Hotărârea nr. 153/2020

Hotarirea Nr.153 din 20-03-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 153

din 20 martie 2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată

de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad exprimată în Referatul de aprobare nr. 20619/16.03.2020,

Analizând raportul nr. 20620 din 16.03.2020 al Direcției Economice - Serviciul Buget,

Ținând cont de adresa nr. 9920 din 16.03.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad,

Văzând prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru situații speciale de Urgență Guvernul României nr.6 din 9 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 11 martie 2020, a pandemiei la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul mai multor țări, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană,

Ținând cont de contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecție pentru personal și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate și luând în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22 - 23 ianuarie 2020, în sensul că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecțiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea și tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor și prevenirea răspândirii continue a infecției,

În aplicarea Hotărârii nr. 1 din 11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând seama de adresa nr. 10530/19.03.2020 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, înregistrată cu nr. 21576/19.03.2020 la Primăria Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 voturi pentru și un consilier nu a participat la vot ( 21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c) și lit. h), art.139 alin. (1), alin.(3) lit. a) art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, conform Anexei 1 și Anexei 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se va comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02


INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

S

6

1

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Ol

2

Secțiunea de Funcționare

-1.077

3

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-1.077

4

Secțiunea de Dezvoltare

1.077

5

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

1.077

6

CHELTUIELILE BUGETULUI

LOCAL

0

7

pe titluri de cheltuieli:

8

fonduri de rezervă

-1.077

9

transferuri între unități ale administrației publice

1.077

10

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

11

Secțiunea de Funcționare

-1.077

12

54.02

Municipiul Arad

fonduri de rezervă

50.04

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

-1.077

13

Seci

lunea de Dezvoltare

1.077

14

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unrtdți ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Seringă automată (15 buc.)

125

15

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Aparat de ventilație mecanică (8 buc.)

857

16

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Monitor funcții vitale terapie intensivă (4 buc.)

70

17

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Videolaringoscop (1 buc.)

25

PRIMAR,

Călin Btbarț


ȘEF SERVICIU, Olimpia Stoica

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020 CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

1

CHELTUIELI BUGET LOCAL

1.077

2

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Seringă automată (15 buc.)

125

3

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Aparat de ventilație mecanică (8 buc.)

857

4

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Monitor funcții vitale terapie intensivă (4 buc.)

70

5

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Compartimentul ATI-COVID): Videolaringoscop (1 buc.)

25

6

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

1.0771

PRIMAR,


Călin Bibarț


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T                A v i z a t

p.SECRETAR GENERAL

Nr. 129 din 16.03.2020         Sorin CONTRAȘ

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată

de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad exprimată în Referatul de aprobare nr. 20619/16.03.2020,

Analizând raportul nr. 20620 din 16.03.2020 al Direcției Economice - Serviciul Buget,

Ținând cont de adresa nr. 9920 din 16.03.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad,

Văzând prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru situații speciale de Urgență Guvernul României nr.6 din 9 martie 2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 11 martie 2020, a pandemiei la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul mai multor țări, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană,

Ținând cont de contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecție pentru personal și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate și luând în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22 - 23 ianuarie 2020, în sensul că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecțiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea și tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor și prevenirea răspândirii continue a infecției,

În aplicarea Hotărârii nr. 1 din 11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c) și lit. h), art.139 alin. (1), alin.(3) lit. a) art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, conform Anexei 1 și Anexei 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se va comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GENERAL

SECRETAR


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 20619/16.03.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin.8, lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2, în susținerea căruia formulez următorul :

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • •  Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • •  Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV2;

 • •  Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad;

 • •  Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.71/19.02.2020;

PROPUN

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 20620/16.03.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • Adresa nr. 9920 /16.03.2020 din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;

 • Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/31.01.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.71/19.02.2020;

 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n ț e:

 • 1)   Se aloca suma de 1.077mii lei la Capitolul 66.02 „Sănătate”, pentru transferurile din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății, conform adresei nr. 9920 /16.03.2020 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;

 • 2)   Se diminuează cu suma de 1.077mii lei, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale din cadrul Capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”.

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica