Hotărârea nr. 155/2020

Hotarirea Nr.155 din 30-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea
adus la cunoştinţă publică în data de 30-03-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020


ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 155
din 30 martie 2020
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare
a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Arad nr. 568 din 26.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în şedinţă publică extraordinară, în ziua de luni, 30 martie 2020, ora 10,30,
Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi ( 22 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condiţiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire şi se comunică celor interesaţi de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administraţie Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Cristian Mihai TOMOȘ

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 30.03.2020 Cod PMA -S4-02

Anexa la Hotărârea nr. 155/30.03.2020
a Consiliului Local al Municipiului Arad


O R D I N E D E Z I

1. Proiect de hotărâre nr. 134/2020 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente) – inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 133/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2– inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr.140/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român – inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre nr. 52/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 – Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela- iniţiativa primarului
5. Proiect de hotărâre nr. 135/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD– inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre nr. 136/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad – inițiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre nr. 137/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad – inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre nr. 138/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului.
9. Proiect de hotărâre nr. 141/2020 privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019 – inițiativa primarului.
10. Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleşilor locali în misiuni oficiale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Cristian Mihai TOMOȘ
Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 30.03.2020 Cod PMA -S4-02


[ Înapoi ]