Hotărârea nr. 151/2020

Hotarirea Nr.151 din 20-03-2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 151

din 20 martie 2020

privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 6222/30.01.2020,

Analizând Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 6225/30.01.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi ( 21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumire de stradă, în interiorul cartierului 6 VÂNÂTORI - teren proprietate privată, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-STRADA DEMETRA-

Art. 2. Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirea nouă, conform art. 1.

Art. 3. Se aprobă introducerea străzii la care se face referire în prezenta hotărâre în zona de impozitare corespunzătoare, zona ,,D’’.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020


ROMANIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD


PROIECT


Avizat

p. SECRETAR GENERAL


Sorin CONTRAȘ


CONSILIUL LOCAL

Nr. 43/03.02.2020

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 6222/30.01.2020,

Analizând Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 6225/30.01.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MLNICIPILLLI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumire de stradă, în interiorul cartierului 6 VÂNÂTORI -teren proprietate privată, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-STRADA DEMETRA-

Art. 2. Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirea nouă, conform art. 1.

Art. 3. Se aprobă introducerea străzii la care se face referire în prezenta hotărâre în zona de impozitare corespunzătoare, zona ,,D’’.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 6222 din 30.01.2020

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

- Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 1161 din 09.01.2020 a S.C. EIDOS ACHIZITII S.R.L. în vederea atribuirii de denumire de stradă în interiorul cartierului 6 Vânători;

-Prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 48/2003;

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ și a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Arad nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: atribuirea de denumire de stradă unui amplasament nou creat prin PUD, situat în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE AL INIȚIATORULUI

Față de cele de mai sus, propun promovarea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumire de stradă, unui amplasament situat în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI, conform anexă:

-STRADA DEMETRA-

P R I M A R Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

SERVICIUL DATE URBANE ȘI SPAȚIALE, EVIDENȚĂ CONSTRUCȚII ’ Nr. 6225/A2/30.01.2020

R A P O R T

Referitor la:Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat cu nr. 6222 din 30.01.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad:

Obiect: propunerea privind promovarea unui proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi nou creată în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI. Amplasamentul străzii a rezultat în urma alipirii și ulterior dezlipirii unor terenuri situate în municipiul Arad. Amplasamentul străzii face obiectul Hotărârii nr. 297 din 21.12.2005 a Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care s-a aprobat PUD -„Zonă de locuințe Arad, Calea 6 Vânători-str.Sălcuței”-Beneficiar SC UTA SA. Menționăm că terenul pe care este amplasată strada, este proprietate privată-SC EIDOS ACHIZITII S.R.L., conform extrasului de carte funciară:C.F. nr. 310618 Arad și a schiței, anexate la cerere.

Având în vedere faptul că amplasamentul străzii este situat în zonă rezidențială, este necesară adresa administrativă pentru întocmirea actelor de stare civilă, contractelor cu deținătorii de rețele, etc.

Față de cele de mai sus, propunem promovarea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumire de stradă, în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6VÂNĂTORI, conform anexă:

-STR. DEMETRA-

ȘEF SERVICIU,

ing. Doina Gălășel

Anexa 1

Propunem mai jos o listă ce cuprinde un nume ce face parte din mitologia greacă, ca denumire unei străzi nou creată din cadrul ansamblului rezidențial creat în conformitate cu Hotărârea nr. 297 din 21.12.2005 a Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care s-a aprobat PUD -„Zonă de locuințe Arad, Calea 6 Vânători-str.Sălcuței "-Beneficiar SC UTA SA.

Nr. crt.

Propunere denumirestradă

Descriere

1

STRADA DEMETRA

Zeitate a mitologiei Greciei Antice, sora lui Zeus era considerată a fi protectoarea căminului, a familiei, zeitate a recoltelor, a agriculturii, păstrătoare a legilor sacre.