Hotărârea nr. 147/2020

Hotarirea Nr.147 din 20-03-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 147

din 20 martie 2020

privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 20333/13.03.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate al Direcției Generale Poliția Locală Arad înregistrat cu nr. 1600/13.03.2020,

Analizând prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

Luând în considerare declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană,

În aplicarea Hotărârii nr. 1 din 11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi ( consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. h), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Agenții economici care desfășoară activitate pe raza Municipiului Arad, au obligația de a asigura la toalete, materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini) și dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (în special în zona caselor de marcat, cărucioare, coșuri de cumpărături, butoane de lift etc).

Art. 2. Personalul Direcției Generale Poliția Locală va distribui fly-ere cu măsurile de igienă/ securitate, tuturor agenților economici, care vor avea obligația de a le afișa la loc vizibil.

Art. 3. Nerespectarea prevederilor art. 1 și art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.500-2.500 lei. Constatarea și sancționarea contravențiilor se va efectua de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad.

Art. 4. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancțiunea făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, conform prevederilor legale.

Art. 7. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Generală Poliția Locală și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Generală Poliția Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.03.2020


Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 128/13.03.2020


Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 20333/13.03.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate al Direcției Generale Poliția Locală Arad înregistrat nr. 1600/13.03.2020,

Analizând prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;

Luând în considerare declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană,

În aplicarea Hotărârii nr. 1 din 11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. h), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (2) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Agenții economici care desfășoară activitate pe raza Municipiului Arad, au obligația de a asigura la toalete, materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de maini) și dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (în special în zona caselor de marcat, cărucioare, coșuri de cumpărături, butoane de lift, etc).

Art. 2 Personalul Direcției Generale Poliția Locală va distribui fly-ere cu măsurile de igienă/ securitate, tuturor agenților economici, care vor avea obligația de a le afișa la loc vizibil.

Art. 3 Nerespectarea prevederilor art. 1 și art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.500-2.500 lei. Constatarea și sancționarea contravențiilor se va efectua de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad.

Art. 4 Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancțiunea făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, conform prevederilor legale.

Art. 7 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Generală Poliția Locală și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Cod:PMA-S4-01


Direcția Generală Poliția Locală Arad

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.........../.....................

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2, în susținerea căruia formulez următorul :

Referat de aprobare

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus SARS-CoV2, Hotărârea nr. 1/11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului,

PROPUN

Aprobarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ ARAD

Nr................/........................

R A P O R T de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare nr.............../............... a  Primarului

Municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare a unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu Coronavirus-ul SARS-CoV2

Cadru legal:

-Legea Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

-Hotărârii nr. 1 din 11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Arad,

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Organizația Mondială a Sănătății, a declarat în data de 30 ianuarie 2020, stare de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză și ținând cont de caracterul înalt contagios al virusului, care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, precum și faptul că zilnic sunt raportate cazuri de infectare cu Coronavirus în state din Uniunea Europeană, astfel se impune necesitatea legală și morală de a acționa cu toții responsabil în noul context epidemiologic și respectarea întocmai a câtorva minime reguli de igienă și comportament, știut fiind faptul că noul tip de coronavirus înregistrează o rată mare de transmitere.

Luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu Coronavirus-ul SARS-CoV2 de către agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Arad, poate avea consecințe nefavorabile privind apărarea vieții și sănătății populației, pe timpul producerii situației de urgență.

PROPUNEM

Aprobarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

DIRECTOR GENERAL AL POLIȚIEI LOCALE ARAD

Adrian Toma

Vizat Juridic,