Hotărârea nr. 150/2020

Hotarirea Nr.150 din 20-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 150 din 20 martie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 458 din 16.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 20 martie 2020, ora 10,45,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi ( 21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ

Anexa la Hotărârea nr. 150/20.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

O R D I N E D E Z I

  • 1.  Proiect de hotărâre nr. 43/2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 Vânători - inițiativa primarului.

  • 2. Proiect de hotărâre nr. 45/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire Complex Școlar", municipiul Arad, str. Cetății FN (Pompei), pe parcela identificată prin C.F. nr. 302260 - Arad- inițiativa primarului.

  • 3.  Proiect de hotărâre nr. 129/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 - inițiativa primarului.

  • 4.  Proiect de hotărâre nr. 130/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC CET Hidrocarburi SA Arad - inițiativa primarului.

  • 5. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


    Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020

Cod PMA -S4-02ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI extraordinare din 20.03.2020 astfel cum a fost aprobată în ședință, rezultatele votului și hotărârile adoptate

Nr. 22211 din 23.03.2020

Au fost prezenți 21 consilieri din totalul de 22. A absentat dl Ione

. Bulbuc.

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Nr.

Hotărârii adoptate /respinse

Voturi întrunite

0

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 20.03.2020 - inițiativa primarului.

150

Unanimitate

1

Proiect de hotărâre nr. 43/2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 Vânători - inițiativa primarului.

151

Unanimitate

2

Proiect de hotărâre nr. 45/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire Complex Școlar", municipiul Arad, str. Cetății FN (Pompei), pe parcela identificată prin C.F. nr. 302260 - Arad- inițiativa primarului.

152

13 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (dl Vărcuș, dl Săplăcan, dl Furău, dl Filip, dna Stoenescu, dl Buruc, dl Ciupe, dl Lupaș)

3

Proiect de hotărâre nr. 129/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 -inițiativa primarului.

153

20 voturi pentru și un consilier nu a participat la vot (dl Furău)

4

Proiect de hotărâre nr. 130/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC CET Hidrocarburi SA Arad - inițiativa primarului.

154

Unanimitate

5

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

-

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ