Hotărârea nr. 152/2020

Hotarirea Nr.152 din 20-03-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire Complex Școlar”, municipiul Arad, str. Cetății FN (Pompei), pe parcela identificată prin C.F. nr. 302260 – Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 152 din 20 martie 2020 privind aprobarea documentației de urbanism

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire Complex Școlar”, municipiul Arad, str. Cetății FN (Pompei), pe parcela identificată prin C.F. nr. 302260 - Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 7912/A5/04.02.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 6297/A5/30.01.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 7897/A5/04.02.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 01/09.01.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 13 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. a), lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: “Construire Complex Școlar”, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Arad,

 • 2. Elaborator: Proiectant SC STACONS SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Paul Dorin P. Crainic, pr. nr. 14/2019,

 • 3. Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este identificată prin CF nr. 302260 - Arad, are categoria de folosință de curți construcții în intravilan, în suprafață de 13.262 mp,

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

2. 1. Funcțiuni propuse prin PUZ

Funcțiuni propuse prin PUZ:

 • - funcțiunea principală: servicii-învățământ

 • - funcțiuni complementare admise: spații verzi și dotări edilitare

Se dorește realizarea unui complex școlar care va fi compus din 2 clădiri principale cu înălțimea de maxim 18 m, spațiu administrativ cu regim de înălțime propus P+1 max. 8 m și sală de sport având înălțimea de maxim 11.00 m, cu funcțiunea de servicii (învățământ), ajutând la creșterea calității zonei prin punerea în funcțiune a unor construcții și amenajări.

2. 2. Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 25%, CUT max= 1,2.

2. 3. Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+4E, H max=18m

2. 4. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

 • - la vest 2 m.

 • - la sud 20 m

 • - la est 10 m

 • - la nord 2 m.

2. 5. Spații verzi:

Suprafața minimă de spațiu verde amenajat va fi de 7.260 mp, reprezentând 55% din suprafața totală a terenului.

2. 6. Parcări:

Numărul de locuri de parcare propuse pe amplasament - 36 locuri.

2. 7. Circulații și accese:

Se propune o cale de acces adiacentă terenului prevăzută cu rigole, trotuare și spații verzi, care se continuă din sensul giratoriu, pe latura sudică a terenului studiat, iar în partea de est se propune o bandă de selecție și o bandă de staționare pe strada Pompei (Cetății).

În interiorul incintei, accesul principal se realizează printr-un drum cu o lățime a carosabilului de 5,50 m, din str. Pompei (Cetății) cu ieșire și acces secundar la drumul propus, în partea de sud a parcelei.

Lucrările proiectate vor respecta, prevederile conținute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 237/29.04.1998.

Accesele organizate pe terenurile aflate în proprietatea privată a inițiatorului PUZ-lui, zona de parcare, spațiu verde, zona de recreere se vor executa prin grija și cheltuiala unor investitori privați/beneficiar din fonduri private

2. 8. Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privați/beneficiarului/din bugetul local/bugetul statului sau alte surse atrase.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiar Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marius SFÂRÂILĂ                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

CAPITOLUL I

MEMORIU DE PREZENTARE

Cadru continut GM 010 / 2000

ISO 9.001

BORDEROU memoriu prezentare

01. INTRODUCERE_____________________

01.01. Date de recunoastere a documentatiei 01.02. Obiectul PUZ 01.03. Surse documentare

02. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

02.01. Evolutia zonei

02.02. Încadrarea în localitate

02.03. Elemente de cadru natural

02.04. Circulatia

02.05. Ocuparea terenurilor

02.06. Echiparea edilitara

02.07. Probleme de mediu

02.08. Optiuni ale populatiei

03. PROPUNERI DE REZOLVARE

URBANISTICA_______________________

03.01. Concluzii ale studiilor de fundamentare

03.02. Prevederi ale PUG

03.03. Valorificarea cadrului natural

03.04. Modernizarea circulatiei

03.05. Zonificarea functionala

03.06. Dezvoltarea echiparii edilitare

03.07. Protectia mediului

03.08. Obiective de utilitate publica

04. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

MEMORIU DE PREZENTARE

01. INTRODUCERE

01.01. Date de recunoaștere

Denumire lucrare

INTOCMIRE P.U.Z. SI R.L.U. AFERENT

- CONSTRUIRE COMPLEX SCOLAR

Amplasament

Beneficiar

Proiectant general

Proiectant de specialitate Numar proiect

jud. ARAD, mun. Arad, str. Cetatii FN (Pompei), C.F. nr. 302260 COMUNITATEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE ARAD S.C. STACONS S.R.L.

arh. CRAINIC Dorin

14/2019

01.02. Obiectul lucrării_______________________________________________________________

Zona care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in partea de sud a municipiului Arad, str. Cetatii FN.(Pompei), adiacent cartierelor Subcetate si Gara Aradul Nou.

Terenul are o suprafata de 13.262 mp, situat in intravilanul municipiului Arad.

Amplasamentul este delimitat de strada Pompei pe latura estica, si canalul Tiganca spre Sud.

Beneficiariul este COMUNITATEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE are drept de superficie asupra terenului înscris in C.F. nr. 302260 Arad.

Conform P.U.D. "Ansamblu rezidential Subcetate” aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 17 /23.01.2001;

Functiunea dominanta a zonei : zona rezidentiala;

Subzona functionala : comert, prestari servicii, invatamant;

Categoria de folosinta: curti constructii;

Functiune propusa: servicii ( invatamant).

Se solicita : CONSTRUIRE COMPLEX SCOLAR.

Prin tema de proiectare au fost solicitate urmatoarele:

 • -  identificarea proprietatilor/ terenurilor din zona studiata

 • -  organizarea retelei stradale, extinderea circulatiilor - carosabil si pietonal, legatura cu drumurile din zona

 • -  organizarea arhitectural-urbanstica, functie de caracteristicile structurii urbane propuse

 • -  modul de utilizare al terenului, stabilire CUT si POT

 • -  dezvoltarea infrastructurii edilitare in corelare cu utilitatile din zona

 • -  se vor rezolva disfunctionalitatile zonei studiate

Se vor analiza si respecta cerintele din Certificatul de urbanism nr. 554 din 02.04.2019 si ale avizului de oportunitate nr.25 /12.07.2019.

S-a parcurs etapa a 2-a P.U.Z. prin Raportul de informare si consultare a publicului asupra propunerilor preliminare cu Nr.64132/A5/10.09.2019.

01.03. Surse de documentare

Pentru intocmirea prezentei documentatii au fost studiate urmatoarele documente:

PUD Arad Legea nr. 350/2001

Plan Urbanistic de Detaliu Arad

Amenajarea teritoriului si urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare.

H.G.R. nr.525/1996

Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicata cu completarile si modificarile ulterioare (HGR nr.855/2001 - MO nr. 856/2002, Partea I).

OMLPAT nr.21/N/2000

OMLPAT nr.176/N/2000

OMDRT nr. 2701/2010

Ghidul de aplicare al RGU

Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al PUZ Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Legea nr. 307/2006

Legea nr. 265/2006

Legea nr. 315/2004

Apararea împotriva incendiilor cu completarile si modificarile ulterioare Protectia mediului, prin aprobarea OUG nr. 195/2005

Legea dezvoltarii regionale în România republicata cu completarile si modificarileulterioare.

Legea nr. 481/2004

Legea protectiei civile republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

Legea nr. 215/2001

Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 213/1998

Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu completarile si modificarile ulterioare.

Legea nr. 33/1994

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

Legea nr. 50/1991

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

OUG nr. 57/2019

O.G.nr. 43/1997 OMS nr. 119/2014

Privind Codul administrativ

Regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, cu modificarilesi completarile ulterioare.

H.G.R. 382/2003

Normelor metodologice privind exigeele minime de conținut ale documentiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de

riscuri naturale.

ISO 9.001

S T A C O N S proiectare &consultanta

bulevardul Decebal nr. 6                            MEMORIU DE PREZENTARE

Arad CP 310133                                     __ pQMpi pycpni ad

telefon: 0257 / 212.065                               (->ONS 1 RUIRR GOMpLtĂ SROLAR

fax: 0372 / 895.225                                              PUZ proiect nr. : 14/2019

Legea nr.575/2001

Aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a -Zone de risc naturalcu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 18/1991

Legea fondului funciar republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 215/2001

Legea administratiei publice locale, republicata, cumodificarile si completarileulterioare;

Legea nr. 247/2005

Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele Masuriadiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 7/1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 10/ 1995

Legea calitatea in constructii, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 82/1998

Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernuluinr.43/1997 privind regimul Juridic al drumurilor;

Legea nr. 107/ 1996

Legea rar. 213/1998

Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea privind privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 287/2009

Legea privind Codul Civil,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

GM-010—2000

Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010—2000;

Ordinul nr. 227/2006

Ordinul privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare;

Ordinul nr. 4221/1995

Ordinul comun al ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministrului de Interne, directorului Serviciului Roman de Informatii si Ministrului Apararii Nationale;

HG nr. 1076/2004

Hotararea privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 138/2004

Legea imbunatatirilor funciare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 24/2007

Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

02. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

02.01. Evoluția zonei

Fiind o zona periferica a orașului, zona a avut folosința de tip pasune.

Municipiul Arad este în continuă dezvoltare. În interiorul orașului, exista cerere pentru terenuri rezidențiale si industriale, pe segmentul educational nu s-a mai inregistrat cerere pana in prezent.

02.01.01. Potențial de dezvoltare

Amplasamentul prezintă o bună pozitionare si accesibilitate în zonă, lipsa incompatibilitătii functionale în raport cu vecinătătile si inexistenta factorilor de risc constituie argumentele principale pentru stabilirea favorabilă a oportunitătii proiectului.

Din punct de vedere al administratiei locale, demararea investitiilor in zona ar aduce plusuri seminificative financiare, de imagine si un management corect al infrastructurii.

În urma studiului efectuat, din punct de vedere economico- social investitia prezintă o serie de aspecte pozitive.Primul este crestere calitatii zonei prin punerea in functiune a unor constructii si amenajari. Acest lucru facilitează atragerea unor alti investitori privati, oferind astfel localitătii si zonei posibilitatea de dezvoltare si crestere. Alte aspecte importante din punct de vedere socio- economic constau în: cresterea spatiului verde amenajat, controlul asupra poluării mediului.

02.02. încadrarea in localitate____________________________________________________

Amplasamentul studiat este situat in zona de sud a municipiului Arad, str. Cetatii FN (str. Pompei)., adiacent cartierelor Subcetate si Gara Aradul Nou.

Beneficiariul este COMUNITATEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE are drept de superficie asupra terenului înscris in C.F. nr. 302260 Arad, care are o suprafata de 13.262 mp.

Delimitarea zonei studiate (avand S=13.262 mp) este facuta de:

la Nord -proprietate privata a statului, nr. CAD 15739

la Vest- proprietate privata a statului, nr. CAD 15737

la Est - strada Pompei (Cetatii)

la Sud- proprietate privata a statului, nr. CAD 15737

-canal Tiganca

Terenul face parte din intravilanul municipiului Arad, având în prezent funcțiunea dominanta: zona rezidentiala. In prezent terenul este liber de construcții, cu interdictie de construire pana la elaborare P.U.Z.

Vecinatati amplasament propus a fi reglementat:

 • - in partea de sud la cca 132 m hala

 • - in partea de sud-est la cca 87 m hala depozitare materiale de constructii

 • - in partea de vest la cca 500 m zona de locuinte din Aradul Nou

 • - in partea de nord la cca 740 m cartier de case zona Subcetate

02.03. Elemente ale cadrului natural
02.03.01. Relief

Terenul din zona este relativ plan, fara denivelari importante, fiind situat in Campia de Vest. Este acoperit in prezent de vegetatie ierboasa spontana, nefiind cultivat sau folosit in scopuri industriale in ultimii ani.

02.03.02.Reteaua hidrografica

In partea de sud, fata de terenul studiat, la o distanta de 100 m se afla Canalul Tiganca. Conform Acord de principiu ANIF cu nr.2099 din 14.10.2019, situatia propusa nu afecteaza infrastructura (canale,constructii hidrotehnice) de imbunatatiri financiare din administrarea ANIF Filiala Teritoriala de I.F.Arad,in consecinta nu este necesara incheierea unui contract de prestari servicii cu ANIF sau alte avize din partea ANIF Filiala Teritoriala de I.F.Arad.

02.03.03. Clima

Amplasamentul studiat se afla in zona climaterica II (conform hartii climarterice din STAS 6472/2-83) siIII (confrom hartii climaterice din STAS 10907/1 -97), cu o temperatura de calcul pentru vara de 28 grade Celsius/ temperatura de calcul pentru iarna de -15 grade Celsius.

Viteza de calcul a vanturilor este de 22 m/s, confrorm STAS 10101/20 - 90, estimandu-se o expunere anuala de 3000 de ore la vanturi mai mari de 4m/s, iar incarcare data de zapada de 0,9 / 0,12 / 0,15 conform STAS 10101/21-92 ; pentru zona studiata se prevede o cantitate medie de precipitatii anuala de 400-600 mm/mp.

02.03.04.Vegetatie

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt prezente, caracteristic pentru pășune. Terenul este în totalitate neamenajat, existand vegetatie libera la nivelul solului.

02.03.05.Conditii geotehnice

Din punct de vedere geologic amplasamentul este asezat pe formatiunile depresiunii panonice, care a luat nastere prin scufundarea lenta a unui masiv hercinic, construit din sisturi cristaline.

Peste cristalin, situat la circa 1000 m adancime, stau discordant si trangresiv formatiunile sedimentare ale panonianului si cuaternarului. Panonianul are o grosime incepand de la suprafata, de circa 250m si este alcatuit din fomatiuni lacustre si fluviatile (pleistocen si holocen) prezentand o stratificatie in suprafata de natura incrucisata. Cuaternarul este constituit din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri cu intercalatii de argile prafoase.

Pentru aceasta faza de proiectare, la stabilirea conditiilor generale de fundare ale amplasamentului, au fost luate în considerare date cunoscute din zona.

02.03.06.Riscuri naturale

In acest capitol sunt analizate principalele probleme rezultate referitoare la riscurile naturale.

 • I. Cadrul natural- identificarea zonelor expuse la riscuri naturale, definirea riscurilor naturale existente și cauzele producerii dezastrelor:

 • a) cutremure de pământ: fenomene de faliere a scoarței terestre;

 • b) inundații: ploi toreiale, topiri brte de zăpadă, obturarea sau colmatarea canalelor de desecare din zona, deteriorarea regularizării cursurilor de apă și/sau erori umane legate de exploatarea construcțiilor hidrotehnice și de obturarea albiei prin depozitarea de diverse materiale;

 • c) alunecări de teren: eroziunea apelor curgătoare, acțiunea apelor subterane, acțiunea înghețului și a dezghului, acțiunea cutremurelor care reactivează alunecările vechi sau declanșează alunecări primare.

 • II. Tipologia fenomenelor de risc natural:

a) cutremure de pământ: superficiale, intermediare, de profunzime; magnitudinea pe scara Richter; intensitatea seismică pe scara MSK conform STAS 11.100/1993; parametrii de zonare a seismicității teritoriului studiat conform normativului P 100/92; perioada medie de revenire a cutremurelor cu intensitatea de 6 grade;

 • b) inundații: revărsarea cursurilor de apă datorită capacității insuficiente a albiilor; distrugerea lucrărilor hidrotehnice din cauza exploatării incorecte;

 • c) alunecări de teren: active, care se desfășoară în urma declaării unei alunecări primare; reactive, care sunt declanșate, dar au perioade de stabilitate și acalmie; inactive, care pot fi latente și se pot activa oricând, abandonate, la care cauzele producerii au fost înlăturate, stabilizate prin metode de remediere.

 • III. Efectele fenomenelor de risc natural asupra construcțiilor și echipărilor edilitare:

 • a) cutremure de pământ: avarii la structurile de rezistență ale cdirilor și/sau distrugeri parțiale sau totale ale unor clădiri, pierderi de vieți omenti;

 • b) inundații: obiective afectate - clădiri, drumuri, poduri/podețe, rețele tehnico-edilitare, suprafețe din intravilan și extravilan;

 • c) alunecări de teren: obiective afectate - clădiri, rețele tehnico-edilitare, poduri, podețe, drumuri, suprafețe din intravilan și extravilan.

4. Delimitarea și ierarhizarea zonelor de riscuri naturale - conform hărților de risc natural:

 • a) cutremure de pământ: conform zonelor de intensitate seismică pe scara MSK și perioada medie de revenire;

 • b) inundații: calea viiturii, zonă frecvent inundabilă, zopoteial inundabilă;

 • c) alunecări de teren: conform potențialului de producere, respectiv zone cu poteial scăzut de alunecare, zone cu poteial mediu de alunecare, zone cu potențial ridicat de alunecare.

Zona, prin poziție, relief, structură geologică, considerăm că nu este expusă la riscuri naturale.

02.04.Circulatia______________________________________________________________________

In partea de Est a parcelei, se află str.Pompei (Cetatii), (paralela cu E671 care traverseaza Aradul Nou, face legatura Arad-Timisoara) care se intersecteaza cu drumul judetean DJ - 682.

Accesul la parcela se va realiza printr-un drum de acces principal din str.Pompei si drum de acces secundar in partea de sud a amplasamentului, la reteaua stradala propusa, conform planselor anexate.

Conform avizului de principiu de la Serviciul Rutier Arad cu nr.203 888 din 14.11.2019 si documentia anexata pe partea de proiectare drumuri, se va realiza o statie de autobuz, o banda suplimentara cu o latime de 3,5 m si o extindere stradala cu o latime de 7,0 m.Deasemenea se propune o cale de acces adiacenta terenuluiprevazut cu rigole, trotuare si spatii verzi, care se continua din sensul giratoriu, pe latura sudica a terenului studiat, iar in partea de est se propune banda de selectie si banda stationare pe strada Cetatii (Pompei). In zona acceselor se realizeaza o structura elastica sau semirigida. In interiorul incintei, accesul principal se realizeaza printr-un drum cu o latime a carosabilului de 5,50 m, din str. Cetatii (Pompei) cu iesire si acces secundar la drumul propus, in partea de sud a parcelei. De asemenea, in interiorul incintei se prevad si parcari.

02.05.Ocuparea terenurilor____________________________________________________

Functiunea actuala a terenului, conform extrasului de Carte Funciara,este cea de curti-constructii în intravilan.

In stadiul actual, datorita incadrarii functionale nu exista cladiri sau spatii amenajate.

Incinta studiata este formata dintr-o parcela de 13.262 mp, in proprietatea COMUNITATEA BISERICILOR

CRESTINE BAPTISTE, conform extras CF nr. 302260.

Extrasul CF se anexeaza documentatiei pentru consultare.

Analiza situatiei existente a relevat disfunctionalitati grupate pe categorii:

02.05.01.Disfunctionalitati de circulatie

Se propune o cale de acces adiacenta terenului care se continua din sensul giratoriu.

02.05.02.Disfunctionalitati functionale

Aspectul arhitectural - urbanistic este foarte modest.

Lipsa unor servicii complementare zonei.

02.06.Echipare edilitara

Stadiul echiparii edilitare a zonei, in prezent, este prezentat in sumarul de mai jos :

02.06.0lAlimentarea cu apa

In zona studiata exista retea de alimentare cu apa, pe strada Pompei (Cetatii).

02.06.02.Canalizare menajera

În zona studiată există rețea de canalizare menajera cel mai apropiat camin este pe strada Stefan cel Mare, sau Zimbrului.

02.06.03.Canalizare pluviala

Apele pluviale se vor dirija catre bazinul de retentie ( rezerva incendiu).

02.06.04. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din rețeaua urbană de distribuție existentă în zonă.

02.06.05. Alimentarea cu energie termica

În zona studiată există alimentare cu energie termică.

02.06.06. Alimentarea cu gaze naturale

În zona studiată există rețea de gaz.

02.07. Probleme de mediu________________________________________________

Terenul are categoria de folosinta de curti constructii, fara surse de poluare semnificativa; in prezent sursa principala de poluare este vecinatatea cu str. Pompei ( Cetatii).

02.07.01.Relatia cadru natural - cadru construit

La data întocmirii documentatiei zona este libera de constructii.

Se va asigura un echilibru optim între suprafetele ocupate de constructii, platforme, anexe si spatii verzi.

02.07.02.Poluarea solului

In zona studiata nu exista surse majore sau medii de poluare.

02.07.03.Poluarea apei

In zona studiata nu exista surse majore sau medii de poluare ce pot influenta negativ apa subterana.

02.07.04.Poluarea aerului

In zona studiata, momentan nu exista surse permanente de poluare a aerului.

Posibilele noxe provin de la str.Cetatii

02.07.05.Poluarea sonora

Poluare sonora din zona este cea data de nivelul traficului rutier de pe drumul alaturat.

02.07.06. Evidentierea riscurilor naturale si antropice:

Nu este cazul.

02.07.07.Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

Nu este cazul.

02.07.08.Evidentierea potentialului balnear si turistic:

Nu este cazul.

02.08.Optiuni ale populatiei______________________________________________________

Conform Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,prima etapa de informare si consultarea populatiei a fost parcursa fara constatari suplimentare.

03. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

03.01. Concluzii ale studiilor de fundamentare________________________________

Pentru prezenta investitie a fost intocmita o documentatie in vederea emiterii Avizului de oportunitate. Avizul cu nr.25 din 12.07.2019 a fost aprobat in cadrul Primăriei Municipiului Arad in vederea elaborarii documentatiei de urbanism P.U.Z. SI RLU AFERENT- CONSTRUIRE COMPLEX SCOLAR.

Astfel, se doreste realizarea unui complex scolar care va fi compus din 2 cladiri principale cu inaltimea de maxim 18 m, spatiu administrativ cu regim de inaltime propus P+1 max.8 m si sala de sport avand inaltimea maxim 11.00 m, cu functiunea de servicii (invatamant), ajutând la creșterea calității zonei prin punerea în funcțiune a unor construcții și amenajări.

Amplasamentul prezintă o bună pozitionare si accesibilitate în zonă, dar este situat totodata departe de aglomeratia urbana.

Acest lucru facilitează atragerea unor alți investitori privi, oferind astfel localității și zonei posibilitatea de dezvoltare și creștere. Alte aspecte importante din punct de vedere socio- economic constau în: cresterea locurilor de muncă, controlul asupra poluării mediului.

03.02. Prevederi ale PUG______________________________________________________

In PUG zona este incadrata in intravilanul municipiului Arad, conform P.U.D. "Ansamblu rezidential Subcetate’’ aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 17/23.01.2001.

03.03. Valorificarea cadrului natural_______________________________________________

Cadru natural existent este reprezentat de un peisaj intravilan. Este deci necesara protejarea cadrului existent. In acest sens vor fi prevazute spatii verzi, perdele de protectie, etc.

03.04. Modernizarea circulatiei__________________________________________________

Se propune o cale de acces adiacenta terenului prevazut cu rigole,trotuare si spatii verzi, care se continua din sensul giratoriu, pe latura sudica a terenului studiat, iar in partea de est se propune banda de selectie si banda stationare pe strada Pompei (Cetatii). În interiorul incintei, accesul principal se realizează printr-un drum cu o lățime a carosabilului de 5,50 m, din str. Pompei (Cetatii) cu iesire si acces secundar la drumul propus, in partea de sud a parcelei. De asemenea, în interiorul incintei se prevăd și parcări, raportat la suprafata construita vor fi aproximativ 36 locuri de parcare.

03.05. Zonificarea funcționala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

03.05.01.Principalele functiuni propuse ale zonei :

Interveiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

 • -   generarea unei zone de servicii( invatamant);

 • -   accesul facil, corect si cat mai direct la parcela propusa;

 • -   realizarea unui nou drum care se va intersecta in sensul giratoriu

 • -   spații verzi și plantatii de aliniament cu rol de protecție;

 • -   regim de înălțime maxim P+4E maxim 18 m;

 • -   asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru zonă;

Aspectul exterior al constructiilor propuse va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului de invatamant .

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilitățile de edificare. Zonificarea incintei cu propuneri se face plecând de la relația cu terenurile înconjurătoare. Incinta cu propuneri este o zona cu caracter rezidential, servicii si comert, fiind construite mai multe cladiri cu acest specific.

Zona construibilă a parcelei va fi definită de amplasarea corpurilor de cladire propuse, reuzaltand un complex scolar cu functiuni caracteristice. Astfel este necesară o retragere de minim 20,00 m de la partea de sud si est a parcelei, necesara pentru zona de protectie fata de drum. Pe latura Nord si Vest, o retragere de 2 m, iar fata de limita din partea de est la o distanta de 10 m fata de cel mai apropiat punct. Zona construibila este marcata pe planul de reglementari urbanistice. Restul parcelei va fi rezervat pentru spatii verzi, alei, platforme pietonale si auto, amenajari complementare functiunii de invatamant.

ISO 9.001

03.05.02.Destinatia terenurilor din zona:

Functiunea terenului propus va fi de servicii (invatamant) CONSTRUIRE COMPLEX SCOLAR.

Se vor rezerva zone speciale pentru spații verzi și eventualele dotări edilitare necesare.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

03.05.03.Indici urbanistici :

BILANT TERIORIAL IN ZONA STUDIATA

EXISTENT

PROPUS

Supfatata (mp)

Procent (%)

Supfatata (mp)

Procent (%)

Zona - Ansamblu rezidential Subcetate

51 037

59,80

37 775

44,25

Zona comert, prestari servicii

8 174

9,59

8 174

9,59

Căi de comunicație si transport rutier

6 400

7,49

11 500

13,47

Suprafete ape si canale

1 200

1,40

1 200

1,40

Spatii verzi

18 544

21,72

26 706

31,29

TOTAL

85 355

100,00

85 355

100,00

BILANT TERIORIAL IN INCINTA STUDIATA - PARCELA C.F. NR. 302260

EXISTENT

PROPUS

Supfatata (mp)

Procent (%)

Supfatata (mp)

Procent (%)

Teren - curti constructii

13 262

100,00%

0

0%

Constructii - invatamant

0

0%

3 350

25%

Acces auto, platforme, alei,parcaj

0

0%

2 652

20%

Spatii verzi, teren amenajat

0

0%

7 260

55%

TOTAL

13 262

100%

13 262

100%

INDICI DE OCUPARE A TERENULUI

PARCELA CAD. 302260

POT

existent

0 %

propus

25%

CUT

existent

0.00

propus

1,2

Functiunea pentru activitatea care se va desfasura: Complex scolar format din 2 cladiri principale, cladire administrativa, sala de sport, teren de sport.

03.06. Dezvoltarea echiparii edilitare_____________________________________________

Precizăm că toate lucrările de drumuri, trotuare, utilități se vor realiza din fondurile beneficiarului, prin racord la utilitatile existente in afara zonei ce face obiectul P.U.Z.

Modalitatea și locul de racord al rețelelor interioare cu cele exterioare face obiectul sutudiului de soluție.

03.06.01. Alimentarea cu apa

In zona studiata exista retea de alimentare cu apa, pe strada Pompei(Cetatii).

Bransarea si racordarea imobilului la sistemele publice de alimentare cu apa si/sau canalizare se va face de catre agenti economici agrementati de SC Compania de Apa Arad SA, cu respectarea procedurilor specifice de proiectare - avizare - autorizare - executie - receptie - contractare - furnizare, in baza unei Cereri de bransare/ racordare inaintata de proprietar ori imputernicitul legal si pe cheltuiala acestuia.

Conform aviz de Gospodărire a Apelor Arad nr.95 din 04.12.2019 se prevede:

Alimentarea cu apa

Surse de apa: Alimentarea cu apa potabila a obiectivului se va realiza printr-un bransament de apa la reteaua de apa in sistem centralizat al Municipiului Arad, exista de-a lungul strazii Pompei si montarea unui camin cu apometru complet echipat, la limita de proprietate, prin zona verde. •Utilizarea apei: - Apa in scop potabil si igienico-sanitara;

- Apa pentru rezerva intangibila de incendiu;

•Reteaua de distributie: Reteaua de apa propusa se va realiza din teava de polietilena de inalta densitate (PEHD, PE100,SDR17,Pn 10 bar) care se va monta ingropat la o adancime de 1.00 m sub cota terenului amenajat, pe un pat de nisip.

•Rezerva de incendiu: Alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori, se va realiza dintr-un rezervor de acumulare amplasat subteran propus, dimensionat corespunzator,prin intermediul unei statii de pompare subterana (alcatuita dintr-un grup de pompare cu o pompa activa si o pompa pilot).

03.06.02.Canalizare

În zona studiată există rețea de canalizare menajera si pluviala, pe strada Stefan cel Mare.

Conform aviz de Gospodarire a Apelor Arad nr.95 din 04.12.2019 se prevede:

Apele uzate

Apele uzate menajere provenite de la cladirile propuse a se realiza pe amplasament, vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si conduse gravitational intr-o statie de pompare a apelor uzate menajere (SPM).Din aceasta statie, apele uzate menajere vor fi pompate printr-o conducta de polietilena de inalta densitate PEHD pana in cel mai apropiat camin de canalizare menajera a municipiului Arad, existent pe strada Stefan cel Mare, sau Zimbrului.

Conducta de refulare din PEHD se va monta pe marginea drumului, pe spatiul verde, ingropata la o adancime de 1.20 m sub cota terenului amenajat, pe un pat de nisip.

Apele uzate menajere evacuate in reteaua stradala de canalizare menajera, se vor incadra din punctul de vedere al incarcarii cu poluanti in limitele stabilite de NTPA 002/2005.

Apele pluviale

Apele pluviale conventional curate provenite de pe acoperisul cladirilor, vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si conducte gravitational spre un bazin de retentie (BR). Apele pluviale potential purificate provenite de pe platformele de parcare si drumurile din incinta, vor fi preluate prin intermediul gurilor de scurgere (gaigare) si conduse spre un separator de hidrocarburi dimensionat corespunzator si colectate in bazinul de retentie BR.

Apele pluviale din bazinul de retentie BR, vor fi evacuate prin intermediul unei statii de pompare a apelor pluviale (SPP) si conduse printr-o conducta de polietilena de inalta densitate (PEHD) pana la caminul de canalizare pluviala prevazut la limita de proprietate, de unde apa va fi deversata gravitational in sistemul centralizat de canalizare existent pe strada Pompei.

Bazinul de retentie al apelor pluviale se va dimensiona corespunzator.

Obligații:

La urmatoarea faza de elaborare a propectului se va solicita, in baza unei documentatii tehnice de fundamentare intocmita conform Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr.828/2019, aviz de gospodarirea apelor pentru faza D.T.A.C.

03.06.03.Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din rețeaua urbană de distribuție existentă în zonă, conform avizului de amplasament favorabil nr.281413911/09.10.2019 E-Distributie Banat SA; LES 0,4 kV si stalpi de iluminat public existenti in zona nu apartin de E-Distributie Banat SA;

03.06.04.Alimentarea cu energie termica

În zonă există alimentare cu energie termică, ar fi o posibila optiune pentru necesarul de căldură pentru încălzirea spațiilor și a apei calde menajere, sau centrala proprie.

03.06.05.Gospodarie comunala

Se prevede colectarea în recipiente speciale a deșeurilor menajere respectiv ale celor din domeniul public și ulterior transportul și depozitarea în rampa municipală de gunoi.

Recipienții de 1,1 mc pentru functiuni colective, dotări și pentru spiul public se amplasează în locuri special amenajate prevăzute cu acces carosabil facil și sursă de apă și canalizare menajeră.

De pe aceste platforme amplasate la distanțele date de HGR 101/97 și Ordinul M.S. 536/97 se colectează deurile cu autovehicule adecvate de trei ori pe săptămână.

De asemenea, traseele stradale și pietonale rezultate se prevăd coșuri de gunoi de 30-50 l.

03.07.Protectia mediului________________________________________________________

Se va avea in vedere diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare, prin analiza si masurile de protectie necesare pentru fiecare tip de poluare in parte, dupa cum urmeaza :

03.07.01.Protectia apei :

Nu se estimeaza surse de poluare a apelor. Toate sursele de apă - menajeră, pluvială, PSI - vor fi colectate în sisteme inelare, filtrate și deversate în canalizare menajera existenta a localitatii.

03.07.02.Protectia solului si a subsolului :

Nu se estimeaza surse de poluare a solului, în zonă nu se desfășoară activități astfel incat sa se produca gaze sau alte substanțe toxice ce pot periclita - în combinație cu precipitiile -calitatea apei sau solului.

03.07.03.Protectia aerului :

Nu se estimeaza surse de poluare a aerului aferente functiunii propuse.

03.07.04. Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor :

Nu se estimeaza surse peste limita admisa a zgomotului sau vibratiilor generate de functiunea propusa.

Poluarea aerului, fonică sau prin emisii de gaze, este posibilă în zonele cu trafic auto intens - drumul alaturat - dar se încadrează în limitele legal admise

03.07.05.Prevenirea producerii riscurilor naturale :

Dupa identificarea principalelor probleme rezultate din analiza situatiei existente referitoare la riscurile natural se vor urmari masurile de prevenire ce pot fi luate.

03.07.06.Reglementări urbanistice specifice zonelor de riscuri naturale:
 • I. Cutremure de pământ:

 • a)precizarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor în raport cu gradul de seismicitate (POT - procent de ocupare a terenurilor), distanțe între clădiri, regim de înălțime, sistem tehnic constructiv privind structura de rezistență a clădirii, sisteme de fundare, precizându-se retragerea, alinierea, distanțele minime obligatorii dintre construcții, terenurile non aedificandi;

Conform Normativului P100-1/2013, zona studiata se află pe harta de macrozonare seismică a țării, în zona seismică având ag=0,20g, perioada de colț Tc=0,7 sec.Judul Arad se afîn zona a D, E și F a cutremurelor bănățene de tip intraplacă, cu epicentrul în zona Banloc, Județul Timiș (conform Planului de analiză și acoperire a riscurilor - Județul Arad, 2011 si a normelor metodologice expuse in cadrul continut al legii 575/2001). Cutremurele de pământ, localizate în zona Banat, sunt considerate a doua ca importanță după cea vrânceană, datorită faliilor existente în interiorul plăcilor tectonice. Zona are o activitate seismică continuă de intensitate medie, cu perioade de revenire mari dar inconstante, producându-se cutremure de tip intraplacă. Seismele sunt de suprafață, cu adâncimi ale surselor de 520 km, afectând puternic zone restrânse în jurul epicentrului de cca 5-10 km. Zona propusa pentru construire din zona adiacenta DJ 709C Arad-Iratosu 7km+3, judetul Arad este amplasata în partea de nord a zonei seismogene Banat, o falie trecând chiar prin apropierea lui. Zonele de risc seismic, conform prevederilor din Normativul P. 100-92, situează Aradul în zona D cu indicatorii seismici: Ks=1,0 și Tc=0,16. Perioada de revenire 50 de ani. Amplasamentul studiat se încadrează în zona E, cu intensitate VII grade MSK.

Amplasarea constructiilor propuse in acest proiect va respecta Normativul P100 si OUG 20/1994,

astfel constructiile se vor conforma in raport cu gradul de seismicitate.

Clasa de importanță III

Categoria de importaă este „C”

 • -  POT (procent de ocupare a terenurilor) nu va depasi 25% si CUT maxim 1,2.

 • -   Retragerea fata de frontul stradal va fi de min 20 m

 • -   Retragerea fata de limita de proprietate din vest si nord va fi de 2.00 m, conform plan reglementari urbanistice

 • -   Regim de inaltime maxim P+4E

 • -   sistem tehnic constructiv privind structura de rezisteă a clădirii va fi format din:

ISO 9.001

 • -        infrasturctura formata din fundatii izolate realizate din beton armat și beton simplu

 • -       plansee din beton armat monolit

 • -       închiderile se realizează din caramida

 • b)precizări cu privire la proiectarea și construirea antiseismică se regăsesc în cadrul prevederilor actelor normative în vigoare P 100/92 și Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată.

Proiectarea va urmări realizarea unei conformări generale favorabile pentru comportarea seismică a construcției. Astfel se va urmari:

 • -   alegerea unor forme favorabile în plan și pe verticală pentru construcție și pentru structura ei de rezistență

 • -   dispunerea și conformarea corectă a elementelor structurale și a structurii în ansamblul ei, a elementelor de construcție nestructurale, precum și a echipamentelor și instalațiilor adăpostite de construcție

 • -   evitarea interacțiunilor necontrolate, cu eventuale efecte defavorabile, între cdirile alăturate, între elementele structurale și nestructurale .

 • -   construcția va fi înzestrată cu rigiditate laterală suficientă pentru limitarea cerințelor seismice de deplasare.

 • -  proiectarea va avea ca obiectiv esențial, impunerea unui mecanism structural favorabil de disipare de energie (mecanism de plastificare) la acțiunea cutremurului de proiectare.

 • -  fundiile și terenul de fundare vor prelua, de regulă, eforturile transmise de suprastructură, fără deformații permanente substanțiale. La evaluarea reaiunilor se vor considera valorile efective ale rezistențelor dezvoltate în elementele structural

 • -   la execuția construcțiilor se vor introduce în operă materiale cu proprietățile celor prevăzute în proiect, calitate atestată conform prevederilor legale. Se vor aplica tehnologii de execie în măsură asigure realizarea în siguraă a parametrilor structurali prevăzuți.

 • -   in exploatarea construcțiilor se vor adopta măsuri de funcționare și de întrinere, care să asigure păstrarea nediminuată a capacității de rezistență a structurii

 • -   starea construcției va fi urmărită continuu în timp pentru a detecta prompt eventualele degradări și a elimina cauzele acestora.

In proiectarea și construirea antiseismică se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare P 100/2013 și Ordonanța Guvernului nr.20/1994, republicată.

 • II. Inundații:

Bazinul hidrografic Mureste situat în partea centrală și de vest a României. Râul Mureș izvorăște din Carpații Orientali (Depresiunea Giurgeului), Muii Hășmașul Mare, iar suprafața bazinului hidrografic este de 28.310 km2 (11,7% din suprafața țării). Până la granița cu Ungaria își desfășoară albia pe o lungime de 761 km, fiind cel mai lung dintre râurile interioare ale țării .

Administria Bazinală de Apă Mureș estimează că in districtul de bazin hidrografic Mureș sunt expuse riscului la inundații la viituri cu debite avand probabilitatea de depășire de 1 % suprafețe insumand circa 209 500 ha și peste 155 000 locuitori din 120 de localități. Conform metodologiei privind vulnerabilitatea la inundații existente la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

(INHGA) și a calculelor urmare a acestei metodologii - 5 clase de vulnerabilitate - b.h. Mureș se situează in clasa I (maxima) de vulnerabilitate. (Memoriu de prezentare la Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Mures, Hydro Environment Consulting S.R.L., www.anpm.ro)

Amplasamentul propus pentru construire din zona adiacenta DJ 709C Arad-Iratosu 7km+3, judetul Arad prezinta risc de inundabilitate prin revărsarea râului Mureș insa zona vulnerabila o reprezintă toată suprafața cuprinsă între digurile de apărare existente și malurile râului.Cele mai mari inundații sau produs pe această suprafață în anii 1970, 1975, și 1981. Zonele vulnerabile la inundațiile produse de apele interne se află în cartierele Gai, Bujac, Șega, Grădiștea, Aradul Nou și Sânicolaul Mic. (Actualizare PUG Municipiul Arad - Studiu de fundamentare peisagistic, arh Alexandrina Retegan, 2015, www.primariaarad.ro).

 • a)  delimitarea zonelor inundabile cu interdicție totală sau temporară de construire până la elaborarea unor documentații, studii de specialitate;

In concordanta cu legea 575/200, anexa 5, capitolul Unitati administrative teritoriale afectate de inundatii, Municipiul Arad se situeaza la risc de inundatii pe cursuri de apa. In zona studiata nu sunt interdictii de construire.

 • b) definirea mijloacelor de protecție și a lucrărilor hidroedilitare necesare pentru completarea, întreținerea și redimensionarea rețelelor existente;

Mijloacele de protectie a lucrarilor hidroedilitare pe Raul Mures si afluentii (din zona de interes studiata) acestora cuprind:

 • -   lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundiilor

 • -   consolidare diguri/maluri

 • -   propunere lucrari de compartimentare/ zid de sprijin/ dig de aparare/ suprainaltare

 • -   zone de protectie ale malurilor

 • -   consolidarea canalelor marginale

 • -   reamenajări de drumuri (drumul de exploatare)

 • -  profilarea de canale marginale pentru evacuarea apelor meteorice de șiroire

 • -   plantări de arbusti

 • c) măsuri specifice de protecție necesare pentru asigurarea condițiilor de construire;

Se propun masuri de protectie de regularizare a cursurilor de apa, indiguiri a cursului raului Mures.Conform Administratiei Nationale Apele Romane si Agentiei Pentru Protectia Mediului, la momentul actual lucrările de apărare sunt în stare tehnică bună și sunt corect întrinute. Digurile din intravilanul orașului se continuă și în extravilan, constituind linii de apărare de interes național. (Actualizare PUG Municipiul Arad - Studiu de fundamentare peisagistic, arh Alexandrina Retegan, 2015, www.primariaarad.ro).

O serie de măsuri specifice de protecție necesare pentru asigurarea condițiilor de construire se regasesc si in „Planul Pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in bazinul hidrografic Mures(PPPDEIbhM) ca parte a Planului de Management al Riscului la Inundații, deoarece cunoscând cauzele producerii fenomenelor de inundație și aria de propagare a acestora propune măsuri de localizare, reducere sau prntâmpinare a efectelor inundațiilor. Ca parte a Planului de Management al Riscului la Inundații, amintim urmatoarele masuri:

Amenajări structurale existente pentru reducerea riscului la inundatii

În districtul de bazin hidrografic Mures se află un număr de: -

 • -   99 lucrări de îndiguire cu o lungime totală de cca. 820 km; -

 • -   194 lucrări de regularizări de albii cu o lungime totală de 1095 km;

 • -   219 apărări si consolidări de maluri cu o lungime totala de 443 km;

 • -   17 lacuri de acumulare permanente cu volum total de peste 570 mil.m3 ;

 • -   9 lacuri de acumulare nepermanente cu un volum total de peste 70 mil. m3 .

Lucrările de îndiguire apără 240 localităti (55 orase si municipii), 314 km de linie C.F., 242 km de drumuri nationale si 313 km de drumuri judetene. Suprafata totală aparată de lucrările de îndiguire este de cca. 190.000 ha.

Măsuri nestructurale existente în bazinul hidrografic Mures:

Măsurile nestructurale existente în bazinul hidrografic Mures, sunt următoarele:

 • - dezvoltarea de sisteme informationale de avertizare si prognoză a viiturilor si a sistemelor decizionale de actiune operativă în timpul si după producerea inundatiei;

 • - stabilirea de reguli de exploatare a acumulărilor bazate pe informatii prognostice asupra caracteristicilor, duratei si momentului producerii viiturii;

 • - elaborarea si/sau actualizarea de regulamente, planuri de actiune operativă si modele de interventie pentru diverse scenarii de viitură, precum si de sisteme de cooperare cu apărarea civilă si populatia;

 • - Plan bazinal de apărare împotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluărilor acidentale si Planuri judetene de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiii hidrotehnice si poluărilor accidentale.

(Memoriu de prezentare la Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Mures, Hydro Environment Consulting S.R.L., www.anpm.ro)

 • d) precizarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor în raport cu gradul de inundabilitate (sistem constructiv, regim maxim de înălțime, POT)

La alcatuirea sistemului constructiv se vor lua toate masurile necesare (hidroizolatie suplimentara, realizarea unei tipologii de infrastructura pretabila pentru terenurile aflata in zona cu risc de inundabilitate, stabilirea cotei ±0,00 fata de CTS la o inaltime suficienta pentru a scadea riscul de inundare a spatiilor, etc.)

 • e) alte reglementări privind redimensionarea rețelelor hidroedilitare, îndiguiri, taluzări, regularizarea cursurilor de apă

In functie de stratificatia terenului din studiul geotehnic care se va comanda in faza de construire, se vor lua masurile necesare pentru evitarea inundarii zonei.

 • f) Precizarea functiunilor interzise in zonele de risc la inundatii

Nu este cazul, PUZ-ul propus are funciunea de construire cladire prestari servicii si depozitare.

 • III. Alunecări de teren:

 • a) delimitarea zonelor expuse la alunecări de teren, cu interdicție totală sau temporară de construire până la elaborarea unor documentații, studii de specialitate

Conform legii 575/2001, anexa 7 - Unitati administrativ-teritoriale afectate de alunecari de teren- zona propusa pentru amenajarea PUZ-ului nu are potential de producere alunecari de teren, prin urmare nu este interdictie de construire. Zonele cu posibile probleme ce pot fi intampinate la construire sunT zonele Archis/Buteni/Moneasa/Siria/Lipova.

 • b) delimitarea zonelor expuse riscului la alunecări de teren, cu diferențierea, după caz, pe grade cu potențial diferit de alunecare

Zona propusa pentru amenajarea PUZ-ului - nu are potential de producere alunecari de teren. Potrivit legii 575/2001, anexa 7 - Unitati administrativ-teritoriale afectate de alunecari de teren Zonele cu gradul cel mai mare de potential de producere alunecari de teren sunt: Archiș - ridicat, Buteni ridicat, Dieci - ridicat, cele cu grad mediu-ridicat este Moneasa iar cele cu grad scazut orasul Lipova scăzut -mediu.

 • c) precizarea condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor sistem constructiv, regim maxim de înălțime admisă, poziționarea constructivă în raport cu curbele de nivel, POT;

Din punct de vedere totpografic nu se inregistreaza neregularitati majore, diferenta maxima dintre doua puncte masurate fiind de cca 40 cm. Avand in vedere faptul ca suprafata este aproximativ plana, fiind zona de campie nu exista riscul alunecarii de teren. Sistemul constructiv va fi unul in conformitate cu tipul de sol dupa cum s-a mentionat in subcapitolul Reglementări urbanistice specifice zonelor de riscuri natural Cutremure de pământ.

 • d) definirea mijloacelor de stabilizare a terenurilor (plantări, ranforsări)

Fixarea si stabilizarea terenurilor se realizeaza prin diverse metode, înscopul împiedicarii alunecarilor de teren. Lucrarile de amenajare pot fi

 • - de terasamente cu ajutorul garduletelor întrerupte sub forma de solzi, în partea din deal a garduletului se formeaza o mica platforma de terasa, care seplanteaza cu puieti din speciile silvice corespunzatoare conditiilor locale;

 • - biologice constituite din plantatii silvice (împaduriri si uneori înierbari); mecanice, de exemplu: constructii transversale,

îmbracaminti biologice constituite din plantatii silvice (împaduriri si uneori înierbari);

 • - mecanice: constructii transversale, îmbracaminti de mal, ziduri de sprijin, contrabanchete.

 • e) microzonarea de criterii de securitate pe baza studiilor geotehnice și hidrogeologice.

Criteriile de securitate se vor organiza in functie de stratificatia terenului din studiul geotehnic care se va comanda in faza de construire si se vor lua masurile necesare pentru gasirea solutiilor optime de fundare.

03.07.06.Epurarea preepurarea apelor uzate

Apele menajere uzate se propun a se colecta în reteaua de canalizare menajera ce deserveste zona.

03.07.07.Depozitarea controlata a deseurilor

Depozitare deseurilor menajere generate va fi asigurata in pubele standardizate; se prevede colectarea selectiva pe principalele categorii de deseuri - vegetale, hârtie, sticla, plastic. Se va asigura contractul cu o firma specializata pentru colectarea corespunzatoare.

Dupa colectare, toate deseurile vor fi transportate la depozitul de deseuri corespunzator de catre o firma specializata.

03.07.08.Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari, etc.

Nu este cazul.

03.07.09.Organizarea sistemelor de spații verzi

Perimetral se propun perdele de protectie, cu rol de filtrare suplimentara a aerului si ecranare fonica.

In interiorul parcelei se vor amenja spatii verzi .

03.07.10.Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate :

Nu este cazul.

03.07.11.Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana

Amenajarea peisagera a zonelor publice se va face în tandem cu realizarea investitiei preconizate, urmarind ca la darea in folosinta sa existe in situ vegetatie activa cu rol estetic si de protectie a mediului.

03.07.12.Valorificarea potentialului turistic si balnear

Nu este cazul.

03.07.13.Eliminarea disfunctionalitatilor

Prin lucrarile propuse în prezenta documentatie, se vor elimina disfunctionalitatile existente, privind :

 • a. caile de comunicatie :

Se propune o cale de acces adiacenta terenului care se continua din sensul giratoriu

03.08. Obiective de utilitate publica_______________________________________________

Pentru toate lucrarile rutiere propuse si care urmaresc realizarea acceselor stradale la parcela se impune rezervarea suprafetei de teren necesare, conform planselor anexate prezentei documentatii. Eliberarea autorizatiilor de constructie se va face cu impunerea masurilor necesare de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de asigurare a accesului la parcela. Eventualele costuri vor fi suportate in intregime de catre beneficiar.

03.08.01. Lista obiectivelor de utilitate publica

Zona dispune de utilitatile necesare unei bune functionari.

Amplasamentul nu se afla in baza de date a patrimoniului arheologic reperat si nu sunt necesare lucrari de descarcare arheologica. Sarcina titularului de investitie este ca, in cazul in care in timpul lucrarilor de decapare sol sau sapaturi apar puncte cu vestigii arheologice, beneficiarul va opri lucrarile si va aunta DJC Arad si Primaria asupra descoperirilor, in conditiile art. 4, alin. 3 din Legea nr. 462 / 2003

03.08.02.Tipu ri de proprietate teren

Incinta este constituita dintr-un teren, proprietate privata COMUNITATEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE ARAD. În zona studiata exista terenuri proprietate publica de interes national si local (drum national, drumuri comunale și de exploatare).

03.08.03.Circulatia terenurilor

Accesul la parcela se va realiza printr-un drum de acces. Intrucat terenul ramane in administrarea autoritatilor publice locale, nu este necesara trecerea lui din domeniul public in cel privat, astfel ca nu putem vorbi de o circulatie propriu-zisa a terenurilor.

04. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

04.01. Inscrierea amenajarii dezvoltarii urbanistice propuse a zonei în PUG In PUG zona este incadrata in intravilanul municipiului Arad,L1d; conform P.U.D. "Ansamblu rezidential Subcetate’aprobat prin H.C.L.M.A. nr.17/23.01.2001

ISO 9.001 Propunerea nu modifica functiunea servicii prevazuta prin PUG, insa selecteaza tipologia functionala (invatamant) cu respectarea prevederilor generale pentru functiunile studiate, cu respectarea conditiilor de relationare catre cadrul urban si vecinatati, inscriindu-se in linia definita prin PUG.

04.02. Categorii principale de intervenție, care sustin programul de dezvoltare

Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei, extinderea infrastructurii tehnico - edilitare, amenajarea de spatii verzi realizarea cadrului necesar demararii invesitiei propriu-zise.

04.03. Prioritati de interventie_______________________________________________________

Realizarea cailor de comunicatie precum si a infrastructurii edilitare vor fi elementele prioritare in demararea invesitiei, acestea fiind urmate de amenajarea si dotarea functionala a complexului scolar.

04.04. Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, restrictii

Considerand tendințele de dezvoltare în intravilanul municipiului Arad, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării.

04.05. Lucrarile de elaborat în perioada urmatoare :_____________________________

Se vor calibra etapele urmatoare, vizand realizarea accesului la parcela, a infrastructurii edilitare precum si prin faza urmatoare de proiectare (DTAC) se va avea in vedere echilibrul intre personalizarea dezvoltarii parcelei si mentinerea unei unitati si calitati urbanistice si arhitecturale a zonei.

intocmit, arh.GOLBAN Nicoleta

sef proiect, arh. CRAINIC Dorin


ISO 9.001

REGULAMENT DE URBANISM

CONSTRUIRE COMPLEX SCOLAR

PUZ proiect nr. : 14/2019

CAPITOLUL II

REGULAMENT DE URBANISM

Cadru continut GM 010 / 2000

ISO 9.001

BORDEROU

Regulament de urbanism

 • I. Dispoziții generale

 • 1. Rolul Regulamentului local de urbanism

 • 2. Baza legala a elaborarii

 • 3. Domeniu de aplicare.

 • II. Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor

 • 51. Reguli cu privire la păstrtarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

 • 52. Reguli cu privire la siguranțe construcțiilor și la apărarea interesului public

 • III. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

 • 51. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 52. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 53. Reguli cu privirea la echiparea edilitară

 • 54. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • 55. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

 • IV. Zonificarea funcționala

Unități, subunități funcționale

 • V. Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale

 • 1. Generalitati

 • 2. Utilizarea functională a terenurilor din cadrul unitătilor:

 • 3. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

 • VI. Unități teritoriale de referinta

Regulament local de urbanism - U.T.R

REGULAMENT DE URBANISM

La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal:

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor

H.G. 525/1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

 • I. PRINCIPII GENERALE

Art.1 - Rolul RLU_______________________________________________________________________

Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum si a regulamentelor locale de urbanism.

Regulamentul general de urbanism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora.

Planurile de amenajare a teritoriului sau, dupa caz, planurile urbanistice si regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor.

Aria definita de prezentul Regulament de urbanism este zona cu suprafată de 13.262 mp identificat in prezent prin CF 302260, situat în intravilanul municipiului Arad, conform P.U.D. "Ansamblu rezidential Subcetate’’ aprobat prin H.C.L.M.A. nr.17/23.01.2001.

Art.2 - Baza legala a elaborarii________________________________________________________________

Art.2. Baza Legala

Regulamentul local de urbanism s-a elaborate pe baza urmatoarelor legi:

-hGr 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor(republicata) -Ordinul MLPAT 176/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal;

-Legea fondului funciar(18/1991,republicata)

-Legea privind circulatia juridica a terenurilor (69/1991,republicata)

-Legea cadastrului imobiliar (7/1996,republicata)

-Codul Civil

-Ordinul Ministrului Sanatatii nr.536/1997

-Ordinul comun 214/RT/16NN/1999 al ministrului Apelor, padurilor si protectiei mediului, precum si MLPAT

-Legea 10/1995

-Legea 71/1996 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national -

Sectiunea I - cai de comunicatie;

-Legea 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea II - Apa;

-Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea III - Zone Protejate;

-Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea IV

- Reteaua de Localitati,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului national - Sectiunea V - Zone de risc natural;

Prezentul Regulament Local de Urbanism se adauga la prevederile Regulamentului

Local de Urbanism aferent PUG Arad, mun.Arad cu prevederile specifice zonei studiate, care face parte din intravilanul orasului Arad.

Art.2 - Domeniu de aplicare____________________________________________________________

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât si în extravilan.

Regulamentul Local de Urbanism anexat se aplica zonei studiate în cadrul PUZ-ului, determinând permisiuni si constrângeri urbanistice, arhitecturale si edilitare pentru zona de constructii invatamant-servicii propusa,conform plansei de Reglementari Urbanisice 02A.

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat în limita terenului studiat.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit în functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate în plansa de reglementari.

Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza încadrul fiecarei zone functionale.

Limita zonei studiate este figurata în planul urbanistic zonal cu linie rosie.

La eliberarea Certificatelor de Urbanism si a Autorizatiilor de Construire se va tine seama de urmatoarele recomandari de ordin general:

ncadrarea profilului functional al constructiei supuse autorizarii în cadrul functiunii prevazute pentru zona respectiva;

-verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, concesionare, etc.);

-protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publica;

-asigurarea conditiilor de echipare tehnico-edilitara,a acceselor carosabile,etc.;

-se va interzice realizarea constructiilor sau amenajarilor având functiuni incompatibile cu zonificarea propusa prin P.U.Z.;

-amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie se va face conform profilelor transversal stabilite prin P.U.Z. Zonificarea functionala a zonei s-a stabilit în functie de categoriile de activitati propuse si este evidentiata în plansa de Reglementari; pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare ale constructiilor ce se vor aplica.

Se vor analiza si respecta cerintele din Certificatul de urbanism nr. 554 din 02.04.2019 si ale avizului de oportunitate nr.25 /12.07.2019.

S-a parcurs etapa a 2-a P.U.Z. prin Raportul de informare si consultare a publicului asupra propunerilor preliminare cu Nr.64132/A5/10.09.2019.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

S1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Art.3 - Terenuri agricole din extravilan_______________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege.

Autoritatile adminsitratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei de construire, gruparea suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a evita prejudicierea activitatilor agricole.

Nu este cazul.

Art.4 - Terenuri agricole din intravilan________________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament general de urbanism.

De asemenea, autorizarea prevazuta se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rationala a terenurilor si pentru realizarea urmatoarelor obiective:

 • -   completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, precum si serviciile de interes general;

 • -   valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare;

 • -   amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte. Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

Nu este cazul.

Art.5 - Suprafete impadurite_______________________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri cu destinatie forestiera este interzisa. In mod exceptional, cu avizul organelor administratiei publice de specialitate, se pot autoriza numai constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor constructii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici din cultura forestiera.

Cabanele si alte constructii si amenajari destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera padurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Turismului.

Delimitarea pe judete a terenurilor cu destinatie forestiera, stabilita, in conditiile legii, de catre organele de specialitate ale administratiei publice, se comunica consiliilor judetene prin ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.

Nu este cazul.

Art.6 - Resursele subsolului____________________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor definitive, altele decat cele industriale, necesare exploatarii si prelucrarii resurselor in zone delimitate conform legii, care contin resurse identificate ale subsolului, este interzisa.

Autorizarea executarii constructiilor industriale necesare exploatarii si prelucrarii resurselor identificate ale subsolului se face de catre consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, cu avizul organelor de stat specializate.

In cazul identificarii de zone cu resurse in intravilanul localitatii, modalitatea exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

Zonele care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunica la consiliile judetene prin ordin al presedintelului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare judet.

Art.7 - Resurse de apa si platforme meteorologice________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si ale cuvetelor lacurilor este interzisa, cu exceptia lucrarilor de poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa, precum si a lucrarilor de gospodarire a apelor.

Autorizarea executarii lucrarilor prevazute la alin. (1) este permisa numai cu avizul primarului si al autoritatilor de gospodarire a apelor si cu asigurarea masurilor de aparare a constructiilor respective impotriva inundatiilor, a masurilor de prevenire a deteriorarii calitatii apelor de suprafata si subterane, de respectare a zoneleor de protectie fata de malurile cursurilor de apa si fata de lucrarile de gospodarire si de captare a apelor.

Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in zona de protectie a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autoritatii competente pentru protectia mediului.

Zonele de protectie sanitara se delimiteaza de catre autoritatile administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza avizului organelor de specialitate ale administratiei publice.

Art.8 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate______________________________

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. -, depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

Autorizarea executarii constructiilor in parcuri nationale, rezervatii naturale, precum si in celelalte zone protejate, de interes national, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Consiliile judetene vor identifica si vor delimita, in functie de particularitatile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesita protectie pentru valoarea lor peisagistica si vor stabili conditiile de autorizare a executarii constructiilor, avand in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic.

Art.9 - Zone construite protejate___________________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes national, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Minsterului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate si delimitate prin hotarare a consiliului judetean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judet, subordonate ministerelor prevazute la alin. (1).

Autorizarea executarii lucrailor de constructii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului culturii.

S2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURNATA CONSTRUCTIILOR

SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Art.10 - Expunerea la riscuri naturale_______________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

Nu este cazul.

Art.11 - Expunerea la riscuri tehnologice___________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

Art.12 - Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice_________________________

Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice se stabileste prin ordin comun al ministrului industriilor, ministrului agriculturii si alimentatiei, ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, ministrului sanatatii, ministrului transporturilor, ministrului apararii nationale si ministrului de interne.

Art.13 - Asigurarea echipării edilitare_________________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficieaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa.

Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati.

Autorizarea executării constructiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordurilor la retelele edilitare necesare bunei funtionari a obiectivului (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică, etc.).

Terenul care face obiectul PUZ nu este racordat la retelele edilitare .

Alimentarea cu apa

In zona studiata exista retea de alimentare cu apa, pe strada Cetatii.

Bransarea si racordarea imobilului la sistemele publice de alimentare cu apa si/sau canalizare se va face de catre agenti economici agrementati de SC Compania de Apa Arad SA, cu respectarea procedurilor specifice de proiectare - avizare - autorizare - executie - receptie - contractare - furnizare, in baza unei Cereri de bransare/ racordare inaintata de proprietar ori imputernicitul legal si pe cheltuiala acestuia.

Conform aviz de Gospodărire a Apelor Arad nr.95 din 04.12.2019 se prevede:

Alimentarea cu apa

Surse de apa: Alimentarea cu apa potabila a obiectivului se va realiza printr-un bransament de apa la reteaua de apa in sistem centralizat al Municipiului Arad, exista de-a lungul strazii Pompei si montarea unui camin cu apometru complet echipat, la limita de proprietate, prin zona verde.

•Utilizarea apei: - Apa in scop potabil si igienico-sanitara;

- Apa pentru rezerva intangibila de incendiu;

•Reteaua de distributie: Reteaua de apa propusa se va realiza din teava de polietilena de inalta densitate (PEHD, PE100,SDR17,Pn 10 bar) care se va monta ingropat la o adancime de 1.00 m sub cota terenului amenajat, pe un pat de nisip.

•Rezerva de incendiu: Alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori, se va realiza dintr-un rezervor de acumulare amplasat subteran propus, dimensionat corespunzator,prin intermediul unei statii de pompare subterana (alcatuita dintr-un grup de pompare cu o pompa activa si o pompa pilot).

Canalizare

În zona studiată există rețea de canalizare menajera si pluviala, pe strada Stefan cel Mare.

Conform aviz de Gospodarire a Apelor Arad nr.95 din 04.12.2019 se prevede:

Apele uzate

Apele uzate menajere provenite de la cladirile propuse a se realiza pe amplasament, vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si conduse gravitational intr-o statie de pompare a apelor uzate menajere (SPM).Din aceasta statie, apele uzate menajere vor fi pompate printr-o conducta de polietilena de inalta densitate PEHD pana in cel mai apropiat camin de canalizare menajera a municipiului Arad, existent pe strada Stefan cel Mare, sau Zimbrului.

Conducta de refulare din PEHD se va monta pe marginea drumului, pe spatiul verde, ingropata la o adancime de 1.20 m sub cota terenului amenajat, pe un pat de nisip.

Apele uzate menajere evacuate in reteaua stradala de canalizare menajera, se vor incadra din punctul de vedere al incarcarii cu poluanti in limitele stabilite de NTPA 002/2005.

Apele pluviale

Apele pluviale conventional curate provenite de pe acoperisul cladirilor, vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si conducte gravitational spre un bazin de retentie (BR). Apele pluviale potential purificate provenite de pe platformele de parcare si drumurile din incinta, vor fi preluate prin intermediul gurilor de scurgere (gaigare) si conduse spre un separator de hidrocarburi dimensionat corespunzator si colectate in bazinul de retentie BR.

Apele pluviale din bazinul de retentie BR, vor fi evacuate prin intermediul unei statii de pompare a apelor pluviale (SPP) si conduse printr-o conducta de polietilena de inalta densitate (PEHD) pana la caminul de canalizare pluviala prevazut la limita de proprietate , de unde apa va fi deversata gravitational in sistemul centralizat de canalizare existent pe strada Pompei.

Bazinul de retentie al apelor pluviale se va dimensiona corespunzator.

Obligații:

La urmatoarea faza de elaborare a propectului se va solicita, in baza unei documentii tehnice de fundamentare intocmita conform Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr.828/2019, aviz de gospodarirea apelor pentru faza D.T.A.C.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din rețeaua urbană de distribuție existentă în zonă. Conform Aviz de amplasament favorabil nr.281413911/09.10.2019 E-Distributie Banat SA;

LES 0,4 kV si stalpi de iluminat public existenti in zona nu apartine de E-Distributie Banat SA;

În zonă există alimentare cu energie termică, ar fi o posibila optiune pentru necesarul de căldură pentru încălzirea spațiilor și a apei calde menajere, sau centrala proprie.

Art.14- Asigurarea compatibilitătii functiunilor________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie.

Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul localitatii sunt prevazute in anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism.

In PUG-ul Municipiului Arad zona este incadrata in intravilanul municipiului Arad,conform P.U.D. "Ansamblu rezidential Subcetate’’ aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 17/23.01.2001.

Functiunea dominanta a zonei : zona rezidentiala

Subzona functionala : comert, prestari servicii, invatamant;

Categoria de folosinta: curti constructii;

Functiune propusa: servicii ( invatamant)

Se solicita : CONSTRUIRE COMPLEX SCOLAR

Art.15 - Procentul de ocupare a terenului___________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform anexei nr. 2 la regulamentul de urbanism.

Se propune un POT maxim de 25%, CUT maxim de 1,2 din teren.

Art.16 - Lucrări de utilitate publică_______________________________________________________________

Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.

Autorizarea executarii lucrailor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

In partea de Est a parcelei, se află str. Pompei (Cetatii), (paralela cu E671 care traverseaza Aradul Nou, face legatura Arad-Timisoara) care se intersecteaza cu drumul judetean DJ - 682.

Accesul la parcela se va realiza printr-un drum de acces principal din str.Pompei si drum de acces secundar in partea de sud a amplasamentului, la reteaua stradala propusa, conform planselor anexate.

Conform avizului de principiu de la Serviciul Rutier Arad cu nr.203 888 din 14.11.2019 si documentia anexata pe partea de proiectare drumuri, se va realiza realiza o statie de autobuz, o banda suplimentara cu o latime de 3,5 m si o extindere stradala cu o latime de 7,0 m.De asemenea se propune o cale de acces adiacenta terenului prevazut cu rigole, trotuare si spatii verzi, care se continua din sensul giratoriu, pe latura sudica a terenului studiat, iar in partea de est se propune banda de selectie si banda stationare pe strada Cetatii (Pompei). In zona acceselor se realizeaza o structura elastica sau semirigida.

In interiorul incintei, accesul principal se realizeaza printr-un drum cu o latime a carosabilului de 5,50 m, din str.Cetatii(Pompei) cu iesire si acces secundar la drumul propus, in partea de sud a parcelei. De asemenea, in interiorul incintei se prevad si parcari.

III. CONDITII DE AMPLASAREA SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

S1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Art.17 - Orientarea fată de punctele cardinale_______________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la regulamentul general de urbanism.

Pozitionarea pe parcela a constructiei va asigura o orientare cardinala optima.

Se recomanda ampasarea cladiriilor principale, unde vori fi salile de clasa, cu latura mai lunga orientata catre punctele cardinale Sud, Sud-Est, sau Est , iar spatiile tehnice sau anexe spre Nord.

Art.18 - Amplasarea fată de drumuri publice______________________________________________

In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice:

 • -  constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de servire, de intretinere si de exploatare.

 • - parcaje, garaje si staii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);

 • - conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petrolilere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau constructii de acest gen.

In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de siguranta si fasiile de protectie. Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisa, cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii.

In sensul prezentului regulament, prin functiuni de locuire se intelege: locuinte, case de vacanta si alte constructii cu caracter turistic, spatii de cazare permanenta sau temporara pentru nevoi sociale, industriale sau de aparare, cum ar fi: camine pentru organizarea de santier, camine de garnizoana.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

Art.19 - Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential navigabile

In zona cailor navigabile si a cursurilor de apa potential navigabaile se pot autoriza, cu avizul conform al

Ministerului Transporturilor, urmatoarele lucrari:

 • -  constructii si instalatii aferente cailor navigabile, de servire, de intretinere si de exploatare;

 • - semnale vizuale, auditive si faruri, precum si alte amenajari referitoare la siguranta navigatiei;

 • - constructii pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de depozitare, drumuri de circulatie, cladiri, constructii hidrotehnice pentru santierele navale, gari fluviale si alte lucrari similare;

 • - traservari sau subtraversari ale cailor navigabile si ale canalelor si cursurilor de apa potential navigabile cu conducte de presiune (apa, gaze, titei, abur) de linii electrice si de telecomunicatii, precum si traversarile cu poduri si lucrarile de amenajari hidroenergetice si de arta;

 • - adaposturi de iarna pentru nave, statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie;

 • - instalatii de captare a apei din albia cailor navigabile si instalatii de evacuare a apelor reziduale sau de alta natura;

 • -  aparari de maluri de orice natura, diguri longitudinale si transversale si alte lucrari similare.

In sensul prezentului regulament, prin zona fluviala se intelege fasia de teren situata in lungul tarmului apelor interioare navigabile sau potential navigabile.Zona fluviala se stabileste de catre autoritatea de stat competenta, potrivit legii. In porturi, zona caialor navigabile coincide cu incinta portuara.

Nu este cazul.

Art.20 - Amplasarea fata de cai ferate din administrarea
Regiei Autonome "Societatea Naționala a Cailor Ferate Romane"_________________________

In zona de protectie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Transporturilor:

 • -  constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale ferata;

 • -  constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a circulatiei;

 • -  instalatii fixe pentru tractiune electrica;

 • - instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii, transmisiuni de date si constructiile aferente acestora.

Constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare situata in intravilan se autorizeaza cu avizul Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" si al Ministerului Transporturilor. In sensul prezentului regulament, prin zona de protectie a infrastructurii feroviare se intelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., de o parte si de alta a caii ferate.

Lucrarile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice, care afecteaza zona de protectie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" si al Ministerului Transporturilor, si anume:

 • - cai ferate industriale;

 • - lucrari hidrotehnice;

 • - traversarea caii ferate de catre drumuri prin pasaje denivelate;

 • - subtravsersarea liniilor de cale ferata de retele de telecomunicatii, energie electrica, conducte sub presiune de apa, gaze, produse petroliere, termotehnologice si canale libere.

In zona de protectie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

 • -  amplasarea oricaror constructii, depozite de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

 • -  efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor, ar porvoca alunecari de teren, surpari sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de constructii sau care modifica echilibrul panzei freatice subterane;

 • -  depozitarea, manipularea sau prelucrarea substantelor inflamaabile, explozibile, carburantilor, gazelor lichefiate sau oricaror materiale care, prin natura lor, ar putea provoca incendii sau explozii.

Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane", pentru lucrarile de interes public, atat in intravilan cat si in extravilan, se fac numai cu avizul Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" si al Ministerului Transporturilor. Nu este cazul.

Art .21 -Amplasarea fata de aeroporturi___________________________________________________

Autorizarea executarii constructiilor in vecinatatea terenurilor aferente aeroporturilor si a culoarelor de siguranta stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului Transporturilor.

Nu este cazul.

Art . 22 - Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei de stat_____________________________

Autorizarea executarii constructiilor in extravilan se face numai la distanta de 500 m fata de fasia de protectie a frontierei de stat, catre interior.

Se excepteaza de la prevederile alin. (1) punctele de control pentru trecerea frontierei, cu constructiile-anexa, terminalele vamale si alte constructii si instalatii care se pot amplasa cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice si cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat a Romaniei.

Nu este cazul.

Art.23 - Amplasarea fată de aliniament__________________________________________________

Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, dupa cum urmeaza:

 • - in cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente;

 • - retragerea constructiilor fata de alliniament este permisa numai daca se respecta coerenta si caracterul fronturilor stradale.

In ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca