Hotărârea nr. 156/2020

Hotarirea Nr.156 din 30-03-2020 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 156 din 30 martie 2020 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21462/19.03.2020,

Analizând raportul de specialitate înregistrat cu nr. 21464/19.03.2020 al Serviciului Programe Europe de Dezvoltare,

Văzând Hotărârea nr. 571/13.11.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Strategiei de transformare digitală pentru Municipiul Arad,

Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (b) și lit. (e), alin. (4) lit. (e), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente).

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Cristian Mihai TOMOȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Programe Europe de Dezvoltare

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


AVIZAT:

p. SECRETAR GENERAL, Sorin CONTRAȘ


PROIECT

Nr. 134/19.03.2020


H O T Ă R Â R E A nr. din                   2020

privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21462/19.03.2020,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 21464/19.03.2020 al Serviciului Programe Europe,

Văzând Hotărârea nr. 571/13.11.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Strategiei de transformare digitală pentru Municipiul Arad,

Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (b) și lit. (e), alin. (4) lit. (e), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente).

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,


Cod PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 21462 / 19.03.2020

În temeiul prevederilor articolului 136, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 149/2012, propun aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente).

REFERAT DE APROBARE

Municipiul Arad se numără printre cele 15 orașe europene care au participat, la Programul Digital Cities Challenge (Provocarea Orașelor Digitale), susținut de Comisia Europeană și derulat în perioada ianuarie 2018 - iunie 2019.

Proiectul a fost implementat de Municipiul Arad în parteneriat cu cele două universități locale și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad și prin consultarea părților interesate din rândul comunității.

În cadrul proiectului, Municipiul Arad a beneficiat de consultanță din partea unor experți desemnați de Comisia Europeană, cu sprijinul cărora a elaborat „Strategia de transformare digitală pentru Municipiul Arad”, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Arad prin Hotărârea nr. 571/13.11.2019.

În urma succesului înregistrat de Programul Digital Cities Challenge, Comisia Europeană a decis să continue și să dezvolte această inițiativă, printr-un nou program, lansat în luna februarie 2020: Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente), care se concentrează pe implementarea strategiilor de transformare digitală, prin servicii de consultanță personalizate și prin crearea unei comunități de 100 de orașe care vor lucra împreună la rezolvarea provocărilor comune.

În calitate de participant la Programul Digital Cities Chellenge, Municipiul Arad beneficiază de o procedură de selecție simplificată pentru Programul Intelligent Cities Challenge și a fost invitat să transmită o Expresie de interes, însoțită de un raport al implementării Strategiei digitale, până la data de 6 aprilie 2020.

Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri cu următorul obiect: aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente).

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIUL ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Programe Europene de Dezvoltare

Nr. 21464 /19.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 21462/19.03.2020 al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Propunerea privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente).

Justificarea proiectului:

Provocarea Orașelor Digitale / Digital Cities Challenge (DCC) este un program susținut de Comisia Europeană în perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, în cadrul căruia 15 orașe europene, printre care și Aradul, au beneficiat de consultanță de specialitate pentru elaborarea unor strategii de transformare digitală ce vizează creșterea economică și bunăstarea socială. La program au mai participat 20 de orașe-partener și 6 orașe-mentor.

Municipiul Arad a participat la program în parteneriat cu cele două universități locale și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, iar principalul rezultat obținut este „Strategia de transformare digitală pentru Municipiul Arad”, elaborată cu sprijinul unor experți desemnați de Comisia Europeană și prin consultarea părților interesate din rândul comunității. Pentru Arad, implementarea programului a demarat în luna mai 2018, cu prima întâlnire de instruire (Bruxelles, 16 - 17 mai 2018) și s-a încheiat în luna iunie 2019, cu conferința finală în cadrul căreia au fost prezentate strategiile orașelor (Bruxelles, 5 iunie 2019).

Strategiile orașelor participante au fost aprobate de Comisia Europeană și publicate pe site-ul „Digital Cities Challenge” în luna iulie 2019. Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat strategia digitală a Aradului prin Hotărârea nr. 571/13.11.2019.

Provocarea Orașelor Inteligente / Intelligent Cities Challenge (ICC) este un nou program susținut de Comisia Europeană, ce va fi implementat de 100 orașe europene, în perioada 2020 -2023,

După succesul Programului DCC, Comisia Europeană a decis să sprijine în continuare orașele în etapa de implementare a strategiilor digitale și totodată să lărgească rețeaua de colaborare, alocând 7.5 milioane EUR în acest scop.

Succesorul DCC, Provocarea celor 100 de orașe inteligente (ICC) se concentrează pe implementarea și actualizarea strategiilor de transformare digitală, prin servicii de consultanță personalizate, creând, totodată, un cadru de colaborare între orașele europene pentru o dezvoltare inteligentă, ecologică și durabilă. Programul va contribui la punerea în aplicare la nivel local a noilor orientări politice ale UE și va conduce la adoptarea de noi tehnologii și noi modele de afaceri, care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la promovarea de noi oportunități pentru cetățeni.

Dacă Programul DCC s-a concentrat în mod special pe soluții digitale menite să stimuleze mediul de afaceri, ICC va acoperi mai multe domenii de acțiune, dintre care amintim: mobilitate, energie regenerabilă, industrie verde, producție verde, e-guvernare, date deschise, dezvoltarea aptitudinilor și ocuparea forței de muncă, sănătate și siguranță ș.a.

Programul ICC va susține:

  • - consolidarea și extinderea rețelei actuale de orașe (create în cadrul Programului Digital Cities Challenge), pornind de la prioritățile tematice identificate;

  • - alinierea strategiilor orașelor la noile politici și inițiative ale UE, cum ar fi Acordul Ecologic European, noua strategie industrială, strategia AI, Strategia pentru IMM-uri, economia circulară, Economia Socială ș.a.

  • - accelerarea punerii în aplicare a planurilor de acțiune, a investițiilor comune și a colaborării transfrontaliere între orașe (împreună cu mediul de afaceri, mediul academic și cetățenii), pentru a putea beneficia de oportunitățile oferite de viitorul cadrul financiar multianual;

  • - promovarea de noi oportunități pentru cetățenii în tranziția către o industrie mai inteligentă, mai curată și mai ecologică.

Avantajul orașelor care au participat la Programul Digital Cities Challenge este faptul că acestea vor parcurge o procedură de selecție simplificată în cadrul apelului lansat pentru participarea la Programul Intelligent Cities Challenge ICC. Aceste orașe vor completa formularul Expresiei de Interes, care cuprinde și un Raport de progres privind implementarea Strategiei de transformare digitală.

Apelul de proiecte a fost lansat în data de 28 februarie 2020 și este deschis până în 6 aprilie 2020.

Durata de implementare a programului este de 30 de luni, în perioada 2020 - 2023.

Comisia Europeană va finanța direct serviciile de consultanță și participarea la evenimentele / schimburile de experiență organizate în cadrul programului.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

adoptarea unei hotărâri de consiliu cu următorul obiect: participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente).

Director executiv

Șef serviciu Laura Bocancios


Elena Portaru

Viza Serviciului Juridic-Contencios

Nume prenume______________

S emnătura_____________________