Hotărârea nr. 149/2020

Hotarirea Nr.149 din 20-03-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Hotarirea
adus la cunoştinţă publică în data de 20-03-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 149
din 20 martie 2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare
a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 de consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire şi se comunică celor interesaţi de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administraţie Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘRed./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 20.03.2020 Cod PMA-S4-02R O M Â N I A
P R O I E C T Avizat
JUDEŢUL ARAD p. SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Sorin CONTRAȘ
CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E A nr. _____
din __________________ 2019
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare
a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire şi se comunică celor interesaţi de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administraţie Publică Locală.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R
Cod PMA -S4-01[ Înapoi ]