Hotărârea nr. 15/2020

Hotarirea Nr.15 din 16-01-2020 cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei si a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 15 din 16 ianuarie 2020

cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 806/08.01.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 809/07.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din Hotărârea Guvernului nr.20/1996, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, se modifică după cum urmează:

1. Anexa 1 se modifică, în sensul completării denumirii locatorului, astfel: Statul Român/Municipiul Arad (după caz).

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 rămân neschimbate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Fond Locativ

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


Nr. 13/10.01.2020


Avizat:

SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A Nr. din                   2020 cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 806/08.01.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 809/07.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din Hotărârea Guvernului nr.20/1996, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, se modifică după cum urmează:

2. Anexa 1 se modifică, în sensul completării denumirii locatorului, astfel: Statul Român/Municipiul Arad (după caz).

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 rămân neschimbate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Serviciul Fond Locativ Raluca Staniș / Raluca Staniș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

REFERAT DE APROBARE

Nr. 806 din 08.01.2020

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect:

Aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.623/16.12.2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, în sensul că se încheie contract de închiriere între Statul Român/Municipiul Arad în calitate de locator, și nu doar între Municipiul Arad în calitate de locator, întrucât cea mai mare parte a terenurilor aflate în administrarea Serviciului Fond Locativ, se află în proprietatea Statului Român.

Ținând seama de faptul că autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale, conform prevederilor art.87, punct 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, în baza cărora consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, inclusiv pentru crearea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Consider oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.623/16.12.2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, în sensul că se încheie contract de închiriere între Statul Român/Municipiul Arad în calitate de locator, și nu doar între Municipiul Arad în calitate de locator, întrucât cea mai mare parte a terenurilor aflate în administrarea Serviciului Fond Locativ, se află în proprietatea Statului Român.

PRIMAR, Călin Bibarț

NR. 809/08.01.2020

R A P O R T

al Serviciului Fond Locativ

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 806/08.01.2020, a d-lui Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,

Obiect:

Aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.623/16.12.2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, în sensul că se încheie contract de închiriere între Statul Român/Municipiul Arad în calitate de locator, și nu doar între Municipiul Arad în calitate de locator, întrucât cea mai mare parte a terenurilor aflate în administrarea Serviciului Fond Locativ, se află în proprietatea Statului Român.

Considerații de ordin general:

În anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.623/16.12.2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, contractul de închiriere teren se încheie între Municipiul Arad în calitate de locator și locatar. Cea mai mare parte a terenurilor aflate în administrarea Serviciului Fond Locativ, se află în proprietatea Statului Român. Pentru acest motiv, promovăm prezentul proiect de hotărâre, în care, calitatea de locator o are Statul Român/Municipiul Arad. Astfel, contractele de închiriere se vor putea utiliza atât pentru închirierea terenurilor proprietatea Statului Român, cât și pentru cele care sunt proprietatea Municipiului Arad.

Ținând seama de faptul că autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale, conform prevederilor art.87, punct 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ

Având în vedere prevederile art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, în baza cărora consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, inclusiv pentru crearea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind administrarea domeniului public și privat al municipiului,

P R O P U N E M:

Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.623/16.12.2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, în sensul că se încheie contract de închiriere între Statul Român/Municipiul Arad în calitate de locator, și nu doar între Municipiul Arad în calitate de locator, întrucât cea mai mare parte a terenurilor aflate în administrarea Serviciului Fond Locativ, se află în proprietatea Statului Român.

DIRECTOR EXECUTIV, C.j. Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU

C.j. Raluca Staniș