Hotărârea nr. 157/2020

Hotarirea Nr.157 din 30-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 157 din 30 martie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18889/19.03.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 21487/M1/19.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18889/2020, de adresa nr. 165/10.03.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 301725-C1-U20 Arad și procura autentificată cu nr. 904/2020 la Societatea Profesională Notarială Morariu,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenti din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 23, înscris în CF nr. 301725-C1-U20 Arad, cu nr.top. 396/XXVIII, situat în imobilul din Arad, str. Episcopiei, nr. 2, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00525 - „Palatul Szantay, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 41.000 euro, în suprafață construită de 78 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, baie boxă, cu terenul aferent în proprietate personală.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidentă și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

Oficiul de Cadastru $1 Publicitate imobiliară ARAD 9" Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul

iiiminiiuii

100079768993


XANCP1              extras de carte funciară

.“i'r.'îrr.'irî?                            pentru informare

rrsiTrnvn luoerituț

Carte Funciară Nr. 301725-C1-U20 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:58050

Adresa: Loc. Arad, Str Episcopiei, Nr. 2, Ap. 23, Jud. Arad

Părți comune: teren, intrările principale, scări, instalațiile comune de canalizare, apa si electricitate, pod, jivnita, spălătorie, pivnița, scări, Intrări, scări, scări si coridoare.________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 396/XXVIII

78

-

10/520

100/5194

compus din 1 camera, bucătărie, baie, boxa. Terenul aferent ap. proprietate personala.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

14504 / 23/02/2015

Act Notarial nr. 323, din 23/02/2015 emis de MEMET DIANA ELENA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) SOLOVASTRU ADINA TEREZIA, necăsătorită, bun propriu

C. Partea IILSARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

_______Carte Fundară Nr. 301725-C1-U20 Camuna/Oraș/Munidpiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Arad, Str Episcopiei, Nr. 2, Ap. 23, Jud. Arad

Părți comune: teren, intrările principale, scări, instalațiile comune de canalizare, apa si electricitate, pod, pivnița, spălătorie, pivnița, scări, intrări, scări, scări si coridoare.____________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 396/XXVIII

78

-

10/520

100/5194

compus din 1 camera, bucătărie, baie, boxa. Terenul aferent ap. proprietate personala.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -Online nr.55373/03-03-2020 in suma de 0, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 04-03-2020

Data eliberării,

_}_J__


Asistent Registrator,

EMILIAN MORARIU

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 2 din 2

ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 133/19.03.2020


Avizat p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 18889/19.03.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 21487/M1/19.03.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18889/2020, de adresa nr. 165/10.03.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 301725-C1-U20 Arad și procura autentificată cu nr. 904/2020 la Societatea Profesională Notarială Morariu,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 23, înscris în CF nr. 301725-C1-U20 Arad, cu nr.top. 396/XXVIII, situat în imobilul din Arad, str. Episcopiei, nr. 2, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00525 - „Palatul Szantay, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 41.000 euro, în suprafață construită de 78 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, baie boxă, cu terenul aferent în proprietate personală.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           S E C R E T A R

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact M.F.

PRIMARA MUNICIPIULUI ARAD

Nr.18889/..2020

REFERA T DE APROBARE

Având în vedere solicitarea doamnei Solovastru Adina Terezia, în calitate de proprietar, prin împuternicit Hanaș Adrian Mihai, de exprimare a opțiunii Consiliului Local privind dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr. 23, înscris în CF nr. 301725-C1-U20 Arad, cu nr.top. 396/XXVIII, situat în imobilul din Arad, str. Episcopiei, nr.2, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00525 - „Palatul Szantay, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 41.000 euro, în suprafață construită de 78 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, baie boxă, cu terenul aferent în proprietate personală;

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea acestui imobil.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 21487/M1/19.03.2020

RAPORT referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 23 situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2

Prin adresa nr.18889/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, doamna Solovastru Adina Terezia, în calitate de proprietar, prin împuternicit Hanaș Adrian Mihai conform procurii speciale autentificată cu nr. 904/2020 la Societatea Profesională Notarială Morariu, solicită exprimarea opțiunii Consiliului Local cu privire la dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr.23, înscris în CF nr. 301725-C1-U20 Arad, cu nr.top. 396/XXVIII, situat în imobilul din Arad, str. Episcopiei, nr.2, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00525 - „Palatul Szantay, azi locuințe și spații comerciale”, în suprafață construită de 78 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, baie boxă. Terenul aferent apartamentului este proprietate personală.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8, din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 -Republicată - privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea acestuia, acest drept se transferă autorităților publice locale.

Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Arad, prin adresa nr.165/10.03.2020, a comunicat că nu își va exercita dreptul de preemțiune astfel că acest drept s-a transferat administrației publice locale pentru imobilul precizat mai sus.

Prețul comunicat este de 41.000 euro, rezultând o valoare de 525,64 euro/mp suprafață construită cu teren aferent proprietate personală.

Facem precizarea că Municipiul Arad deține în administrare un număr de 1.357 locuințe fond de stat și 127 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, imobilele sunt proprieatatea Statului Român, urmărite conform legislației în vigoare, acestea necesită lucrări de întreținere, la fațade, acoperiș, etc, lucrări care vor fi plătite din bugetul local corespunzător cotelor deținute în fiecare imobil;

În anul în curs Municipiul Arad are în derulare mai multe lucrări de investiții, lucrări care au avut prevăzut un buget limitat, iar pentru achiziții de imobile nefiind prvăzute sume, se presupune că pentru o eventuală achiziție de imobile, sumele necesare ar trebui diminuate de la alte capitole bugetare.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV,                    ȘEF SERVICIU,

Cj. Ștefan Szuchanszki                          Ec. Linda Ocenic

Avizat juridic,

Cj. Lăcrimioara Mihale