911-1912/a.34-1911 -1912/a.35/7/2

3600317

mp

90

90

0

183,42

16.507,80

16.507,80

184

Moților FN  CF Arad, top. 8569/139/1/2

3600318

mp

180

180

0

366,84

66.031,20

66.031,20

185

Muncii FN, CF 2902 Sânicolaul Mic,  CF 1013 Sânicolaul

Mic

3600319

mp

1.553

1.553

0

183,42

284.851,26

284.851,26

186

Muncii FN, CF348412 CF nr.1013 Sânicolaul Mic,   top.

1412-1417/1/2/9-14/1/2

3600320

mp

5.000

5.000

0

183,42

917.100,00

917.100,00

187

Muncii FN, CF 348066, CF Sânicolaul Mic, top.1412-1417/1/2/9-14/1/1

3600321

mp

12.000

12.000

0

183,42

2.201.040,00

2.201.040,00

188

Muncii FN, CF 348193, (CF vechi nr.1013 Sânicolaul Mic), top. 1412-1417/1/2/9-14/1/3/1

3600322

mp

4.221

4.221

0

183,42

774.215,82

774.215,82

189

Munteniei nr.18, CF 315432, CF nr.10791 Arad, top.3979/a.1.a.2.a.1.b.5.b/133

3600323

mp

1.100

1.100

0

275,13

302.643,00

302.643,00

190

Nelu Aristide Dragomir nr.6-8 CF 39751 Arad, top.72/a-b/2/2/1 /2 și   top. 72/a-b/2/2/1 /3

3600324

mp

11

11

0

366,84

4.035,24

4.035,24

191

Nilolae Lenau FN, CF 301649, (CF 6527 Aradul Nou), nr. top. 4513, intravilan

3600325

mp

986

986

0

137,57

135.639,09

135.639,09

192

Ogorului nr. 40/A CF nr.5 Aradul Nou, top.4327/1/64/5/1; top. 4327/1/64/5/2

3600326

mp

576

576

0

183,42

105.649,92

105.649,92

193

Oituz nr. 47 CF 317646, CF. nr. 40393 Arad top.2882/1

3600327

mp

536

536

0

320,99

172.047,96

172.047,96

194

Oituz nr.47B CF nr. 316690 (CF vechi nr. 53687) Arad, top. 2882/2/1/2

3600328

mp

303

303

0

320,99

97.258,46

97.258,46

195

Oituz nr. 47A CF nr. 301227 Arad, top. 2882/2/1/1

3600329

mp

303

303

0

320,99

97.258,46

97.258,46

TOTAL

132.173,81

132.173,81

35.495.589,48

35.495.589,48

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITĂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

132.173,81

132.173,81

35.495.589,48

35.495.589,48

196

Oituz nr.7, CF 300687, CF vechi nr.3930 Arad, top.3052

3600330

mp

218

218

0

320,99

69.974,73

69.974,73

197

Onisifor Ghibu nr.8 CF nr.54608 Arad, top.146/a/2/1/2

3600331

mp

157

157

0

275,13

43.195,41

43.195,41

198

Orfeu nr.5 CF 320184 (CF vechi 69 Bujac), top. 1/c.1.a.1.4.a.1.b/24- Bujac

3600332

mp

855

855

0

229,28

196.030,13

196.030,13

199

Orizont nr.14 CF 47 Bujac,top. 1/c.1.a.1.4.a.1.b/743/3/1;

1/c.1.a.1.4.a.1.b/743/1/1

3600333

mp

252

252

0

137,57

34.666,38

34.666,38

200

Ostașului nr. 1a  CF Aradul Nou, top.1911-1912/b.17/2

3600334

mp

720

720

0

183,42

132.062,40

132.062,40

201

Ostașului nr.1 CF Aradul Nou, top.1911-1912/b.17/1

3600335

mp

720

720

0

183,42

132.062,40

132.062,40

202

Ostașului nr.16a CF 3839 Aradul Nou,  top. 1911-1912/b.57/3

3600336

mp

220

220

0

183,42

40.352,40

40.352,40

203

Paltinului nr.13, CF 342265, top. 8178/3926/2

3600337

mp

209

209

0

275,13

57.502,17

57.502,17

204

Pașcani nr.5, CF vechi nr.1253 Sânicolaul Mic,top. 1412-1417/33/1/2

3600338

mp

1.440

1.440

0

137,57

198.093,60

198.093,60

205

Pașcani nr.58, CF 302151, (CF vechi nr. 1302 Sânicolaul Mic), top. 1412-1417/1/2/88

3600339

mp

1.440

1.440

0

137,57

198.093,60

198.093,60

206

Patria nr. 16, CF 304929, (CF vechi 53014 Arad), top. 1413/12/a, intravilan

3600340

mp

342

342

0

366,84

125.459,28

125.459,28

207

Pădurii nr.119, CF 348063, top. 2488/b.1/1

3600341

mp

121

121

0

275,13

33.290,73

33.290,73

208

Păpădiei nr.21b CF nr.18096 Arad, top.

8551/4547/8295/b/3/36/a/47/1; 8551/4547/8295/b/3/36/a/47/2

3600342

mp

369

369

0

229,28

84.602,48

84.602,48

209

Peneș Curcanul, CF 353666 CF vechi nr.39751 Arad, top.67-70/a-b/5/1

3600343

mp

97

97

0

366,84

35.583,48

35.583,48

210

Peneș Curcanul nr.2-4 , CF 304811, CF nr. vechi 53528 Arad, top. 67-70/a-b/6

3600344

mp

130

130

0

366,84

47.689,20

47.689,20

211

Peneș Curcanul nr.2-4, CF 344965, CF vechi 39751 Arad, top. 67-70/a-b/4/2

3600345

mp

13

13

0

366,84

4.768,92

4.768,92

TOTAL

139.476,81

139.476,81

4.035,27

36.929.016,78

36.929.016,78

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITĂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache

Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

139.476,81

139.476,81

4.035,27

36.929.016,78

36.929.016,78

212

Pescarilor FN, CF 311927, (CF vechi 14660 Micalaca), top.

1810/1.b.2.a.1.1/2/1/2, intravilan

3600346

mp

7.794

7.794

0

137,57

1.072.181,61

1.072.181,61

213

Pescăruș nr.42A/str. Petru Maior nr. 24, CF 345762, CF 106

Sânicolaul Mic, top.246-247/2

3600347

mp

1.339

1.339

0

137,57

184.199,54

184.199,54

214

Petru Maior nr.2/4   CF 1517 Bujac, top. 1/c.1.a.1.4.a.1.a/34

3600348

mp

521

521

0

229,28

119.452,28

119.452,28

215

Petru Rareș nr.129  CF nr. 44724 Arad, top. 4168/b/2; 4163/2;

4164/2; 4165/2; 4166/2; 4167/2; 4168/a/2

3600349

mp

30.000

30.000

0

366,84

11.005.200,00

11.005.200,00

216

Petuniei nr.2 CF 5174 Aradul Nou  top. 4327/1.140.1/103

3600350

mp

250

250

0

183,42

45.855,00

45.855,00

217

Piața Gării Zona bl.A CF 23299 Arad,   top. 12-15.20-25/a.1/1-

2.26/1 -2-27/a/b-28/a/1 /2-28/a/2/a-28/a/2/b/3-9-11 /1 -2-8/a/2-7/a/8/b-29/b/2/3/3/2

3600351

mp

24

24

0

825,39

19.809,36

19.809,36

218

Piața Mihai Viteazul, CF 305030-C1-U6, CF vechi 57591 Arad, top.271/26/1/1-271/26/2/2/2/1/IV

3600352

mp

20

20

0

687,83

13.756,50

13.756,50

219

Piața Mihai Viteazul, CF 305030, CF vechi 57591 Arad

3600353

mp

119

119

0

687,83

81.851,18

81.851,18

220

Piața Mihai Viteazul, CF 305030-C1-U4, CF nr. vechi 57591 Arad, top.271 /26/1/1 -271 /26/2/2/2/1 /III

3600354

mp

23

23

0

687,83

15.819,98

15.819,98

221

Piața Soarelui, CF 331483, (CF vechi 4072 Micalaca), top. 2969/662/73/1/1/1/1/1/1/1/2

3600355

mp

93

93

0

229,28

21.322,58

21.322,58

222

Piața Solară (Vrancei nr.53) CF 15103 Micalaca  nr.top. 237-

238/b/2/2 și nr. top. 851/2

3600356

mp

411

411

0

229,28

94.232,03

94.232,03

223

Piața Veche nr.16, CF 312723, (CF vechi 55416 Arad), top.1296/b/2

3600357

mp

108

108

0

366,84

39.618,72

39.618,72

224

Piersicilor nr.12 CF 5878 Aradul Nou, top. 4314/1/2/74/11

3600358

mp

248

248

0

183,42

45.488,16

45.488,16

TOTAL

180.426,81

180.426,81

49.687.803,69

49.687.803,69

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache

Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

180.426,81

180.426,81

49.687.803,69

49.687.803,69

225

Piersicilor nr.16, CF 348659, CF nr vechi 15 Aradul Nou, top.4314/1/2/74/16/2

3600359

mp

127

127

0

183,42

23.294,34

23.294,34

226

Piersicilor nr.16, CF 348658,CF nr. 15 Aradul Nou, top.4314/1/2/74/16/1

3600360

mp

74

74

0

183,42

13.573,08

13.573,08

227

Podgoriei nr.1   CF Micalaca, top.631-632/a/2

3600361

mp

604

604

0

229,28

138.482,10

138.482,10

228

Podgoriei nr.2/2 CF nr.3548 Micalaca top. 3085-6/2635-7/662/20

3600362

mp

464

464

0

229,28

106.383,60

106.383,60

229

Poetului nr.13CF 23790 Arad, 3925/34/2/1

3600363

mp

151

151

0

275,13

41.544,63

41.544,63

230

Poetului nr.15-17 CF 23790 Arad,  top. 3925/33/2/1;

3925/32/2/1

3600364

mp

280

280

0

275,13

77.036,40

77.036,40

231

Poetului nr.15-17 CF 23790 Arad, top. 3925/33/2/2/1

3600365

mp

194

194

0

275,13

53.375,22

53.375,22

232

Poetului nr.20, CF 348716, CF vechi 28848 Arad, top.3979/a.1.a.2.a.1.b.5.a/53/2/2

3600366

mp

61

61

0

275,13

16.782,93

16.782,93

233

Poetului nr.27, CF 326524, CF vechi 54524, Arad, top.3924/34/2/1

3600367

mp

112

112

0

275,13

30.814,56

30.814,56

234

Calea Aurel Vlaicu nr. 270

3600368

mp

12.345

12.345

0

275,13

3.396.479,85

3.396.479,85

235

Posada nr. 3, CF nr. 327429, top. 30-32/1/2

3600369

mp

284

284

0

366,84

104.182,56

104.182,56

236

Posada nr. 5, CF 303242, (CF vechi 77315 Aradul Nou), top.30-32/2, Calea Timișorii, nr. 20/1

3600370

mp

440

440

0

366,84

161.409,60

161.409,60

237

Posada nr. 7, CF 348539, CF 6027 Aradul Nou, top.30-32/3

3600371

mp

472

472

0

366,84

173.148,48

173.148,48

238

Posada nr. 9, CF 346614, CF vechi 6032 Aradul Nou, top.

30-32/4, Calea Timișorii, nr. 20/3

3600372

mp

436

436

0

366,84

159.942,24

159.942,24

239

Posada nr.11, Calea Timisorii, nr.20/4, CF 341458,CF 6126- Aradul Nou, top. 30-32/5

3600373

mp

240

240

0

366,84

88.041,60

88.041,60

TOTAL

196.710,81

196.710,81

54.272.294,88

54.272.294,88

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

196.710,81

196.710,81

54.272.294,88

54.272.294,88

240

Posada nr.82, CF 313904, CF vechi 15 Aradul Nou,top. 4314/1/2/75/20/2

3600374

mp

81

81

0

366,84

29.714,04

29.714,04

241

Primaverii nr.3   CF 309799 nr.cad.309799

3600375

mp

562

562

0

183,42

103.082,04

103.082,04

242

Prislop nr.14 CF 2078 MUREȘEL, nr.top. 352-353/c/148-159/8/1

3600376

mp

76

76

0

183,42

13.939,92

13.939,92

243

Prometeu nr. 8 , CF 322062, CF 2688 Bujac, top.1/c.1.a.1.4.a.1.b/2-11/6

3600377

mp

840

840

0

229,28

192.591,00

192.591,00

244

Prometeu nr.10, CF 344522, CF nr. vechi 1979 Bujac, top.1/c.1.a.1.4.a.1.b/2-11/7

3600378

mp

700

700

0

229,28

160.492,50

160.492,50

245

Prometeu nr.12, CF 347411, CF nr. vechi 1979 Bujac,

top.1/c.1.a.1.4.a.1b/2-11/8

3600379

mp

700

700

0

229,28

160.492,50

160.492,50

246

Prometeu nr.14, CF 342681, CF vechi 1979 - Bujac, top.

1/c.1.a.1.4.a.1.b/2-11/9/1

3600380

mp

200

200

0

229,28

45.855,00

45.855,00

247

Prutului nr.42  top. 2524/662.a.1/b

3600381

mp

360

360

0

229,28

82.539,00

82.539,00

248

Radu Negru nr.1  CF nr. 5042 Arad,top. 4878/3/48/8

3600382

mp

456

456

0

137,57

62.729,64

62.729,64

249

Radu Negru nr.2, CF 325694, (CF 52380 Arad) , top.4873/3/48/24

3600383

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

250

Radu Negru nr.3, CF 342534, CF vechi 53058, nr.top 4878/3/48/7

3600384

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

251

Rahovei nr.38 CF 320476, CF vechi 18773 Arad,  top.

4436/a/4/b/2/b/2/a/2/5;   CF 18773 Arad, top.

4436/a/4/b/2/b/2/b/1/2/1; CF 28891 Arad, top.

4436/a/4/b/2/b/2/b/2/b/1/2/2

3600385

mp

464

464

0

275,13

127.660,32

127.660,32

252

Războieni nr.28-34, CF 302242, nr. top. 3979/b/2/5/6/2

3600386

mp

1.790

1.790

0

275,13

492.482,70

492.482,70

253

Revoluției nr. 5-7, CF 342150, CF nr. vechi 40017 Arad top. 64/1; 65/b.1.a.1/1

3600387

mp

532

532

0

825,39

439.107,48

439.107,48

TOTAL

204.673,81

204.673,81

56.348.334,15

0,00

0,00

56.348.334,15

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

204.673,81

204.673,81

56.348.334,15

56.348.334,15

254

Revoluției nr. 5-7 CF nr.341081, CF vechi 53509, top.

65/b. 1.a.1 /265/b.2/1 -2/1 /1 /165/b.2/1 -2/1 /1 /265/b.2/1 -2/3

3600388

mp

613,00

613,00

0,00

825,39

505.964,07

505.964,07

255

Revoluției nr. 9, bl.1 CF nr.23299 Arad, top.220/a

3600389

mp

231,00

231,00

0,00

825,39

190.665,09

190.665,09

256

Revoluției nr.35CF 23299 Arad, top. 234/1,235/a, 8553/237/a.1.8553/237/a.2.a.238/a/1 /1 /1 /1 /2

3600390

mp

10,00

10,00

0,00

825,39

8.253,90

8.253,90

257

Revoluției nr.49-53   top. 234/1; 235/a; 8553/237/a.1;

8553/237/a.2.a; 238/a.1/1/1/1/2

3600391

mp

177

177

0

825,39

146.094,03

146.094,03

258

Revoluției nr.49-53/a, CF 305036, (CF vechi nr. 52615), top.234/1:235/a:8553/237/a.1:8553/237/a.2.a:238/a.1/1/2, intravilan

3600392

mp

108

108

0

825,39

89.142,12

89.142,12

259

Revoluției Zona BL.26 , CF 350853, CF nr. vechi 222 Arad,top. 275-295/a/a/1/1/1/2

3600394

mp

20

20

0

825,39

16.507,80

16.507,80

260

Revoluției, Pța Gării bl.A CF nr. 318641 Arad,nr cad. Cc7324

3600395

mp

44

44

0

825,39

36.317,16

36.317,16

261

Roșiori nr.4, CF 347671, CF vechi nr.18606 Arad,

NR.TOP.3933/14

3600396

mp

435

435

0

275,13

119.681,55

119.681,55

262

Rozelor nr.32, CF 301366, (CF vechi 13692 Arad),nr.top.

4437/a.71.a.1/b/84

3600397

mp

633

633

0

229,28

145.131,08

145.131,08

263

Rozelor nr.98 CF nr.24506 Arad 4437/A.71 .A.1.B/118/3/2

3600398

mp

212

212

0

229,28

48.606,30

48.606,30

264

Salontei nr.14, CF 344675, CF nr. vechi 9827 TOP 6766/3986/51

3600399

mp

648

648

0

275,13

178.284,24

178.284,24

TOTAL

207.804,81

207.804,81

57.832.981,49

57.832.981,49

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Factice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

207.804,81

207.804,81

57.832.981,49

57.832.981,49

265

Semenicului nr.19, CF 348656, CF nr. vechi 2447 Aradul Nou, top. 1435-1436/b

3600400

mp

266

266

0

183,42

48.789,72

48.789,72

266

Soarelui nr.9, CF 305399, (CF vechi 56903 Arad), TOP 1238/B/1/1

3600401

mp

257

257

0

825,39

212.125,23

212.125,23

267

Socului nr.50CF nr. 52666 TOP 7318/6684

3600402

mp

360

360

0

114,64

41.269,50

41.269,50

268

Soseaua Campurilor FN, CF 338079 , (CF sporadic 319522) TOP. 4878/3/1/4

3600403

mp

5.640

5.640

0

137,57

775.866,60

775.866,60

269

Spătaru Preda FNCF nr.5042 TOP. 4878/3/48/112/1

3600404

mp

198

198

0

137,57

27.237,87

27.237,87

270

Spătaru Preda nr. 1/A, CF 314438, (CF vechi nr.53957) ARAD TOP. 4878/3/48/112/1/1/1/2/1

3600405

mp

544

544

0

137,57

74.835,36

74.835,36

271

Spătaru Preda nr. 1 b CF 55942 Arad, TOP.

4878/3/48/112/1/1/1/2/2/2, 4878/48/112/1/1/1/1/1/1/1/2

3600406

mp

500

500

0

137,57

68.782,50

68.782,50

272

Spătaru Preda nr. 1c CF 55943 Arad,  top.

4878/3/48/112/1/1/1/2/2/3; 4878/3/48/112/1/1/1/1/1/1/1/3

3600407

mp

500

500

0

137,57

68.782,50

68.782,50

273

Spătaru Preda nr. 1d CF 55944 Arad,top.

4878/3/48/112/1/1/1/2/2/4; 4878/3/48/112/1/1/1/1/1/1/1/4

3600408

mp

500

500

0

137,57

68.782,50

68.782,50

274

Spătaru Preda nr. 2, CF 347679, (CF vechi nr. 52157 Arad), top. 4878/3/48/23

3600409

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

275

Spătaru Preda nr. 4, CF 346621, CF nr. 5042 Arad, top. 4878/3/48/21

3600410

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

276

Spătaru Preda nr. 6, CF 333361, CF vechi nr. 5042 Arad, top. 4878/3/48/21

3600411

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

277

Spătaru Preda nr. 68, CF 301972, (CF vechi nr. 52544 Arad), top. 4878/3/48/110, intravilan

3600412

mp

547

547

0

137,57

75.248,06

75.248,06

278

Spătaru Preda nr. 8, CF 318792, CF nr. vechi5042 Arad,top. 4878/3/48/20

3600413

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

TOTAL

219.520,81

219.520,81

59.625.407,58

59.625.407,58

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

219.520,81

219.520,81

59.625.407,58

59.625.407,58

279

Spătaru Preda nr.16, CF 310664, (CF vechi nr. 5042 Arad), top. 4878/3/48/27

3600414

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

280

Spătaru Preda nr.18, CF 348067, (CF vechi 52594), TOP 4878/3/48/28

3600415

mp

601

601

0

137,57

82.676,57

82.676,57

281

Spătaru Preda nr.60 CF nr.5042 Arad, top. 4878/3/48/98

3600416

mp

540

540

0

137,57

74.285,10

74.285,10

282

Spătaru Preda nr.62, CF 304343, CF vechi nr. 5042 Arad, top. 4878/3/97

3600417

mp

540

540

0

137,57

74.285,10

74.285,10

283

Spătaru Preda nr.64 CF nr.5042 Arad, top. 4878/3/96

3600418

mp

540

540

0

137,57

74.285,10

74.285,10

284

Splaiul Mureșului FN, CF 305648, top. 1413/1-1413/3/8569/140

3600419

mp

1.511

1.511

0

183,42

277.147,62

277.147,62

285

Sportului nr.24, CF 343751, top. 1/c.1.a.1.4.a.1.b/492/2

3600420

mp

536

536

0

229,28

122.891,40

122.891,40

286

Sportului nr.24/ACF 6127 Aradul Nou, top.1/c.1.a.1.4.a.1.b/492/1

3600421

mp

533

533

0

229,28

122.203,58

122.203,58

287

Stan Dragu FN  CF 6127 Aradul Nou, top. 4509/10

3600422

mp

72

72

0

183,42

13.206,24

13.206,24

288

Stan Dragu nr. 29B, CF 348657,CF vechi nr.6127 Aradul Nou top. 4509/7

3600423

mp

80

80

0

183,42

14.673,60

14.673,60

289

Stan Dragu nr.31a, CF 332974, CF Aradul-Nou, top.1911-12/b.71-72/2

3600424

mp

932

932

0

183,42

170.947,44

170.947,44

290

Stan Dragu nr.39, CF 327411, CF vechi 3856 ARADUL NOU top. 1911-1912/b.75

3600425

mp

1.439

1.439

0

183,42

263.941,38

263.941,38

291

str. II nr. 16 Aradul Nou, CF 307296, CF vechi 66138 TOP 316.2460/77-79/1

3600426

mp

103

103

0

183,42

18.892,26

18.892,26

292

str. VIII nr. 47 Aradul Nou, CF 321652, CF vechi 3248 ARADUL NOU TOP. 4327/1/140/41/6 TOP.

4327/1/140/42/2

3600427

mp

250

250

0

183,42

45.855,00

45.855,00

TOTAL

227.798,81

227.798,81

61.063.374,53

61.063.374,53

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache

Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

227.798,81

227.798,81

61.063.374,53

61.063.374,53

293

Stupilor nr 14 - Brezoianu FN, CF 348382 (CF vechi

54030) Top. 3979/A.1.A.2.A.1.B.5.A/32/2/1

3600428

mp

24

24

0

275,13

6.603,12

6.603,12

294

Stupilor nr.14  CF 28848 TOP

3979/A.1.A.2.A.1.B.5.A/32/2/2

3600429

mp

55

55

0

275,13

15.132,15

15.132,15

295

Subcetate, CF 304366, CF vechi nr.193 MUREȘEL TOP 385/169/etc/c/2/2

3600430

mp

16.373

16.373

0

343,91

5.630.879,36

5.630.879,36

296

Șezătorii nr.13, CF 308724, (CF vechi 52564), top. 7219/6684

3600431

mp

1.101

1.101

0

114,64

126.215,89

126.215,89

297

Ștefan cel Mare FN, CF 331123, CF vechi nr. 6420 TOP 4332/1-10/1/2 CF 5450 TOP 4332/1-10/1/3

3600432

mp

40

40

0

275,13

11.005,20

11.005,20

298

Ștefan cel Mare nr. 1  CF5516 TOP 743

3600433

mp

1.144

1.144

0

275,13

314.748,72

314.748,72

299

Ștefan cel Mare nr. 13A, CF 309143, CF nr.4245 TOP 734-735/2/2

3600434

mp

776

776

0

275,13

213.500,88

213.500,88

300

Ștefan cel Mare nr.13B, ap.1, CF 313283 (CF vechi 5855

Aradul Nou)   top. 734-735/2/3/I

3600435

mp

389

389

0

275,13

107.025,57

107.025,57

301

Ștefan cel Mare nr.13B, ap.2 CF 313283( CF vechi Aradul Nou) top. 734-735/2/3/2

3600436

mp

388

388

275,13

106.750,44

106.750,44

302

Ștefan Luchian nr.2 CF ARAD TOP. 3909/15/4/2 TOP 3909/16/2/2

3600437

mp

70

70

0

298,06

20.864,03

20.864,03

303

Theodor Păcăteanu nr.71  CF 675 SÂNICOLAU MIC

TOP 499-500/B

3600439

mp

83

83

0

137,57

11.417,90

11.417,90

304

Tocilescu nr.10, CF 314265, (CF vechi 15064 ARAD), top. 4160/B.64

3600440

mp

663

663

0

229,28

152.009,33

152.009,33

305

Toth Sandor FN TOP 1413/28/1

3600441

mp

10

10

0

687,83

6.878,25

6.878,25

306

Trenului nr.64, CF 348662, CF vechi nr. 11593 Arad,

top.4437/a.71.a.1.a.87/2

3600442

mp

384

384

0

229,28

88.041,60

88.041,60

TOTAL

249.298,81

249.298,81

67.874.446,95

67.874.446,95

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

249.298,81

249.298,81

67.874.446,95

67.874.446,95

307

Tulnic nr.35, CF 326475, CF vechi nr. 1013 SN TOP 684-686/1/2/45/1

3600443

mp

223

223

0

137,57

30.678,11

30.678,11

308

Turdei nr.13A, CF nr. 302863, top.

3979/a.1.a.2.b.5.b/98/4

3600444

mp

478

478

0

275,13

131.512,14

131.512,14

309

Turdei nr.13B, CF 321649, top. 3979/a.1.a.2.b.5.b/9813;

3979/a.1.a.2.b.5.b/100/3

3600445

mp

478

478

0

275,13

131.512,14

131.512,14

310

Turdei nr.13, CF 321761, top. 3979/a.1.a.2.b.5.b/9813;

3979/a.1.a.2.b.5.b/99/3

3600446

mp

532

532

0

275,13

146.369,16

146.369,16

311

Țepeș Vodă nr.5 CF 310780 top. 8197/3926/2

3600447

mp

100

100

0

275,13

27.513,00

27.513,00

312

Vârful cu Dor nr.12, ap.2, CF 300514, CF vechi 58195

Arad, top.800/B/2/A/1/B/2

3600448

mp

10

10

0

366,84

3.668,40

3.668,40

313

Vărădiei nr.14, CF 304919, (CF vechi 17394) ARAD TOP.

8551/4547/8295/B.3.36/A/33, intravilan

3600450

mp

726

726

0

229,28

166.453,65

166.453,65

314

Victor Hugo nr.17CF nr. ARAD TOP. 3925/37/2/1/2

3600451

mp

25

25

0

275,13

6.878,25

6.878,25

315

Voinicilor FN, CF nr. 301230, CF vechi 647 micălaca top. 2241/662/b/1/1/5/1/1/1/1/2

3600452

mp

1.200

1.200

0

229,28

275.130,00

275.130,00

316

Vrabiei nr.4, CF 309986, (CF vechi nr.18037 Arad), top. 3106/1/40

3600453

mp

1.077

1.077

0

275,13

296.315,01

296.315,01

317

Zambilelor nr.13, CF 321788 ARAD, (CF Vechi 52953) Top. 3771-3772/14/1

3600454

mp

248

248

0

206,35

51.174,18

51.174,18

318

Zambilelor nr.25 CF4874 ARAD TOP. 3771-3772/8

3600455

mp

248

248

0

206,35

51.174,18

51.174,18

319

Ecaterina Teodoroiu nr.2 CF. 341649 Arad nr.top. 1099/2

3600482

mp

39

39

0

687,83

26.825,18

26.825,18

320

Calea Bodrogului FN CF vechi 70541 Arad, CF 312076 Arad, top. 8631

3600456

mp

28

28

0

82,54

2.311,09

2.311,09

TOTAL

254.710,81

254.710,81

69.221.961,44

69.221.961,44

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Factice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

254.710,81

254.710,81

69.221.961,44

69.221.961,44

321

Calea Timișorii, FN, CF 345835, (CF nr vechi 79302 Aradul Nou), top. 622/627/1872/1874, cad. 14971

3600457

mp

1.540

1.540

0

366,84

564.933,60

564.933,60

322

Calea Timișorii FN, CF 310026, (CF nr. vechi 6602 Aradul Nou),top. 4514, Cad.7836, intravilan

3600458

mp

125

125

0

366,84

45.855,00

45.855,00

323

Câmpurilor nr. 7, CF 3486611, (CF vechi 5212 Arad), top. 4873/3/48/12/1/2

3600459

mp

257

257

0

137,57

35.354,21

35.354,21

324

Corneliu Coposu FN, Str. Miron Costin, CF Arad, top.8600/1/1/1/2; top.8600/1/1/3, top.8600/1/1/14, top.8600/1/1/15 + HCLMA nr.77/2007 act adiț.1/2007

3600460

mp

1.350

1.350

0

825,39

1.114.276,50

1.114.276,50

325

Corneliu Coposu nr. 24C, CF 301872, (CF vechi nr.66187 Arad), top.8603/3, cadastral vechi 11244, intravilan

3600461

mp

528

528

0

687,83

363.171,60

363.171,60

326

Iuliu Maniu FN, CF 322448, (CF vechi 43297), top. 184/a-d/1-2/2, intravilan

3600462

mp

1.050

1.050

0

687,83

722.216,25

722.216,25

327

Octav Băncilă nr.22CF nr.4874 Arad, top.7062/3873/a/17/1

3600464

mp

47

47

0

366,84

17.241,48

17.241,48

328

Piața Heim Domokoș FN top.cad-5236/1/2

3600465

mp

180

180

0

366,84

66.031,20

66.031,20

329

Radu Negru nr.2a , CF 345732, (CF vechi nr. 5042 Arad), top. 4873/3/48/12/1/1

3600466

mp

256

256

0

137,57

35.216,64

35.216,64

330

Tribunul Corcheș FN, CF nr. vechi 1013 Sânicolaul Mic,

top.3979/a.1.a.2.a.1.b.5.c.2.d/2/1,

top.3979/a.1.a.2.a.1.b.5.c.1.b/69/3,

top.3979/a.1.a.2.a.1.b.5.c.2.c/2/3

3600467

mp

394

394

0

137,57

54.200,61

54.200,61

331

Voinicilor nr.32 CF nr.18037 Arad,  top. 3106/1/40

3600468

mp

326

326

0

229,28

74.743,65

74.743,65

332

Calea Bodrogului nr.64 CF 334235

3600469

mp

5.055

5.055

0

82,54

417.234,65

417.234,65

333

Zona industrială Vest  CF nr. 353541 Arad

3600470

mp

1.887

1.887

0

114,64

216.320,96

216.320,96

TOTAL

267.705,81

267.705,81

72.948.757,78

72.948.757,78

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITÂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Factice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

267.705,81

267.705,81

72.948.757,78

72.948.757,78

334

Zona industrială Vest  CF nr. 330144 Arad

3600471

mp

15

15

0

114,64

1.719,56

1.719,56

335

Octav Băncilă nr. 24, CF 315245, (nr. CF vechi 4874), nr. top. 7062/3873/a/17/5

3600472

mp

59

59

0

366,84

21.643,56

21.643,56

336

6 Vânători CF. 40354 Arad, top.4711/b.2; 4712/a.2; 4712/b.2;4713/4; 4713/3; 4714/a.2; 4714/b.2; 4715/b; 4716/3; 4717/3; 4718/3; 4719/3; 4720/3; 4721/3; 4722/3; 4724/3; 4725/a.3; 4725/b/3; 4711/a.3; 4712/a.1/3;

4712/b.1/3; 4714/a.

3600473

mp

128.890

128.890

0

114,64

14.775.627,38

14.775.627,38

337

Miron Costin FN  CF 65339 Arad,top. 8600/1/1/1/1/2

3600475

mp

600

600

0

366,84

220.104,00

220.104,00

338

Miron Costin FN CF 346754 , (CF nr. vechi 65339) top. 8600/1/1/1/1/2

3600476

mp

670

670

0

366,84

245.782,80

245.782,80

339

Petru Rareș nr. 1-3 CF Arad, top. 3979/a/2/b/1/b/3947-28/a; 3947/15/3/1 și top. 3979/a/2/b/1/b/3947-28/a;

3947/15/3/2

3600477

mp

990

990

0

366,84

363.171,60

363.171,60

340

loan Rusu Șirianu nr.6 CF vechi 57778, CF 313881 Arad, top.1044:1048/4/1/2

3600478

mp

126

126

0

366,84

46.221,84

46.221,84

341

loan Rusu Șirianu nr.6 CF Arad, top. 1044:1048/4/1/3

3600479

mp

239

239

0

366,84

87.674,76

87.674,76

342

Calea Victoriei nr. 33 nr.cad. 331910

3600481

mp

7

7

0

366,84

2.567,88

2.567,88

343

P-ta Mihai Viteazul, CF 307976, (nr. CF vechi 51384), nr. top. 271/26/1/2

3600480

mp

313

313

0

687,83

215.289,23

215.289,23

344

Zambilelor nr.7 CF nr. 340701 Arad

3600483

3600484

3600485

mp

99

99

0

206,35

20.428,40

20.428,40

345

Clopotului FN CF nr. 341109 Arad

mp

223

223

0

137,57

30.677,00

30.677,00

346

Lenau nr.2 CF nr. 331837 Arad nr.top. 684-686/1.a.1.1/3-46/6 - Sânicolaul Mic

mp

93

93

0

137,57

12.793,55

12.793,55

TOTAL

400.029,81

400.029,81

88.992.459,33

88.992.459,33

Unitatea PRIMARIA ARAD

LISTĂ DE INVENTARIERE DOMENIUL PRIVAT CONCESIUNI L1                     Data ...31.12.2019...

Gestiunea PRIMARIA ARAD

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau numărul de inventar

U/M

CANTITĂȚ

I

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

DEPRECIERE

Stocuri

Diferențe

VALOAREA

Diferențe

Valoare a

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache

Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

REPORT

3600486

3600487

400.029,81

400.029,81

88.992.459,33

88.992.459,33

347

Lacului FN CF nr. 331277 Arad nr.top. 286/a/2/2

mp

157

157

0

687,83

107.988,53

107.988,53

348

Lenau nr.2 CF nr. 341708 Arad nr.top. 341708

mp

538

538

0

137,57

74.009,97

74.009,97

349

Gheorghe Sion nr. 10, CF nr.219 Mureșel   top. 352-

353/a/1/4

3600253

mp

463

463

0

320,99

148.616,06

148.616,06

350

Gheorghe Sion nr.12, CF 321499 top. 352-353/a/1/4

3600256

mp

464

464

0

320,99

148.937,04

148.937,04

351

Str. Clopotului, nr. 151

3600488

3600489

1747

1747

137,57

240.326,06

240.326,06

352

Str. Tarafului, top. 684-686/1 .a.1.1.2.2.1.2/1/20;684-686/1 .a.1.1.2.2.1.2/1/21 ;684-686/1 .a.1.1.2.2.1.2/1/22; 684-686/1 .a.1.1.2.2.1.2/1/23 H.269/2016

1977

1977

137,57

271.966,01

271.966,01

TOTAL

405.375,81

405.375,81

1.742,52

89.984.302,98

89.984.302,98

TOTAL GENERAL

405.375,81

89.984.302,98

Numele și prenumele

Comisia de inventariere

Gestionar

Contabilitate

Linda Ocenic

Mirela Faur

Mitrache Dan Radu

Serban Dan

Trînc

Alina

Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 140/25.03.2020


Avizat p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 22.815/25.03.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 22.816/M1/25.03.2020,

Ținând seama de listele de inventar aparținând domeniului privat al Municipiului Arad/Statului Român:

lista L1 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri concesionate, Anexa nr. 1, lista L2 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri libere - I, Anexa nr. 2, lista L2/1 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri libere II, Anexa nr. 3, lista L3 - domeniul privat - Statul Român - terenuri concesionate, Anexa nr. 6, lista L4 - terenuri aferente spații comerciale - domeniul privat - Statul Român, Anexa nr. 4, lista L5 - domeniul privat - spații comerciale - Statul Român, Anexa nr. 5, lista L6 - terenuri proprietate Statul Român, Anexa nr. 7,

lista L7 - terenuri proprietate Unității Administrativ Teritoriale Arad, Anexa nr. 8,

lista L8 - terenuri aferente spații comerciale - domeniul privat - Municipiul Arad, Anexa nr. 9, lista L9 - domeniul privat - spații comerciale Statul Român, Anexa nr. 10,

lista - domeniul privat - Orizontului F.N. - Municipiul Arad, Anexa nr. 11,

lista - construcții domeniul privat neamortizabil Zone de Agrement, Anexa nr. 12 dintre care asupra unor bunuri imobile există contracte de concesiune, contracte de folosință gratuită sau contracte de închiriere,

Dispoziția Primarului nr. 2761/30.08.2019 privind constituirea comisiilor de inventariere, Comisia nr. 4,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român, bunuri aflate în administrarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu, conform anexelor nr. 1 - 12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact D. R. M.

Cod:PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 22815/25.03.2020

REFERA T DE APROBARE

,

Având în vedere dispozițiile legale, conform cărora inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative locale.

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român, bunuri aflate în administrarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu, conform anexelor care fac parte integrantă din acest proiect.

P R I M A R,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 22816/M1/25.03.2020

RAPORT

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

  • (1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale se întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuțiile respective, după caz.

  • (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin dispoziția autorității executive a fiecărei unități administrativ-teritoriale.

  • (3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligația de a actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-

teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective.

  • (4) Inventarul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a fiecărei unități administrativ-teritoriale.

  •  Ținând seama de listele de inventar aparținând domeniului privat al Municipiului Arad/Statului Român:

lista L1 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri concesionate, Anexa nr. 1 lista L2 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri libere - I, Anexa nr. 2 lista L2/1 - domeniul privat - Municipiul Arad - terenuri libere II, Anexa nr. 3 lista L3 - domeniul privat - Statul Român - terenuri concesionate, Anexa nr. 6 lista L4 - terenuri aferente spații comerciale - domeniul privat - Statul Român, Anexa nr. 4

lista L5 - domeniul privat - spații comerciale - Statul Român, Anexa nr. 5

lista L6 - terenuri proprietate Statul Român, Anexa nr. 7

lista L7 - terenuri proprietate U.A.T. Arad, Anexa nr. 8

lista L8 - terenuri aferente spații comerciale - domeniul privat - Municipiul Arad, Anexa nr.9

lista L9 - domeniul privat - spații comerciale Statul Român, Anexa nr. 10 lista - domeniul privat - Orizontului F.N. - Municipiul Arad, Anexa nr. 11 lista - construcții domeniul privat neamortizabil Zone de Agrement, Anexa nr. 12 dintre care asupra unor bunuri imobile există contracte de concesiune, contracte de folosință gratuită sau contracte de închiriere

  • •  Dispoziția Primarului nr. 2761/30.08.2019 privind constituirea comisiilor de inventariere,Comisia nr. 4

Propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietate privată a Municipiului Arad conform anexelor nr. 1 - 12 atașate prezentul proiect.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Ec. Linda Ocenic


Cj. Ștefan Szuchanszki

Avizat

Cj. Lăcrimioara Mihale